Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – Випуск 56

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 56. – 154 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  До методики високотемпературної рентгенографії хімічно активних розтопів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Мудрий, С.; Гальчак, В.; Прохоренко, С.; Богдан, С.
  Розглянуто методологію високотемпературної рентгеногрфії хімічно активних розплавів, опис конструктивних особливостей устаткування та конструкцію вимірного комплексу, методику проведення вимірювань та опрацювання результатів. Представлена методология высокотемпературной рентгенографии химически активных расплавов, описание конструктивных особенностей оборудования и конструкция измерительного комплекса, методика проведения измерений и обработки результатов. In this article the methodology of a highly temperature radiographic analysis of reactive metal melts, exposition of design features of inventory and construction of a measuring complex, procedure of measurings recording and handling of results is shown.
 • Item
  Підвищення точності при добуванні квадратного кореня за допомогою аналогового перемножувача напруг
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Біщаник, Н.; Вітер, О.; Вітер, Ю.
  Запропоновано метод корекції похибки, що виникає при добуванні квадратного кореня за допомогою аналогового перемножувача напруг, який полягає в компенсації вихідної напруги зміщення, а також напруг зміщення по входах аналогового перемножувача напруг. Предложен метод коррекции погрешности, возникающей при извлечении корня квадратного, с помощью аналогового перемножителя напряжений, который состоит в компенсации выходного напряжения смещения, а также напряжений смещения по входам аналогового перемножителя напряжений. The method of correction of error is suggested. It plant of compensation output offset voltages, feedthrough X and Y of analogue voltage multiplyer. The analogue voltage multiplyer use for sqier rooting.
 • Item
  Автоматизація метрології комп’ютерних вимірювальних систем
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Дудикевич, В.; Паламар, М.
  У статті розглядається структура і метрологічні характеристики блока для автоматизації метрологічної атестації комп’ютерної вимірювальної системи. Показані результати метрологічного дослідження КІВС за запропонованим алгоритмом. В статье рассматривается структура и метрологические характеристики блока для автоматизации метрологической аттестации копьютерной измерительной системы. Показаны результаты метрологического исследования КИИС за предложенным алгоритмом. In this paper present device structure and measuring performece block to atomation validation computing measuring system. Show the results of measuring research CIMS to clause algorithm.
 • Item
  Резонансні вимірювальні перетворювачі для систем контролю і управління
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Столярчук, П.; Байцар, Р.; Гінгін, М.
  Проведено аналіз сучасного стану розроблення і виробництва частотних перетворювачів та їх використання в системах контролю і управління. Показано, що застосування в перетворювачах резонаторів з напівпровідникових ниткоподібних монокристалів суттєво покращує їх метрологічні та експлуатаційні характеристики і відкриває перспективи ширшого впровадження у вимірювально- інформаційних системах.Проведен анализ современного состояния разработки и производства частотных преобразователей и их использования в системах контроля и управления. Показано, что использование в преобразователях резонаторов с полупроводниковых нитеобразных монокристаллов существенно улучшает их метрологические и эксплуатационные характеристики, а также открывает перспективы более широкого внедрения в измерительно-информационных системах. An analysis of up-to-day state of designing and manufacturing of frequency converters and their use in system of control has been carried out. It has been shown that use of semiconductor needle-like monocrystals as resonators of the converters essentially improves their metrologic and operation performances and open a perspectives for their wider introduction in data-measuring system.
 • Item
  Застосування ультразвуку пікосекундного діапазону для вимірювань параметрів шарів у багатошарових структурах
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Папіж, Л.; Ковальчик, А.; Стадник, Б.
  Розглянуто принципи неруйнівного контролю параметрів багатошарових кремнієвих, напівпровідникових та змішаних структур. Подано схематичні діаграми та результати комп’ютерного моделювання вимірювань за допомогою ультразвуку пікосекундного діапазону. Наведено короткий огляд напрямків практичних досліджень ультразвуку пікосекундного діапазону. Рассмотрены принципы неразрушающего контроля параметров многослойных кремниевых, полупроводниковых и смешанных структур. Поданы схематические диаграммы и результаты компьютерного моделирования измерений с помощью ультразвука пикосекундного диапазона. Приведен краткий осмотр направлений практических исследований ультразвука пикосекундного диапазона. Considered principles of nondestructive parameters control of multilayer silicic, semiconducnor and mixed structures. Helped into schematic graphs and results of computer modeling measuring by means picosecond ultrasound. Brought over short areas examination of practical researches picosecond ultrasound.
