Юридичні науки. – 2017. – № 884

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. .

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 884. – 300 с. : іл.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
11
15
24
30
38
47
52
59
64
72
80
88
93
101
108
113
120
127
132
138
147
155
163
170
176
182
186
193
205
212
218
223
230
237
243
250
254
259
265
272
281
286
292
296

Content


1
4
11
15
24
30
38
47
52
59
64
72
80
88
93
101
108
113
120
127
132
138
147
155
163
170
176
182
186
193
205
212
218
223
230
237
243
250
254
259
265
272
281
286
292
296

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Проблема визначення поняття публічної влади в теорії держави і права
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, Софія; Kovalchuk, Sofia; Ковальчук, София; Національний університет “Львівська політехніка”; National University “Lviv Polytechnic”
  Проаналізовано питання природи та змісту публічної влади, наукові підходи до розуміння цього поняття, з’ясовано структуру публічної влади, ознаки та основні форми реалізації. Зокрема звернено увагу на співвідношення суспільно-політичної, державної та публічної влади. Визначено спільні та відмінні риси, зокрема автор розглядає характер такої влади, суб’єктний склад та територію. Запропоновано авторське визначення поняття публічної влади.
 • Item
  Розуміння соціального інтелекту в науці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Любочкіна, Ганна; Liubochkina, Hanna; Любочкина, Анна; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито поняття та зміст розуміння соціального інтелекту в науці. Визначено особливості та сучасні тенденції соціального інтелекту. Окреслено основні принципи та форми соціального інтелекту винахідників.
 • Item
  Конституціоналізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Терлюк, Іван; Terlyuk, Ivan; Терлюк, Иван; Національний університет “Львівська політехніка”; National University “Lviv Polytechnic”
  Досліджено феномен конституціоналізму та української моделі конститу- ціоналізму в контексті формування національної державно-правової традиції. Вислов- лено думку, що основною формулою побутування української моделі консти- туціоналізму є ідея забезпечення прав і свобод людини через обмеження державної влади, передовсім, засобами парламентаризму, місцевого самоврядування й організацією державних відносин з чітким поділом повноважень. Наголошується на тому, що в основі української національної державно-правової традиції – особливе ставлення українців до свободи як центральної ознаки конституціоналізму.
 • Item
  Аспекти будівельного права Російської імперії в “Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (видання 1866 р.) та працях тогочасних російських юристів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Макарчук, Володимир; Makarchuk, Vladimir; Макарчук, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто норми чинного в Російській імперії у ХІХ ст. будівельного права та правові (кримінальні й адміністративні) санкції щодо його порушників.
 • Item
  Територіально-адміністративні зміни у Львівському повіті у 1920-х. – поч. 1930-х. рр. XX ст.: приєднання приміських гмін до “Великого Львова” та ставлення до цього противників проекту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Захарчин, Наталія; Zakharchyn, Natalia; Захарчин, Наталья; Національний лісотехнічний університет; National Forestry University of Ukraine
  Розглядається один з етапів територіально-адміністративних змін у Львівському повіті у міжвоєнний (1918–1939 рр.) період. Приміські села (гміни) планувалось приєднати до Львова з огляду на соціально-економічну, політичну та правову доцільність. Навколо проекту створення “Великого Львова” точились дискусії серед прихильників та противників розширення меж міста. Проаналізовано аргументи сторін, що охоплюють економічні, соціальні, адмністративні та ін. аспекти питання.
 • Item
  Порядок формування, структура та повноваження двопалатного парламенту в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, Олена; Kovalchuk, Olena; Ковальчук, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослідження присвячено розглядові проблемних питань запровадження двопалатного парламенту в Україні. Запропоновано формувати Верховну Раду України з двох палат: нижньої – Палати представників і верхньої – Палати регіонів, щоб нижня Палата складалася зі 189 депутатів, верхня з 27 депутатів. Загалом парламент налічував би 216 депутатів. Депутатом нижньої палати може бути громадянин України, який на день виборів досяг 35 років, верхньої – 40 років, та повинні проживати в Україні останні десять років. Нижню – Палату представників формувати на основі пропорційної системи. Для проведення голосування утворювати 27 багатомандатних округів і від кожного округу обирати по 7 депутатів. Вибори проводити за відкритими партійними списками, а виборчу квоту визначати окремо в кожному виборчому окрузі. Для розподілу мандатів між партіями – кількість голосів виборців за кожну окрему партію, що подолала 10 % бар’єр ділити на виборчу квоту. Верхню – Палату регіонів формувати виключно з голів обласних рад, яких обирати не депутатами відповідної ради, а громадянами відповідної територіальної громади за мажоритарною системою відносної більшості.
