Ukrainian Journal of Information Technology. – 2019. – Vol. 1, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56855

Науковий журнал

Видання "Український журнал інформаційних технологій" засновано у 2018 р. за рішенням вченої ради Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій від 23 квітня 2018 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології", який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Український журнал інформаційних технологій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Том 1, № 1. – 92 с. : il.

Український журнал інформаційних технологій

Зміст (том 1, № 1)


1
11
17
22
28
35
41
46
52
58
67
72
76
91

Content (Vol. 1, No 1)


1
11
17
22
28
35
41
46
52
58
67
72
76
91

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
 • Thumbnail Image
  Item
  Швидкі перетворення класу Фур'є в OFDM технології систем безпровідної передачі інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Процько, І. О.; Prots'ko, I. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виділено основні модифікації та стандарти технології OFDM, що забезпечують високу якість зв'язку при багатопроменевому поширенні переданого сигналу. Проаналізовано в структурі передавача комунікаційної системи на підставі OFDM технології виконання швидких перетворень класу Фур'є. Функцію мультиплексування/демультиплексування з ортогональним частотним розділенням покладено на обчислювач швидких перетворень, а прекодер застосовується для зменшення високого значення пік-фактора, що властиве OFDM технології. Визначено основні елементи та вимоги до обчислювачів, що виконують швидкі перетворення у структурній схемі реалізації OFDM технології. Розглянуто зв'язок кількості піднесучих частот та обсягу базового перетворення OFDM технології. З'ясовано можливість використання у прекодері перетворень Фурє, Хартлі та косинусних перетворень. Сформульовано основні етапи побудови структурних схем швидких перетворень класу Фур'є на підставі циклічних згорток. Визначені етапи містять: побудову твірного масиву, визначення спрощеного твірного масиву доповненого масивом знаків, побудову й аналіз узагальненої структури базисної матриці, побудову блоків об'єднання вхідних даних, побудову блоків циклічних згорток, побудову блоків об'єднання результатів циклічних згорток, виходами яких є результат прямого/зворотного перетворення класу Фур'є на підставі циклічних згорток. Розглянуто приклад для обсягу N=16 визначення твірного масиву, спрощеного твірного масиву й масиву знаків, базисної блочно-циклічної матриці, що використовуються при побудові структурної схеми обчислювача. Встановлено можливість використання процесу побудови структурних для автоматизації проектування структурних обчислювачів швидких перетворень класу Фур'є на підставі циклічних згорток.
 • Thumbnail Image
  Item
  Удосконалення методу й засобів захисту системи управління для графічного людино-машинного інтерфейсу інформаційної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Дубук, В. І.; Коцун, В. І.; Чорний, М. В.; Dubuk, V. I.; Kotsun, V. I.; Chornyj, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Європейський університет, Львівська філія; Lviv Polytechnic National University; European University, Lviv Branch
  Визначено актуальність проаналізовано та описано практичну реалізацію удосконаленого методу і технологічних захищених засобів системи управління людино-машинного інтерфейсу інформаційної системи. Встановлено особливості програмних засобів системи управління інформаційної системи, побудованих на підставі графічних елементів. Проведено порівняльний аналіз методів практичної реалізації засобів системи управління людино-машинного інтерфейсу інформаційної системи. Визначено перевагу методів автоматизованого розумного кодування з використанням спеціального програмного забезпечення над іншими методами проектування засобів системи управління людино-машинного інтерфейсу. Описано особливості Q-платформи, яка базується на створенні і використанні графічних двовимірних QR-кодів при практичній реалізації засобів системи управління людино-машинного інтерфейсу. Досліджено та описано особливості програмного засобу Smart Tags виробництва BlackBerry