Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції

У збірнику опубліковані матеріали доповідей та повідомлень, виголошених на п’ятій міжнародній науково-практичної конференції "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства". Під час конференції обговорювалися методологічні, теоретичні та організаційно-практичні проблеми діяльності бібліотек. У роботі міжнародної наукової конференції взяли участь працівники вищих навчальних закладів та наукових бібліотек Баку, Варшави, Вроцлава, Гданська, Кам’янця–Подільського, Києва, Кракова, Кривого Рогу, Лодзі, Львова, Познані, Праги, Смоленська, Харкова, Хмельницького, Щецина та інших міст.

Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 619 c.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Про підсумки конференції
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013)
 • Item
  Scopus and scival evaluation and promotion of Ukrainian research results
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Golkiewicz, Piotr
 • Item
  Czy nowa struktura zwiekszy popularnosc Biblioteki PL?
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Feret, Blazej
 • Item
  Специфіка збереження збірок і колекцій з різною матеріальною основою
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Кундис, І. В.; Матіяш, І. М.
  Висвітлено питання залежності експозиційних та експлуатаційних властивостей документного фонду бібліотек від екологічного стану книгосховищ. Розкрито специфіку збереження збірок із різною матеріальною основою. The paper describes how an exposition and exploitation possibilities of library document collection depend on ecology state of book storage. Peculiarities of the preservation of the collections with different material basis are distinguished.
 • Item
  Світова велич Т. Шевченка: матеріали до організації виставки (на прикладі НТШ-А)
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Клименко, О. З.
  У статті розглянуто перспективи святкування у 2014 році Року Тараса Шевченка в Україні із сприянням та безпосередньою участю та діячів НТШ з Америки. In the article the prospects of celebration are considered in 2014 of Year of Taras Shevchenko in Ukraine with an assistance and direct participation and figures of Scientific society of the name of Shevchenko from America.
 • Item
  Роль та значення традиційних бібліотечних каталогів в сучасній роботі бібліотек: історія та трансформація
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Орєшина, Н. В.
  У статті йдеться про традиційні бібліотечні каталоги, зокрема, систему каталогів та картотек Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Висвітлено історію та трансформацію генерального систематичного каталогу НБУВ, а також бібліотечно-бібліографічної класифікації, за якою його побудовано та її модернізацію. Проаналізовано роль та значення традиційних бібліотечних каталогів в сучасній роботі бібліотек. The article dwells upon the traditional library catalogues, in particular, system of catalogues and card catalogues of Vernadsky National Library of Ukraine. Paper describes history and transformation of general systematic catalogue of VNLU and presents librarybibliographic classification according to which general systematic catalogue was created. The role and meaning of the traditional library catalogues are analysed.
 • Item
  Організація наукової конференції як частини діяльності бібліотеки: з досвіду НТБ Національного університету «Львівська політехніка»
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Кривошия, Т. П.
  У статті здійснено дослідження одного з важливих напрямів діяльності бібліотеки – організації та проведення наукових конференцій. Розглянуто та проаналізовано матеріали звітів та програм конференцій за 1973-2006 рр. One of the most important directions in the library activity, namely organisation and conducting of research conferences is researched in this paper. Conference reports and programmes of years 1973-2006 were examined and analysed.
 • Item
  Організаційно-документаційне забезпечення діяльності бібліотеки ВНЗ
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Лебедюк, О. О.
  Розглянуто проблеми організаційно-документаційного забезпечення діяльності бібліотеки ВНЗ. Розкрито сутність організаційно-розпорядчої, технологічної та науково-методичної документації. Проаналізовано основні документи, що застосовуються в організації, управлінні та діяльності бібліотеки вишу. Problems of organisational documentation support of higher education institution library are considered. The nature of organisational prescriptive, technologic and scientific-methodical documentation is exposed. Major documents used in organisation, management and functioning of higher education institution library are analysed.
 • Item
  Слов’янська бібліотека: історія та сучасність
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Кіндлерова, Р.
  У статті розглянуто історію та сучасний період діяльності Слов’янської бібліотеки в Празі, труднощі в налагодженні книгообмінних зв’язків. The paper discusses the history and modern period of Slavonic Library Prague and difficulties in building book exchange relationships.
 • Item
  Лінгвістичні засоби комунікаційних інтерфейсів бібліотеки
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Веретеннікова, Н. В.; Кунанець, Н. Е.
  В даній статті описано стан сучасної бібліотеки в умовах розвитку інформаційних технологій, вказано особливості лінгвістичного забезпечення та характеристики основних інформаційно-пошукових мов, а також розгорнуто проблему спілкування людини та комп’ютера. In this article the current state of library in the information technology development is described, the features of linguistic support and the characteristics of the major information retrieval languages are shown, and the communication problem between human and computer is detailed.
