Юридичні науки. – 2018. – № 906

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії "Юридичні науки" запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, українських та іноземних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за добір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 906, випуск 20. – 164 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
10
15
23
30
34
41
48
54
62
69
77
85
94
100
109
117
124
129
136
143
149
155
162

Content


1
4
10
15
23
30
34
41
48
54
62
69
77
85
94
100
109
117
124
129
136
143
149
155
162

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Терлюк, Іван; Terlyuk, Ivan; Терлюк, Иван; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено панівні у вітчизняній та світовій науковій думці підходи щодо сутності поняття “нація”, його змісту й обсягу, часу появи, а також взаємозв’язку з поняттями “етнос” і “народ”. Наголошено на тому, що поняття “нація” найчастіше корелює з поняттями “етнос” і “народ”. Висловлено думку, що нація – це народ, піднесений запасом державницьких сил, наділений змогою до самоідентифікації й відмежування від інших націй державними кордонами, а також-інтегрування інших націй до складу своєї держави на правах національних меншин.
 • Item
  Канонічне право у конституційному полі: проблеми і пошуки симфонії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сливка, Степан; Сливка, Богдан; Кавчак, Микола; Slyvka, Stepan; Slyvka, Bogdan; Kavchak, Mykola; Сливка, Степан; Сливка, Богдан; Кавчак, Николай; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено канонічне право у конституційному полі, адже філософський світ дуже багатий на творчість як рух до трансцендентного, позамежового буття. Цю творчість у земних умовах еманують, виточують суспільство, Церква і держава на основі співіснування людей на природних законах, синергетичних, нелінійних соціальних процесах. Ці три інституції, які керовані природними і надприродними законами, здійснюють культурологічну діяльність. Зокрема, формують своє правове поле, впливають на дух людини, намагаються зробити людину щасливою тощо. Кожна інституція діє за своїми законами, але при цьому вони часто втручаються одна в одну. Найбільше простежуються зусилля держави (відсуваючи виховний потенціал Церкви) у невмілому, неприродному одухотворенні людини та суперечливому виборі стежини у трансцендентний простір, порушуючи тим самим симфонічні устої.
 • Item
  Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кучеренко, Наталія; Kucherenko, Natalia; Кучеренко, Наталья; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті ми з’ясували, що оперативне застосування технологій дистанційного навчання гарантує закладам вищої освіти: значне збільшення суб’єктів навчального процесу (організація навчання для широкої аудиторії – одночасне залучення великої кількості слухачів);суттєве зниження витрат на організацію навчального процесу (відсутність розходів на оренду приміщень, економія комунальних платежів і т. д.); істотне підняття якості навчання внаслідок засобів електронних бібліотек, використання новочасних ІКТ, зростання масштабу самостійної роботи спудеїв, слухачів і т.д.; організація єдиного (універсального) інформаційного освітнього середовища закладу вищої освіти. На основі аналізу значної джерельної бази можемо констатувати, що в системі дистанційного навчання визначальними методами управління навчальною діяльністю та способами навчання виступають програмноапаратні засоби, що працюють на основі ІКТ, комунікаційних мереж та систем, й застосовуються суб’єктами навчального процесу (які є віддаленими між собою) під керівництвом викладача.
 • Item
  Правосуддя як основна функція судової влади
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гуменний, Олег; Humennyi, Oleh; Гуменный, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто важливу проблему – правовий механізм реалізації основної функції судової влади правосуддя. З’ясовано роль інших функцій судової влади в забезпеченні здійснення правосуддя. Аргументовано конституційну правову природу правосуддя, що підтверджує її виключність серед функцій судової влади.
 • Item
  Право соціального забезпечення як галузь національного права
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Україна, ставши на шлях незалежності та побудови правової держави, спрямувала свою діяльність на формування національного права. А звідси вивчення проблем формування та розвитку такої галузі права як соціальне забезпечення – одне з головних завдань юридичної науки. Це зумовлено тим, що за допомогою норм цієї галузі проходить реалізація людиною та громадянином своїх найважливіших соціальних прав. Поряд із цим, успішне вирішення завдань правотворчої та правозастосовної діяльності в сфері соціального забезпечення великою мірою залежить від стану галузевої правової науки. Вона покликана доводити нерозривний зв’язок усіх елементів предмета регулювання цієї галузі права, наявність загальних принципів правового регулювання, обґрунтувати допустиму галузеву диференціацію за об’єктивними ознаками, що в кінцевому результаті дасть можливість сконструювати єдиний галузевий кодифіка- ційний нормативний акт, з відповідним обґрунтуванням кожного його положення.