Теорія і практика будівництва. – 2010. – №662

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 662 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 368 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 70
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 662
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Зміна ширини розкриття похилих тріщин у згинальних залізобетонних елементах при дії малоциклових знакозмінних навантажень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Корнійчук, О. І.; Масюк, Г. Х.
  Розглянуто результати експериментальних досліджень тріщиностійкості похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень.Запропонована вдосконалена методика розрахунку ширини розкриття похилих тріщин за дії зазначених навантажень. The article is devoted to the experimental research results of the fracture strength of oblique sections of reinforced-concrete bending elements under the action of the alternating low-cycle loadings. Improved calculation method of the opening widths of oblique crack under the action of the noted loadings was offered.
 • Item
  Ширина розкриття нормальних тріщин залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мельник, І. В.; Мурин, А. Я.; Канафоцький, Р. І.; Приставський, Т. В.
  Подано результати експериментальних досліджень тріщиностійкості залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою. Наведені графік та таблиця ширини розкриття нормальних тріщин підсилених балок. The results of experimental tests of reinforced-concrete beams, strengthened an external composite reinforcement are given in this paper. Parameters of crack-resistance of normal cuts of strengthened beams are resulted.
 • Item
  Збірно-монолітні залізобетонні мости для сільських вулиць та місцевих доріг
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кваша, В. Г.; Салійчук, Л. В.; Дац, З. І.; Маїк, С. І.
  Подано конструктивні рішення рамно-нерозрізних і балково-нерозрізних мостів для післяповеневого відновлення або будівництва у сільських населених пунктах і на місцевих дорогах. Presented structural decisions of frame-uncut and beam-uncut bridges for after-flooding renewal or building in villages and on local roads.
 • Item
  Модифіковані безгпісові портландцементи для високофункціональних бетонів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Русин, Б. Г.; Саницький, М. А.; Шийко, О. Я.
  Показано можливість використання безгіпсових портландцементних композицій, що забезпечує отримання швидкотверднучих високофункціональних бетонів з підвищеною міцністю у ранньому віці та довговічністю. Проаналізовано вплив модифікованих безгіпсових портландцементів на властивості дрібнозернистого бетону. Possibility of using gypsum-free portland cement compositions, which provides to obtain high performance concretes with higher durability was shown. The influence of new modified gypsum-free Portland cement on properties of fine-grained concrete have been analyzed.
 • Item
  Дослідження місцевих деформацій бетонного прокладного шару при використанні мостового полотна на плитах БМП
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Линник, Г. О.
  Розглянуто особливості статичної роботи мостового полотна на безбаластних мостових плитах, укладеного на поздовжніх балках металевих мостів. Виконано теоретичні дослідження найнебезпечнішого місця - вузла прикріплення плити до поздовжньої балки високоміцним болтом, зроблено висновки. Static work of bridge plates which have been located on longitudinal beams of metal bridges are considered in work. Theoretical researches of the most dangerous place – unit of an attachment of a plate to a longitudinal beam have been investigated by a high-strength bolt, some conclusions have been generated.
 • Item
  Експериментальні дослідження несучої здатності повздовжніх металевих балок залежно від типу мостового полотна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Закора, О. Л.; Линник, Г. О.; Марочка, В. В.
  Наведено результати натурного експерименту з вивчення напружено-деформованого стану балочної клітки решітчастої прогонової будови з різними конструкціями мостового полотна. Results of experiments on stress-strain state of beams span from truss with different types of roadway are in the article.
 • Item
  Конструкції залізобетонних перекриттів по профільному настилу із забезпеченням сумісної роботи бетону і сталі за допомогою склеювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Стороженко, Л. І.; Лапенко, О. І.; Горб, О. Г.
  Наведено відомості про експериментальні дослідження елементів плит по профільованому настилу, в яких сумісна робота сталі та бетону забезпечується за допомогою склеювання. Випробування здійснювалися з метою встановлення дійсного характеру роботи, деформування та несучої здатності елементів. Виконане порівняння конструкцій із забезпеченням сумісної роботи сталі та бетону за допомогою склеювання та без нього. The article contains information about experimental research on the profiled elements slabs flooring in which joint work of steel and concrete is provided with gluing. Tests were conducted to determine the true nature of the deformation work and bearing capacity elements. Steel and concrete glue connection structure and steel and concrete structure comparison was done.
