Інформаційні системи та мережі. – 2012. – №743

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 231 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Інформаційні параметри загальноосвітнього навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Григорович, В. Г.; Пасічник, В. В.; Назарук, М. В.
  Детально розглянуто та проаналізовано атрибути оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено сукупність параметрів, для побудови використані при побудові інформаційної моделі школи з метою її реалізації в комплексі інтелектуальних інформаційних технологій генерації проектів трансформації школи.Запропоновано класифікацію атрибутів оцінювання навчальних закладів, основану на придатності до використання при побудові відповідної експертної системи. The attributes for evaluation of comprehensive schools describe and analyze in the article. Set of parameters that will be used to construct the information model of the school to implement it in complex intelligent information technologies of generating of projects oftransformations of the school was defined. Classification of attributes for evaluating schools based on the possibility of using to construction of the relevant expert system was proposed.
 • Item
  Автоматизована система укладання реферату
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шаховська, Н. Б.; Стахів, З. В.
  Описано автоматизовану систему укладання рефератів. Спроектовано інформаційну модель такої системи. Визначені мета, завдання і сфера застосування системи. The system of the automatic abstracting of documents is described in the article. The informative model of such system is projected. Goals, objectives and scope of such a system are defined.
 • Item
  Проектування системи підтримки прийняття рішень виборця у вигляді веб-сайта
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Верес, О. М.; Кушнірецька, І. І.
  Охарактеризовано роботу системи підтримки прийняття рішень для виборця у вигляді веб-сайта. Описано принципи функціонування СППР для виборця за класифікаційним підходом. Показано процес розроблення системи контролю та керування правами доступу для користувачів веб-сайта. This general description of the decision support system fo the voter as a We site We describe the principles of the DSS to the voter through the use of classification approach. Shows the process of development control and rights management for users of the Web site.
 • Item
  Мережні інтерфейси рівня клієнт-сервер
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Морозов, Ю.; Пастернак, І.
  Запропоновано реалізацію клієнт-серверної взаємодії на основі моделі запит/відповідь у вигляді формул. А також тестування мережного інтерфейсу на його навантаження клієнтськими запитами. An implementation of client-server interaction model based on the request / response in the form of formulas. As well as testing network interface to load its client requests.
 • Item
  Алгоритм обчислення основних видів ДСП на базі циклічних згорток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Процько, І. О.
  Розглянуто підхід ефективного обчислення основних чотирьох видів дискретного синусного перетворення (ДСП) на базі циклічних згорток. Параметри твірного масиву базисної квадратної матриці використано для синтезу алгоритму. The general method of efficient computation four types discrete sine transform using ofcircular convolutions is considered. The parameters of hash array the basis square matrix for algorithm synthesis are used.
 • Item
  Мультимедійний контент: стан та перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Малиновський, О. Б.
  Розглянуто методи і засоби створення комплексного контенту мультимедійного інформаційного продукту та алгоритми подання різнопланової інформації. This paper is devoted to methods and means of creating complex content of multimedia information product and algorithms of submitting various information.
 • Item
  Аналіз методик розвитку віртуалізації для технології CLOUD COMPUTING
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Литвин, В. В.; Бобик, І. О.; Угрин, Д. І.; Шевчук, С. Ф.
  Розглянуто технології віртуалізації, методи її розроблення і розвиток та зв’язок із хмарними обчисленнями; проаналізовано технічну можливість реалізації і сучасніпроблеми віртуалізації; описано переваги використання віртуальної інфраструктури. The article deals with virtualization technology, its development and methods development and communication of cloud computing, analysis of technical feasibility of implementing implementing virtualisation and current problems, described the benefits of virtual infrastructure.
 • Item
  Заохочувальне навчання мультиагентних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кравець, П. О.
  Розглянуто проблему заохочувального навчання мультиагентних систем в ігровому формулюванні. Побудовано марківську модель стохастичної гри, сформульовано критерії ігрового навчання, описано Q-метод та відповідний алгоритм розв’язування стохастичної гри, проаналізовано результати комп’ютерної реалізації Q-методу. The problem of reinforcement learning of multiagent systems in the game formulation is considered. The Markovian model of stochastic game is constructed, criteria of game learning are formulated, the Q-method and corresponding algorithm of the stochastic game solving are described, results of computer realisation of a Q-method are analysed.
 • Item
  Основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Жежнич, П. І.; Сопрунюк, О. О.
  Розглянуто значення туризму в умовах розвитку інформаційного суспільства,подано визначення туристичної документації та її класифікацію за типами, описано основні підходи до моніторингу та аналізу якості туристичної документації, наголошено на необхідності їх використання для реалізації туристичних продуктів, а також виділено основні компоненти якості документації. In this article the role of tourism in conditions of consistent information society improvement has been considered. The definition of the tourism documentation concept and its classification by types are defined. The main approaches to the monitoring and analysis of the tourism documentation quality have been described. The necessity of these approaches application for the tourism products realization is emphasized and the main components of documentation quality are highlighted.
