Автоматика, вимірювання та керування. – 2010. – №665

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 665 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 180 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 33
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 665
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Дослідження показникового конвеєрного число-імпульсного функціонального перетворювача
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Лужецька, Н. М.; Дудикевич, В. Б.; Горпенюк, А. Я.
  Подано результати синтезу та дослідження конвеєрної структури показникового число-імпульсного функціонального перетворювача. Показано, що максимальна частота роботи такої структури є значно вищою за максимальну частоту роботи класичної структури. Запропоновано способи покращення точності конвеєрної структури показникового перетворювача. The results of conveyor structure of exponential pulse-number functional transformer synthesis and research are given. Maximal work frequency such structure is considerably higher than maximal work frequency of classic structure. Also are offered the methods of conveyor structure of exponential transformer exactness improvement.
 • Item
  Електронний безпровідний ідентифікатор для доступу до ПК
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Совин, Я. Р.; Решетар, Я. В.; Хома, В. В.
  Наведено програмно-апаратні засоби, використані під час побудови електронного безпровідного ідентифікатора доступу до персонального комп’ютера на базі технології Bluetooth. Hardware and software tools are resulted used for the construction of electronic wirelesstoken on the base of Bluetooth technology for access to the personal computer.
 • Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 665
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010)
 • Item
  Виявлення ботнет-потоку даних за допомогою нейронних мереж
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Погребенник, В. Д.; Хромчак, П. Т.
  Описано механізм застосування штучних нейронних мереж як ефективний метод виявлення ботнет-потоку даних. An efficient mechanism of detection of botnets infected network data with help of neural networks is described in this article
 • Item
  Метод перевірки статистичної гіпотези на основі розкладу випадкових величин у просторі з порідним елементом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Заболотній, С. В.
  Викладено новий метод перевірки статистичних гіпотез, який ґрунтується на апараті розкладу випадкових величин у просторі з порідним елементом (просторі Кунченко). Здійснено синтез вирішного правила та отримано аналітичні вирази, які дають змогу розраховувати ймовірності похибок прийняття рішень. The new method of verification of statistical hypotheses, which is based on the apparatus of decomposition of random values in space with a generating element is expounded in work (space of Kunchenko). The synthesis of solution is carried out governed and analytical expressions which allow to calculate probabilities of errors of making a decision are got.
 • Item
  Перспективи застосування прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Хома, Ю. В.
  Обґрунтовано доцільність застосування засобів прямого цифрового синтезу в частотних аналізаторах імпедансу. Наведено структуру та описано принцип роботи цифрового синтезатора гармонічних сигналів. Проаналізовано причини виникнення паразитних гармонік та їх дестабілізуючий вплив на точність аналізаторів імпедансу. Direct Digital Synthesis devices application advisability in impedance frequency analyzer is grounded in the article. Structure and operation principle of digital synthesizer of harmonic sygnals are given. Parasitic harmonics origination and their destabilizing impact on in impedance frequency analyzer accuracy are analyzed.
 • Item
  Концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Дудикевич, В. Б.; Гарасим, Ю. Р.; Микитин, Г. В
  Розроблено концептуальні моделі захисту інформації для технологій стаціонарного, стільникового, супутникового зв’язку на фізичному, канальному, мережевому, системному рівнях. Відповідно до запропонованої моделі проаналізовано аспекти захисту інформації в корпоративних мережах. The conceptual models of information security for fixed, cellular, satellite communication technologies on physical, data link, network and system level were designed. Within the suggested model enterprise networks information security aspect were examined.
 • Item
  Комп’ютерна симуляція процесу керування мотором постійного струму з незалежним збудженням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Самотий, В. В.; Дзелендзяк, У. Ю.; Павельчак, А. Г
  Наведено математичну модель системи: трифазний однопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням, а також запропоновано метод аналізу перехідних та усталених режимів її роботи. Mathematical model of the system: the three-phase half-wave rectifier – motor of directcurrent with independent excitation is resulted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.
 • Item
  Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі з накопиченням заряду. Огляд. Частина 2
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Антонів, У. С.; Мичуда, З. Р.
  Подано класифікацію, виконано порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку АЦП з накопиченням заряду. The definition of classifications are given, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development ADC with accumulation of carge.
 • Item
  Дослідження залежності теплотворної здатності природного газу від його фізико-хімічних властивостей
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Мотало, А. В.; Мотало, В. П.; Сендега, О. С.
  Описано і проаналізовано вплив фізико-хімічних властивостей та вологості природного газу на його теплотворну здатність In the article an influence of natural gas physical and chemical properties and gas moisture on it's calorific power is described and analyzed.
 • Item
  Структурно-функціональні схеми широкодіапазонних помножувачів частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Тимощук, П. В.
  Пропонуються структурно-функціональні схеми помножувачів частоти дискретизованих гармонічних сигналів у парну кількість разів. Схеми призначені для прецизійної обробки сигналів з довільними скінченними значеннями амплітуд і частот. Перетворення сигналів здійснюється лінійно, без спотворень амплітуди і частоти. Помножувачі не потребують додаткового фільтрування вихідних сигналів. Structure-functional schemes of frequency multipliers of sampled harmonic signals in even number of times are proposed. The schemes can process precisely signals with any finite values of amplitudes and frequencies. Signal transformation is fulfilled linearly without amplitude and frequency distortion. Multipliers do not require an additional filtering of output signals.
