Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 1999. – № 371

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів машино - та приладобудування, матеріалознавства, інформатики, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, які працюють над проблемами моделювання та оптимізації виробничих і технологічних процесів, яких цікавлять напрямки розвитку автоматизації виробництва, матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості у сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. – № 371 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 136 с. : іл.

Вісник Державного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
14
21
24
30
34
39
46
49
55
59
63
65
71
74
79
82
86
93
97
102
106
112
116
121
124
127
133

Content


1
3
14
21
24
30
34
39
46
49
55
59
63
65
71
74
79
82
86
93
97
102
106
112
116
121
124
127
133

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Метод та математична модедь для визначення температури у покриттях, нанесених методами газотермічного напилення
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Гриньов, В. Ф.; Державний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуті переваги і недоліки методів визначення температур у покриттях, які формуються газотермічним напиленням. Показано схему пристрою для вимірювання температур у напилюваних покриттях за методом штучної термопари. Наведена математична модель для розрахунку температур в покриттях, яка враховує основні параметри напилення покриття.
 • Item
  Макромоделювання процесу проектування для оптимізації дискретних технологічних систем методом послідовного аналізу
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Пальчевський, Б. О.; Державний університет “Львівська політехніка”
  У статті аналізується проектування технологічних систем у вигляді послідовних етапів, кожен з яких містить процедуру генерування множини варіантів та процедуру їх аналізу і відбору за допомогою розроблених критеріїв, які забезпечують знаходження оптимального варіанта технологічної системи на основі поєднання послідовного аналізу і комбінаторних методів.
 • Item
  Алгоритм аналізу продуктивності і вибору оптимальних варіантів автоматизованих ліній з довільною кількістю верстатів із різними параметрами
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Максимів, В. М.; Валюх, О. А.; Український державний лісотехнічний університет
  У даній статті описано методику визначення продуктивності верстатних ліній із несинхронним переміщенням заготовок, які скла даються з довільної кількості верстатів. Методика враховує флуктації циклів верстатів, їх номінальні продуктивності, місткість накопичувачів, а також дозволяє обчислювати оптимальні значення місткості накопичувачів і вибирати раціональні варіанти лінії за критерієм мінімум питомих інвестицій.
 • Item
  Геометричні моделі функцій комплексної змінної у дослідженні регульованих систем
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Мартин, Є. В.; Державний університет “Львівська політехніка”
  Розроблені та обґрунтовані геометричні засоби фазового простору функції комплексних змінних як основи формування областей стійкості параметрів регульованих систем. Запропоновані геометричні моделі л- вимірного комплексного простору для формування многовидів, що являють графіки функцій комплексних змінних.
 • Item
  Дослідження стрічкопровідної ділянки флексографської друкарської машини з привідними валиками
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Дурняк, Б. В.; Українська академія друкарства
  Досліджується нестаціонарна модель стрічкопровідної системи із запізненням флексографської друкарської машини з врахуванням приводу обвідних валиків. Знайдено аналітичні залежності натягу та швидкості на останній ділянці системи від параметрів окремих вузлів та нестаціонарного об’єкта - рулону. Моделюванням проведено аналіз системи.
 • Item
  Модифікація рівнянь переміщень для просторових контактних задач
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Римар, О. М.; Державний університет “Львівська політехніка”
  Досліджена можливість модифікації систем переміщень для просторових контактних задач заміною коефіцієнтів, що враховують фізико-ме- ханічні властивості тіл, перед членами функцій для переміщень. В основу досліджень покладено принцип Лагранжа та теорему Клайперона.
 • Item
  Методика вибору оптимальних технологій і обладнання при змішуванні сипучих матеріалів
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Афтаназів, І. С.; Баранецька, О. Р.; Державний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано класифікацію сумішей сипучих матеріалів і методику вибору обладнання та оптимальних технологічних процесів їх змішування. З врахуванням технологічних особливостей виробництва (дискретне чи неперервне перемішування, його тривалість) за розробленою методикою обирають найбільш придатний для тої чи іншої суміші тил змішувача.
 • Item
  Використання різницевих підходів для діагностики дефектів енергетичного обладнання
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Погрібний, В. О.; Рожанківський, І. В.; Грень, Я. В.; Державний університет “Львівська політехніка”
  У роботі обговорюються результати вимірювань вібраційних сигналів енергетичного обладнання та оброблення цих сигналів у часовій та частотній областях на основі різницевих підходів. Як приклад наводяться діагностичні ознаки неправильного встановлення прилеглої поверхні підшипника турбіни К-200-130.
 • Item
  Аналіз спектра коливних процесів стрічкових носіїв інформації, спричинених збурюючими факторами вузла ведучого вала
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Кузьмінський, В. Є.; Худоба, В. М.; Державний університет “Львівська політехніка”
