Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – №680

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику відображено результати досліджень з теорії та проектування радіо-електронних кіл і пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіо-електронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 680 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Б. А. Мандзій. – 244 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Дослідження асинхронного режиму роботи параметричних підсилювачів частотним символьним методом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Маньковський, С. В.
  Наведено результати дослідження ефективності основних методів покращення зображень на основі розроблених алгоритмів та програм для їх практичної реалізації. The results of the experiment of the efficiency of main methods for image improving based on thecreated algorithms and programs for their practicalrealization are presented.
 • Item
  Особливості дослідження динамічних мікрооб’єктів за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Матієшин, Ю. М.
  Розглядаються питання використання телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для дослідження різних типів динамічних мікрооб’єктів з метою визначення основних параметрів цих мікрооб’єктів. Описано особливості побудови телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для різних біологічних та медичних досліджень. Questions of use of a television scanning optical microscope for research of various types of dynamic microobjects are considered with the purpose of definition of key parameters of these microobjects. It is described features of a structure of a television scanning optical microscope for various biological and medical researches.
 • Item
  Скорость передачи, межканальные и межсимвольные искажения
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Сундучков, А. К.; Фадеева, Е. А.; Яцук, А. В.; Сундучков, К. С.
  Розглянуто шляхи підвищення швидкості передачі сигналів, причини й методи боротьби з міжканальними та міжсимвольними спотвореннями, зумовленими перевідбиттям сигналу й обмеженою величиною розв'язки між каналами. Поставлено завдання дослідження поляризаційної розв'язки в системі передачі даних з чотирма “поляризаційними стовбурами”, що дає змогу збільшити швидкість передачі в чотири рази. In this paper we consider ways to improve the speed of signal transmission, causes and methods of dealing with interchannel and intersymbol distortions caused by multipath signal and the limited size of decoupling between the channels. The aim is to study the polarization isolation in the system data with fore “polarizing trunks”, can speed up the transfer of fore times.
 • Item
  Сканувальний оптичний мікроскоп на базі електронно-променевої трубки для кріобіології та нанотехнологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Педан, А. Д.; Любинецька, Б. І.; Шклярський, В. І.
  Розглянуто проблеми сканувальної оптичної мікроскопії, пов’язані з впливом на досліджуваний препарат низьких температур. Запропоновано схему оптичного каналу із запобіганням конденсації атмосферної вологи. Розроблено охолоджувач препарату на елементах Пельтьє з регульованою температурою до –100˚С та перенесенням тепла тепловою трубою. It is considered problems of scanning optical microscopy connected with influence on a researched preparation of low temperatures. The circuit of the optical channel with courtesy of condensation of an atmospheric moisture is offered. The cooler of a preparation on Pelties’ elements with adjustable temperature up to –100˚С and carry of heat by a thermal pipe is developed.
 • Item
  Дослідження впливу пропорційно-інтегруючих фільтрів на якість детектування ФМ сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Бондарєв, А. П.; Максимів, І. П.
  Виконано імітаційне моделювання системи безпровідного зв’язку з використан-ням детектора, модифікованого за допомогою системи пропорційно-інтегруючих фільтрів. Досліджено вплив зміни параметрів фільтрів на якість детектування фазоманіпульованих сигналів. Simulation of wireless system using the detector, modified by a system of RRC filters was made. The influence of filter parameters on the quality of detection of phase-manipulated signals was investigated.
 • Item
  Характер розподілу параметрів псевдовипадкової послідовності згенерованої картою Бейкера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Іванюк, П. В.; Політанський, Р. Л.; Політанський, Л. Ф.
 • Item
  Оцінка асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл за допомогою рядів Фур’є
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шаповалов, Ю. І.; Смаль, Д. Р.
  Розглянуто можливість оцінювання асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл за їх нормальною передавальною функцією при апроксимації цієї функції зрізаними рядами Фур’є у тригонометричному та експоненціальному вигляді. Показано, що для оцінки такої стійкості не потрібно визначати бічастотну передавальну функцію. We considered the possibility of estimation of asymptotic stability of linear parametric circuits by their normal transfer function during approximation of this function by Fourier cut series in trigonometric and exponential form. It is shown that for evaluation of such stability it is not necessary to define double frequency transfer function.