 • Item
  Моделювання процесу опрацювання зондованих широкосмугових сигналів вейвлет-перетворенням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Тишик, І. Я.
  З метою підвищення точності оцінки параметрів руху об’єктів здійснено опрацювання широкосмугових зондуючого і відбитого сигналів на основі їх вейвлет- перетворення. Результати моделювання підтверджують ефективність використання вейвлет-перетворення для опрацювання таких сигналів. With purpose the rise of estimation accuracy of objects motion parameters the wideband sounding and echo signal processing is carried out on the basis of their wavelet transform. Design results confirm efficiency of the use wavelet transform for the such signal processing.
 • Item
  Дослідження способів різницевої обробки зображень у тепловізійній камері на основі піровідикона
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Боженко, В. І.
  Розглянуто варіанти структури відеопроцесора тепловізійної камери на основі піровідикона. Показано, що аналого-цифрова обробка зображення забезпечує зменшення еквівалентної шуму різниці температур і зменшену розрядність порівняно із цифровою обробкою. In the article structure variants of pyrovidicon-based thermovision camera video processing unit are considered. Is shown that analog-digital image processing provides decreasing of the noise equivalent temperature difference and reduced number of digits in comparison with the digital processing.
 • Item
  Оцінка пожежної небезпеки зростання перехідного опору контактних з'єднань електроустановок
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Рудик, Ю. І.; Столярчук, П. Г.
  Проаналізовано стандартизований метод оцінки пожежної небезпеки електро- установок та досліджено його застосування для розрахунку імовірності виникнення пожежі внаслідок зростання перехідного опору контактних з’єднань. На підставі цього розробляються методологічні засади та технічні засоби контролю стану електричних мереж житлових та громадських будівель. The analysis of the standardized method of estimation of electrical appliances fire hazard are described in the article. The probability calculation of fire origin as a result of transient resistance growth of contact connections is explored in his application. The obtained results give a possibility to propose methods and technical instruments for quality surveillance of low voltage networks.
 • Item
  Законодавча база оцінювання впливу нафтогазовидобувного комплексу на навколишнє середовище
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Байцар, Р. І.; Степник, В. І.
  Розглянуто основні етапи оцінки впливу на навколишнє середовище. Запропоновано короткий опис технологічного варіанта розробки Пасічнянського родовища. The basic stages of influence estimation on the environment are considered. The sketch of technological variant of the Pasichna deposit development is offered.
 • Item
  Удосконалення контролю якості тютюнової сировини за допомогою ємнісних перетворювачів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Ванько, В. М.; Гаврилюк, О. С.
  На основі аналізу особливостей дії електричного поля на пробу тютюну, поміщену у площинний конденсатор, запропоновано матричний розподіл частинних ємностей проби за допомогою уявного об’єднання та групування однойменних хімічних складових у єдині області. Розглянуто специфіку почастинного вимірювання виділених об’ємів проби тютюну та контроль його якості через дослідження неоднорідності матеріальності різних об’ємів проби. The part-capacitances’ matrix allocation of a tobacco sample by the imaginary joining and clustering of chemical components of the same names in the single areas is proposed on the basis of a singularity analysis of an electric field effect on the sample placed in a plane capacitor. The specific character of part-by-part measuring of the tobacco-sample indicated bulks as well as its quality monitoring by investigating the material inhomogeneity (heterogeneity) of sample various bulks have been under consideration.
 • Item
  Організація санкціонованого доступу на підприємстві
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Гарасимчук, О. І.
  Охарактеризовано антропогенні джерела загроз безпечної діяльності підприємства. Описані основні етапи, принципи та засоби організації системи санкціонованого доступу на підприємстві. Наведено класифікацію автоматизованих систем управління доступів та методів ідентифікації осіб. In the articles considered description of anthropogenic sources of threats safe activity of enterprise. The basic stages, principles and facilities of organization of the system of the sanctioned access on an enterprise are described. Classification of the automated system of control access and methods of authentication persons it is resulted.
 • Item
  Прогнозування термометричних характеристик Zr1-xНоxNiSn на основі результатів розрахунків розподілу електронної густини
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Крайовський, Р.; Ромака, В.
  Досліджено вплив акцепторної домішки Но на зміну кристалічної та електронної структур інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn у концентраційному діапазоні х(Но) = 0 ÷ 0,50. Зроблені висновки про характер поведінки рівня Фермі (εF ) Zr1-xНоxNiSn, механізми керування положенням εF та особливості функцій перетворення резистивних та термоелектричних термоелементів.
 • Item
  Технічні канали витоку конфіденційної інформації в сучасних комп'ютерних клавіатурах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010) Будз, Б. Д.; Дудикевич, В. П.
  Розглянуто основні причини виникнення та здійснено класифікацію технічних каналів витоку конфіденційної інформації у сучасних клавіатурах, що використовують протокол PS/2. Надано рекомендації для протидії виникненню розглянутих технічних каналів витоку інформації. This paper describes the main causes of the appearance confidential information of technical channels of leakage in modern keyboards which use protocol PS/2. The paper provider recommendations on preventing the appearance of the studied technical channels of information leakage.