Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2021. – Том 5, № 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Виходить двічі на рік з 2019 року. Входить до переліку наукових фахових видань з економічних наук, затвердженого МОН України. Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Том 5, № 2. – 122 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”

Зміст (том 5, № 1)


1
11
22
34
46
61
72
84
98
109

Content (Vol. 5, No 1)


1
11
22
34
46
61
72
84
98
109

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Особливості класифікації та використання заходів нетарифного регулювання
  (Видавництво Львівської політехніки) Подра, О. П.; Петришин, Н. Я.; Ноджак, Л. С.; Podra, O.; Petryshyn, N.; Nodzhak, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості класифікації та використання заходів нетарифного регулювання. Встановлено, що єдиної прийнятої у всьому світі класифікації заходів нетарифного регулювання поки що не вироблено, а найпопулярнішими та найчастіше використовуваними є класифікації, розроблені Світовою організацією торгівлі (СОТ), Міжнародною конференцією з торгівлі та розвитку ООН (ЮНКТАД), Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Тарифною комісією США. Встановлено, що найчастіше використовується класифікація заходів нетарифного регулювання ЮНКДАТ 2012, згідно із якою нетарифні заходи згруповано за трьома укрупненими напрямами: технічні заходи, пов’язані з імпортом; нетехнічні заходи, пов’язані з імпортом; заходи в галузі експорту. Досліджено динаміку чинних заходів нетарифного регулювання в Україні та світі.
 • Item
  Дослідження поведінки споживачів на ринку органічної продукції в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки) Карпій, О. П.; Струк, Н. Р.; Karpii, O.; Struk, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Українська академія друкарства; Lviv Polytechnic National University; Ukrainian Academy of Printing
  Вивчено відмінності між поняттями “екологічно чиста продукція”, “екологічно безпечна продукція” та “органічна продукція” і обґрунтовано використання саме останнього терміна. Проаналізовано стан та динаміку ринку органічної продукції для оцінювання перспектив його розвитку в Україні та необхідності регулювання. Виявлено групи загроз для його становлення. За результатами вибіркового спостереження встановлено основні мотиви поведінки наявних та потенційних споживачів органічної продукції на ринку та створено їхній профіль. Запропоновано маркетингові інструменти для вирішення актуальних проблем становлення ринку органічної продукції та стимулювання попиту споживачів в Україні.
 • Item
  Strategic guidelines of regional management development of systems interaction in innovative processes of the region
  (Видавництво Львівської політехніки) Лісовська, Л. С.; Мрихіна, О. Б.; Шеремета, Б. О.; Іванець, Л. В.; Lisovska, L.; Mrykhina, O.; Sheremeta, B.; Ivanets, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Окремий структурний підрозділ “Техніко-економічний професійно-технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University; Separate Structural Unit “Technical and Economic Vocational College of Lviv Polytechnic National University”
  Обґрунтовано стратегічні засади розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, що передбачає визначення цілей на концептуальній основі забезпечення цінності взаємодії, уточнення складу суб’єктів й об’єктів забезпечення розвитку систем регіональної взаємодії, виконання визначених етапів. Доведено, що регіональні інституції влади повинні всебічно підтримувати розбудову економіки на ринкових принципах, взявши на себе головну відповідальність за всеохопне загальне регулювання та стратегічне планування економічного розвитку і безпосередню підтримку інноваційного процесу. Для кожного із зазначених блоків стратегічних цілей у статті обґрунтовано сукупність соціально-економічних інструментів реалізації завдань у системах регіональної взаємодії, які відрізняються складовими систем взаємодії, сферою застосування, характером спрямування, тривалістю дії, комплексністю використання, рівнем узгодженості, цілями використання, джерелом фінансування, напрямом залучення фінансових коштів.
 • Item
  Фінансове планування імпортних операцій у ПП “Арт-Енерго”
  (Видавництво Львівської політехніки) Двуліт, З. П.; Петришин, Н. Я.; Харчук, Т. В.; Dvulit, Z.; Petryshyn, N.; Kharchuk, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено фінансове планування імпортних операцій ПП “Арт-Енерго”. Виявлено недосконалість технології планування постачання товарів. Показано, що умови співпраці з іноземними контрагентами прямо впливають не лише на конкурентоспроможність підприємства, а й на фінансові показники його діяльності. З’ясовано, що непаритетні умови співпраці із постачальниками можуть стати однією із причин виникнення касових розривів, що призводить до нездатності підприємства вчасно погашати власні зобов’язання, а, відтак, до неплатоспроможності. Встановлено, що маневреність оборотних коштів значно знижується у разі цілковитого авансування продукції, що і є основною умовою співпраці постачальників із ПП “Арт-Енерго”, тому виникає необхідність трансформації системи оплати. З метою підвищення ефективності технології планування постачання товарів як складової фінансового планування імпортних операцій запропоновано упровадити в діяльність підприємства систему оцінювання постачальників.
 • Item
  Детермінанти розвитку соціально-економічного простору України: у фокусі концепції регіоналізації
