Держава та армія. – 2011. – №693

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у дев’ятнадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011. – № 693 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 276 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Освітня політика німецької окупаційної військової влади на території Західної України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Нагірняк, А. Я.
  Проаналізовано розвиток шкільної освіти на території Західної України під час німецької окупації. Висвітлено основні цілі німецького керівництва щодо виховання учнівської молоді. The article analyses the development of school education on the territory of Western Ukraine during the period of German Occupation. The main goals of the germen leaders about the education of young people of school age are also being stressed in the article.
 • Item
  Програма діяльності ОУН на початковому етапі Другої світової війни
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Карпухіна, Т. О.
  Розкрито програму діяльності ОУН на початковому етапі Другої світової війни (1939–1941 рр.) This article deals with a problem of the functioning of the main and the only Ukrainian political power – UNO (Ukrainian nationalists organization) on the first stage of the Second World War.
 • Item
  Питання відновлення української державності – історичний етап державотворення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Скорич, Л. В.
  Розглянуто події, пов’язані проголошенням Української самостійної держави у Львові 30 червня 1941 р. на Українських Національних Зборах. The events dependent on the process of the declaration at the Ukrainian independent country in Lviv on June 30, 1941 by the Ukrainian national assembly is considered.
 • Item
  Збройний виступ полку ім. П. Полуботка у Києві в 1917 р.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Зінкевич, Р. Д.
  Досліджено та проаналізовано створення полку ім. П. Полуботка і наслідки його збройного виступу у Києві в 1917 р., ставлення до цієї події різних українських політичних сил. The formation of P.Polubotok regiment and the consequences of its armed uprising in Kiyiv in 1917 as well as the attitude of different Ukrainian political forces to this event has been researched and analyzed.
 • Item
  Місто і війна: реалії та стереотипи періоду нацистської окупації в ментальності львів’ян
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Голик, Р. Й.
  Зроблено спробу реконструювати масову психологію львів’ян під час нацистської окупації. Досліджено стереотипи сприйняття німецьких військ, ідеологічних кліше нової влади, геноциду єврейського населення, побутових реалій. The problem of social and ethnic stereotypes in the everyday life of Lviv’s citizens under the the Nazi occupation to be discussed.
 • Item
  Історичний досвід зарубіжних країн у політичному забезпеченні національної безпеки і оборони у новітній період
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Левик, Б. С.
  Наведено історичні приклади вступу до НАТО деяких європейських країн (Словаччини, Угорщини, Чеської республіки, Польщі, Румунії) та вирішення ними питання національної безпеки і оборони. The article covers historical cases describing a number of countries (Slovakia, Hungary, Czech Republic, Poland, Romania) acquiring NATO membership at the background of national security and defence problem solution.
 • Item
  Військово-політична діяльність Юліана Головінського
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Галайко, Б. М.
  Проаналізовано військово-політичну діяльність Юліана Головінського, одного з активних діячів національно-визвольної боротьби за здобуття незалежності Української держави. In the article military and political activities of Julian Holovinskyi one of the active members of the National liberation movement of the obtaining the Ukrainian State have been analysed.
 • Item
  Проблема документно-інформаційного забезпечення діяльності Української Галицької Армії в сучасній вітчизняній історіографії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Гнаткевич, Н. С.
  Розглянуто і проаналізaовано наукові праці, у яких наводиться інформація про зв'язок та пресу Української Галицької Армії. Визначено основні шляхи документно- інформаційного забезпечення УГА. The article reviews and analyzes the scientific papers, which provides information on the link and press the Ukrainian Galician Army. The author defines the basic ways of documentinformation support UGA.
 • Item
  Створення польських репресивних органів у прикордонних повітах Волинського воєводства Другої Речі Посполитої
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Юрчук, Л. В.
  На підставі архівних матеріалів, наукових праць українських та польських істориків, української та польської преси досліджено процес формування польських репресивних органів у прикордонних повітах Волинського воєводства Другої Речі Посполитої. On the basis of the archival materials, scientific works of Ukrainian and Polish historians, Ukrainian and Polish press the author has examined the process of formation of repressive organs in frontier districts of the Volyn region of Rech Pospolita II.
 • Item
  Участь Романа Сушка у бойових діях військової формації Січових Стрільців Армії УНР (січень–квітень 1918 р.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Куций, А. Ф.
  Проаналізована діяльність Р. Сушка у військовій формації Січових Стрільців Армії УНР у першій половині 1918 р. Показано його місце і роль у становленні Збройних сил Української Народної Республіки. In this article is the activity of R. Sushko in the military structure of Sich Rifles of the Ukrainian National Republic Army in the first half of 1918 is analysed. His place and role in the creation of the Armed Forces of the Ukrainian National Republic is shown.
 • Item
  Військова еміграція ЗУНР у боротьбі за державність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Фуртес, О. О.
  Розглянуто діяльність військової еміграції Західноукраїнської народної республіки в період між двома світовими війнами. З’ясовано місце і значення військової еміграції Західноукраїнської народної республіки у державно-соборному процесі творення України як незалежної країни. In the article activity of military emigration of West Ukrainian Folk Republic is considered in a period between two world wars. A place and role of military emigration of West Ukrainian Folk Republic is found out in the state cathedral process of creation of Ukraine as an independent country.
