Юридичні науки. – 2016. – № 845

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розроблення наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально- наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 845. – 567 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 87
 • Item
  Окремі сутнісні характристики корупційної злочинної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Якимова, С. В.
  Досліджено різні наукові підходи до тлумачення злочинної діяльності. З метою протидії системній корупції в Україні обґрунтована доцільність дослідження корупційної злочинної діяльності як специфічного виду соціальної практики. Акцентується увага, зокрема, на таких характеристиках корупційної злочинної діяльності, як: корисливий, адаптивний характер; мета одержання неправомірної вигоди її учасниками; специфічні способи маскування, пов’язані з протиправним використанням можливостей адміністрування; індивідуальний, груповий, колективний рівень розвитку; регіональний та глобальний масштаб функціонування тощо. Визначено можливі напрямки подальшого розвитку наукового пізнання феномену корупційної злочинної діяльності. З одного боку, корупційна злочинна діяльність є невід’ємною складовою сучасної корисливої злочинної діяльності в Україні. З іншого, – системно-структурний й цілісний характер корупційної злочинної діяльності дає змогу розглядати її як самостійний вид, що тісно взаємодіє з іншими видами злочинної діяльності в Україні та поза її межами. Исследованы различные научные подходы к толкованию преступной деятельности. С целью противодействия системной коррупции в Украине выявлено целесообразность исследования коррупционной преступной деятельности как специфического вида социальной практики. В связи с этим акцентируется внимание на таких характеристиках коррупционной преступной деятельности, как: корыстный, адаптивный характер; цель получения неправомерной выгоды ее участниками; специфические способы маскировки с неправомерным использованием возможностей администрирования; индивидуальный, групповой, коллективный уровень развития; региональный и глобальный масштаб функционирования. Определены направления возможного дальнейшего развития научного познания феномена коррупционной преступной деятельности. С одной стороны, коррупционная преступная деятельность является неотъемлемой составляющей корыстной преступной деятельности в Украине, с другой, – системно-структурный и целостный характер коррупционной деятельности способствует ее рассмотрению в качестве самостоятельного вида, который тесно взаимодействует с иными, известными в Украине и за ее пределами видами преступной деятельности. In the article the various scientific approaches to the interpretation of criminal activity. In order to counter systemic corruption in Ukraine expediency corruption investigation of criminal activity as a specific form of social practice. In this regard, attention is focused in particular on the characteristics of a corruption crime, selfish, adaptive nature; purpose of obtaining undue advantage of its participants; specific ways of masking related to illegal use of capacity management; individual, group and collective level of development; regional and global scale of operation and more. Determined the possible directions of further development of scientific knowledge of the phenomenon of corruption crime. On the one hand, corrupt criminal activity is an integral part of the modern mercenary criminal activity in Ukraine. On the other hand, the systemstructural and holistic nature of corruption criminal activity allows it to be regarded as a separate species, which works closely with other criminal activities in Ukraine and abroad.
 • Item
  Причини і умови, які сприяють вчиненню нецільового використання бюджетних коштів службовими особами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Писарчук, І. В.
  Розглянуто причини і умови, які сприяють вчиненню нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами. Окреслено суб’єктивні та об’єктивні чинники, що впливають на вчинення зазначених злочинів. Визначено взаємозв’язок між причинами та умовами, які сприяють вчиненню злочинів службовими особами. Охарактеризовано економічні процеси, які спонукають до вчинення нецільового використання бюджетних коштів службовими особами. Рассмотрены причины и условия, которые способствуют совершению нецелевого использования бюджетных средств должностными лицами. Очерчены субъективные и объективные факторы, что влияют на совершение отмеченных преступлений. Определена взаимосвязь между причинами и условиями, которые способствуют совершению преступлений служебными лицами. Охарактеризованы экономические процессы, которые побуждают совершению нецелевого использования бюджетных средств служебными лицами. Reasons and terms that promote feasance of the no-purpose use of budgetary facilities by public servants are considered. Human and objective factors are outlined, that influence on the feasance of the marked crimes. Intercommunication is certain between reasons and terms that assist committing crime official persons. Economic processes that induce to the feasance of the no-purpose use of budgetary facilities official persons are described.
