Infocommunication Technologies and Electronic Engineering. – 2022. – Vol. 2, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59664

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2021 року.

Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2022. – Volume 2, number 1. – 122 p. : ill.

Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія

Зміст


1
12
19
26
36
44
52
61
74
82
96
102
110
120

Content (Vol. 2, No 1)


1
12
19
26
36
44
52
61
74
82
96
102
110
120

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 14
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив параметрів стратегії технічного обслуговування на частоту потрапляння в аварійну ситуацію системи коміркового зв’язку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Озірковський, Л.; Маринович, В.; Колодій, Р.; Ozirkovskyy, L.; Marynovych, V.; Kolodiy, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті висвітлено можливості застосування методики синтезу параметрів стратегії технічного обслуговування системи коміркового зв’язку. На основі марковської моделі здійснено оцінювання показника функціональної безпечності системи коміркового зв’язку, а саме частоти потрапляння в аварійну ситуацію, залежно від тривалості періоду планово-профілактичного обслуговування, виконання ремонтних робіт тощо. Особливістю запропонованого підходу є те, що проєктант має змогу вибрати доцільні параметри стратегії тенічного обслуговування на етапі системотехнічного проєктування, коли системи коміркового зв’язку ще не створено в “залізі”.
 • Thumbnail Image
  Item
  Структура та калібрування функціонально-інтегрованих пристроїв магнітної діагностики термоядерних реакторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Большакова, І.; Барило, Г.; Голяка, Р.; Марусенкова, Т.; Шуригін, Ф.; Bolshakova, I.; Barylo, G.; Holyaka, R.; Marusenkova, T.; Shurygin, F.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблематику побудови засобів магнітної діагностики плазми в термоядерних реакторах наступного покоління. На основі проведеного аналізу запропоновано новий підхід до реалізації функціонально інтегрованих пристроїв вимірювання магнітного поля у таких реакторах, новизною яких є поєднання сенсорів Холла та індукційних котушок. Такий підхід забезпечує періодичне in-situ самокалібрування сигнальних трактів, а відтак підвищення точності пристроїв магнітної діагностики в жорстких умовах експлуатації. Подано результати розроблення апаратно-програмної системи, основними компонентами якої є 3D-зонд, що поєднує сенсори Холла та індукційні котушки, аналоговий фронт-енд сигнального перетворення та програмні засоби подальшого цифрового перетворення сигналів. Відповідно до концепції злиття даних подано структуру та послідовність калібрування функціонально інтегрованих пристроїв магнітної діагностики термоядерних реакторів, а також програмне забезпечення для аналізу шумових стохастичних процесів вимірювальних кіл на основі дисперсій Аллана.
 • Thumbnail Image
  Item
  Using multi-position interferometry to determine the position of objects
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Лозинський, А.; Івантишин, О.; Русин, Б.; Lozynskyy, A.; Ivantyshyn, O.; Rusyn, B.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України; Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Розглянуто точне аналітичне рішення для технологій позиціонування на основі як різниці відстаней від об’єкта до опорних точок (TDOA), так і самих відстаней (TOA). Бієкція отриманого перетворення координат дає змогу звести задачу гіперболічного позиціонування до декартової системи координат. Показано, що всі системи локалізації одного рангу з різними кількостями сенсорів зводяться до єдиної канонічної форми із фіксованою кількістю віртуальних сенсорів, що відповідає розмірності простору плюс один. Отримане рішення дає можливість одночасно спостерігати багато об’єктів, як близьких, так і далеких, з визначенням відстані до них. Проаналізовано можливості використання систем позиціонування з пониженим рангом. Розглянуто синтез сенсорної системи з вищим рангом із кількох окремих систем. Алгоритми розв’язання задачі є лінійними й уможливлюють пряму реконструкцію зображення об’єктів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження і проєктування інформаційної системи вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Шпур, О.; Пиріг, Я.; Гордійчук-Бублівська, О.; Пиріг, Ю.; Shpur, O.; Pyrih, Y.; Hordiichuk-Bublivska, O.; Pyrih, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі досліджено етапи проєктування інформаційної системи вищого навчального закладу, яка забезпечуватиме зберігання всієї інформації в єдиній базі даних та ефективний обмін інформацією між підсистемами, що дасть змогу істотно підвищити ефективність роботи ВНЗ. Для здійснення моделювання предметної області як обов’язкового етапу проєктованої системи проаналізовано особливості побудови діаграми варіантів її використання та спроєктовано підсистеми інституту і трекінгу інформації. Подано послідовність дій для процесу проєктування інформаційної системи вищого навчального закладу, що дає змогу чітко і максимально повно сформувати вимоги щодо її розроблення для вирішення завдань різного призначення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інструменти віртуальної лабораторії тестування співробітників для визначення готовності протидії фішинговим атакам