  (Видавництво Львівської політехніки) Шандрівська, О. Є.; Shandrivska, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено структурні трансформації економіки України та здійснено розподіл регіонів за рівнем економічного розвитку. Розкрито складові мультиплікативного ефекту розвитку суміжних регіонів та посилення їхньої активності завдяки ідентифікації рівня відповідності глобальним тенденціям урбанізації, поширення підприємницького середовища, розвитку мережевої економіки. Розглянуто правове забезпечення урегулювання співпраці прилеглих територій. Окреслено моделі співпраці центрів розвитку з периферійними територіями на регіональному рівні. Логістичну інфраструктуру регіону подано як вузлові точки інтегрувальної регіональної логістичної системи, призначеної для формування конкурентоспроможних центрів економічного розвитку та активізування регіонів у соціальній, екологічній та економічній сферах.
 • Item
  Стимулювання ефективної зайнятості в умовах поширення соціальної вразливості
  (Видавництво Львівської політехніки) Левицька, О. О.; Мульска, О. П.; Іванюк, У. В.; Levytska, O.; Mulska, O.; Ivaniuk, U.; Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”; Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано, що основні виклики сучасної сфери зайнятості в Україні призводять до збільшення зовнішньої міграції, зокрема, формування дефіциту робочої сили на національному ринку праці, посилення деструктивних змін у зайнятості; низька оплата, особливо працівників бюджетної сфери. Аргументовано, що реалізація інструментів стримування інструментів зовнішніх міграційних процесів виступає одним із напрямів державної політики зайнятості України. Доведено об’єктивна необхідність реалізації ефективних інституційно-адміністративних, організаційно-економічних та інформаційних інструментів державної політики зайнятості, яка корелює із мірою поширення соціальної вразливості, інтенсивністю зовнішніх міграційних процесів та зниження рівня прекаріату в Україні.
 • Item
  Освітня складова людського потенціалу: фінансово-статистичний та працересурсний ракурси
  (Видавництво Львівської політехніки) Гальків, Л. І.; Галаз, Л. В.; Бігус, М. М.; Halkiv, L.; Halaz, L.; Bihus, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
  Із метою удосконалення теоретико-методичних і прикладних основ дослідження освітньої складової людського потенціалу автори узагальнили емпіричні матеріали, які окреслюють переваги високоосвічених осіб на ринку праці у вимірах: оплата праці, зайнятість, ризик безробіття. Досліджено структуру загальних витрат на освіту в Україні із позицій провайдерів та джерел фінансування, а також динаміку фінансового забезпечення освіти. Здійснено аналіз тенденцій у середовищі освіти. Виокремлено проблеми втрат освітньої складової людського потенціалу.
 • Item
  Дослідження глобального ринку аудиторських послуг у контексті сьогоденних викликів
  (Видавництво Львівської політехніки) Двуліт, З. П.; Мельник, О. Г.; Лазурко, М. І.; Dvulit, Z.; Melnyk, O.; Lazurko, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослідження спрямоване на визначення розміру глобального ринку аудиторської діяльності, що формується під впливом сьогоденних викликів. Автори визначили розмір глобального ринку аудиторської діяльності у 2020 р., простежили динаміку зміни доходів компаній Великої четвірки за 2015–2020 рр. та спрогнозували дохід досліджуваних компаній на 2021 р. Визначено частку доходів від аудиторської діяльності у загальній структурі доходів кожної із компаній та графічно відображено структуру доходів компаній Великої четвірки за видами діяльності за 2019–2020 рр. Карантинні заходи, запроваджені у всьому світі, спонукали компанії Великої четвірки до пошуку нових можливостей, тому автори розробили SWOT-аналіз, який дає змогу визначити сильні та слабкі сторони кожної із компаній, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. Врахування негативних наслідків кризи, спричиненої Covid-19, дало змогу з’ясувати, чи перспективи для розвитку аудиторських компаній все ж великі. З огляду на це автори узагальнили основні тенденції на ринку глобального ринку аудиторської діяльності.
 • Item
  Сучасні підходи до оцінювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки) Станасюк, Н. С.; Пасінович, І. І.; Томашевська, А. Р.; Stanasiuk, N.; Pasinovich, I.; Tomashevska, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Politechnic National University
  Розглянуто ключові характеристики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Доведено, що КСВ поступово трансформується у систему екологічних, соціальних і управлінських параметрів − ESG. Наведено показники, за якими можна здійснювати оцінювання цих напрямів діяльності підприємства. Виділено три групи підходів до оцінювання КСВ. Сформовано систему індикаторів для оцінювання вигоди від реалізації КСВ-активностей. Наведено найпоширеніші фондові індекси, які визначають на підставі оцінювання ESG-показників компаній.
 • Item
  Економічна стійкість як передумова забезпечення інноваційного розвитку підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки) Гавран, В. Я.; Кальмук, Р. О.; Havran, V.; Kalmuk, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сутність і складові економічної стійкості підприємства та основні підходи до розгляду цієї категорії. Розглянуто передумови удосконалення систематичних засад для оцінювання ступеня економічної стійкості підприємств. Вивчено можливості адаптації переліку критеріїв визначеного методичного підходу до оцінювання економічної стійкості підприємства у сучасних умовах функціонування суб’єкта господарювання та проаналізовано особливості їх забезпечення. Обґрунтовано ефективність використання визначених критеріїв рівня економічної стійкості та послідовності реалізації процесу оцінювання. Запропоновано й обґрунтовано підходи до підвищення економічної стійкості об’єкта дослідження. Виконано факторне аналітичне дослідження впливу прогнозованих змін на систему показників стійкості суб’єкта господарювання із урахуванням тенденцій інноваційного розвитку вітчизняного суспільно-економічного середовища.