 • Item
  До питання про правові обмеження засуджених як елемент їх правового статусу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Марисюк, К. Б.
  Проаналізовано поняття та структурні елементи правового статусу засуджених. Звернено увагу на правові обмеження останніх. Розглянуто питання, пов’язані із її суттю та правовими підставами виокремлення як самостійного елемента правового статусу засуджених. Доведено, що вагомих підстав для такого виокремлення немає. Анализируются понятия и структурные элементы правового статуса осужденных. Особое внимание обращено на правовые ограничения последних. Рассмотрен вопрос, связанный с их сущностью и юридическими основаниями выделения в качестве самостоятельного элемента правового статуса осужденных. Доказано, что весомых оснований для такого выделения нет. The article is sanctified to the analysis of concept and structural elements of the legal status of convict. Separate attention on legal limitations of them is turned. Questions related to its essence and legal grounds of selection in quality of independent element of the legal status of convict are considered. It is well-proven that strong reasons are not for such selection.
 • Item
  Основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Любчинський, О. В.
  Розглянуто проблемні питання кримінального процесу та криміналістики щодо організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті. Підтримано думку науковців, що огляд місця події є невідкладною слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, який має бути проведений своєчасно, організовано, кваліфіковано, щоб не допустити знищення слідів злочину. Враховуючи особливості вчинення кожного злочину розглянуто основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті. Рассмотрены проблемные вопросы уголовного процесса и криминалистики по организации и проведению осмотра места происшествия при расследовании серийных убийств на сексуальной почве. Поддержано мнение ученых, что осмотр места происшествия является неотложным следственным (розыскным) действием, которое проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, который должен быть проведен своевременно, организованно, квалифицированно, чтобы не допустить уничтожения следов преступления. Учитывая особенности совершения каждого преступления, рассмотрены основы организации и проведения осмотра места происшествия при расследовании серийных убийств на сексуальной почве. The article covers certain key issues of criminal process and criminalistics concerning the crime scene investigation during the investigation of serial sex murders. Besides, the author supports an idea of a number of scientists that crime scene investigation is an urgent investigative action that is conducted with the aim to reveal and record information on the circumstances of crime and it should be processed efficiently, timely and competently so as not to lose evidences. Taking into account the specialties of each crime the author focuses on the organization of crime scene investigation during the investigation of serial sex murders.
 • Item
  Особливості правової регламентації насильницької поведінки відповідно до законодавства держав міжнародної спільноти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гумін, А. М.; Римарчук, Г. С.
  Розглядаються зарубіжні та міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання насильницьких дій та насильства загалом та в сім’ї. Окрім того, автори проаналізували санкційні положення зарубіжного законодавства, а також визначили заходи протидії насильницькій поведінці особи відповідно до законодавства країн світової спільноти. Рассмотрены зарубежные и международные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы насильственных действий и насилия в целом и в семье. Кроме того, проанализированы санкционные положения зарубежного законодательства, а также определены меры противодействия насильственному поведению лица в соответствии с законодательством стран мирового сообщества. The article provides an overview of foreign and international regulatory acts governing violence and violent acts in general and violence in family. In addition, the author analyzes sanctional provisions of foreign law and determines measures against violent behavior under the laws of the international community.
 • Item
  Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гула, Н. Л.
  Розглянуто питання криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Визначено основні злочини, які вчиняються у зазначеній сфері. Окреслено особливості вчинення правопорушень у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Розглянуто окремі способи вчинення правопорушень у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Рассмотрен вопрос криминалистической характеристики преступлений, которые совершаются в сфере целевых специализированных государственных фондов. Определены основные преступления, которые совершаются в отмеченной сфере. Очерчены особенности совершения правонарушений в сфере целевых специализированных государственных фондов. Рассмотрены отдельные способы совершения правонарушений в сфере целевых специализированных государственных фондов. In the article a question is considered criminalistics description of crimes that is accomplished in the field of the having a special purpose specialized state funds. Basic crimes are certain that is accomplished in the marked sphere. The features of feasance of offences are outlined in the field of the having a special purpose specialized state funds. The separate methods of feasance of offences are considered in the field of the having a special purpose specialized state funds.
