Інформаційні системи та мережі. – 2001. – №438

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. – № 438 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 184 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Дослідження монолітних кодів за допомогою методу числової піраміди
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кісь, Я. П.; Різник, О. Я.
  In article considers research of monolithic codes by the medium of method of numerical pyramid, gives defense estimation of annular monolithic code from hindrances. У статті подані результати досліджень монолітних кодів за допомогою методу числової піраміди, розглядаються оцінки завадостійкості монолітних кодів.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Інформаційні системи та мережі" № 438
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаційні системи та мережі" № 438
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Вимоги видавництва до оформлення рукописів статей у вісник
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Дослідження ефективності активних алгоритмів при перетворенні і опрацюванні інформаційних потоків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Якушев, B. C.
  Active mathematical algorithms for using in information technology are considered. Тут описані активні математичні алгоритми, які використовуються у інформаційних технологіях.
 • Item
  Перетворення і опрацювання вхідних потоків даних з використанням швидкозбіжних рядів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Якушев, В. В.
  Mathematical algorithms for using in information technology are considered. Тут описані математичні алгоритми, які використовуються у інформаційних технологіях
 • Item
  Методи навчання штучної нейронної мережі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Щербина, Ю. М.; Годич, О. В.
  Contains information about present situation of artificial neural networks learning concepts and methods. Advantages and disadvantages of these methods are analyzed. A new concept is purposed and described as an approach to avoiding known problems of learning with samples and of self-organized structures. Описано сучасний стан у галузі навчання нейронних мереж Пропонується нова концепція і описується підхід до проблем отримання знань з простими і самоорганізаційними структурами.
 • Item
  Адаптація методології RMM розробки систем гіпермедіа для проектування інформаційних w@p-cиcтeм
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Щербина, М. Ю.
  Problem of wireless Internet information systems design is considered. W@P standards including latest XHTML Basic recommendation are covered. ER-based Relationship Management Methodology (RMM) with some author’s changes is reapplied for development of such systems. Benefits of proposed approach are shown. Описані проблеми передавання інформації у Internet-системах. Пропонується застосувати Методологію управління зв’язками, яка базована на діаграмах сутність-зв'язок і дещо модифікована авторами.
 • Item
  Опрацювання нечіткостей на різних етапах формування замовлення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Шаховська, Н. Б.; Тарасов, Д. О.
  In the paper described main types of indetermination, which appeared in decision support systems of financial-economy activity. У статті розглянуто основні типи невизначеностей, які виникають при проектуванні фінансово-економічної діяльності, а саме під час організації замовлення.
 • Item
  Обмеження на застосування тризначної логіки у базах даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Шаховська, Н. Б.; Вовчина, А. Я.
  The paper described the problems, which appeared in decision of 3-valued logic in relational databases. У статті розглянуто проблеми, які виникають у базах даних при застосуванні тризначної логіки, та способи їх розв’язання.
 • Item
  Застосування апарату багатозначної логіки у системах баз даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Шаховська, H. Б.
  Indeterminate and fuzzy data stored in relational database are described in this paper. Розглянуто способи подання нечіткої та неповної інформації у базах даних за допомогою багатозначної логіки.
 • Item
  Обмежений набір операцій для роботи з базами даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тарасов, Д. О.; Пелещишин, A. M.; Жежнич, П. І.
  This paper describes some approaches to defense from unauthorized or mistaken changes of data with INSERT..., DELETE... and UPDATE... operations. We consider data operations semantics according to requirements of information system designer and security disturber. Several variants of these operations using in practice, which can result in data authenticity violation, are adduced. Therefore, we propose to limit data manipulating operations using that can ensure stable functionality of information system without data authenticity violations. У статті подано деякі підходи для захисту від неавторизованих або INSERT. , DELETE. UPDATE. . Розглянуто семантику операцій з даними з точки зору розробника інформаційної системи та порушника безпеки. Запропоновано використовувати, наведений у роботі, обмежений набір операцій з даними, що дозволяє зменшити ризики порушення справжності даних у інформаційних системах.
