Теорія і практика будівництва. – 2013. – №755

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 479 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 86
 • Item
  Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергетичних установок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Редько, А. О.; Компан, А. І.; Павловський, С. В.; Редько, О. Ф.; Поволочко, В. Б.
  Наведено результати чисельного моделювання процесів перетворення теплоти викидних газів паливновикористувального обладнання промислових підприємств в електричну енергію. Показано вплив властивостей робочої речовини, яка використо-вується у силовому контурі в циклі Ренкіна, на термодинамічну ефективність утилізаційної енергетичної установки у широкому температурному діапазоні. The results of numerical modeling of the processes of transformation of heat of exhaust gases of fuel consumption equipment of industrial enterprises into electrical energy. Is shown the influence of properties of substances used in the power circuit in the Rankine cycle, on the thermodynamic efficiency of the utilization of power plant in the wide temperature range.
 • Item
  Експериментальні дослідження бездіафрагмової прольотної будови моста під час реконструкції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Рачкевич, В. С.; Кваша, В. Г.; Салійчук, Л. В.
  Описано методику і результати статичних випробувань залізобетонної бездіафрагмової прольотної будови до та після реконструкції. Тechnique and results of static tests of reinforced concrete without-diaphragm span structure before and after reconstruction are described.
 • Item
  Аналіз витрат води у водогонах міста Сянок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Рак, Я.; Калда, Г.; Вроновська, В.
  Подано аналіз витрат води у водогінній мережі у місті Сянок у 2007–2011 рр. на підставі даних, отриманих від Сяноцького підприємства комунального господарства. Розраховано показники витрат води, рекомендованих Міжнародною водною асоціацією IWA. Розраховано показники витрат порівняно з результатами, отриманими іншими польськими водогінними системами. The thesis presents the analysis of water losses in the water supply system of Sanok in the years 2007 – 2011, on the basis of the data received from the Municipal Enterprise in Sanok. Calculated ratios of unit rates of water losses and indicators recommended by the International Water Association – IWA. The calculated rates for losses are comparable to the results obtained in other Polish water supply systems.
 • Item
  Вплив добавки “Пенетрон Адмікс” на формування технологічної пошкодженості бетону та на роботу конструкцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пушкар, Н. В.; Хассейн Джухад Салман Аль-Амері
  Розглянуто вплив добавки “Пенетрон Адмікс” на величину коефіцієнта технологічної пошкодженості бетону, а також на деформування залізобетонних арок у процесі завантаження одноразовим короткочасним навантаженням. The influence of the additive “Penetron Admix” on the coefficient of concrete technological damage is represented, as well as on the deformation of the arches during uploading a single short-term load.
 • Item
  Проблеми утилізації та переробки будівельних відходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Попович, О. Р.; Захарко, Я. М.; Мальований, М. С.
  Розглянуті питання накопичення та повторного використання будівельних відходів. Запропоновано способи переробки відходів у компоненти будівельних матеріалів. It was considered the question of accumulation and reuse of construction waste. It was proposed methods of recycling construction waste into building materials.
 • Item
  Ітераційний метод розрахунку параметрів потоку на гребені водозливу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Поплавський, Д. М.
  Наведено ітераційний метод розрахунку параметрів потоку (глибинa, розподіл швидкості, епюри тиску та профіль вільної поверхні) на гребені водозливної греблі. Наведений метод ґрунтується на розширеному рівнянні Бернуллі. Подано зіставлення отриманих результатів з даними інших дослідників. This paper is presented the iteration method of flow parameters calculation (depth, of velocity and pressure distributions, free surface profile) on the crest of the spillway. The method is based on the extended Bernoulli equation. Comparison of the results with the data obtained by other researchers are supplied.
 • Item
  Використання відпрацьованих сорбентів для виробництва будівельних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Петрушка, І. М.; Тарасович, О. Д.
  Досліджено перспективність використання відпрацьованих природних сорбентів для виробництва гіпсового в’яжучого, їх вплив на реологічні та фізико-механічні властивості. Studies prospects of using waste to produce natural sorbents gypsum binder, their influence on the rheological and physico-mechanical properties.
 • Item
  Несуча здатність комплексних конструкцій з несучими сталевими тонкостінними холодногнутими елементами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Петренко, О. В.
  Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень несучої здатності комплексних конструкцій з несучими сталевими тонкостінними холодно-гнутими елементами. Встановлено та проаналізовано параметри комплексних конструкцій, від яких залежить їх робота та схема руйнування. Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень несучої здатності комплексних конструкцій з несучими сталевими тонкостінними холодно-гнутими елементами. Встановлено та проаналізовано параметри комплексних конструкцій, від яких залежить їх робота та схема руйнування. Ключові слова: тонкостінні холодногнуті елементи, комплексні конструкції, несуча здатність, схеми руйнування. In the article the results of theoretical and experimental studies of bearing capacity of complex structures with bearing cold-formed steel thin-walled elements are presented. Determined and analyzed the parameters of complex structures that affect their work and scheme of destruction. In the article the results of theoretical and experimental studies of bearing capacity of complex structures with bearing cold-formed steel thin-walled elements are presented. Determined and analyzed the parameters of complex structures that affect their work and scheme of destruction.
 • Item
  Неавтоклавний газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Позняк, О. Р.; Мельник, А. Я.; Солтисік, Р. А.
  Досліджено вплив карбонатвмісного та сульфатного відпадків переробки солі на властивості цементуючих систем та ніздрюватих бетонів на їх основі. There is investigated the effect of carbonate-containing and sulfate salt processing wastes on the properties of cementitious systems and aerated concretes based on them.