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Бучик, С.; Толюпа, С.; Бучик, О.; Мовчан, Д.; Buchyk, S.; Tolyupa, S.; Buchyk, O.; Movchan, D.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Стаття стосується важливого та визначального напряму в кібербезпеці – навчання співробітників з метою виявлення та протидії фішинговим атакам. Від фішингових атак страждають як звичайні люди, так і підприємства, тому ефективне навчання працівників є одним із ключових способів пом’якшити наслідки фішингових атак. Сучасний ринок платформ та інструментів для перевірки співробітників щодо готовності виявляти та знешкоджувати фішингові атаки недостатній з погляду функціональності, швидкості та ефективності. Запропоновано вирішення цієї проблеми у вигляді запровадження віртуальної лабораторії для тестування співробітників, що дасть змогу швидко та якісно виявити недоліки у підготовці та провести навчання в цьому напрямі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Модель інтеграції федеративного навчання в мережі мобільного зв’язку п’ятого покоління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Шубин, Б.; Максимюк, Т.; Яремко, О.; Фабрі, Л.; Мрозек, Д.; Shubyn, B.; Maksymyuk, T.; Yaremko, O.; Fabri, L.; Mrozek, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі досліджено основні переваги використання федеративного навчання (FL) для обміну досвідом між інтелектуальними пристроями в середовищі мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління. Цей підхід дає змогу будувати ефективні алгоритми машинного навчання у випадку використання конфіденційних даних, втрата яких може бути небажаною або навіть небезпечною для користувачів. Отже, для завдань, у яких важлива конфіденційність даних, що необхідні для обробки та аналізу, пропонуємо використовувати підходи FL. У такому випадку вся особиста інформація користувачів буде оброблятися локально на їхніх пристроях. FL забезпечує безпеку конфіденційних даних для абонентів, дає операторам мобільних мереж змогу зменшити кількість надлишкової інформації в радіоканалі та оптимізувати функціонування мобільної мережі. В роботі наведено трирівневу модель інтеграції федеративного навчання в мережу мобільного зв’язку та описано основні особливості цього підходу. Висвітлено також експериментальні дослідження, які демонструють результати використання запропонованого підходу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Побудова фрактального зображення типу “канторів пил”, з використанням рандомізованої системи ітераційних функцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Юнак, О.; Стрихалюк, Б.; Климаш, М.; Шпур, О.; Yunak, O.; Strykhaliuk, B.; Klymash, M.; Shpur, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто результати розроблення алгоритму визначення кількості пікселів фрактального зображення типу “фрактальний пил” (набір Кантора), утвореного за допомогою РСІФ, обмеженого роздільною здатністю. Виведено математичні формули та схеми для розрахунку кількості пікселів фрактального зображення та кількості ітерацій фрактала RSIF. Цей алгоритм полягає у знаходженні формул залежно від кількості фігур першої ітерації, коефіцієнтів подібності та роздільної здатності. Це дає можливість визначити кількість пікселів для фрактального зображення із різною роздільною здатністю. Алгоритм розрахунку не використовує входження циклу в цикл та рекурсивних функцій і є доволі оптимізованим, що дає можливість не витрачати великих обчислювальних потужностей. Використання формул надалі дасть змогу визначити кількість випадкових подій (стохастичного руху точки) для забезпечення якості відтворюваного зображення за допомогою РСІФ, сформувати вихідний набір даних для нейронних мереж, що буде покладено в основу розпізнавання об’єктів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження ефективності використання розподілених баз даних у системах IIoT
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Климаш, М.; Гордійчук-Бублівська, О.; Чайковський, І.; Костів, О.; Klymash, M.; Hordiichuk-Bublivska, O.; Tchaikovskyi, I.; Kostiv, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  роаналізовано основні особливості роботи систем промислового Інтернету речей. Визначено необхідність використання розподіленої архітектури та хмарних ресурсів для гнучкого організування роботи промислових систем. Досліджено роботу реляційних баз даних та визначено їх перевагу над нереляційними, зокрема, швидкість оброблення великих обсягів інформації та надійність обслуговування користувацьких запитів. Запропоновано використання розподіленої архітектури баз даних для підвищення ефективності обчислень. Визначено переваги залучення хмарних та розподілених технологій у системи IIoT, а також можливість вибирати найоптимальніші параметри залежно від вимог до роботи промислового виробництва.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання мікрокристалів кремнію, легованих бором та нікелем, у сенсорній техніці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Дружинін, А.; Островський, І.; Ховерко, Ю.; Лях-Кагуй, Н.; Druzhinin, A.; Ostrovskii, I.; Hoverko, Yu.; Liakh-Kaguy, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості перенесення носіїв заряду в мікрокристалах кремнію, легованих бором до концентрації, що відповідає переходу метал-діелектрик, а також модифікованих домішкою перехідного металу із незаповненою 3d+ оболонкою локального магнітного моменту. Досліджено магнітоопір мікрокристалів під дією магнітних полів до 14 Тл за кріогенних температур. Детально проаналізовано результати досліджень магнітотранспортних властивостей кристалів. Встановлено, що низькотемпературний транспорт носіїв заряду у мікрокристалах кремнію зумовлений стрибковою поляризаційною провідністю. Відповідно до результатів досліджень намагніченості ниткоподібних кристалів Si визначено концентрацію магнітних центрів, яка становить 4×1017см–3. Запропоновано використання мікрокристалів кремнію у сенсорах магнітного поля з магніторезистивним принципом дії.