Limited під час сканування, генерації та поширення малих даних у формі штрих-коду, QR-коду і в декодованій формі імен файлів, цифрових послідовностей. Описано метод практичної реалізації засобу управління людино-машинного інтерфейсу інформаційної системи. Наведено результат практичної реалізації форми як засобу управління людино-машинного інтерфейсу. Протестовано роботу розробленого засобу управління людино-машинного інтерфейсу. Подано практичну реалізацію захищеного засобу управління інформаційної системи з елементом захищеного управління доступом до даних, що зберігаються віддалено. Досліджено можливість крос-платформної переносимості розроблених графічних форм у складі ЛМІ та коду у середовищі табличного процесора MS Office Excel під управлінням різних операційних систем сімейства Microsoft Windows. Розглянуто перспективні напрямки розвитку проектування захищених діалогових засобів інформаційних систем.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проектування та реалізація інформаційно-пошукової системи "Випускник"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Кузьмін, О. В.; Яцишин, Т. Я.; Kuzmin, O. V.; Yatsyshyn, T. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Одним з основних показників рейтингу українських університетів є якість підготовки майбутніх випускників. Якість підготовки випускника може бути відображена можливістю його працевлаштування. Відстежування кар'єрного росту випускника неможливо без створення централізованого сховища інформації про цей процес і доступу до нього випускника, який міг би заносити інформацію про своє працевлаштування. Основною метою створення інформаційно-пошукової системи "Випускник" є розроблення програмного рішення для кафедр українських університетів, яке зберігало би інформацію про випускників. Для створення програмного рішення та досягнення цілей розроблено веб орієнтовану систему, яка працює за архітектурним шаблоном клієнт-сервер з клієнтською частиною в режимі односторінкового застосунку, розгорнутого на сервері Windows Web Server 2016. Система містить: клієнт-серверний застосунок для використання персоналом кафедри та випускниками; функціонал наповнення бази даних (БД) новими випускниками кафедри, та оновлення вже існуючих записів про випускників; функціонал закритого пошуку випускників з інформацією про навчання; статистичну інформацію про випускників на підставі обраних критеріїв; функціонал для випускників для оновлення інформації про професійну кар'єру та досягнення. Для цього програмного рішення спроектовано та розроблено реляційну базу даних MS SQL Server. Систему було розроблено за допомогою мови програмування C#, з використанням технології ASP.NET Core, а дружні користувацькі інтерфейси – за допомогою HTML, CSS 3, та мови JavaScript на підставі бібліотеки React та розширенням JSX, з елементами бібліотеки Bootstrap. Така багатофункціональна система матиме велику популярність завдяки зручному користувацькому інтерфейсу, високу швидкість опрацювання користувацьких запитів, сповіщення користувача про події, що пов'язані з його обліковим записом. Планується удосконалювати систему та додати можливість інтеграції з іншими системами процесу навчання студентів у вищих навчальних закладах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Синтез біомедичних зображень на підставі генеративно-змагальних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Березький, О. М.; Лящинський, П. М.; Лящинський, П. М.; Сухович, А. Р.; Долинюк, Т. М.; Berezsky, O. M.; Liashchynskyi, P. B.; Liashchinskyi, P. B.; Sukhovych, A. R.; Dolynyuk, T. M.; Тернопільський національний університет; Ternopil National University