 • Item
  Напряженно-деформированное состояние неразрезных балок, лежащих на упругом основании
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Ковров, А. В.; Синюкина, Т. А.
  Предложена методика определения напряженно-деформированного состояние неразрезных железобетонных балок, лежащих на упругом основании с учетом переменной жесткости, основанная на численно-аналитическом варианте метода граничных элементов. Выполнен сравнительный анализ результатов расчетов с данными, получеными при помощи расчетов методом конечных элементов с использованием ПК"Lira". The paper is considered the method of determination of tensely-deformed state of continuous reinforced concrete beams on elastic foundation with application of the numerically-analitical variant of the boundary elements method. A comparative analysis of simulation results with data obtained using the calculation of PC Lira.
 • Item
  Дослідження технічного стану першого залізобетонного моста України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Коваль, М. П.; Фаль, А. Є.; Бабяк, І. П.; Полюга, Р. І.; Сташук, П. М.
  Розглянуто перший залізобетонний арочний міст в Україні. Описано методи його досліджень та визначення технічного стану. Наведено результати обстеження та випробування моста тимчасовим навантаженням. This paper is devoted to the first reinforced concrete arch bridge in the Ukraine. The method of investigation and studing of technical condition are described. The results of testing of bridge for the live load are introduced.
 • Item
  Вплив розташованих після радіального вентилятора елементів на роботу вентиляційної системи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Жуковський, С. С.; Гулай, Б. І.
  Подано рекомендації щодо встановлення різних елементів після нагнітального патрубка радіального вентилятора, а саме дифузорів (плоских симетричних та несиметричних, пірамідальних та пірамідально-східчастих), переходів, відводів, а також їх взаєморозташування. Проаналізовано вплив цих елементів на роботу вентиляційної системи. Акцентовано увагу на використанні дифузорів з різними геометричними параметрами, а також зроблений їх порівняльний аналіз, з визначенням оптимальних значень їх показника дифузорності, довжини і кутів розкриття. The article provides recommendations concerning installation of different elements after injection nozzle of radial fan, namely diffusers (flat symmetric and asymmetric, pyramid shaped and pyramidally stepwise), junctions, elbows and their reciprocal disposition. The impact of these elements on ventilation system operation is analyzed. It is also emphasized on the usage of diffusers with various geometric parameters; theirs comparative analysis is made, defining an optimal value of their diffusive index, length and angles of disclosure.
 • Item
  Теоретичні засади прогнозу ресурсу залізобетонних елементів мостів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Лантух-Лященко, А. І.
  Подано теоретичні засади моделювання життєвого циклу залізобетонних елементів мостів. Показано дві моделі деградації: детерміністична і стохастична. Розглянуто можливості наведених моделей. This paper presents an approach to the service life modelling of bridges reinforced concrete elements. Two degradation models are presented: deterministic and stochastic. The possibility of the proposed model is discussed.
 • Item
  Системи обігрівання односімейних помешкань з термоспонукальною циркуляцією водяного теплоносія та індивідуальним тепложивленням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Жуковський, С. С.; Довбуш, О. М.
  Проаналізовано відомі та запропонована власна методика визначення перепаду термічних (гідростатичних) тисків у системі водяного квартирного обігрівання. In the article are analysed existing methods and is offered the own determination method of overfall thermal (hydrostatical) pressures in the system of the aquatic housing heating.
 • Item
  Моделювання сумісної роботи бетонного колектора і склепінчастої плити посилення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кархут, І. І.; Крочак, О. В.; Пахолок, М. Й.; Марценюк, С. П.