 • Item
  Оптимізація базового адаптивного алгоритму TICA для обчислення інтервалів часу між двома послідоними перевірками кредитоспроможності абонента
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Цема, В. Ф.; Ладик, О. І.
  Проаналізовано наявні в IMS підсистеми обліку, їх реалізацію в режимі реального часу, особливості організації pre-paid послуг, а також оптимізацію базового адаптивного алгоритму TICA для обчислення інтервалів часу між двома послідовними перевірками кредитоспроможності абонента. As part of the article being analyzed in IMS subsystems into account, their implementation in real time, especially the organization of pre-paid services, as well as optimization of the basic adaptive algorithm TICA to calculate the time intervals between two successive credit checks subscriber.
 • Item
  Дослідження принципів побудови мультисервісної мережі за технологією LTE-UMTS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Климаш, М. М.; Лаврів, О. А.; Венгерак, В. І.; Цуркан, Р. С.
  Запропоновано концепцію розгортання мережі четвертого покоління на основі існуючої мережі UMTS. Розроблено архітектуру базової станції eNodeB. Введено поліпшені схеми модуляції та кодування з метою підвищення енергетичних характеристик та швидкості передавання. Удосконалено параметри системи завдяки використанню системи антенних решіток МU-MIMO. The article offers the concept of fourth generation network deployment on the basis of the existing network of UMTS. A base station architecture eNodeB has been elaborated. Improved modulation and coding schemes have been introduced to improve energy performance and transmission speed. Parameters of the system have been improved by using MU-MIMO antenna.
 • Item
  Порівняльний аналіз дальності дії та часу огляду активних і пасивних локаційних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мимріков, Д. О.
  Подано числові розрахунки та графічні залежності для максимальної віддалі дії та часу огляду активних і пасивних систем локації. In the paper numerical calculations and graphical dependences of maximal distance and revisit time for active and passive location are presented.
 • Item
  Методи розрахунку трансформуючих пристроїв на базі відрізка зв’язаних ліній передачі з одностороннім навантаженням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Прудиус, І. Н.; Оборжицький, В. І.; Самсонюк, О. В.
  Наведено методи розрахунку електричних параметрів декількох варіантів високочастотних трансформуючих схем на базі відрізка зв’язаних ліній передачі з одностороннім навантаженням, в яких вхідне узгодження та бажані значення робочих параметрів забезпечуються за допомогою відрізків одиничної лінії передачі. The methods for electrical parameters calculation of several types of one-sided loaded coupled-line transforming circuits, in which the input matching and desired values of operating parameters are provided by means of single transmission line segments are offered.
 • Item
  Функція розподілу станів системи масового обслуговування та ймовірність відмов для моделі типу HM/D/m
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ложковський, А. Г.; Гордієнко, В. Ю.
  Запропоновано апроксимацію усіченим нормальним законом імовірнісної функції розподілу станів повнодоступної системи з втратами, яка обслуговує мультисервісний трафік з постійною тривалістю обслуговування вимог. На основі цієї апроксимації запропонована формула розрахунку ймовірності втрати вимоги. For the full-accessible lossy system with multi-services traffic flow and constant holding time the approximating of probability distribution function by the truncated Gauss law is offered. On the basis of the given approximating the account formula of loss probability of the request is offered.
 • Item
  Пристрій для визначення флуктуацій частоти високостабільних генераторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Павлов, Б. О.; Мелень, М. В.
  Розроблено пристрій для визначення флуктуацій частоти високостабільних генераторів. Основні характеристики пристрою: частота генератора до 10 МГц; частоти вимірюваних флуктуацій 0 ч 4⋅10-2 Гц; шумова смуга пристрою 0,16 Гц; живлення ± 12 В. Принцип роботи пристрою полягає у вимірюванні напруги на виході фазового детектора, на входи якого подаються коливання від двох однотипних генераторів, що взаємно охоплені системою фазового автопідстроювання частоти. A device for measuring of frequency fluctuations of very stable generators is developed. Basic characteristics of the device: frequency of the generator up to 10 MHz; frequency of measuring of fluctuation 0 ч 4⋅10-2 Hz; a band of noise of device 0,16 Hz; power supplies ± 12 V. The principle of work of the device consists in measurement of a voltage on an output of the phase detector, on which inputs the fluctuations from two same generators mutually covered with system of phase auto tuning of frequency.