  Досліджено сучасні бази даних біомедичних зображень. Показано, що отримання біомедичних зображень є дорогим і тривалим. Розроблено базу даних зображень передракових і ракових станів молочної залози "BPCI2100". База даних складається із 2100 файлів зображень та MySQL бази даних інформації медичних досліджень (інформація про пацієнта та ознаки зображення). З'ясовано, що ефективним засобом генерування зображень є генеративно-змагальні мережі. Розроблено архітектуру генеративно-змагальної мережі, яка складається із генератора та дискримінатора. Дискримінатором є глибока згорткова нейромережа, на вхід якої надходять кольорові зображення розміром 128×128 пікселів. Ця мережа складається з шести згорткових шарів із розміром вікна 5×5 пікселів. Використано функцію активації типу Leaky ReLU для згорткових шарів. Для останнього шару використано сигмоїдну функцію активації. Генератором є нейромережа, яка складається з повнозв'язного шару та семи деконволюційних шарів з розміром вікна 5×5 пікселів. Для всіх шарів використано функцію активації Leaky ReLU. Останній шар використовує функцію активації гіперболічний тангенс. Для навчання генеративно-змагальної мережі використано засоби Google Cloud Compute Instance. Проведено генерування гістологічних і цитологічних зображень на підставі генеративно-змагальної мережі. Внаслідок значно збільшено навчальну вибірку для класифікаторів. Оригінальні гістологічні зображення поділені на 5 класів, цитологічні зображення – на 4 класи. Розмір оригінальної вибірки для гістологічних зображень становить 91 зображення, для цитологічних - 78 зображень. Навчальні вибірки було розширено до 1000 зображень шляхом афінних перетворень (зсув, масштабування, поворот, відображення). Навчання класифікатора на оригінальній вибірці дало точність ≈84 % для гістологічних та ≈75 % для цитологічних зображень. На вибірці зі згенерованих зображень вихідна точність класифікації становить ≈96,5 % для гістологічних та ≈95,5 для цитологічних зображень. Приріст точності становить ≈12 % для гістологічних та ≈20,5 % для цитологічних зображень. Проведена класифікація гістологічних і цитологічних зображень показала, що приріст точності класифікації становить ≈12 % для гістологічних та ≈20,5 % для цитологічних зображень. Комп'ютерні експерименти показали, що тривалість навчання генеративно-змагальної мережі для гістологічних зображень становить ≈9 год, для цитологічних- ≈8,5 год. Перспективами подальших досліджень є розпаралелення алгоритмів навчання генеративно-змагальних мереж.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделі та засоби системи зосередження уваги водіїв транспортних засобів для мобільних пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Теслюк, В. М.; Поцілуйко, О. І.; Теслюк, Т. В.; Teslyuk, V. M.; Potsiluiko, O. I.; Teslyuk, T. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено систему для підвищення контролю уваги водіїв транспортних засобів. Проаналізовано літературні джерела про наявні методи та системи відстежування втоми водія, які встановлюють на сучасні автомобілі. На сьогодні існує низка способів, щоб отримувати дані про втому водія, які базуються на інформації про фізіологічний стан водіїв; за діями, які він робить через рульове керування та аналізуючи фізіологічну реакцію водіїв. На підставі проведеного огляду, визначено переваги та недоліки таких систем. Розроблено алгоритм роботи та структуру системи зосередження уваги водіїв транспортних засобів та побудовано логічну модель. Побудована структура системи ґрунтується на модульному принципі, що дає змогу швидко вдосконалювати та модернізувати проектований пристрій. Розроблено структурну модель системи на підставі теорії мереж Петрі, що дає змогу дослідити динаміку функціонування системи на системному рівні проектування. Наведено результати тестування розробленого додатку, які підтверджують правильність та коректність прийнятих рішень у процесі розроблення системи для підвищення контролю уваги водіїв транспортних засобів. Розроблено програмне забезпечення, яке ґрунтується на використанні об'єктно-орієнтованої мови програмування Java з використанням Android SDK, Realm DB та бібліотеки Retrofit, що забезпечує його платформонезалежність. Побудована система допомагає фокусувати увагу водія за допомогою сповіщень на мобільному пристрої і може бути встановлена як на нові транспортні засоби, так і автомобілі, що вже перебувають у користуванні. Окрім цього, розроблений Android додаток має низьку ціну порівняно з наявними системами. Система є портативною, надає можливість використовувати додаток на мобільних пристроях незалежно від автомобіля та не потребує додаткового технічного оснащення та містить простий та зрозумілий інтерфейс користувача.
