Юридичні науки. – 2018. – № 906

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії "Юридичні науки" запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, українських та іноземних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за добір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 906, випуск 20. – 164 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
10
15
23
30
34
41
48
54
62
69
77
85
94
100
109
117
124
129
136
143
149
155
162

Content


1
4
10
15
23
30
34
41
48
54
62
69
77
85
94
100
109
117
124
129
136
143
149
155
162

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Терлюк, Іван; Terlyuk, Ivan; Терлюк, Иван; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено панівні у вітчизняній та світовій науковій думці підходи щодо сутності поняття “нація”, його змісту й обсягу, часу появи, а також взаємозв’язку з поняттями “етнос” і “народ”. Наголошено на тому, що поняття “нація” найчастіше корелює з поняттями “етнос” і “народ”. Висловлено думку, що нація – це народ, піднесений запасом державницьких сил, наділений змогою до самоідентифікації й відмежування від інших націй державними кордонами, а також-інтегрування інших націй до складу своєї держави на правах національних меншин.
 • Item
  Канонічне право у конституційному полі: проблеми і пошуки симфонії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сливка, Степан; Сливка, Богдан; Кавчак, Микола; Slyvka, Stepan; Slyvka, Bogdan; Kavchak, Mykola; Сливка, Степан; Сливка, Богдан; Кавчак, Николай; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено канонічне право у конституційному полі, адже філософський світ дуже багатий на творчість як рух до трансцендентного, позамежового буття. Цю творчість у земних умовах еманують, виточують суспільство, Церква і держава на основі співіснування людей на природних законах, синергетичних, нелінійних соціальних процесах. Ці три інституції, які керовані природними і надприродними законами, здійснюють культурологічну діяльність. Зокрема, формують своє правове поле, впливають на дух людини, намагаються зробити людину щасливою тощо. Кожна інституція діє за своїми законами, але при цьому вони часто втручаються одна в одну. Найбільше простежуються зусилля держави (відсуваючи виховний потенціал Церкви) у невмілому, неприродному одухотворенні людини та суперечливому виборі стежини у трансцендентний простір, порушуючи тим самим симфонічні устої.
 • Item
  Правосуддя як основна функція судової влади
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гуменний, Олег; Humennyi, Oleh; Гуменный, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто важливу проблему – правовий механізм реалізації основної функції судової влади правосуддя. З’ясовано роль інших функцій судової влади в забезпеченні здійснення правосуддя. Аргументовано конституційну правову природу правосуддя, що підтверджує її виключність серед функцій судової влади.
 • Item
  Дистанційне навчання як виклик сучасної університетської освіти: філософсько-правовий вимір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кучеренко, Наталія; Kucherenko, Natalia; Кучеренко, Наталья; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті ми з’ясували, що оперативне застосування технологій дистанційного навчання гарантує закладам вищої освіти: значне збільшення суб’єктів навчального процесу (організація навчання для широкої аудиторії – одночасне залучення великої кількості слухачів);суттєве зниження витрат на організацію навчального процесу (відсутність розходів на оренду приміщень, економія комунальних платежів і т. д.); істотне підняття якості навчання внаслідок засобів електронних бібліотек, використання новочасних ІКТ, зростання масштабу самостійної роботи спудеїв, слухачів і т.д.; організація єдиного (універсального) інформаційного освітнього середовища закладу вищої освіти. На основі аналізу значної джерельної бази можемо констатувати, що в системі дистанційного навчання визначальними методами управління навчальною діяльністю та способами навчання виступають програмноапаратні засоби, що працюють на основі ІКТ, комунікаційних мереж та систем, й застосовуються суб’єктами навчального процесу (які є віддаленими між собою) під керівництвом викладача.