 • Item
  Конституювання юридичної концепції народного суверенітету в європейській правовій традиції кінця ХІХ – початку ХХ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Богів, Ярина; Bohiv, Yarina; Богив, Ярина; Національного університету “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена аналізу ідей вчених юристів кінця ХІХ – початку ХХ століття (А. Есмена, Л. Дюгі, М. Оріу), які розробили юридичну концепцію народного суверенітету і заклали основи європейської моделі конституціоналізму. При розгляді концепцій народного суверенітету А. Есмена, Л. Дюгі, М. Оріу встановлено особливості розуміння правової природи та змісту народного суверенітету; досліджено юридичні механізми забезпечення принципу народного суверенітету та роль в цьому процесі органів публічної влади; проаналізовано основні форми участі народу у здійсненні суверенітету та їх правові межі.
 • Item
  Нові функції конституційного суду України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гуменний, Олег; Humennyi, Oleg; Гуменний, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто важливу проблему – вплив збільшення повноважень Конституційного Суду України на розширення кола функцій самої судової влади загалом при проведенні судової реформи в Україні. Звернено увагу на появу таких нових повноважень, як розгляд Конституційним Судом України конституційної скарги і способів забезпечення такого розгляду. Сформульовано пропозиції щодо механізму застосування способів забезпечення конституційної скарги.
 • Item
  Можливості вдосконалення базисних порядків попередження порушення та оперативного відновлення правового статусу соціосуб’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Тунтула, Олександра; Шличек, Олександра; Tuntula, Alexandra; Shlychek, Alexandra; Тунтула, Александра; Шлычек, Александра; Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Black Sea National University named after Peter Graves
  У статті розглянуто наслідки позбавлення органів прокуратури функції загального нагляду. Звернуто увагу на неналежне виконання цього завдання “гарячими лініями губернаторів”. Розкрито сутність бюрократичних порядків відновлення правового статусу соціосуб’єктів. Запропоновано нову доктрину суду у вигляді конституційної, адміністративної, антикримінальної, трудової, де-факто майново- договірної і де-юре майново-договірної судової палати Верховного Суду України та обласних судів і у вигляді такої ж спеціалізації суддів місцевих судів.
 • Item
  Особливості проведення судово-медичної експертизи лікарських помилок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сибірна, Рома; Сибірний, Андрій; Sybirna, Roma; Sybirnyj, Andrew; Сибирная, Рома; Сибирный, Андрей; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Lviv Polytechnic National University; Lviv National Medical University them Danila Galitsky
  Здійснено аналіз особливостей проведення судово-медичних експертиз у ході слідства у провадженнях про лікарські помилки. У випадках притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення в обов’язковому порядку слід призначати проведення комісійної судово-медичної експертизи. Обґрунтовано необхідність розробки логічної моделі стандартів проведення та аргументації висновків експертизи якості надання медичної допомоги.
 • Item
  Про обґрунтованість позицій суб’єкта права на конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 7 “Мова освіти” закону України “Про освіту” від 5 вересня 2017 року № 2145 – VIII
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Демків, Роман; Марковський, Володимир; Шевченко, В’ячеслав; Demkiv, Roman; Markovskyi, Volodymyr; Shevczenko, Vyacheslav; Дэмкив, Роман; Марковский, Владимир; Шевченко, Вячеслав; Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ; Національний університет “Львівська політехніка”; “Бердичівський медичний коледж”; Department of Civil Law and Process Candidate of Law; L’viv State University of Internal Affairs; “Berdychiv Medical College” CHEE “BMC”
  Опрацьовано конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про освіту” від 5 вересня 2017 року № 2145 – VІІI, що надійшло до Конституційного Суду України. У статті проаналізовано обґрунтованість позицій суб’єкта права на конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 7 “Мова освіти” Закону України “Про освіту”.
 • Item
  До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мельниченко, Богдана; Melnychenko, Bogdana; Мельниченко, Богдана; Національного університету “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено зміни в системі публічно-правового управління Польщі; упорядкування адміністративно-територіального устрою; запровадження нових механізмів та процедур діяльності органів влади.