 • Item
  Використання тактичних прийомів у розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гула, Л. Ф.
  Розглянуто зміст та поняття тактичних прийомів під час здійснення слідчих (розшукових) дій. Визначено особливості які необхідно враховувати під час вибору тактичного прийому під час здійснення слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями. Окреслено основні чинники, які впливають на вибір конкретного тактичного прийому з проведення слідчих (розшукових) дій у розслідуванні зазначених злочинів. Рассмотрено содержание и понятие тактических приемов при осуществлении следственных (розыскных) действий. Определены особенности, которые необходимо учитывать при выборе тактического приема при осуществлении следственных (розыскных) действий в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группировками. Очерчены основные факторы, которые влияют на выбор конкретного тактического приема из проведения следственных (розыскных) действий в расследовании отмеченных преступлений. In the article maintenance and concept of tactical receptions are considered at carried out inquisitional (search) actions. Features are certain that must be taken into account at the choice of tactical reception during realization of inquisitional (search actions in investigation of crimes accomplished by the organized criminal groups. Basic factors are outlined that influence at choice concrete tactical reception from realization of inquisitional (search) actions in investigation of the marked crimes.
 • Item
  Про нормативно-правове регулювання діяльності установ з виконання покарань щодо забезпечення виконання судових рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гнот, Х. Я.
  Розкривається значення нормативно-правового акта як найпоширенішого джерела права в Україні, надається загальна характеристика законних та підзаконних нормативно-правових положень, які регулюють діяльність установ виконання покарань щодо забезпечення виконання судових рішень. Раскрывается значение нормативно-правового акта как самого распространенного источника права в Украине, дается общая характеристика законных и подзаконных нормативно-правовых положений, которые регулируют деятельность учреждений исполнения наказаний по обеспечению исполнения судебных решений. The article unveils the meaning of the regulatory legal act as the most common source of law in Ukraine, gives the general description of legitimate and subordinate regulatory legal provisions which regulate the activity of the penitentiary institutions concerning the implementation of judicial decisions.
 • Item
  Державна політика другої Речі Посполитої щодо національних меншин у другій половині 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Турчак, О. В.
  Висвітлюються суспільно-політичні умови та засади державної політики у Польщі у другій половині 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст. Зокрема, розкриваються особливості у проведенні цієї політики в умовах встановлення диктатури військових, а також проведення переписів населення тогочасною польською владою та реакцією на них національних меншин. Освещаются общественно-политические условия и основы государственной национальной политики в Польше во второй половине 20-х – первой половине 30-х годов ХХ в. В частности, раскрываются особенности в проведении этой политики в условиях установления диктатуры военных, а также проведение переписей населения тогдашней польской властью и реакцией на них национальных меншинств. Public and political conditions and principles of the state policy in Poland in the second half of the 20th –first half of the 30th XX c. are highlighted. In particular, the peculiarities of policy’s realization in the conditions of establishing of military dictatorship, taking a census by the authorities of that time and the national minorities’ reaction are revealed.
 • Item
  Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Терлюк, І. Я.
  У контексті історіософських підходів досліджується феномен української державності як національної. Висловлюється думка, що процес українського національного державотворення узалежнюється константами певних спільних для усіх соціальних верств народу цінностей – своєрідного розуміння національної ідеї у межах різних етапів розвитку української державності. Вважається, що такою цінністю для українців у час закладення основ національної державності, можна вважати концепт “вольності”, а згодом похідних від нього – “воля”, “свобода”. Усі вони у сучасну для нас добу зіставні з поняттям “демократія” в його широкому розумінні. Наголошується на тому, що сприйняття й відстоювання українцями саме такої парадигми еволюції державності свідчить про її відповідність сутності (духу) української нації. Исследуется в контексте историософских подходов феномен украинской государственности как национальной. Высказывается мнение, что процесс развития украинского национального государственного строительства определяется константами ценностей – своеобразного понимания национальной идеи в рамках разных этапов развития украинской государственности. Предполагается, что такой ценностью для украинцев во время заложения основ национальной государственности можно считать концепт “вольности”, а впоследствии производных от него – “воля”, “свобода”. Все они в современную для нас эпоху сопоставимы с понятием “демократия” в его широком понимании. Отмечается, что восприятие и отстаивание украинцами именно такой парадигмы эволюции государственности свидетельствует о ее соответствии сущности украинской нации. The phenomenon of Ukrainian state as a nation is investigated in the context of historiosophical approaches. It has been suggested that the process of Ukrainian national state is dependable on constants of values – a kind of national ideas within the stages of development of Ukrainian statehood. It is assumed that such value to the Ukrainian time laying the foundations of national statehood, can be considered the concept of “freedom” and subsequently derived from it “will”, “freedom”. They all have a modern day comparable to the concept of “democracy” in its broadest sense. It is noted that the perception and stubborn defending by the Ukrainians such a paradigm of the evolution of the state shows its conformity essence (spirit) of Ukrainian nation.