 • Item
  Право соціального забезпечення як галузь національного права
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Україна, ставши на шлях незалежності та побудови правової держави, спрямувала свою діяльність на формування національного права. А звідси вивчення проблем формування та розвитку такої галузі права як соціальне забезпечення – одне з головних завдань юридичної науки. Це зумовлено тим, що за допомогою норм цієї галузі проходить реалізація людиною та громадянином своїх найважливіших соціальних прав. Поряд із цим, успішне вирішення завдань правотворчої та правозастосовної діяльності в сфері соціального забезпечення великою мірою залежить від стану галузевої правової науки. Вона покликана доводити нерозривний зв’язок усіх елементів предмета регулювання цієї галузі права, наявність загальних принципів правового регулювання, обґрунтувати допустиму галузеву диференціацію за об’єктивними ознаками, що в кінцевому результаті дасть можливість сконструювати єдиний галузевий кодифіка- ційний нормативний акт, з відповідним обґрунтуванням кожного його положення.
 • Item
  Адвокатологія як науково-теоретична основа розвитку адвокатського самоврядування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бочуляк, Назарій; Bochlylyak, Nazari; Бочуляк, Назарий; адвокатське об’єднання “Бочуляк і партнери”; lawyers' union “Bochuliak and partners”
  У контексті адаптації національного законодавства до міжнародних норм права адвокатура виконує роль своєрідного індикатора істинності практичної реалізації законодавчих ініціатив. Появу нового терміна щодо визначення напряму наукових досліджень з проблематики адвокатури слід сприймати похвально, оскільки відтоді дефініції “адвокатологія” та “адвокатська діяльність” аналізуються як еквівалентні, тотожні. Дискусійне тлумачення термінології адвокатології як у наукових розвідках, так і законодавцем актуалізує нагальність конструктивного аналізу усієї інформативної бази стосовно адвокатури, її інституалізації, окреслення та закріплення на рівні законодавства понятійного апарату. Загалом, на наше переконання, адвокатологія як теорія має ґрунтуватися, щонайменше, на трьох взаємопов’язаних елементах: теоретичних концепціях, нормах законодавства та практиці їх застосування.
 • Item
  Логічна структура мислення в науковому дослідженні Степана Балея “Нарис Льоґіки”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Андрусяк, Ірина; Andrusyak, Iryna; Андрусяк, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено наукове надбання українського вченого С. Балея у галузі логіки. Проаналізовано структуру, проблеми та термінологію підручника “Нарис Льоґіки” авторства С. Балея. В посиланнях збережено авторський стиль вченого з усвідомленням того, що йдеться не про стиль і граматику, а про становлення і розвиток логіки в українській науці.
 • Item
  Конституція Української Народної Республіки 1918 року: теоретико-правова характеристика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Стецюк, Наталія; Stetsyuk, Natalya; Стецюк, Наталья; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv State University of Internal Affairs
  У статті висвітлено питання комплексної характеристики Конституції Української Народної Республіки 1918 року як нормативного акту та політичного документу, її змісту та юридичних властивостей, а також місця та ролі в процесі становлення і розвитку вітчизняного конституціоналізму.
 • Item
  Особливості проведення судово-медичної експертизи з визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Черепущак, Василь; Hula, Lev; Cherepuhchak, Vasyl; Гула, Лев; Черепущак, Василий; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто поняття та змісту судово-медичної експертизи. Охарактеризовано судово- медичну експертизу з встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Визначено методи, які застосовують при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Окреслено чинники, що зумовлюють помилки судово-медичних експертиз та способи їх виявлення.
 • Item
  Злочини у сфері інтелектуальної власності та засоби їх виявлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Олеярник, Уляна; Hula, Lev; Olejarnik, Ulyana; Гула, Лев; Олеярник, Ульяна; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто правопорушення у сфері інтелектуальної власності. Охаракте- ризовано основні ознаки обігу об’єктів інтелектуальної власності. Визначено заходи виявлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Окреслено порядок проведення контрольованого постачання та контрольованої закупки фальсифікованих товарів.
 • Item
  Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гула, Лев; Доліновський, Юрій; Hula, Lev; Dolinovckij, Yurij; Гула, Лев; Долиновський, Юрий; Національний університет “Львівська політехніка”; ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України; Lviv Polytechnic National University; OUZ UZE in Lviv region DZE NP Ukraine
  Розглянуто поняття та зміст інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки. Охарактеризовано методи та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів. Визначено основні міністерства і відомства як джерела отримання необ- хідної інформації для забезпечення протидії зазначеним злочинам. Окреслено чинники, що вказують на неналежне інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки.