 • Item
  Інформаційна система аналізу діяльності web-вузла
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Пелещишин, A. M.; Гулка, Т. Б.
  The article reads about the main approachesto the building of systems of analysis of Inter site usage based on access books. Розглянуто основні підходи до побудови системи аналізу використання Інтернет-сайту, базованої та журналах доступу.
 • Item
  Оптимізація розміщення інформаційних ресурсів на компонентах web-системи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Пелещишин, А. М.
  This paper includes the research of the Web-system coordination problem. proposed. Typical example of Web-system coordination are investigated. This example is optimization of query support location of global Web-system. У статті розглядається проблема координації складної Web-системи. Досліджено типовий приклад координації - задачу оптимізації розміщення інформаційних ресурсів на компонентах Web-системи.
 • Item
  Інформаційні технології інтелектуального аналізу даних у сфері соціального страхування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Марецька, Е.; Кравець, Р. Б.
  This paper considers classification method for knowledge discovery in databases. The induction of decision tree algorithms for supervised classification is described. Authors propose to use this method to predict the result of sport match. Стаття містить класифікаційні методи видобування знань у базах даних. Описаний метод індукції у деревах рішень. Автори пропонують використовувати ці методи для передбачення результату спортивних матчів.
 • Item
  Інтелектуальні інформаційні системи з кількома інтерпретаторами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Литвин, В. В.; Кравець, Р. Б.
  This paper describes the concept of intelligent information systems with many . It considers main features of such systems. It describes an example of intelligent information system with many development in human resources planning. У даній статті досліджується питання проектування інтелектуальних інформаційних систем з кількома інтерпретаторами. Наводяться основні означення та задачі, які необхідно розв’язати при розробці таких систем.
 • Item
  Застосування утилітарного підходу до реалізації природномовного інтерфейсу інтелектуальних інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Литвин, В. В.; Григор'єв, В. В.
  This paper considers main principles of utilitarian approach for the working out natural language interface for intellectual computer systems. Досліджено питання застосування утилітарного підходу до реалізації природмовного інтерфейсу. Проведено аналіз інших підходів Наведено приклад прикладної програми у якій реалізовано результати дослідження.
 • Item
  Основні методи фільтрації інформації та їх використання при побудові інтелектуальних інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Литвин, В. В.
  This paper describes information filtering process in the intelligent systems. It considers filtered knowledge sets construction. У даній статті розглядаються методи фільтрації інформації під час процесу розв’язування задачі інтелектуальною інформаційною системою Отримана інформація використовується для побудови стратегій керування пошуком розв’язку.
 • Item
  Структура системи підтримки прийняття рішень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кравець, Р. Б.; Пелещишин, О. П.
  This paper describes special kind of information systems called decision support systems (DSS). It considers the decision-making problem and structure of decision support systems. Authors give some examples of using DSS in business sphere. Розглянуто вид інформаційних систем, які використовуються для підтримки прийняття рішень. Перераховано проблеми, які виникають при прийнятті рішень. Запропоновано структуру систем підтримки прийняття рішень. Авторами наведено декілька прикладів використання цих систем у виробничій сфері.
 • Item
  Збіжність ігрового градієнтного методу у знакододатних середовищах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кравець, П. О.
  This article investigates convergence conditions of a gradient game method in conditions of uncertainty of positive environments. The method is constructed because of dynamic mixed strategies of the players, which realize selection of optimum line solutions. The convergence conditions of a game method with probability 1 and in average quadratic to a point set of equilibrium on Nash are obtained. The theoretical researches are confirmed by results of computer simulation. У статті досліджується проблема збіжності градієнтного ігрового методу у знакододатних середовищах в умовах їх апріорної невизначеності Метод побудовано на основі динамічних змішаних стратегій гравців, які здійснюють селекцію оптимальних поточних розв’язків у процесі самонавчання. Отримано умови збіжності ігрового методу з імовірністю 1 та у середньоквадратичному до множини точок рівноваги за Нешем. Теоретичні результати апробовано програмним моделюванням на комп’ютері.