Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2000. – №405

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До восьмого збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих закладів освіти, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – № 405 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 334 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 68
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 405
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000)
 • Item
  Аналіз ефективності складних інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Завербний, А. С.
  В даній статті розглядається оцінка інвестиційних проектів. Для аналізу пропонується застосування економіко-математичної моделі. Дана модель дасть змогу знизити ризик неправильно прийнятих рішень при інвестиційній діяльності. In given clause the estimation of the investment projects is considered. For the analysis the application of economic-mathematical model is offered. The given model allowing to lower risk of the incorrectly accepted decisions at investment activity.
 • Item
  Макроекономічні аспекти соціально-економічних перетворень в Україні та необхідність соціальної орієнтації економічного розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Топішко, Н. П.
  Досліджується роль соціальних чинників в економічному розвитку. Обгрунтовується необхідність глибокого коректування курсу ринкового реформування економіки України, його соціальної орієнтації на основі зміни сенсу та механізмів економічної політики. The researches on role of social factors in the economical development are carried out. The substantiation of the necessity of deep correction of the economy of Ukraine, its social orientation based on the changes taken place in the essence and mechanisms of the economic policy.
 • Item
  Вплив екстерналій на ефективність національної економіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Сороківська, М. В.
  Досліджується формування побічних ефектів (або екстерналій) та вплив окремих їх видів на ефективний розподіл ресурсів національної економіки. Пропонуються приватні способи розв’язання проблеми екстерналій. The formation of spillovers (or externalities) is analyzed. We also study the influence of various types of externalities on the efficient allocation of resourses in national economy. The private methodsof solving the externalities problem are suggested.
 • Item
  Графоаналітичні методи дослідження економічного розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Ріжко, Л. І.
  У статті розглядаються основні тенденції розвитку технічного прогресу та їх вплив на економічний розвиток в умовах переходу до ринкової економіки. Пропонується новий підхід до дослідження розвитку виробництва з використанням виробничих функцій. In the article is examinated the main trends of the development technical progress and their influence on the economic development during transformation to the market economy. The author suggests new approach to research of development of production by means of productive functions.
 • Item
  Фактори економічного зростання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Михаць, С. О.
  У статті розглядаються проблеми визначення факторів економічного зростання та їх роль в досягненні кінцевих цілей економічного зростання. The article deals with the problems of defining the factors of economic growth as well as their role in the process of achieving the final goals of economic growth.
 • Item
  Економічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Матковський, Р. Б.
  Визначається та досліджується структура економічного потенціалу продуктивних сил як елемента економічного потенціалу країни. Подано визначення кожного із елемента, а саме: природного, трудового, наукового, інформаційного, технічного та технологічного потенціалів та проведено короткий їх аналіз. Structure of economic potential of productive forces as the element of economic potential of a country is determined and researched. Definitions of elements of this structure (natural potential, labor potential, scientific potential, informational potential, technical and technological potentials) and the brief analysis of them are given.
 • Item
  Класифікація методів прогнозування розвитку економічної діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Кондрат, І. Ю.
  У статті наведено класифікацію та здійснено огляд методів прогнозування розвитку економічної діяльності з метою вивчення, аналізу та вибору відповідного ситуації методу. In the article was created the classification of basic forecasting methods of economic activity and carried out their review with the aim of study, analysis and selection of appropriate method.
 • Item
  Структура організованої злочинності у сфері економіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Коміссарчук, Ю.
  В статті на основі аналізу формується поняття економічного злочину, висвітлюється структура економічної злочинності методом застосування функціонального та організаційного підходів. Злочинність в економічній сфері класифікується за стадіями обігу капіталу: грошовою, продуктивною, товарною. Розкривається сутність економічного закону спеціалізації і кооперування праці у злочинному середовищі та поняття організованої злочинності та її відмінність від групової. This article covers the concept and the structure of economic crime by means of functional and organic approaches. Classification of economic crime is carried out in terms of stages of capital turnover (monetary, production, commodity). The concept of organized crime and it’s distination from group crime is discussed by means of interpretation of economic law of labour specialization and cooperation.
 • Item
  Формалізація споживання технічних засобів у сфері суспільного виробництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Дейнега, О.; Турченюк, М.
  У даній статті вперше зроблена спроба структуризувати споживання у контексті відтворення основних засобів на підприємстві та конкретизувати зміст форм їх виробничого споживання в сучасних умовах господарювання з урахуванням економічних інтересів власника In this paper for the first time make attempt to strukture of consumption process is studied in the context of fixed fonds‘ renovation at an enterprise and the forms of the industrial to consumption of fixed fonds are investigated in detail under modern economic conditions of paying attention to economic interests of an owner.
 • Item
  Проблеми удосконалення регіональної політики в період формування ринкових відносин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Галіней, І. М.
  У статті сформовано систему положень, які повинні враховуватись при розподілі повноважень між центром та регіонами. Розглядаються питання контролю за здійсненням місцевого самоврядування як з боку держави, так і з боку населення регіону The system of state and regional regulation is formed. The problems of the local self regulation are considered.
 • Item
  Структура економічного суверенітету
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Беспояс, Н. В.