 • Item
  Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ряшко, О. В.; Остапенко, Л. О.
  Розглядаються проблеми війни і миру у німецькій класичній філософії, видатними представниками якої були І. Кант, Г. Геґель, І. Фіхте. Ці та інші мислителі у своїх теоретичних працях не тільки аналізували філософські проблеми суспільства, але значну увагу приділяли політиці, праву, моралі, а також сутності соціальних наслідків війни. Вони пропонували цікаві ідеї мирного співіснування людства. Філософсько-політичні, правові, соціальні концепції видатних німецьких мислителів не втратили своєї соціальної цінності, вони і у наш час вони є надзвичайно актуальними. Рассматриваются проблемы войны и мира в немецкой классической философии, видными представителями которой были И. Кант, Г. Гегель, И. Фихте. Эти и другие мыслители в своих теоретических трудах не только анализировали философские проблемы общества, но значительное внимание уделяли политике, праву, морали, а также сущности социальных последствий войны. Они предлагали интересные идеи мирного сосуществования человечества. Философско-политические, правовые, социальные концепции выдающихся немецких мыслителей не потеряли своей социальной ценности, они и в наше время являются чрезвычайно актуальными. Discusses the problems of war and peace in German classical philosophy, prominent representatives of which were I. Kant, G. Hegel, I. Fichte. These and other thinkers in their theoretical writings not only analyze philosophical problems of society, but paid considerable attention, politics, law, morality, and the nature of social effects of the war. They offered interesting ideas of peaceful coexistence of mankind. Philosophical, political, legal, social concepts of prominent German thinkers have not lost their social values and they are extremely important.
 • Item
  Перспективи застосування правових позицій Конституційного Суду України у розробці мовного законодавства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Марковський, В. Я.
  Розглядається перспектива застосування правових позицій Конституційного Суду України з метою оновлення мовного законодавства. З цією метою проаналізовано Рішення КСУ і його правові позиції у справах, які належали до статусу державної мови, порядку застосування державної мови та мов національних меншин. Рассматривается перспектива применения правовых позиций, которые содержатся в решениях Конституционного Суда Украины для реформирования языкового законодательства. С этой целью проанализировано Решение КСУ и его правовые позиции в делах, которые относились к статусу государственного языка, порядка применения государственного языка и языков национальных меншинств. The perspective of applying legal norms for the reformation of language legislation specified in the decisions of the Constitutional Court of Ukraine is considered. With this purpose the analysis of the decisions in cases concerning the status of the national language, the procedure of the use of the national language and the languages of minorities is made.
 • Item
  Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Макарчук, В. С.
  Розглядаються питання реагування австрійських імперських органів судової влади та адміністративних властей на політичну активність т. зв. москвофілів – частини західноукраїнського політикуму, орієнтованого на Російську імперію. Рассматриваются вопросы реагирования австрийских имперских органов судебной власти и административных властей на политическую активность т. н. москвофилов – части западно-украинского политикума, ориентированного на Российскую империю. The questions of the Austrian imperial reaction of the judicial and administrative authorities in the so-called political activity Moscowphiles – part of Western-Ukrainian politicians, based on the Russian Empire, is discussed.
 • Item
  Невтомний борець за права і свободи українського народу (до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Гарасимів, Т. З.; Ряшко, О. В.