 • Item
  Покращення метрологічних характеристик серійних переносних калібраторів опору, напруги, струму
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Бойко, О.; Столярчук, П.; Яцук, В.; Матвіїв, В.
  Проаналізовано метрологічні характеристики переносних калібраторів опору, напруги, струму. Запропонована схема багатофункціонального калібратора з автоматичним коригуванням адитивної складової похибки. Проанализированы характеристики переносных калибраторов сопротивления, напряжения, тока. Предложена схема многофункционального калибратора с автоматической коpрекцией аддитивной погрешности. Metrological characteristics of resistance-voltage-current calibratior is analyzed in this paper. The new circuit of multifunction calibrator with automatic additive errors correction is proposed.
 • Item
  Вимірювання фізичних параметрів акупунктурних точок людини
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Дзюбан, Є.
  Порівнюються результати вимірювання вибраних параметрів акупунктурних точок людини, виконаних електричним та температурним методами. Вимірювання на тілі людини повинні гарантувати їй безпеку та комфорт, а отже, головну увагу приділено безконтактному вимірюванню температури. В работе сравниваются результаты измерений выбранных параметров акупунктурных точек человека, выполненных электрическим и температурным методами. Измерения на теле человека должны гарантировать ему безопасность и комфорт, а, следовательно – главное внимание уделено бесконтактному измерению температуры. Two methods of the measurement of the acupuncture point parameters: electrical and thermal one have been compared. Because of the safety of the human subject and the emotional disturbances the thermal method based on the contacts temperature measurement is preferred.
 • Item
  Вплив параметрів каналу передачі термошумового сигналу на метрологічні характеристики шумового термометра
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Стадник, Б.; Озгович, А.; Ліхновський, І.; Кузій, А.
  Наведено результати дослідження математичної моделі системи первинний перетворювач – лінія зв'язку – вхідні кола вимірювального блоку шумового термометра. Представлены результаты исследования математической модели системы первичный преобразователь – линия связи – входные цепи измерительного блоку шумового термометра. The outcomes of a research of a mathematical model of a system a primary converter - communication line - source circuits of the measuring block of the noise thermometer represented.
 • Item
  Проектування цифрових термометрів з термодіодними сенсорами
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Василюк, В.; Леновенко, А.; Малачівський, П.
  Розглядається задача калібрування цифрових термометрів з термодіодними сенсорами. Пропонується методика розрахунку температурної характеристики термодіодного сенсора з використанням фізико- математичної моделі представлення спаду напруги на p-n переході. Ця методика дозволяє за двома реперними температурними точками (наприклад, 0°С і 100°С) з достатньою точністю відтворити температурну характеристику сенсора. Запропоновано спосіб оптимальної схемної лінеаризації характеристик даних сенсорів цифрових термометрах. Рассматривается задача калибровким цифровых термометров с термодиодными сенсорами. Предлагается методика расчета температурной харатеристики термодиодного сенсора с использованием физико-математической модели представления падения напряжения на p-n периоде. Методика позволяет по двум температурным точкам (например, 0°С и 100°С) с достаточной точностью воспроизвестим температурную характеристику сенсора. Предложен способ оптимальной схемной линеаризации характеристик данных сенсоров в цифровых термометрах. We consider the problem calibrating the digital thermometers with thermal semiconductors. A method of temperature characteristic calculation for the thermal semiconductor sensor using a physico-mathematical model of p-n-transition voltage gap representation is proposed. This method allows to recover with sufficient the precision temperature characteristics given two repairing points (e.g. 0°C and 100°C ). We offer a method of optimal schema linearisation of the above sensors' characteristics in digital thermometers.
 • Item
  Терморезистивні вимірювальні пристрої
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Готра, О.
  Наведено результати розробки терморезистивного вимірювального перетворювача із застосуванням вимірювальної схеми із стабілізатором струму, що забезпечує трипровідне під’єднання термоперетворювача опору. Представлены результаты разработки терморезистивного измерительного преобразователя с использованием схемы со стабилизатором тока, которая обеспечивает трехпроводное подсоединение преобразователя тока. The results of elaboration of thermoresistive measuring transducer are shown at this paper. The measuring circuit with current stabilizer that provides the three-wire connection of current thermotransducer is used in elaborated transducer.
 • Item
  Зміст до збірника "Вимірювальна техніка та метрологія" Випуск 56
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000)
 • Item
  Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” - правова основа забезпечення єдності вимірювань
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Друзюк, В.
  Розглянуто основні положення Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, викладені основи організації та функціонування Державної метрологічної системи. Рассмотрены основные положения Закона Украины ″О метрологии и метрологической деятельности″, изложены основы организации и функционирования Государственной метрологической системы. The main provisions of the Law of Ukraine “On metrology and Metrological Activity”, the fundamental principles of organisation and functioning of State Metrological System have been considered.
