Автоматика, вимірювання та керування. – 2010. – №665

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7410

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 665 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 180 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 33
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 665
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження показникового конвеєрного число-імпульсного функціонального перетворювача
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Лужецька, Н. М.; Дудикевич, В. Б.; Горпенюк, А. Я.
  Подано результати синтезу та дослідження конвеєрної структури показникового число-імпульсного функціонального перетворювача. Показано, що максимальна частота роботи такої структури є значно вищою за максимальну частоту роботи класичної структури. Запропоновано способи покращення точності конвеєрної структури показникового перетворювача. The results of conveyor structure of exponential pulse-number functional transformer synthesis and research are given. Maximal work frequency such structure is considerably higher than maximal work frequency of classic structure. Also are offered the methods of conveyor structure of exponential transformer exactness improvement.
 • Thumbnail Image
  Item
  Електронний безпровідний ідентифікатор для доступу до ПК
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Совин, Я. Р.; Решетар, Я. В.; Хома, В. В.
  Наведено програмно-апаратні засоби, використані під час побудови електронного безпровідного ідентифікатора доступу до персонального комп’ютера на базі технології Bluetooth. Hardware and software tools are resulted used for the construction of electronic wirelesstoken on the base of Bluetooth technology for access to the personal computer.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 665
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010)
 • Thumbnail Image
  Item
  Виявлення ботнет-потоку даних за допомогою нейронних мереж
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Погребенник, В. Д.; Хромчак, П. Т.
  Описано механізм застосування штучних нейронних мереж як ефективний метод виявлення ботнет-потоку даних. An efficient mechanism of detection of botnets infected network data with help of neural networks is described in this article
 • Thumbnail Image
  Item
  Метод перевірки статистичної гіпотези на основі розкладу випадкових величин у просторі з порідним елементом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Заболотній, С. В.
  Викладено новий метод перевірки статистичних гіпотез, який ґрунтується на апараті розкладу випадкових величин у просторі з порідним елементом (просторі Кунченко). Здійснено синтез вирішного правила та отримано аналітичні вирази, які дають змогу розраховувати ймовірності похибок прийняття рішень. The new method of verification of statistical hypotheses, which is based on the apparatus of decomposition of random values in space with a generating element is expounded in work (space of Kunchenko). The synthesis of solution is carried out governed and analytical expressions which allow to calculate probabilities of errors of making a decision are got.
 • Thumbnail Image
  Item
  Перспективи застосування прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Хома, Ю. В.
  Обґрунтовано доцільність застосування засобів прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу. Наведено структуру та описано принцип роботи цифрового синтезатора гармонічних сигналів. Проаналізовано причини виникнення паразитних гармонік та їх дестабілізуючий вплив на точність аналізаторів імпедансу. Direct Digital Synthesis devices application advisability in impedance frequency analyzer is grounded in the article. Structure and operation principle of digital synthesizer of harmonic sygnals are given. Parasitic harmonics origination and their destabilizing impact on in impedance frequency analyzer accuracy are analyzed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Дудикевич, В. Б.; Гарасим, Ю. Р.; Микитин, Г. В
  Розроблено концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку на фізичному, канальному, мережевому, системному рівнях. Відповідно до запропонованої моделі проаналізовано аспекти захисту інформації в корпоративних мережах. The conceptual models of information security for fixed, cellular, satellite communication technologies on physical, data link, network and system level were designed. Within the suggested model enterprise networks information security aspect were examined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Комп’ютерна симуляція процесу керування мотором постійного струму з незалежним збудженням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Самотий, В. В.; Дзелендзяк, У. Ю.; Павельчак, А. Г
  Наведено математичну модель системи: трифазний однопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням, а також запропоновано метод аналізу перехідних та усталених режимів її роботи. Mathematical model of the system: the three-phase half-wave rectifier – motor of directcurrent with independent excitation is resulted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.
 • Thumbnail Image
  Item
  Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі з накопиченням заряду. Огляд. Частина 2
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Антонів, У. С.; Мичуда, З. Р.
  Подано класифікацію, виконано порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку АЦП з накопиченням заряду. The definition of classifications are given, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development ADC with accumulation of carge.