  Наведено результати випробувань статичним навантаженням моделі бетонного колектора, посиленого склепінчастою плитою, і порівняння їх з результатами теоретичного моделювання їх сумісної роботи. The article deals with the new method of collector reinforcing by means of arch slabs that greatly increases the carrying capacity and decreases the labor-intensiveness in comparison with other methods.
 • Item
  Аналіз розрухунку методом скінченних елементів напружено-деформованого стану проміжного вузла сталезалізобетонних рам
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Семко, О. В.; Гасенко, А. В.
  Досліджено вплив розміру скінченно-елементної сітки на моделювання напружено-деформованого стану проміжного вузла трубобетонної колони та сталезалізобетонного ригеля. Виявлено характер розвитку та місця із максимальними напруженнями і деформаціями. Explored influence of size of certainly element net on the design of the tensely deformed state of intermediate knot of concrete filled steel tubes column and steel-concrete beams. Found out character of development and place with maximal tensions and deformations.
 • Item
  Техніко-економічні оцінки інновацій в інженерних системах виробничих будівель
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Макаревич, Т. Т.; Латик, В. С.
  Виконано техніко-економічний аналіз енергоощадних нововведень, на прикладі хлібопекарного виробництва, з метою отримання методичних підходів до практичної їх комплексної оцінки. Зроблена спроба сформувати методику оцінки інновацій інженерних систем виробничих будівель для умов проектування новобудов або реконструкції діючих підприємств. Technical and economical analysis of energy saving technologies on example of bread-cooking manufacture has been done, its aim is obtaining of method of practical and complex estimation. Attempt of method creation of estimation of innovation of engineer systems of industrial buildings for conditions of design of new building or reconstruction of real plants.
 • Item
  Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Коваль, М. П.; Полюга, Р. І.; Фаль, А. Є.
  Відзначено незадовільний стан деформаційних швів транспортних споруд в Україні, відсутність нормативного забезпечення у цій галузі. Розглянуто перший український нормативний документ - "Рекомендації з проектування деформаційних швів у конструкціях мостів". Наведено основні положення рекомендацій, вимоги до деформаційних швів, їхні характеристики, сучасна класифікація. The poor functional properties of expansion joints on bridges in Ukraine and absence of technological normative documents are described in the paper. The first ukrainian normative document “Design guidelines for expansion joints of bridges” is introduced. The fundamentals, main requirements for expansion joints, their characteristics, modern classification are brought.
 • Item
  Прочность и деформации элементов из высокопрочного модифицырованного бетона с косвенным армированием
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Корсун, А. В.
  Досліджено вплив непрямого армування на міцність та деформації стиснутих елементів із високоміцного бетону. Запропоновано аналітичні вирази для опису деформацій елементів із високоміцних модифікованих бетонів з непрямим армуванням при осьовому стиску. Influence of confinement reinforcement on durability and strain of high-strength modified concrete compressed elements is researched in the article. Analytical expressions for the description of high-strength modified concrete elements deformations with confinement reinforcement at an axial compression are offered.
 • Item
  Експериментальні дослідження зчеплення композитної неметалевої арматури з бетоном
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Климов, Ю. А.; Солдатченко, О. С.; Орішкин, Д. О.
  Наведено результати експериментальних досліджень зчеплення композитної склопластикової і базальтопластикової арматури з бетоном і порівняння отриманих даних з відповідними вимогами для зчеплення сталевої арматури періодичного профілю. In the articles described experimental researches of bond of glass and basalt fiber reinforcement polymer armature made by the method of pultrusion and comparison of findings results with requirements for the steel armature of periodic section.
 • Item
  Вплив комплексних модифікаторів на властивості дрібнозернистого самоущільнювального бетону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кіракевич, І. І.; Позняк, О. Р.; Яніцький, О. Б.
  Виконано дослідження реологічних властивостей дрібнозернистих самоущільнюваних бетонних сумішей з добавками модифікаторів і мікронаповнювачів та експлуатаційних характеристик бетонів на їх основі в різних умовах тверднення. Research of reological properties of Self-compacting fine-grained concrete mixtures with admixtures of modifiers and microfillers and exploitative characteristics of concretes on their basis under various conditions of hardening is carried out.