 • Item
  Становлення західноукраїнського молодіжного руху наприкінці XIX − першій третині XX ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Плазова, Т. І.
  Досліджено та проаналізовано західноукраїнський молодіжний рух, утворення та діяльність молодіжних об’єднань наприкінці ХІХ – в першій третині ХХ ст. на теренах Західної України, які були втіленням духовної культури українського народу, джерелом утвердження національної свідомості, свободи особистості та свободи нації. Саме в цей період молодіжні об’єднання, які формувались переважно із студентської молоді та учнів старших класів, разом із суспільством проходили складний шлях свого внутрішнього розвитку: від невеличких громадських організацій до дієвих національно-свідомих об’єднань. Examined and analyzed the west youth movement, formation and activities of youth associations in the late XIX − the first third of the ХХ century in western Ukraine, which were the embodiment of spiritual culture of the Ukrainian people, the source of the development of national consciousness, individual liberty and freedom of the nation. During this period the youth association, which formed mostly of students and senior students, along with the public were complicated way of its internal development: from small NGOs to effective nationalconscious associations.
 • Item
  Благодійна діяльність самаритянської секції Українського Горожанського Комітету у Львові
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Бежук, О. М.
  Зроблено спробу висвітлити та аналітично оцінити основні напрями благодійної діяльності галицького жіноцтва у складі самаритянської секції Українського Горожанського Комітету, що діяв у Львові впродовж 1918–1923 рр. In the article the author intends to elucidate and analytically assess the base directions of charitable activities of Galician womenfolk as a part of the Ukrainian Horozhansky Committee, which functioned in Lviv over a period of 1918–1923.
 • Item
  Трансформація світогляду солдатів Південно-Західного фронту та місцевого населення в умовах наростання більшовицької пропаганди у 1917 р.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Дем’янюк, О. Й.
  Визначено причини та проаналізовано зміни, які відбулися у світогляді солдатів Південно-Західного фронту та місцевого населення Волинської губернії під впливом більшовицької пропаганди. Закцентовано увагу на соціально-економічних змінах у житті волинян, які сталися протягом 1917 р., а саме: руйнації сільськогосподарського виробництва, протистоянні у боротьбі за землю. In the article determines causes and analyses changes, which happened in the world outlook of soldiers of South-Western front and local population of Volyn Region under the influence of the Bolshevik propaganda. In the research accents attention at the socialeconomical changes in life of Volynian, which happened during 1917: ruination of agricultural manufacture, opposing at the fight for land.
 • Item
  Реакція Західної України та міжнародної спільноти на голодомор 1932–1933 рр. в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Прокіп, Н. З.
  Голодомор 1932–1933 рр. є геноцидом українського народу, про це свідчать численні офіційні документи, українська та світова преса, свідчення очевидців. Famishment 1932–1933 years is genocide against the Ukrainian people, is shown by numerous official documents, Ukrainian and world press, the testimony of witnesses.
 • Item
  З історії українського шкільництва Галичини в міжвоєнний період
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Виздрик, В. С.
  Проаналізовано основні аспекти та особливості розвитку шкільництва в Західній Україні у міжвоєнний період, висвітлюється зміст та форми культурно-просвітницької діяльності українських товариств. In the paragraph are analyzed main aspects and features of schooling Western Ukraine in the interwar period, also it show the matter and forms of cultural and educational activity of the Ukrainian societies.
 • Item
  Постать М. Грушевського в історії України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Шилюк, Л. О.
  Проаналізовано погляди та діяльність відомого наукового і політичного діяча М.С. Грушевського, керівника Української Народної Республіки на першому етапі її існування (1917–1918 рр.). This article analyses the views and activity of the well-known scientist and political statesman M.S. Grushevsky main of the Ukrainian state during the first years of it existence (1917–1918).
 • Item
  Тактика боротьби українців за національно-політичні права народу та державну незалежність у 50–80-х роках ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Стасюк, І. М.
  Аналізується тактика боротьби українських патріотів за національно-політичні права народу та державну незалежність у 1950–1980-х роках. Analyzes the tactics of Ukrainian patriots fighting for national and political rights of the people and national independence in 1950–1980-ies.
 • Item
  Перехід Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Мина, Ж. В.
  Проаналізовано складне військово-політичне становище УГА восени 1919 року та причини і наслідки її переходу на бік Добровольчої армії генерала Денікіна. The article gives the analyzes of military and political situation in East Galichina in thea autumn 1919. The author pays attention to the Army strength of the Galichina, reveals causes in capability to unite the Ukrainian national forces in struggle with enemies.
 • Item
  До питання причин та початку Другої світової війни
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Гаврилів, І. О.; Мина, Ж. В.
  Проаналізовано експансіоністські геополітичні плани московського керівництва напередодні Другої світової війни та наміри зробити з окупованих територій вигідний плацдарм для «походу на Захід». In the article has been analyzed the condition of the scientific problem by the native historians. The military and political situation in the Ukraine on the eve of World War ІІ is considered.