 • Item
  Складні багатофазні сигнали в системах моніторингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Янкевич, Р. В.
  Наведено характеристики деяких складних багатофазних сигналів, запропоновано використовувати їх як зондувальні в активному радіолокаційному каналі багатоспектральної системи моніторингу. Characteristics of several complex polyphase signals, offered as probe signals in the multispectral monitoring system active radar channel, are shown.
 • Item
  Передискретизовані зразки експериментальних сигналів як базис для аналізу сигналів дефектоскопії залізничних рейок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Нічога, В. О.; Іванчук, В. М.; Сторож, І. В.
  Викладено спосіб аналізу сигналів магнітодинамічної дефектоскопії залізничних рейок на основі кореляції сигналу з еталонними сигналами. The method of analysis of signals of magnetic-dynamical crack detection in railway rails based on correlation with standard samples is proposed.
 • Item
  Задачі та сучасні тенденції надійнісного аспекту проектування радіоелектронних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Бобало, Ю. Я.; Мандзій, Б. А.
  Розглянуто зміст завдань надійнісного аспекту проектування радіоелектронних засобів на різних ієрархічних рівнях проектування, відзначено сучасні тенденції розвитку. The article deals with modern development trends and the content of the problems concerning reliability aspect of radioelectronic device designing at the different hierarchic designing levels.
 • Item
  Тепловізійні системи як засіб дослідження теплових об’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Боженко, В. І.; Шклярський, В. І.
  Проаналізовано можливість застосування тепловізійних систем для дослідження теплових об’єктів, процес формування тепловізійного зображення, його складові частини та можливі методи поліпшення результатів цього процесу. Possibility of the thermal systems application for the thermal objects research, the process of the thermal image forming, its component parts and possible methods of this process results improvement, are analysed.
 • Item
  Квазіоптимальний алгоритм виділення тактового коливання у когерентному приймачі багатопозиційних афм-сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Балашов, В. О.; Ляховецький, Л. М.; Пантєлєєв, В. В.
  На основі теорії оптимальної нелінійної фільтрації дискретно-неперервних марковських процесів у модифікованому полігауссовському наближенні апостеріорної щільності ймовірності супутніх параметрів, що оцінюються, розв’язана задача синтезу та виконано аналіз квазіоптимального алгоритму виділення тактового коливання зі зворотним зв’язком за рішення щодо когерентного приймача багатопозиційних АФМ-сигналів. On the basis of the Markovian theory of an optimal nonlinear filtering in modified polygauss approximation a posteriori density of probability the task of synthesis and analysis of quasioptimal algorithm timing recovery with feedback on decision in coherent receiver of M-ary alphabets APK-signal is decided.
 • Item
  Моделювання електрофізичних процесів у субмікро- та наноструктурах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Гамола, О. Є.; Пеленська, І. Р.; Пеленський, Р. А.
  Розроблено методику побудови математичних моделей субмікро- і наноприладів. Досліджено можливості числової реалізації моделей окремих електричних елементів. An approach intended for creation of mathematical models of submicro- and nanodevices in developed. The possibilities of numerical implementation of seperate electronic elements model are investigated.
 • Item
  Перспективи застосування мікроелектромеханічних систем (мікросхем на кристалі) структури «кремній-на-ізоляторі», побудованих на спеціалізованих базових матричних кристалах, в технології буріння
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Петрушка, А. І.; Матвійків, Т. М.
  Аналізуються перспективи застосування мікроелектромеханічних систем (МЕМС), побудованих на спеціалізованих базових матричних кристалах (БМК) структури «кремній-на-ізоляторі» (КНІ), в технології глибокого та направленого буріння, яка характеризується наявністю високих температур, агресивних середовищ та значних механічних впливів. The article deals with analysis of the perspective of micromechanical systems (MEMS) application, based on specialize basic matrix crystals (BMC) of «silicon-on-insulator» (SOI) structure, in technology of deep and direct boring, which are characterized by high temperatures, aggressive environment and considerable mechanical influences.