  У статті розглядається структура економічного суверенітету, її залежність від структури економічної системи суспільства. The article deals with the structure of economic sovereignty, its dependency on the structure of economic system.
 • Item
  Формування інвестиційної політики в газовій промисловості України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Шандрівська, О. Є.
  Розкрито теоретичний та практичний аспекти формування інвестиційної політики в газовій промисловості України. Наведений світовий досвід механізмів залучення кредитних ресурсів підприємствами нафтогазових комплексів. In activity the theoretical and practical aspects of formation of an investment climate in a gas industry of Ukraine are uncovered. The global experience of gears of engaging of credit resources by firms gas and petroleum industry.
 • Item
  Ціна рівноваги на інвестиційному ринку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Сторожик, М. І.; Косик, Б. Р.
  В умовах формування механізму вільної конкуренції необхідною умовою зростання ефективності інвестиційних і економічних процесів є досягнення інвестиційної рівноваги при функціонуванні ринку. Особливої уваги заслуговує вирішення проблеми ринку житла як складової частини інвестиційного ринку (зокрема, переходу на ринкову вартість плати за житло) в зв’язку з її надзвичайним соціальним значенням. Правильний вибір концепції функціонування інвестиційного ринку забезпечить можливість уникнути суттєвого погіршення життєвого рівня населення, а також прискорить вихід з економічної кризи. In conditions of shaping of the mechanism of a pure competitiveness a necessary condition of growth of efficiency of investment and economic processes is reaching an investment equilibrium for want of operation of the market. The special attention is deserved by a solution of a problem of the market of housing accomodation, as the constituents of the investment market (personally, transition to a market value of the payment for housing accomodation) in connection with it by extreme social significance. The correct choice of the concept of operation of the investment market will supply a possibility to avoid essential decline in living standarts of the population, and also will speed up an exit from an economic crisis.
 • Item
  Принципи формування інвестиційної стратегії підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Просович, О. П.
  В умовах нестабільної економіки важливе значення для ефективної діяльності підприємства має формування його інвестиційної стратегії. Воно проходить за певними етапами, особливості яких були розглянуті. Дано характеристику основним методам фінансування інвестиційних програм, а також критеріям оцінки розробленої інвестиційної стратегії підприємства. Вказані основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства. In the unstable economy the problem of company’s investment strategy forming is very important for effective activity of a company. As the process the investment strategy forming has some stages which are considered. Basic methods of investment program financing and the sources of company’s investment resources forming are presented. Also the criteria of investment strategy valuation are characterized.
 • Item
  Особливості фінансування нововведень на підприємстві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Ніронович, Н. І.
  Успіх інноваційного процесу значною мірою обумовлений методами його фінансової підтримки. З розвитком науково-технічного процесу все різноманітнішими стають способи фінансування нововведень, його окремих стадій. Здійснюється пошук адекватних новому етапу науково-технічного процесу джерел фінансових ресурсів. В даній статті розглядаються проблеми фінансування нововведень в Україні та деяких розвинутих капіталістичних країнах. Запропоновані способи державної фінансової підтримки інноваційних процесів в Україні. The success of the innovation process is stipulated to a large extent by the methods of its financial support. The further the scientific technical progress develops, the more different the ways of financing the innovation processes and its stages become. The quest for the sources of the financial resources that are adequate for a new stage of scientific technical progress is being realized. In this article, the problems of financing the process of implementation of innovation in Ukraine and some high-developed capitalistic countries are considered. Also the ways of state financial support of innovation processes in Ukraine are proposed.
 • Item
  Методи формування портфеля цінних паперів інвестиційно привабливих підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Кулініч, Т. В.
  В статті наведені методи оцінки ефективності і ризикованості інвестицій, методологічна база яких може бути використана як для формування портфеля з цінних паперів інвестиційно привабливих підприємств, так, аналогічно, і для вибору інвестиційних проектів, які доцільно реалізувати на підприємстві. Advanced methods of evaluation of the investments’ efficiency and risk are represented in the article. Their methodological basis can be used both for forming of the portfolio, which includes securities of the investment attractive enterprises, and, by analogy, for choice of the investment projects to realise at the enterprise.
 • Item
  Загальні підходи до структурування ризиків інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Козик, В. В.; Федоровський, В. А.
  Вказано місце і значення структурування ризиків в системі ризик-менеджменту, визначені підходи до структурування ризиків інвестиційних проектів. Розглянута класифікація джерел і механізм впливу ризиків на ефективність інвестиційних проектів. Запропонована структура ризиків інвестиційних проектів. Place and significance of structuring of risks in the system of risk management are shown and methods of approach to structuring of risks of investment projects are defined in the paper. Classification of sources of risks and mechanism of influence on effectiveness of investment projects is examined. Structure of risks of investment projects is suggested.
 • Item
  Підготовка і реалізація фінансових інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000) Князь, С. В.
  У статті розглядаються основні моменти, на яких повинен зосереджувати увагу інвестор, здійснюючи портфельні інвестиції у фінансові інструменти. В роботі приділено увагу ризику і дохідності, а також методам управління інвестиційним портфелем. In article relate main question on this must be ill stay take into portfolio investor working financial investments. Attention put on this risk and income, and besides methods managements portfolio investments.