Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2020. – Том 2, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика»

Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Том 2, № 1. – 78 с.

Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика

Зміст


1
11
19
31
43
58
67
73

Content (Vol. 2, No 1)


1
11
19
31
43
58
67
73

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  The formulas for sum of products of sequences associated with the metallic means
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-11-20) Кособуцький, П.; Нестор, Н.; Kosobutskyy, P.; Nestor, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цій роботі досліджено закономірності згортки послідовностей сум чисел Фібоначчі {Fn}, породжених металевими середніми, та суми добутків двох статистично незалежних послідовностей {Fn} та Jn=j∙sin(0.5π(n-j)). Показано, що відомі закриті форми сум для згортки1i innjF F=å -та добутків2)1(cos11-- på-=jє подібними. Така увага до вивчення згортки двох послідовностей дискретних даних пов'язана із застосуванням цього методу для статистичної обробки сигналів. Ця задача передбачає обчислення скінченних сум як дискретних аналогів певних інтегралів. Така проблема вважається вирішеною, якщо формула суми виражається у закритому вигляді як функція її членів та їх кількості.
 • Item
  Модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-11-20) Тимощук, П.; Tymoshchuk, P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Представлено модель паралельної сортувальної нейронної мережі дискретного часу. Модель описується системою різницевих і вихідних рівнянь. Мережа відзначається високою швидкодією, довільною скінченною роздільною здатністю вхідних даних і придатна для обробки невідомих вхідних даних зі скінченними значеннями, розміщених у довільному відомому скінченному діапазоні. Мережа характеризується незначною обчислювальною складністю і складністю схемотехнічної реалізації. Наведено результати комп’ютерного моделювання, які ілюструють ефективність мережі.
 • Item
  Estimation of effective thermal parameters of heating sources based on dynamic measurments in smart home
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-11-20) Сінкевич, О.; Монастирський, Л.; Соколовський, Б.; Бойко, Ярослав Васильович; Sinkevych, O.; Monastyrskii, L.; Sokolovskii, B.; Boyko, Ya.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  Цю роботу присвячено методиці визначення ефективних теплових параметрів джерел опалення у розумному будинку, яка передбачає комбінацію застосування алгоритмів аналізу даних та рівняння фізичного процесу теплопереносу. Використання таких параметрів дозволяє створювати програмно-апаратні рішення для моделювання теплової карти будинку, а також здійснювати аналіз енергоспоживання у контексті моделей машинного навчання. Оскільки, здебільшого, відоме сумарне споживання енергії обігріву, інтерес представляє визначення тієї частини енергії, яка відповідає окремим джерелам обігріву. З цією метою у статті запропоновані математична модель та алгоритм для оцінки ефективних теплових характеристик джерел обігріву на базі рівняння теплопереносу та підходів статистичного аналізу даних, які можна використовувати для отримання інформації про індивідуальні джерела обігріву. Задача визначення таких параметрів зводиться до двох етапів. На першому етапі, з використанням скінченно-різницевого підходу до рівняння теплопереносу, визначено ефективний тепловий параметр джерел обігріву. Далі, за даними енергоспоживання та розподілами кімнатних температур і температур на поверхні обігрівальних елементів, шляхом застосування методів аналізу даних, запропонований алгоритм оцінки індивідуальних ефективних теплових характеристик встановлених в кімнатах обігрівальних елементів.
 • Item
  Methodical aspects of statistical modeling of two-dimensional systems of random variables
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-11-20) Кособуцький, П.; Kosobutskyy, P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Як свідчить аналіз літературних джерел, статистичній обробці результатів вимірювань не завжди приділяють належну увагу. На превеликий жаль, відповідні алгоритми часто обмежуються спрощеними статистичними процедурами, без належного обгрунтування цільової функції, в тому числі для перевірки якості опрацювання випадкових даних. Тому автор планує опублікувати серію статей із статистичного моделювання, які включатимуть результати оригінальних досліджень самого автора та інших. У цій статті розглянуто мeтодичні аспекти статистичного моделювання двовимірних систем із випадковими даними, дане фізичне обґрунтування кореляційних закономірностей статистичних співвідношень між випадковими величинами, оскільки задача встановлення закону розподілу випадкової величини має практичний інтерес з погляду моделювання статистичних закономірностей моделі “сигнал+шум”.