 • Thumbnail Image
  Item
  Neural network model for identification of material creep curves using CUDA technologies
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Соколовський, Я. І.; Шиманський, В. М.; Мокрицька, О. В.; Харко, Я. В.; Sokolovskyy, Ya. I.; Shymanskyi, V. M.; Mokrytska, O. V.; Kharko, Ya. V.; Національний лісотехнічний університет України; Ukrainian National Forestry University
  Ця робота присвячена проблемі ідентифікації реологічних параметрів деревини з використанням штучних нейронних мереж з розпаралеленим алгоритмом навчання за допомогою мови програмування Python, фреймворку Chainer та технології CUDA. Розроблено інтелектуальну систему ідентифікації реологічних параметрів деревини. Створена система містить максимально зрозумілий інтерфейс користувача, весь необхідний комплекс інструментів для автоматизації процесу візуалізації та аналізу даних. У процесі створення інтелектуальної системи було передбачено вирішення наступних завдань: провести аналіз систем штучного інтелекту та аналіз навчання штучних нейронних мереж, зокрема багатошарових нейронних мереж прямого поширення, рекурентної нейронних мереж та нейронної мережі Кохонена; дослідити структуру фреймворку Chainer та його взаємодію з CUDA; провести аналіз існуючих хмарних технологій для реалізації завдання; провести аналіз алгоритмів навчання штучних нейронних мереж, їхнє математичне забезпечення; здійснити розпаралелення алгоритмів навчання та розробити необхідне програмне забезпечення. Використання Chainer дає змогу створювати пул пам'яті для розподілу пам'яті GPU. Щоб уникнути розподілу та вилучення пам'яті під час обчислень, Chainer надає можливість використовувати пул пам'яті CuPy як стандартний розподіл пам'яті не маючи справу з розподілом пам'яті. Для визначення фізико-механічних параметрів математичної моделі неізотермічного вологоперенесення та в'язко-пружного деформування капілярно-пористих матеріалів у процесі сушіння розроблено інтелектуальну систему. Вона надає можливість провести ідентифікацію параметрів ядер повзучості та релаксації, що записується як лінійна комбінація експоненціальних операторів. Запропонований алгоритм апроксимації та отримані розрахункові співвідношення реологічної поведінки деревини за допомогою багатошарової нейромережі з експоненціальними функціями активації у прихованих шарах дає змогу підвищити точність апроксимації експериментальних даних повзучості. Розроблені математичні моделі можуть бути використані для створення систем автоматизованого скінченно-різницевого розрахунку температури, вологовмісту та компонент напружень під час сушіння капілярно-пористих матеріалів з урахуванням технологічних параметрів агента сушіння.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підвищення точності обчислення усередненого діаметра зерен конструкційних сталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Журавель, І. М.; Zhuravel, I. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Відомо, що між якісними характеристиками досліджуваного металу та його внутрішньою структурою існує однозначна відповідність. Це дало змогу оцінювати механічні властивості металу через аналіз його внутрішньої структури. Здебільшого за основний параметр металу під час аналізу його внутрішньої структури використовують розмір зерна, адже саме він істотно впливає на властивості металу. За такого підходу до досліджень цікавими з погляду матеріалознавства є дослідження кінетики росту зерна матеріалу за дії на нього деяких факторів зовнішнього впливу, наприклад температури. Для визначення розміру зерна використовують різні підходи. Серед них виділимо метод визначення величини зерна на підставі порівняння з еталонними шкалами, метод підрахунку зерен та метод підрахунку перетинів границь зерен. У роботі проаналізовано однин з найбільш вживаних методів обчислення усередненого діаметра зерен сталі на підставі металографічних зображень. Це метод перетинів меж зерен, який базується на вимогах нормативних документів. Встановлено, що обчислений згідно з цією методикою усереднений діаметр зерен металу в площині шліфа не відповідає дійсному усередненому діаметра зерна у тривимірному просторі. Проведено аналіз виникнення похибки, яка полягає у тому, що однакові перерізи у площині шліфа не завжди відповідають реальним зернам однакового розміру у тривимірному просторі. Для усунення цього недоліку запропоновано метод обчислення усередненого діаметра з використанням поправного коефіцієнта, значення якого залежать від кількості зерен, що використовуються для обчислення усередненого діаметра. Загалом запропонований метод дає змогу підвищити точність обчислень усередненого діаметра.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математичні моделі теплообміну в елементах турбогенераторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Гавриш, В. І.; Король, О. С.; Шкраб, Р. Р.; Зімоха, І. О.; Havrysh, V. I.; Korol, O. S.; Shkrab, R. R.; Zimoha, I. