Архітектура. – 2018. – №895

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць, присвяченому 15-літтю кафедри дизайну архітектурного середовища, опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянуто актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну. Для студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури. The results of the scientific-researching projects of the Teaching Department personnel of the Institute of Architecture of Lviv Polytechnic National University have been published in the bulletin as well as the project results of the architectural school of other high schools. The vital issues of theory and practice in the field of architecture, city-building and design are considered in the publications. For students, graduate students, doctoral candidates, researchers, teaching staff and specialists who work in the field of architecture

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 895 – 128 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст


1
3
4
11
15
21
27
32
38
43
49
54
60
64
69
73
78
82
89
95
100
105
111
116
120
125

Content


1
3
4
11
15
21
27
32
38
43
49
54
60
64
69
73
78
82
89
95
100
105
111
116
120
125

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Профілі компетентності в підготовці архітектора: досвід і перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Джигіль, Ю. Є.; Dzhyhil, Yuriy; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто актуальні питання розвитку архітектурної освіти в Україні з позицій удосконалення формування пріоритетнихпр офілів компетентностей з метою адаптації результатів навчання до міжнароднихс тандартів.
 • Item
  Роль і місце національної спілки архітекторів України у формуванні архітектурної освіти та науки майбутнього (на прикладі львівської обласної організації)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гой, Б. В.; Goy, B. V.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті окреслено роль і місце Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України у формуванні української архітектурної освіти та науки майбутнього, зокрема у тісній співпраці з викладачами та студентами Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка».
 • Item
  Розвиток ландшафтних театрів України в майбутньому
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Проскуряков, В. І.; Гуменник, І. В.; Proskuriakov, V.; Gumennyk, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Окреслено розвиток у майбутньому архітектури ландшафтних театрів сучасної України і визначено тенденції та напрями форм створення театрів на відкритому просторі в різноманітнихз онахкл іматичнихр айонів країни.
 • Item
  "Керовані міста" як урбаністичний підхід до проектування малих міст на прикладі малих міст Саксонії (ФРН)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гарбаум, Б.; Harbaum, B.; Дрезденський технічний університет; TU Dresden
  У цій статті, написаній для українськихч итачів, автор торкається особливостей функціонування малихм іст, використавши приклади невеликихм іст Саксонії. Розроблення аспекту ґрунтується на багатьохпр икладахта натурних спостереженнях. Науковець перевіряв результати своїхп опередніхдо сліджень з цієї тематики у дискусіях щодо належної якості життя у місті та дійшов висновку про те, що недостатньо уваги звертають на питання державного планування розвитку такихна селенихпу нктів. Автор вдячний професорові Віктору Івановичу Проскурякову за можливість висвітлити свої думки у цьому спеціалізованому виданні.
 • Item
  Метафоричне вирішення сценографії вистави “Дружина із села” на основі використання мотивів “садової кімнати”, популярної в неокласичній архітектурі xviii – початку xix ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Босий, П. В.; Bosyy, P. V.; Університет ім. Еджертона Райєрсона Торонто, Онтаріо, Канада; Ryerson University Toronto, Ontario, Canada
  Розглянуто досвід використання мотивів архітектури “садовихкі мнат” XVIII–XIX ст. під час створення сценографії до вистави “Дружина із села” в Університеті Сан Дієго, 2010.
 • Item
  Міські ландшафти. сьогодні й завтра
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Богданова, Ю. Л.; Bohdanova, Y. L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано методи творення міськихл андшафтів та об’єктів, що їх формують. Визначено пов’язану з цим проблематику, яка негативно впливає на сучасне середовище проживання людей.
 • Item
  Роль світла в архітектурі громадських будівель. футуристичний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Яців, С. М.; Яців, М. Б.; Yatsiv, S. M.; Yatsiv, M. B.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Досягнення сучасної архітектури не зменшили, а навпаки, розширили функції світла у формуванні простору й архітектоніки громадських будівель. Архітектурний простір пропонує нові рішення, тектоніка будівлі – нові форми відповідно до тенденцій в архітектурі та дизайнерських ідей. На підставі аналізу формування світлового середовища в просторі сучаснихгромадськихбудівель здійснено спробу спрогнозувати напрям, характер і особливості функціонування світла в архітектурі окремих типів громадськихбудівель.