 • Item
  Культурно-освітня діяльність НТБ Національного університету «Львівська політехніка»
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Найда, Л. В.
  У доповіді підкреслюється важливість культурно-освітньої та виховної діяльності бібліотек ВНЗ та висвітлюється досвід культурно-освітньої роботи бібліотеки Національного Університету “Львівська політехніка”. The paper underlines the importance of cultural and educational activity in higher educational institutions' libraries and highlights the experience of cultural and educational activity at the Library of Lviv Polytechnic National University.
 • Item
  Деякі аспекти вдосконалення системи управління бібліотекою
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Бондаренко, О. М.
  У статті аналізується система управління бібліотекою та пропонуються деякі шляхи вирішення основних проблем, пов’язаних з менеджментом та ефективністю діяльності бібліотеки. This paper analyses of library management system and proposes some ways of solving main problems connected with management and effectiveness of the functioning of the library.
 • Item
  Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів: вивчення інформаційних потреб
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Борик, С. М.
  Автором проаналізовано можливості удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів щляхом дослідження інформаційних потреб користувачів. An author is analyse possibilities of improvement of the system of library-informative maintenance of users of щляхом research of informative necessities of users.
 • Item
  Споживачі бібліографічної інформації та особливості їх інформаційних потреб
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Вдовіченко, О. О.; Кулаковська, О. В.
  Розглянуто особливості інформаційних потреб користувачів бібліографічної інформації Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізького національного університету». Розкрито сутність інформаційних потреб, інформаційного циклу та інформаційної діяльності. Проаналізовано роботу інформаційно-бібліографічного відділу Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізького національного університету». The article describes peculiarities of information needs of bibliographic information users at Kryvy Rig Pedagogic Institute of Kryvy Rig National University. The nature of information needs, information cycle and information activity is exposed. Work of informative bibliographic department of Kryvy Rig Pedagogic Institute of Kryvy Rig National University is analysed.
 • Item
  Освітянські бібліотеки в контексті формування єдиного корпоративного інформаційно-бібліотечного простору
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Дікунова, О. А.
  Розглянуто окремі аспекти корпоративної проектної діяльності провідних освітянських бібліотек України. Висвітлено досвід корпоративної співпраці наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» і ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань створення кооперативної реферативної галузевої бази даних з педагогіки, психології та освіти. Several specific aspects of corporate project activities of leading educational libraries in Ukraine are dwelled upon. The experience of corporate collaboration between Scientific Library of Kryvyi Rih Pedagogical Institute of State Higher Education Establishment “Kryvyi Rih National University" and Sukhomlinskiy State National Pedagogical Library of Ukraine on the establishment of cooperative abstract multibranch database on pedagogy, psychology and education is discussed.
 • Item
  Нові форми задоволення запитів читачів у відділі обслуговування науковою літературою
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Кравчук, Н. П.; Лис, Н. В.
  У доповіді висвітлюється робота відділу обслуговування НТБ Національного університету «Львівська політехніка». Розкрито переваги нових форм та методів задоволення потреб читачів. The work of the Department of Scientific Literature of Lviv Polytechnic National University Scientific Library is described in the article. The advantages of the new ways to satisfy readers’ needs and new forms of services are characterised.
 • Item
  Науковий портрет фундатора Львівської школи фізіологів Адольфа Бека у світлі сучасної бібліографії
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Надрага, М. С.; Васільєва, С. В.
  Біографічні дослідження в Україні і надалі залишаються одним із пріоритетних напрямків історико-бібліографічних робіт. Яскравим прикладом копіткої праці в галузі біобібліографії став багатоаспектний науковий доробок про фундатора львівської наукової школи фізіологів професора, організатора та керівника кафедри фізіології, декана медичного факультету, ректора, проректора Львівського університету Адольфа Бека. Biographical researches are still one of the priority directions of historical biographical activity in Ukraine. The significant example of the work in the branch of biobliography is multiaspect research material on Adolf Beck – the creator of Lviv scientific school of physiologists, Professor, organiser and head of the Department of Psysiology, dean of medical faculty, rector, prorector of Lviv University.
 • Item
  Моніторинг використання інформаційних ресурсів – потреба часу
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2013) Голубка, Ж. Р.
  У статті висвітлено питання необхідності проведення досліджень інформаційних потреб і запитів користувачів електронних науково-інформаційних ресурсів. На основі проведеного у відділі читальних залів навчальної літератури дослідження, було розроблено рекомендації щодо удосконалення форм і методів обслуговування користувачів електронними ресурсами в електронних читальних залах. Issues of necessary researches on information needs and requests of users of electronic scientific-informational resources are described in the article. The recommendations based on the research conducted in the Department of Educational Literature Reading Rooms are given. They deal with improving forms and methods of user electronic resources services at the reading rooms.