 • Item
  Підсистема перевірки орфографії електронного каталогу бібліотеки на основі технології HUNSPELL
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ярмолюк, Р. С.
  Основною метою цього дослідження є розробка підходів до проектування підсистеми перевірки орфографії на основі технології перевірки орфографії за словником Hunspell. Запропоновано вимоги, що висуваються до підсистеми перевірки орфографії. Обґрунтовано вибір системи Hunspell. Розглянута структура словників слів та афіксів. Запропоновано та описано структурну та об’єктно-орієнтовну схему підсистеми перевірки орфографії. Проведено аналіз ефективності запропонованих підходів на основі експерименту. The main purpose of this research is to develop approaches to the design of subsystems spell checker Dictionary-based technologies Hunspell. A number of requirements which subsystem to spell checker. Substantiates the choice of Hunspell. The structure of dictionaries words and affixes. Suggested and described the structural and object-oriented scheme subsystems check spelling. The analysis of the effectiveness of the proposed approaches based on model tests.
 • Item
  Аналіз досліджень політичного дискурсу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Романюк, А. Б.; Заяць, А. В.
  Подано еволюцію поняття політичного дискурсу як об’єкта лінгвістичних і політичних досліджень. Наводиться порівняльний аналіз понять «політичний дискурс» та «політична мова». Вводиться термін «політична лінгвістика».Також подається огляд наукових досліджень з аналізу політичного дискурсу.Особлива увага приділяється суб’єкту політичного дискурсу та аналізу політични промов. This paper illustrates evolution of the "political discourse" concept as the object of linguistics and political investigations. It also concerns the issue of comparison among “political discourse”, “political language” and “political linguistics” concepts. The article also presents information on political discourse analysis. The main attention is paid to the subject of political discourse and analysis of political speeches.
 • Item
  Застосування породжувальних граматик для моделювання синтаксису речення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Висоцька, В. А.; Шестакевич, Т. В.; Щербина, Ю. М.
  Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні.Опис моделювання синтаксису речення застосовують для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів. This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language.
 • Item
  Концептуальна модель інформаційної системи аналізу теплозабезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Парфененко, Ю. В.; Шендрик, В. В.; Красніков, С. І.
  Описано розроблення концептуальної моделі аналізу процесу теплозабезпечення будівель та логічну структуру бази даних. This article describes the the conceptual model of process analysis heating supplies of buildings and description of the logical structure of the database.
 • Item
  Прогнозування поведінки інформаційного продукту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Веровчук, В. В.; Вовк, О. Б.
  Подано класифікацію методів прогнозування. Виведено орієнтовну модель розрахунку прогнозу. Здійснено прогноз розвитку ІП на основі математично-програмного засобу “Statistica”. In the article filed classification of forecasting methods. Displaying approximate model calculation prediction. Are forecasted development of information product – based on mathematical software “Statistica”.
 • Item
  Концептуальна модель інформаційної системи розкладу занять з доступом через HTTP-протокол
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Столярчук, О. В.; Шувар, Р. Я.; Продивус, А. М.
  Розглянуто модель інформаційної системи розкладу занять навчального закладу та організацію роботи з нею через HTTP-протокол. Проаналізовано запити, які користувач може створювати, раціональний вибір та оптимальність створення таблицьі зв’язків між ними.Досліджено обмеження, які виникають під час проектування структури таких баз, вимоги до цілісності та несуперечливості даних. We consider a model of information system schedule institution and organization workwith it via HTTP-protocol. Analysis of queries that the user can create, rational choice and optimization to create tables and relationships between them. Study limitations that arise when designing the structure of such bases,requirements for integrity and consistency of data.
 • Item
  Візуалізація даних, кластеризованих динамічно-інтервальною самоорганізовною картою..................
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Годич, О. В.; Мазепа, Т. П.
  Годич О. В. Візуалізація даних, кластеризованих динамічно-інтервальною самоорганізовною картою / О. В. Годич, Т. П. Мазепа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 64–73. – Бібліографія: 27 назв.
 • Item
  Метод трансформації операцій алгебричної системи «простір даних» в операції моделей даних джерела
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шаховська, Н. Б.
  Розроблено метод трансформації запиту користувача простору даних у запит до джерела даних. This Paper concerns method of transformation from dataspace query to data source query.
 • Item
  Інтелектуально-інформаційна система управління діяльністю фармацевтичного підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кісь, Я. П.
  Описано методику збирання, аналізу і опрацювання інформації на прикладі предметної області фармацевтичного підприємства. Розроблено схеми функціонування алгоритму та методи опрацювання даних у заданій предметній області. In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the pharmaceutical company. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.