  У роботі проаналізований спектр коливних процесів стрічкових носіїв інформації, спричинених збурюючими факторами вузла ведучого вала. Наведений спектр при експериментально підібраному додатковому дисбалансі, який компенсує вплив першої гармоніки і дозволяє зменшити коефіцієнт детонації.
 • Item
  Вплив термоциклічного оброблення на оброблюваність металу відновлених або зміцнених деталей
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Коровайченко, Ю. М.; Кіровоградський державний технічний університет
  Показано, що зменшення величини зерна зон термічного впливу відновленої деталі в результаті виконання термоциклічного оброблення зменшує зусилля руйнування при різанні, внаслідок чого можна використовувати більш інтенсивні режими оброблення і підвищити продуктивність процесу.
 • Item
  Визначення фільтрівних властивостей різницевого подання сигналів
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Зелінський, І. Д.; Тимченко, О. В.; Державний університет “Львівська політехніка”; Українська академія друкарства
  У роботі розглянуті властивості різницевих та сумарних подань сигналів. Показано, що збільшення порядку різницевого подання точно відповідає збільшенню порядку фільтра. Використання різницевих подань різних порядків дозволяє проводити аналіз спектральних властивостей сигналів простими засобами з високою швидкодією.
 • Item
  Термоактивовані релаксаційні процеси у хромелі після пластичної деформації
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Прохоренко, С. В.; Прохоренко, В. Я.; Талан, С. В.; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Державний університет “Львівська політехніка”
  Проведені експерименти з акустичної емісії хромелю дали змогу встановити оптимальну межу пластичної деформації під час виготовлення термоелектродів.
 • Item
  Вплив мікроструктури на зношування сталі 40х після поліпшення
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Кузін, О. А.; Беспалов, С. А.; Державний університет “Львівська політехніка”
  Наведені результати досліджень зношувальної стійкості сталі 40Х після гартування від температур 860... 1050 °С і високого відпуску. Показано, що вирішальний вплив на зношування має будова карбідної фази. Ріст зерна при збереженні однорідного розподілу зерен за розмірами менше впливає на інтенсивність зношування сталі, ніж розвиток різнозернистості.
 • Item
  Методика визначення характеристик тріщинотривкості матеріалу в рамках деформаційних моделей
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Лебідь, Н. М.; Державний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано теоретико-експериментальний підхід щодо визначення критичного розкриття тріщини 8К як фундаментальної характеристики оцінки тріщинотривкості в’язких матеріалів. У роботі викладена методика вимірювання деформаційного критерію 8*. На прикладі осьового розтягу циліндричних зразків з кільцевими тріщинами, виготовлених із алюмінієвого сплаву Д16Т, проведено апробацію цього підходу, де встановлено значення 8К=0,092 мм, що є фактичною розрахунковою характеристикою для цього сплаву і 8С=0,03 мм при появі першої мікротріщини для зони розпушення.
 • Item
  Оптимізація умов формування зносостійких дифузійних покрить, одержаних титаноазотуванням
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Лизун, О. Я.; ДУ «Львівська політехніка»
  У даній роботі описано вплив титанування на процеси наступного азотування. Досліджено вплив структури дифузійного титанованого шару на структуру та зношуваність сталей після титаноазотування, яке проводили послідовно.
 • Item
  Абразивна зносостійкість евтектичних покриттів
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Керницький, І. С.; Козуб, В. В.; Пашечко, М. І.; Державний університет “Львівська політехніка”
  Проведені експериментальні дослідження стійкості розробленого евтектичного хромового покриття в умовах абразивного зношування. Встановлена висока абразивна зносостійкість евтектичних Шарів при різних навантаженнях т а швидкостях ковзання.
 • Item
  Силове поле шнекової зуборізної фрези та його кількісна оцінка
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Грицай, І. Є.; Ситнік, В. В.; Державний університет “Львівська політехніка”
  Розроблена математична модель силового поля та динаміки процесу, а також оцінки його нерівномірності у функції від миттєвих значень параметрів зрізів шнекової фрези. Виведено залежності для розрахунку складових сили різання та крутного моменту на кожному зубці та окремому лезі шнекової фрези з врахуванням тертя по передній та задній поверхнях і умов невільного різання. Розроблено метод комплексного експериментального дослідження нарізання зубчастих коліс шнековими фрезами з можливістю диференційованого вивчення роботи утворення стружки та різання окремими зубцями та лезами. Наведені результати експериментального дослідження процесу, що порівнюються із теоретичними значеннями на основі моделі.
 • Item
  Автоматичні машини вібраційного оброблення
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Боровець, В. М.; Державний університет “Львівська політехніка”
  У даній статті описано структуру технологічного процесу вібраційного оброблення деталей. Розглянуті автоматичні вібромашини, які дозволяють розширити технологічні можливості забезпеченням сепарації деталей від робочого середовища безпосередньо в контейнері після завершення основного циклу оброблення.
 • Item
  Розрахунок маятниково-пружинної системи віброзахисту великогабаритних навісних елементів колісних машин
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка") Вікович, І. А.; Дівеєв, Б. М.; Державний університет “Львівська політехніка”
  У даній статті розроблено спосіб розрахунку віброзахисту великогабаритних навісних елементів колісних машин на базі віріаційного принципу Гамільтона-Остроградського із застосуванням специфічного алгоритму при виборі системи координатних функцій і матричних операцій.