  Розглядається науково-теоретична, літературна і громадсько-політична діяльність генія українського народу І. Я. Франка, спрямована на соціальне і національне визволення українського народу, в якому важливе місце посідає боротьба за його права і свободи. Рассматривается научно-теоретическая, литературная и общественно-политическая деятельность гения украинского народа И. Я. Франко, направленная на социальное и национальное освобождение украинского народа, в котором важное место заняла борьба за его права и свободы. Scientific-theoretical and revolutionary activity of the genius of the Ukrainian people Ivan Franko directed to the social and national liberation of Ukrainian people struggle for its rights and freedoms is being observed.
 • Item
  Право на освіту та свобода віросповідання: практика Європейського суду з прав людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ярмол, Л. В.; Тучапець, І. Б.
  Проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо розуміння права на релігійну та (або) світську освіту як складника свободи віросповідання. Розглянуто особливості захисту права на освіту та свободи віросповідання Європейським судом з прав людини та його значення для правозастосовчої практики України. Проанализированы общетеоретические положения о понимании права на религиозное и (либо) светское образование как составляющие свободы вероисповедания. Рассмотрены особенности защиты права на образование и свободы вероисповедания Европейским судом по правам человека и его значение для правоприменительной практики Украины. In the paper is analyzed general theoretical provisions on the right to education and (or) secular education as a component of freedom of religion. Examined the features of the protection of the right to education and freedom of religion by the European Court of Human Rights and its importance to the practice of law in Ukraine.
 • Item
  Філософсько-правове розуміння свободи людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Щадило, О. І.
  Проаналізовано свободу людини та її цінність. Розглянуто розвиток ідеї свободи у філософсько-правових ученнях. Визначено складові елементи свободи та здійснено співвідношення свободи і права. Проанализирована свобода человека и ее ценность. Рассмотрено развитие идеи свободы в философско-правовых учениях. Определены составляющие элементы свободы и осуществлено соотношение свободы и права. The article analyzes human freedom and its value. We consider development of the idea of freedom in the philosophical and legal doctrines. The composition of elements of freedom and implemented value freedom and rights.
 • Item
  Софістика як дискурсивна практика правової аргументації за часів античності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Чорнобай, О. Л.
  Розкривається сутність софістичних засад дискурсивної практики за часів античності, розглядається софістика, як поширена у V–IV ст. до н. е.* у Стародавній Греції форма і засіб правової аргументації на прикладі судових промов, зокрема спадщини відомого логографа софіста Лісія, якого є усі підстави називати “хресним батьком” правової аргументації. Рассматривается сущность софистических оснований дискурсивной практики в античности, анализируется софистика, как распространенная в V – IV вв. до н. э. в Древней Греции форма и средство правовой аргументации на примере судебных речей, вчастности творческого наследия известного логографа софиста Лисия, которого есть все основания называть “крестным отцом” правовой аргументации. The essence of sophistic grounds discursive practice in antiquity, analysed sophistry as widespread in V–IV century B. C. in ancient Greece form and means of legal argumentation on the example of judicial conversations, in particular creative in heritance of the famous sophist logograph Lysiasa, which is every reason to call the “godfather” of the legal argument.
 • Item
  Місце і роль поліції у механізмі забезпечення права людини і громадянина в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Хольвінська, О. Я.
  Визначено та розкрито місце і роль поліції, яка, вступаючи у найрізноманітніші правові відносини з громадянами, наділена великим комплексом завдань і функцій (напрямків діяльності) у забезпеченні та захисті прав та свобод людини і громадянина. Определено и раскрыто место и роль полиции, которая, вступая в самые разнообразные правовые отношения с гражданами, обладает великим комплексом задач и функций (направлений деятельности) в обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина. Defined and disclose the place and role of the police, which is engaging in a variety of legal relations with citizens, endowed with a whole set of tasks and functions (activities) in securing and protecting the rights and freedoms of man and citizen.
 • Item
  Теоретико-правові аспекти правомірного обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Фігель, Ю. О.