 • Item
  Визначення основних параметрів та їхніх граничних умов сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-11-20) Головацький, Р.; Лобур, М.; Holovatskyy, R.; Lobur, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто принцип роботи сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху відомих світових виробників, зазначено їхні особливості та сфери використання. Наведено типову структурну та принципову схеми. На основі розглянутого принципу роботи детектора та проведеного аналітико-синтетичного опрацювання інформації з першоджерел визначено основні параметри сучасних пасивних інфрачервоних детекторів руху та їхні граничні умови. Подано граничні умови для кількості променів ближньої середньої та дальньої зон діаграми спрямованості детекторів руху. Також наведено граничні умови для напруги живлення, робочих температур та струмів споживання в різних режимах роботи.
 • Item
  Математичне моделювання межі області двовісних абсолютно пружних станів деревини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-11-20) Головата, С.; Holovata, S.; Національний лісотехнічний університет України; Ukrainian National Forestry University
  У роботі синтезовано математичну модель для визначення межі області двовісних абсолютно пружних станів ортотропних матеріалів та отримано систему нелінійних алгебраїчних рівнянь для ідентифікації її параметрів. З використанням методу неперервного продовження за найкращим параметром та методу Рунге-Кутти побудовано криві розмежування абсолютно пружної та не пружної областей деформування для сосни. Проведено аналіз отриманих кривих і на його основі показано, що запропонована модель дає змогу визначити та обґрунтувати граничні напружені стани матеріалів, коефіцієнти асиметрії меж пропорційності яких в одних напрямках анізотропії є більшими, а в інших – меншими за одиницю.
 • Item
  Possibility of applying smartphones for positioning in the middle of the room
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-11-20) Белей, О.; Колесник, К.; Belej, O.; Kolesnyk, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено проблемі навігації усередині приміщень в умовах недоступності сигналу супутникових засобів. У цьому випадку для визначення місця розташування об’єктів використовуються альтернативні джерела їх позиціювання. Використання для задач навігації усередині приміщень смартфонів дає змогу отримати вичерпні дані про його роботу. Для вирішення завдання навігації найважливішими елементами масивів даних є унікальний ідентифікатор спостережуваного пристрою і відносний рівень потужності прийнятого від нього сигналу. Дані розрахунків та експериментів показують, що навігаційні вимірювання з допомогою смартфонів дають можливість якісно вирішити завдання спостереження на заданих відстанях між датчиками, які не перевищують 5–7 метрів. При цьому важливими є взаємне розташування датчиків і рухомих об’єктів. При відстані між маяками і об’єктом 5 м реально досяжна точність визначення координат об’єкта становить 1–2 м, що є достатньою умовою для традиційних завдань навігації всередині будівель.
 • Item
  Modeling the plane radiation structures consisting of discrete elements
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-11-20) Андрійчук, М.; Andriychuk, M.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Підстригача, НАНУ; Національний університет “Львівська політехніка”; Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NASU; Lviv Polytechnic National University
  Моделювання діаграм випромінювання (ДВ) плоских антенних ґраток проводиться на основі строгого електродинамічного розв’язку відповідної прямої задачі, що дає змогу отримати представлення ДВ у явній операторній формі. Систему інтегральних рівнянь типу Галлена використовують для визначення розподілу струму в апертурах випромінювачів. Оптимальні коефіцієнти збудження в елементах ґратки визначають за допомогою мінімізації функціоналу, що представляє середньоквадратичне відхилення заданої та синтезованої амплітудних ДВ. Додаткові умови у функціоналі застосовуються для мінімізації випромінювання в ближній зоні ґратки та обмеження амплітуд коефіцієнтів збудження. Результати обчислень демонструють швидку збіжність запропонованого ітераційного методу та можливість синтезувати задані амплітудні ДВ різних типів.