 • Item
  Визначення розрахункової довжини стрижня з пружним закріпленням кінців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пелешко, І. Д.; Іванейко, В. М.
  Виведено рівняння стійкості стисненого стрижня з пружним закріпленням кінців, що враховує вплив переміщень однієї опори стрижня на переміщення іншої. За отриманим рівнянням можна визначити коефіцієнт розрахункової довжини µ, стрижня, що знаходиться у складі стрижневої системи. The paper proposes the equation of stability compressed bar with elastic supports, which takes into effect of displacement one support to the other. Solution of the equation allows computing a coefficient of reduced length μ of the bar in the frame structure.
 • Item
  Розрахункові значення фібрових деформацій бетону залежно від форми стиснутої зони
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Павліков, А. М.
  Отримано діаграму розрахункових значення фібрових деформацій бетону для розрахунків міцності залізобетонного елемента в нормальному перерізі залежно від форми стисненої зони. It is received the chart of calculated values of fiber deformations of concrete for calculations of durability of a ferroconcrete element in normal section depending on a form of the squeezed zone.
 • Item
  Регулювання напору в гідравлічній системі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Орел, В. І.
  Розв’язано задачу регулювання напору в трубопроводі гідравлічної системи. У результаті аналізу напірної регулювальної характеристики трубопроводу визначено фактори енергоощадності. The problem of the pressure control in the pipeline of hydraulic system is solved. An analysis of the regulating characteristics of the pipeline pressure adjusting the factors of energy saving.
 • Item
  Використання роздільського фосфогіпсу у виробництві сухих будівельних сумішей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Новосад П. В.; Королько С. В.; Солтисік Р. А.
  Наведено результати дослідження нових напрямків розвитку і можливості використання сухих будівельних сумішей на основі фосфогіпсу Роздільського ГХП "Сірка". This article presents the results of research into new directions of development and possibility of dry mixes usage from phosphogypsum Rozdil МСІ "Sulfur".
 • Item
  Ущільнення шахтних горілих порід у конструктивних шарах дорожнього одягу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мовчан, М. І.
  Наведено результати дослідження ущільнення шахтних горілих порід та рекомендації з технології будівництва дорожніх одягів. The findings of a study of the consolidation of barren rocks from the mines as well as recommendations for the technology of constructing road coatings are presented.
 • Item
  Параметрична оптимізація залізобетонних балок і плит
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Микитенко, С. М.
  Запропоновано метод і отримано аналітичні залежності для проектування ефективних конструкцій із застосуванням критерію мінімальної вартості. This paper a method offers and analytical dependences are got for planning of effective reinforce-concrete constructions with the use of measure of minimum cost.
 • Item
  Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Марущак У. Д.; Саницький М. А.; Гоц В. В.; Федунь Ю. Б.
  Наведено техніко-економічні показники будинків на основі їх енергетично-екологічного аналізу. Методом математичного моделювання оцінено економічну доцільність рішень інвестиційних проектів за критерієм мінімізації коштів експлуатації будинків та терміну повернення інвестицій. In this paper the technical and economical parameters of buildings on the bases of their energetic and ecological analysis are shown. The economy effectiveness of investment project by the criterion of minimizing operating costs of buildings and term return on investment is assessment by mathematical modeling method.
 • Item
  Особливо швидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Саницький, М. А.; Марущак, У. Д.; Кіракевич, І. І.; Мазурак, Т. А.
  Наведено результати фізико-механічних випробувань особливо швидкотверднучих портландцементних композицій для високофункціональних бетонів. Вивчено особивості формування їх фазового складу і мікроструктури. Проведено дослідження будівельно-технічних властивостей високофункціональних бетонів на основі розроблюних особливо швидкотверднучих портландцементних композицій. In this paper the physical and mechanical testing results of rapid hardening Portland cement compositions for High Performance Сoncretes (HPC) are shown. The peculiarities of phase composition and microstructure of multicomponent Portland cement systems are studied. The building and technical properties of Rapid Hardening HPC based on designed Portland cement compositions are investigated.
 • Item
  Вплив технологічних факторів на властивості волокнистоцементних виробів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Марків, Т. Є.; Саницький, М. А.; Кропивницька, Т. П.; Круць, Т. М.; Новицький, Ю. Л.
  Досліджено вплив технологічних факторів на властивості волокнистоцементних виробів. Встановлено взаємозв’язок мікроструктури та міцності цементної матриці з показниками середньої густини, вологісних деформацій і короблення волокнисто-цементних листів. The influence of technological factors on the properties of fibre cement articles is investigated. The research reveals an interconnection between microstructure and strength of the cement matrix with the average density, moisture deformation and warping of fibre cement sheets.
 • Item
  Міцність контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мазурак, А. В.; Ковалик, І. В.; Михайлечко, В. О.; Калітовський, В. М.
  Описано теоретичні та експериментальні дослідження роботи контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів з використанням бетону, торкрет-бетону, анкерів, зв’язуючих підкладів та полімерцементних композицій. In this article describes theoretical and experimental research of contact seams in the repair or strengthening concrete elements using concrete, sprayed-concrete anchors and substrate binding.
 • Item
  Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Сало, В. Ю.; Думич, І. Ю.; Балаян, Н. О.
  Наведено результати експериментальних досліджень, отриманих під час випро-бувань дослідних збірно-монолітних залізобетонних попередньо напружених мостів. The active provides the results of experimental reseach abtain in investigation of the testing multi – span prestresset rein reinforced reinforced concrete bridges.