 • Item
  На шляху до архітектурної освіти і професії майбутнього. кафедрі дизайну архітектурного середовища 15 років – замість звіту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Проскуряков, В. І.; Proskuryakov, V. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено феномен кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка” у її концептуальному, творчому і часовому розвитку на шляху до архітектурної освіти і професії майбутнього.
 • Item
  Розвиток архітектурно-театральних ідей ф. кізлера в Україні й у світі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Янчук, К. В.; Yanchuk, K. V.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано розвиток архітектурно-театральнихідей Ф. Кізлера та їх ній влив на українську і світову архітектурна практику.
 • Item
  Дизайн архітектурного середовища: виклики сьогодення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Шебек, Н. М.; Shebeck, N. M.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Розглянуто проблему поступової трансформації парадигми дизайну архітектурного середовища, тенденції розвитку цієї сфери професійної діяльності. Серед останніхвіянь сьогодення: соціокультурна орієнтованість архітектурного середовища, що надає людині можливість самостійно регулювати ступінь контакту з іншими членами суспільства; інклюзивність архітектурного середовища, орієнтована на створення умов для рівноправної участі кожної людини в суспільному житті; інтелектуалізація штучного довкілля, яка проявляється у поширенні роботизованихта автоматизованихтехнологій; набуття архітектурним середовищем інтерактивних властивостей, що проявляється в його здатності адекватно та “у реальному часі” відповідати на дії споживачів; персоналізованість середовищнихоб’єктів, які можуть підлаштуватися під індивідуальні уподобання конкретної людини; адаптивність штучного довкілля, яке вміє трансформувати свої характеристики відповідно до зміни умов експлуатації; гейміфікація архітектурно-містобудівнихоб’єктів, які орієнтуються на ігрові форми взаємодії між споживачем та оточенням; енергоефективність, пов’язана зі здатністю елементів оточення отримувати електроенергію з відновлюванихджерел; екологічна ефективність середовищнихрішень, що досягається завдяки ощадливому використанню природних ресурсів та підтриманню рівноваги між штучними і природними компонентами оточення; продуктивність архітектурного середовища, що уможливлює отримання суспільством матеріальнихцінностей буквально з повітря; позасемантичність архітектурного середовища, яка проглядається у втраті архітектурно-містобудівними об’єктами зрозумілихширокому загалу форм і, як наслідок, позбавленні їхкомунікативних можливостей
 • Item
  Театрально-видовищні будівлі для дитячої та юнацької аудиторії в майбутньому. за попередніми результатами анкетного опитування діячів національного і світового театрів щодо їх типології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Філіпчук, Ю. В.; Filipchuk, Y. V.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  За попередніми результатами анкетування сценографів та діячів театру з України та світу стверджується, що архітектурно-типологічна палітра театрально-видовищних будівель потребує розвитку та заходів відповідно до культурно-просвітницькихвимог сьогодення.
 • Item
  Архітектурна освіта і творчі спілки (на прикладі Львівської організації НСАУ і Львівської політехніки)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ягольник, М. В.; Yaholnyk, M. V.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему ефективного поєднання архітектурної науки, освіти й архітектурної практики, що є надзвичайно актуальним для нашої держави. Дві гілки архітектурної діяльності – навчально-наукова та практична недостатньо взаємодіють між собою. На початку ХХІ ст. питання синтезу діяльності вищої архітектурної освіти і вирішення завдання творчихспілок відображається і в публікаціяху професійній архітектурній пресі, й у програмнихдокументахНаціональної спілки архітекторів України. Однак методів та засобів поєднання в єдине гармонійне ціле завдань архітектурної освіти і науки, архітектурної практики поки що не вироблено. Як один із заходів для налагодження зв’язків архітектурної науки і практики запропоновано проведення виставки для інтегрованого й одночасного обміну інформацією з усіхділянок архітектури і будівництва – «ЕКСПО-Політехніка», яка може стати єдиним експозиційним простором для пропагування новітніхдосягнень науки і техніки, продуктів, створених науково-дослідними підрозділами Львівської політехніки.
 • Item