 • Item
  Зарубіжний досвід організації судово-експертної діяльності в процесі здійснення кримінального переслідування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гузела, Михайло; Канцір, Володимир; Huzela, Mykhailo; Kantsir, Volodymyr; Гузела, Михаил; Канцир, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено проблемі організації судово-експертної діяльності в процесі здійснення кримінального переслідування та, загалом, – проблемі вдосконалення всієї процедури отримання доказової інформації в процесі здійснення кримінального провадження. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури досліджено окремі питання організації судово-експертної діяльності в деяких державах Європи, а також питання правового (процесуального) статусу судового експерта. Зроблено висновок про важливість зарубіжного досвіду розв’язання зазначених проблем для вдосконалення кримінального процесуального законодавства України.
 • Item
  Особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ортинський, Володимир; Ortinski, Volodymyr; Ортынський, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розкрито поняття та зміст інформаційного забезпечення оперативно- розшукового прогнозування. Визначено особливості інформаційного забезпечення оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Окреслено основні чинники, які впливають на процес оперативно-розшукового прогнозування у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.
 • Item
  Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бараняк, Володимир; Несімко, Олег; Baranyak, Volodymyr; Nesimko, Oleh; Бараняк, Владимир; Несимко, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті на основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні. Враховуючи спільність процесу, під експертним дослідженням що проводиться у кримінальному провадженні за ініціативою органу досудового розслідування, слід розуміти судову експертизу.
 • Item
  Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дутко, Альона; Dutko, Alona; Дутко, Алена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті вказано на закономірне розширення сфери правового впливу на особисті немайнові відносини подружжя. Проаналізовано окремі особисті немайнові права подружжя: право на материнство, право на повагу до своєї індивідуальності, право на свободу та особисту недоторканність, репродуктивні права подружжя. Автор зазначає, що жодним нормативним актом неможливо створити вичерпний перелік особистих немайнових прав подружжя, проте, певні особисті немайнові блага повинні бути врегульовані законодавчо, а тому пропонує зміни в окремі нормативні акти з метою захисту особистих немайнових прав подружжя.
 • Item
  Про адміністративні покарання та їх вплив на безпеку дорожнього руху в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Остапенко, Олексій; Ostapenko, Oleksiy; Остапенко, Алексей; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто питання адміністративної відповідальності за порушення, вчинені водіями транспортних засобів і зафіксовані сучасними технічними засобами реєстрації. Проведений аналіз дає можливість запропонувати авторське бачення щодо ефек- тивності застосування адміністративних покарань за порушення Правил дорожнього руху в Україні, а також їх систематизацію на об’єкти протиправного посягання.
 • Item
  Причини та наслідки освітніх міграцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Хомишин, Ірина; Khomyshyn, Iryna; Хомышин, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті здійснено аналіз проявів освітньої міграції. Досліджено правове регулювання академічної мобільності в Україні як інституційної форми освітньої міграції. Визначено наслідки освітньої міграції для економіки країни, що приймає іноземних студентів та для “країни-донора”. Узагальнено причини освітньої міграції.
 • Item
  Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Корчинський, Олег; Korchinsky, Oleg; Корчинский, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних із розвитком адміністративної юстиції, з огляду на триваючу в Україні судову реформу, що покликана забезпечити захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянинашляхом своєчасного, ефективного і справедливого вирішення спорів у публічно-правовій сфері на засадах верховенства права.
 • Item
  Теоретичні аспекти надання пріоритетних послуг у контексті розвитку системи електронних послуг в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ковалів, Мирослав; Малець, Марта; Kovaliv, Miroslav; Malets, Martha; Ковалив, Мирослав; Малец, Марта; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано наукові підходи до одного з ключових понять сучасного адмі- ністративного права – адміністративна послуга, з’ясовано співвідношення цього поняття зі суміжними. Виокремлено ознаки адміністративних послуг в системі адміністративно- правових функцій органів влади у контексті розвитку системи електронних послуг в Україні з погляду на адаптацію національного законодавства до вимог ЄС. Охаракте- ризовано поняття пріоритетна послуга та дано авторське визначення.