  Розглянуто теоретичні питання правомірного обмеження права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Досліджено, що обмеження, передбачені міжнародним законодавством, є вичерпними й жодні інші обмеження не припустимі. Обмеження, що передбачаються національним законодавством й існуючі на практиці, не повинні виходити за межі обмежень, визначених міжнародними актами. Обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання можуть встановлюватися як стосовно статусу особи, так і стосовно території, на яку вони поширюються. Рассмотрены теоретические вопросы правомерного ограничения права человека на свободу передвижения и свободный выбор места проживания. Исследовано, что ограничения, предусмотренные международным законодательством, являются исчерпывающими и никакие другие ограничения не допустимы. Ограничения, предусмотренные национальным законодательством и существующие на практике, не должны выходить за пределы ограничений, определенных международными актами. Ограничение свободы передвижения и свободного выбора места жительства могут устанавливаться как в отношении статуса лица, так и территории, на которую они распространяются. In article are considered theoretical questions of legitimate restrictions on the right to freedom of movement and free choice of place of residence. Researched that restrictions under international law are exhaustive and no other restrictions are not valid. Limits imposed by national legislation and existing practice should not extend beyond the limits defined by the international acts. The restriction of freedom of movement and free choice of place of residence may be established in respect of the person’s status and territory to which they apply.
 • Item
  Метаантропологічна узгодженість «трансцедентального обміну» у правовій комунікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Токарська, А. С.
  Розглянуто проблеми метаантропологічної узгодженості “трансцедентального обміну” у правовій комунікації. Наголошується на результатах діяльності, їхній рушійній силі, яка здатна бути однаково потужним засобом як конструктивної, так і корелюючої дії. Виокремлюється зведення метаантропологічного підходу до способів подолання вияву агресії, нетерпіння, конфліктного висловлювання. Трансцендентальний обмін вибудовується на виявленні щирої зацікавленості долею особи, стримуванні емоцій у конфліктному спілкуванні. Констатовано, що метаантропологічні моделі комунікативної взаємодії однаково поширюються на різні сфери діяльності: політику, економіку, мораль і право тощо. Зауважено її основну функціональну роль: забезпечити ефективну взаємодію суб’єктів права, їхнє результативне намагання встановити дієві контакти, що не порушують прав людини і її основних свобод. Метаантропологічне трактування обміну думками у правовій комунікації ґрунтується на складній соціопсихолінгвоментальній моводії, що актуалізує універсалізм різних моделей соціальних практик у комунікації. Підтверджується концепція права як комунікації на рівні галузевого юридичного метадискурсу. Рассмотрены проблемы антропологической согласованности “трансцендентального обмена” в правовой коммуникации. Отмечаются результаты деятельности, их движущая сила, которая способна быть одинаково мощным средством как конструктивного, так и коррелирующего действия. Выделяются сведения метаантропологичного подхода к способам преодоления проявления агрессии, нетерпения, конфликтного высказывания. Трансцендентальный обмен выстраивается на выявлении истинной заинтересованности судьбой человека, сдерживании эмоций в конфликтном общении. Констатировано, что антропологические модели коммуникативного взаимодействия одинаково распространяются на различные сферы деятельности: политику, экономику, мораль и право. Отмечено ее основную функциональную роль: обеспечить эффективное взаимодействие субъектов права, их результативную попытку установить действенные контакты, не нарушающие прав человека и основных его свобод. Метаантропологическое трактование обмена мнениями в правовой коммуникации основывается на сложном социопсихолингвоментальном моводействии, что актуализирует универсализм различных моделей социальных практик в коммуникации. Подтверждается концепция права как коммуникации на уровне отраслевого юридического метадискурса. The issues of meta-anthropological coherence of “transcendental exchange” in the legal communication are considered. The results of activity, their motive power capable to be equally powerful means of both constructive and correlating steps are noted. Transcendental exchange is being built up due to disclosing of genuine interest in the fate of an individual, restraining emotions in conflicting communication. It is stated that meta-anthropological models of communicative interaction are extended over various fields of activities: policy, economics, moral and law, etc. Their prime functioning role to ensure effective interaction of subjects of law, their successful pursuit to establish efficient contacts non-violating fundamental human rights and freedoms. Metaanthropological planning of views exchange in legal communication is based on complex sociopsycholinguo-mental speech actualizing universalism of different models of social practice in communication. Concept of law as communication on a level of every branch legal metadiscourse is corroborated.