  "Божественний град" естетики архітектурно-містобудівного середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Тімохін, В. О.; Timokhin, V. O.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Розглянуто актуальну проблему повернення сучасної архітектури у сферу мистецтва, символом котрого вибрано «божественний град». Проаналізовано історичний розвиток естетичнихпонять «краси» і «гармонії» у філософії та мистецтві ХІХ–ХХ ст. Показано зв’язок між філософським, мистецьким й архітектурним змістом цих понять. Розглянуто зміни і перетворення «краси» і «гармонії» у контексті тріади Вітрувія. Їхні трансформації та метаморфози розглянуто на тлі протистояння провіднихмистецькихі архітектурних напрямів і стилів – романтизму і класицизму, модернізму і постмодернізму. Простежено універсальну і циклічну послідовність їхрозгортання в історії та теорії розвитку сучасного архітектурно-містобудівного середовища та його естетичних основ. Запропоновано структурну модель естетичного розвитку цього середовища у вигляді «божественного граду» з радіальними осями – вулицями, що символізують напрями і стилі, центральною площею Краси, а також кільцевими вулицями, що відображають межі розселення основнихспільнот мешканців цього граду – містян, слободян, урбодян, поселян – і зони впливу відповіднихїм мистецькихжанрів: архітектурної топіки і риторики, тропіки і поетики. Модель завершує окружна магістраль як символ Гармонії. У такому радіально-кільцевому вигляді модель сприятиме подальшому розгортанню досліджень естетичнихпроблем і поверненню архітектури та містобудування у коло краснихмистецтв.
 • Item
  Сучасне європейське місто − виклики, перспективи і бачення розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Веглє-Стшелецка, С.; Wehle-Strzelecka, S.; Політехніка Свєнтокшиська; Polytechnic of Sventechshia
  Метою роботи є висвітлення проблем, пов’язанихіз розвитком сучаснихміст та можливостями діяльності в галузі архітектури та містобудування на користь формування приязного для мешканців міського простору. Також автор долучилась до дискусії про роль сучасного міста та його майбутнього у зв’язку з прогресуванням урбанізації та змінами в соціальній структурі європейськихміст. Матеріал поділено на дві проблемні групи. Перша стосується процесів урбанізації, друга − демографічних проблем сучаснихміст та їхвпливу на проектні пропозиції. Очікується, що архітектурно-урбаністичні вирішення будуть спрямовані на реалізацію концепції гармонійно узгодженого міста в суспільному, просторовому, економічному і екологічному аспектах.
 • Item
  Напрями активізації освітньо-прикладного проектування на кафедрі дизайну архітектурного середовища львівської архітектурної школи тепер і в майбутньому
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Проскуряков, В. І.; Лопоша, М. А.; Кубай, Н. Р.; Гречка, У. М.; Proskuryakov, V. I.; Loposha, M.; Kubay, N. R.; Grechka, U. M.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У ХХІ ст. в Україні актуальна тема освіти і науки, її теперішнього стану і майбутнього. Сьогодні сформувалося чотири типи, на які орієнтуються і освіта в Україні, й архітектурна зокрема, хоча, на відміну від європейської освіти, національна українська освіта ще й досі орієнтується на «середньостатистичного», «типового» студента.
 • Item
  Формування архітектури християнських духовно-гуманітарних мультиосвітніх центрів в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Стоцько, Р. З.; Stotsko, R.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено і проаналізовано історичні аспекти, сучасний стан та перспективи розвитку архітектури християнських духовно-гуманітарнихосвітніхзакладів в Україні, виокремлено основні фактори, які найбільше впливають на формування духовного освітнього закладу нового типу – духовно-гуманітарного мультиосвітнього центру. Сформульовано головні принципи та концепцію, на якихоснована архітектурно-планувальна організація духовно-гуманітарного мультиосвітнього центру, надано конкретні рекомендації щодо проектування духовно-гуманітарнихмультиосвітніхцентрів в Україні
 • Item
  Напрями навчального і пошукового проектування кафедри дизайну архітектурного середовища національного університету “львівська політехніка” і кафедри архітектури й урбаністики політехніки свєнтокшиської тепер і в майбутньому
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Проскуряков, В. І.; Невада Висоцький, Я.; Proskuryakov, V. I.; Wysocki, Jan Niewada; Національний університет “Львівська політехніка”; Політехніка Свєнтокшиська; Lviv Polytechnic National University; Polytechnic of Sventechshia
  Висвітлено актуальні форми співпраці між кафедрою дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка” і кафедрою архітектури й урбаністики Політехніки Свєнтокшиської у галузі навчальнопошукового проектування
 • Item
  Принципи проектування студентського медичного центру майбутнього
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Проскуряков, В. І.; Красильников, О. В.; Proskuriakov, V. I.; Krasylnykov, O. V.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено роль архітектури у створенні атмосфери психологічного комфорту та його позитивного впливу на стан здоров’я людини. Проаналізовано футуристичні тенденції організації медичного простору в молодіжнихм едичнихз акладахм айбутнього із урахуванням думки студентів.