 • Item
  Корекція похибок вимірювання витрат нафтопродуктів методом їх ультразвукової томографії в трубопроводі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Буняк, Л.; Дорожовець, М.; Кузій, А.; Ліхновський, І.; Луцик, Я.; Озгович, А.; Стадник, Б.
  В статті розглядається корекція похибок визначення витрат нафтопродуктів методом томографічного контролю параметрів їх руху в трубопроводі. Наводяться результати досліджень корекції похибок обліку нафти, отримані на спеціально створеній експериментальній установці. В статье рассматриваются коррекция погрешности определения расхода нефтепродуктов путем томографического контроля параметров их движения в трубопроводе. Приводятся результаты коррекции погрешностей учета нефти, полученные на специально созданной установке. In article the error corrections of the oil quantity by the tomography evaluation of the moving parameters into tube. The estimates of the correction error of the oil quantity using special made tool are presented.
 • Item
  Методи оцінювання рівня якості продукції
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Куць, В.
  Розглянуто основні методи оцінки рівня якості продукції, вказано на їх недоліки. На основі аналізу переваг і недоліків цих методів розглянута проблематика створення нового методу комплексної оцінки рівня якості продукції. Рассмотрено основные методы оценки уровня качества продукции, указано их недостатки. На основании анализа преимуществ и недостатков этих методов рассмотрена проблематика создания нового метода комплексной оценки уровня качества продукции. Main methods of estimation of production quality and their disadvantages were discribed. The analysis of the advantages and disadvantages of these methods was the base for the creation ojanew complex estimating method for quality level of production.
 • Item
  Проблеми стандартизації та сертифікації автомобільного транспорту
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Сало, О.
  Наведені проблеми при сертифікації транспортних послуг та ремонту і технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів. Приведены проблемы при сертификации транспортных услуг, ремонта и технического обслуживания транспортных средств. The problems of the trafic services, cаr perair services and technical support services are considered.
 • Item
  Титульний аркуш до збірника "Вимірювальна техніка та метрологія" Випуск 56
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000)
 • Item
  Дослідження доцільності проектування комбінованої системи
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Івахів, О.
  Досліджуються доцільність проектування адаптивно-циклічної системи за критерієм зменшення вимог до пропускної здатності каналів зв’язку при заданій похибці відновлення сиґналів сукупності аналогових джерел вимірювальної інформації. Исследуются целесообразность проектирования адаптивно-циклической системы по критерию минимизации требований к пропускной способности каналов связи при заданной погрешности восстановления сигналов системы обслуживания совокупности аналоговых источников измерительной информации. The analog sources serving combine regular-adaptive type sstem designing practicability in the minimal channel capacity demands with the desired total renovation error sence is investigated in this paper.
 • Item
  Аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення. Огляд. Частина 1
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Мичуда, З.
  Дано означення параметрів, запропоновано критерії оцінки точності та класифікацію, проведено порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку АЦП з логарифмічною характеристикою перетворення. Даны определения параметров, предложены критерии оценки точности и классификация, проведен сравнительный анализ свойств и указаны перспективы развития АЦП с логарифмической характеристикой преобразования. The definition of parameters are given, the criteria of valuation of accuracy and classifications are offerred, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development ADC with logarithmic characteristic of conversion.
 • Item
  Зменшення впливу адитивних завад при використанні інтегруючого компаратора (ІК) у перетворювачах фаза-код
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Гоц, Н.; Засименко, В.
  У статті розглядається метод підвищення завадостійкості перетворювачів фаза-код. Подана структурна схема та принцип роботи перетворювача. Розглянута математична модель і показана ефективність цього методу порівняно з існуючими. В статье рассматривается метод повышения помехоустойчивости преобразователей фаза-код. Представлена структурная схема и принцип работы преобразователя. Рассмотрена математическая модель и показана эффективность этого метода по сравнению с существующими. In this article was considered method to rising noise immunity of phase-code transfers. A structural scheme and principle of doing transfer is represented. A mathematical model was considered and shown effectiveness of this method on comparison with being.
 • Item
  Металізовані стекла і елементарна структура аморфного стану
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Скоропад, П.
  Аналізуються проблеми опису структури металізованих стекол і пропонується застосування елементарних аморфних структур. Анализируются проблемы описания структуры металлических стекол и предлагается применение элементарных аморфных структур. The problems of the description of a structure of metal glasses are analyzed and the application elementary amorphous of structures is offered.