Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – №680

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/20841

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику відображено результати досліджень з теорії та проектування радіо-електронних кіл і пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіо-електронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 680 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Б. А. Мандзій. – 244 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 40
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження асинхронного режиму роботи параметричних підсилювачів частотним символьним методом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Маньковський, С. В.
  Наведено результати дослідження ефективності основних методів покращення зображень на основі розроблених алгоритмів та програм для їх практичної реалізації. The results of the experiment of the efficiency of main methods for image improving based on thecreated algorithms and programs for their practicalrealization are presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості дослідження динамічних мікрооб’єктів за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Матієшин, Ю. М.
  Розглядаються питання використання телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для дослідження різних типів динамічних мікрооб’єктів з метою визначення основних параметрів цих мікрооб’єктів. Описано особливості побудови телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для різних біологічних та медичних досліджень. Questions of use of a television scanning optical microscope for research of various types of dynamic microobjects are considered with the purpose of definition of key parameters of these microobjects. It is described features of a structure of a television scanning optical microscope for various biological and medical researches.
 • Thumbnail Image
  Item
  Скорость передачи, межканальные и межсимвольные искажения
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Сундучков, А. К.; Фадеева, Е. А.; Яцук, А. В.; Сундучков, К. С.
  Розглянуто шляхи підвищення швидкості передачі сигналів, причини й методи боротьби з міжканальними та міжсимвольними спотвореннями, зумовленими перевідбиттям сигналу й обмеженою величиною розв'язки між каналами. Поставлено завдання дослідження поляризаційної розв'язки в системі передачі даних з чотирма “поляризаційними стовбурами”, що дає змогу збільшити швидкість передачі в чотири рази. In this paper we consider ways to improve the speed of signal transmission, causes and methods of dealing with interchannel and intersymbol distortions caused by multipath signal and the limited size of decoupling between the channels. The aim is to study the polarization isolation in the system data with fore “polarizing trunks”, can speed up the transfer of fore times.
 • Thumbnail Image
  Item
  Сканувальний оптичний мікроскоп на базі електронно-променевої трубки для кріобіології та нанотехнологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Педан, А. Д.; Любинецька, Б. І.; Шклярський, В. І.
  Розглянуто проблеми сканувальної оптичної мікроскопії, пов’язані з впливом на досліджуваний препарат низьких температур. Запропоновано схему оптичного каналу із запобіганням конденсації атмосферної вологи. Розроблено охолоджувач препарату на елементах Пельтьє з регульованою температурою до –100˚С та перенесенням тепла тепловою трубою. It is considered problems of scanning optical microscopy connected with influence on a researched preparation of low temperatures. The circuit of the optical channel with courtesy of condensation of an atmospheric moisture is offered. The cooler of a preparation on Pelties’ elements with adjustable temperature up to –100˚С and carry of heat by a thermal pipe is developed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження впливу пропорційно-інтегруючих фільтрів на якість детектування ФМ сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Бондарєв, А. П.; Максимів, І. П.
  Виконано імітаційне моделювання системи безпровідного зв’язку з використан-ням детектора, модифікованого за допомогою системи пропорційно-інтегруючих фільтрів. Досліджено вплив зміни параметрів фільтрів на якість детектування фазоманіпульованих сигналів. Simulation of wireless system using the detector, modified by a system of RRC filters was made. The influence of filter parameters on the quality of detection of phase-manipulated signals was investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Характер розподілу параметрів псевдовипадкової послідовності згенерованої картою Бейкера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Іванюк, П. В.; Політанський, Р. Л.; Політанський, Л. Ф.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінка асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл за допомогою рядів Фур’є
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шаповалов, Ю. І.; Смаль, Д. Р.
  Розглянуто можливість оцінювання асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл за їх нормальною передавальною функцією при апроксимації цієї функції зрізаними рядами Фур’є у тригонометричному та експоненціальному вигляді. Показано, що для оцінки такої стійкості не потрібно визначати бічастотну передавальну функцію. We considered the possibility of estimation of asymptotic stability of linear parametric circuits by their normal transfer function during approximation of this function by Fourier cut series in trigonometric and exponential form. It is shown that for evaluation of such stability it is not necessary to define double frequency transfer function.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимізація базового адаптивного алгоритму TICA для обчислення інтервалів часу між двома послідоними перевірками кредитоспроможності абонента
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Цема, В. Ф.; Ладик, О. І.
  Проаналізовано наявні в IMS підсистеми обліку, їх реалізацію в режимі реального часу, особливості організації pre-paid послуг, а також оптимізацію базового адаптивного алгоритму TICA для обчислення інтервалів часу між двома послідовними перевірками кредитоспроможності абонента. As part of the article being analyzed in IMS subsystems into account, their implementation in real time, especially the organization of pre-paid services, as well as optimization of the basic adaptive algorithm TICA to calculate the time intervals between two successive credit checks subscriber.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження принципів побудови мультисервісної мережі за технологією LTE-UMTS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Климаш, М. М.; Лаврів, О. А.; Венгерак, В. І.; Цуркан, Р. С.
  Запропоновано концепцію розгортання мережі четвертого покоління на основі існуючої мережі UMTS. Розроблено архітектуру базової станції eNodeB. Введено поліпшені схеми модуляції та кодування з метою підвищення енергетичних характеристик та швидкості передавання. Удосконалено параметри системи завдяки використанню системи антенних решіток МU-MIMO. The article offers the concept of fourth generation network deployment on the basis of the existing network of UMTS. A base station architecture eNodeB has been elaborated. Improved modulation and coding schemes have been introduced to improve energy performance and transmission speed. Parameters of the system have been improved by using MU-MIMO antenna.
 • Thumbnail Image
  Item
  Порівняльний аналіз дальності дії та часу огляду активних і пасивних локаційних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мимріков, Д. О.
  Подано числові розрахунки та графічні залежності для максимальної віддалі дії та часу огляду активних і пасивних систем локації. In the paper numerical calculations and graphical dependences of maximal distance and revisit time for active and passive location are presented.