 • Item
  Правове регулювання дитячої евтаназії за законодавством Бельгії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Марисюк, Костянтин; Marysyuk, Konstantin; Марисюк, Константин; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено аналізу питання легалізації дитячої евтаназії в Бельгії. У березні 2014 р. у Бельгії було введено в дію спеціальний закон, який дозволив застосування евтаназії до дітей не залежно від їхнього віку. Відтак, вона стала першою державою у світі, яка встановила настільки широкі рамки дозволу у цій сфері. Згідно з цим законом, лікарі мають право припинити життя особам, які не досягли 18-річного віку, якщо останні перебувають у безнадійному з погляду медицини стані, відчувати постійні і нестерпні страждання, які неможливо полегшити, і які протягом найближчого часу призведуть до смерті. Важливо, що прохання про вчинення акту евтаназії має первинно висловити особисто пацієнт і неодноразово прохати про надання йому можливості піти з життя без будь-якого тиску оточуючих. Рішення про евтаназію мають підтвердити батьки і визначена кількість експертів, а сам пацієнт має усвідомлювати ситуацію і розуміти, що таке евтаназія. Окрім того, психолог має підтвердити, що хворий уже досягнув віку, з якого може добровільно і усвідомлено приймати рішення про відхід із життя. Після цього, медичний консиліум має прийняти рішення, у якому зазначити, що дитина є невиліковною і ніщо не може полегшити її фізичні та психологічні страждання.
 • Item
  Реалізація державної кадрової політики у правоохоронній сфері України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковалів, Мирослав; Kovaliv, Myroslav; Ковалив, Мирослав; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті акцентовано увагу на реалізації державної кадрової політики у правоохоронній сфері України. Розглядаються суб’єкти державної кадрової політики, які наділені відповідними повноваженнями, що реалізують кадрову політику через відповідні гілки влади та об’єкти державної кадрової політики, якими є кадровий потенціал суспільства, всі людські ресурси.
 • Item
  Нова доктрина забезпечення і найбільш повного відновлення правового статусу соціосуб’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кириченко, Олександр; Kirichenko, Alexander; Кириченко, Александр; Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського; Nicholas V. A. Sukhomlinsky National Universityy
  У статті запропоновано у низці норм перспективного Конституційного кодексу України відобразити основні положення нової доктрини забезпечення та найбільш повного відновлення правового статусу соціосуб’єктів. Визначено склад соціосуб’єктів і сутність кожної з базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів. Вказані варіанти реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб’єктів. Визначено сутність базисного конституційного обов’язку держави. Запропонована редакція першого ступеня абсолютної і другого ступеня відносної неприпустимості погіршення правового статусу соціосуб’єктів і низка інших пов’язаних з цим положень.
 • Item
  Взаємообумовленість нелегальних міграційних процесів та міжнародної терористичної активності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Канцір, Володимир; Kantsir, Volodymyr; Канцир, Владимир; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена розкриттю явища нелегальної міграції, яка, своєю чергою, є надзвичайно сприятливим середовищем для міжнародної терористичної діяльності. Саме у середовищі нелегальних мігрантів, терористичні організації підшуковують безпосередніх виконавців терористичних актів, розповсюджують злочинні ідеї помсти, ненависті до “благополучних” держав та їх громадян.
 • Item
  Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бараняк, Володимир; Несімко, Олег; Baranyak, Volodymyr; Nesimko, Oleh; Бараняк, Владимир; Несимко, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянута сутність професії судового експерта та природа експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, впровадження в експертну практику технічних новацій вимагає постійної уваги до розвитку професійного рівня судових експертів
 • Item
  Кримінальна субкультура як детермінант злочинності в установах виконання покарання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гула, Лев; Hula, Lev; Гула, Лев; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто поняття кримінальної субкультури в установах виконання покарання. Охарактеризовано структуру кримінальної субкультури засуджених до позбав- лення волі. Окреслено умови, які спонукають засуджених до підтримання кримінальної субкультури. Визначено основні соціально-економічні елементи кримінальної субкультури засуджених до позбавлення волі. З’ясовано залежності рівня і структури пенітенціарної злочинності від наявної кримінальної субкультури серед засуджених.