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено математичні моделі визначення розподілу температури в елементах турбогенераторів, які геометрично описано ізотропним півпростором та термочутливим простором з локально зосередженими джерелами нагрівання. Для цього з використанням теорії узагальнених функцій у зручній формі записано вихідні диференціальні рівняння теплопровідності з крайовими умовами. Для термочутливого простору (теплофізичні параметри залежать від температури) вихідне нелінійне рівняння теплопровідності та нелінійні крайові умови лінеаризовано з використанням перетворення Кірхгофа, відносно якого отримано лінійне диференціальне рівняння. Для розв'язування крайових задач теплопровідності використано інтегральне перетворення Ганкеля і внаслідок отримано аналітичні розв'язки в зображеннях. До цих розв'язків застосовано обернене інтегральне перетворення Ганкеля, яке дало змогу отримати остаточні аналітичні розв'язки вихідних задач. Отримані аналітичні розв'язки подано у вигляді невласних збіжних інтегралів. Для конструкційного матеріалу термочутливого простору використано лінійну залежність коефіцієнта теплопровідності від температури. У результаті отримано зручну формулу для визначення температурного поля, яка дає змогу аналізувати температурні режими в термочутливому середовищі. Для визначення числових значень температури в наведених конструкціях, а також аналізу теплообміну в елементах турбогенераторів, зумовленого різними температурними режимами завдяки нагріванню локально зосередженими джерелами тепла, розроблено обчислювальні програми. Із використанням цих програм наведено графіки, які відображають поведінку поверхонь, побудованих із використанням числових значень розподілу безрозмірної температури залежно від просторових безрозмірних координат. Отримані числові значення температури свідчать про відповідність наведених математичних моделей визначення розподілу температури реальному фізичному процесу. Програмні засоби також дають змогу аналізувати середовища із локально зосередженим нагріванням щодо їх термостійкості. Як наслідок, стає можливим її підвищити, визначити допустимі температури нормальної роботи турбогенераторів, захистити їх від перегрівання, яке може спричинити руйнування не тільки окремих елементів, а й всієї конструкції.
 • Thumbnail Image
  Item
  Логіко-когнітивні моделі та інформаційні технології ідентифікації структури ієрархічних систем для підтримки рішень у конфліктних ситуаціях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26) Сікора, Любомир Степанович; Лиса, Н. К.; Міюшкович, Ю. Г.; Марцишин, Р. С.; Sikora, L. S.; Lysa, N. K.; Miyushkovych, Yu. G.; Martsyshyn, R. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено схеми і моделі для підтримки прийняття рішень для ліквідації загроз під час надзвичайних ситуацій в ієрархічних системах. Побудова схем і моделей відбувалась на підставі інформаційних і системних технологій (на підставі концепції ідентифікації). У сучасних технологічних виробництвах зі складною ієрархічною структурою причинами виникнення надзвичайної ситуації можуть бути збої, перешкоди, неполадки (як в інформаційно-управлінських структурах, так і у виробничих агрегатах, а також у разі порушення технологій). У разі виникнення помилок (які можуть бути допущені в процесі аналізу граничної ситуації або аварійної ситуації) та неправильних рішень динаміка розвитку подій матиме катастрофічні наслідки. Для недопущення розвитку подій за таким сценарієм, оперативний і технічний персонал повинен володіти відповідним рівнем систематизованих знань. Це дає змогу персоналу ідентифікувати джерела небезпек та фактори впливу, будувати причинно-наслідкові зв'язки. Це стає основою аналізу стану потенційно небезпечних об'єктів (ПНО) в ієрархічній структурі системи. Цей системно-інформаційний базис необхідний для побудови сценаріїв розвитку подій, виявлення вузьких місць і прийняття рішень в умовах ліквідації загроз і аварійних станів командою оперативного управління. Для складних структур техногенних систем проблему ідентифікації (як динаміки так і взаємозв'язків агрегатів) повною мірою не розв'язано. Це вимагає розроблення нових методів з урахуванням поведінки людини. Сучасне виробництво – це складні інтегровані людино-машинні керовані системи та стратегії управління (які внесено як у структуру АСУ, так і в базу знань і професійних навиків людини-оператора). Характерною ознакою таких систем є розподіл інформаційного навантаження відповідно до цільових задач. Це вимагає опрацювання потоків даних різної інформаційної значущості, виявлення характерних ознак поведінки системи відносно цілі, формування рішень для координації руху системи в напрямку цільової області. Ці процеси і процедури прийняття рішень підвищують психічну напруженість оператора. Це може призвести до прийняття рішень з невиправданим ризиком. Тобто, згідно з ситуацією, зростає ціна помилки. Саму це формує комплекс вимог до оператора: як до рівня його інтелектуальної готовності, так і до його психофізіологічних характеристик.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-09-26)