Юридичні науки. – 2019. – Випуск 24

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” викладено результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 24. – 172 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
13
20
28
35
41
47
55
61
69
77
83
88
96
104
111
115
122
134
139
144
149
153
161
170

Content


1
4
13
20
28
35
41
47
55
61
69
77
83
88
96
104
111
115
122
134
139
144
149
153
161
170

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Метафізична увідповідальність людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Сливка, С. С.; Slyvka, S. S.; Сливка, С. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У науковій статті за допомогою філософії, філософії права, канонічного права, математики та інших наук висвітлено поняття метафізичної увідповідальності. Вдаючись до умовного формування духовної ліствиці, автор доводить, що людина, підвищуючи ступінь увідповідальності, може значно зменшити кількість правопорушень. Прямування людини до довершеності здійснюється у русі від екзистенціального до трансцендентального, при цьому зменшується значення ордологічного, де найбільше протиправних побутових діянь.
 • Item
  Заклади вищої освіти в Україні: правові аспекти їх функціонування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Романинець, М. Р.; Romanian, M. R.; Романинець, М. Р.; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv State University of Internal Affairs
  З’ясовано, що правовий механізм системи регулювання вищої освіти являє собою сукупність міжнародно-правових актів, зобов’язань України, Конституції України, законів України, підзаконних нормативних правових актів та індивідуальних актів застосування, покликаних здійснювати регулювання правовідносин між суб’єктами освітньої діяльності в процесі впливу на сферу освіти. Визначено, що особливостями організаційно-правового механізму державного регулювання трансформації вищої освіти є самостійний розвиток та інноваційна діяльність, як акцентовано в Законі України “Про вищу освіту”, а саме: повна автономія закладів вищої освіти, їх право самостійно розпоряджатися власними коштами, свобода у визначенні академічних стратегій і підходів.
 • Item
  Окремі аспекти ранньої правової соціалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Парута, О. В.; Paruta, O. V.; Парута, Е. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Роль ранньої правової соціалізації полягає у включенні людини в глобальне суспільство з мінімізацією ризику розвитку деструктивної правової поведінки. Вже в результаті навчання в школі діти повинні знати основні юридичні норми, які тлумачать їхні права та обов’язки, права та обов’язки їхніх батьків, друзів та держави. У статті розглянуто роль сім’ї та школи у тривалому процесі правової соціалізації особи, який ускладнений множинними економічними та соціальними чинниками. Успішна правова соціалізація потребує відповідних інноваційних освітніх програм, інноваційної методики із дидактичними підходами до навчання. Нам необхідна розвинена інфраструктура соціальних інститутів, здатна підготувати молодь до повноцінної участі в правовому житті суспільства. Відсутність в Україні належної стратегії здійснення правової соціалізації негативно впливає на стан законності та правопорядку в нашій державі.
 • Item
  Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Павлів-Самоїл, Н. П.; Pavliv-Samoyil, N. P.; Павлив-Самоил, Н. П.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства.
 • Item
  Теоретико-правові аспекти геронтоосвіти в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гарасимів, Т. З.; Harasymiv, T. Z.; Гарасымив, Т. З.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі чинного національного законодавства, міжнародно-правових актів проаналізовано теоретико-правові аспекти геронтоосвіти в Україні. Обґрунтовано, що освіта упродовж усього життя є передумовою забезпечення права на освіту та зайнятість людей похилого віку. Зокрема, у Декларації Міжнародної конференції з проблем старіння підкреслено, що відсутність можливості отримувати освіту в літньому віці може стати причиною відчуження, ізоляції, роз’єднаності поколінь, маргіналізації тощо. Доведено, що зміст та пріоритетність заходів соціальної політики геронтоосвіти повинні бути взаємопов’язаними зі стратегією соціально-економічного розвитку країни, регіону і визначатися на основі науково обґрунтованої оцінки гостроти і значущості спричинених життям проблем, а також з урахуванням потреб та інтересів літніх громадян.
 • Item
  Система судочинства як середовище формування професійних компетентностей суддів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Ватаманюк, Л. В.; Vatamanyuk, L. V.; Ватаманюк, Л. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  З’ясовано, що метою професіоналізації судді є правові цілі, які передбачають державні, соціальні, аксіологічні, психологічні, організаційні аспекти, що водночас характерні як для суддівської діяльності, так і для цільових особливостей кожної складової системи професіоналізації. Розкривати правові цілі необхідно на підставі таких передумов: національної правової системи, стану судової системи держави та позиції індивіда, якого призначено на посаду судді. Визначальною метою виховання повинно стати формування не тільки належного рівня певних складових особистісного професійного потенціалу, а й гуманістичної та альтруїстичної спрямованості світогляду, соціально-психологічних настанов діяльності особистості, позаяк у практичній дійсності сучасний український суддя зазвичай є фахівцем із належним інтелектуальним рівнем, проте не завжди моральною, гуманістичною особою.
 • Item
  Роль адвокатури у механізмі захисту прав і свобод людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Бочуляк, Н. І.; Bochlylyak, N. I.; Бочуляк, Н. И.; Адвокатське об’єднання “Бочуляк і партнери”; Lawyers’ union “Bochuliak and partners”
  Проаналізовано роль інституту української адвокатури у механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина. Зосереджено увагу на тому, що сучасна складова характеристики вітчизняного інституту адвокатури безпосередньо пов’язана зі зміною вектора не тільки у сфері вдосконалення судової системи, але і як самостійного інституту громадянського суспільства, що формується в Україні. Визначено юридичну природу інституту адвокатури як правозахисної організації та її місце в системі захисту основоположних прав та свобод людини і громадянина. Доведено, що за природою адвокатура є одним із основних інститутів демократичного суспільства, позаяк здійснює конститутивну громадянську функцію – захист прав й законних інтересів громадян та юридичних осіб. Аналіз функціонування інституту адвокатури у правозахисному механізмі сучасної України підтверджує його значну роль у формуванні та функціонуванні громадянського суспільства.
 • Item
  Захист права на життя: окремі аспекти в контексті сучасних ризиків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Ковальчук, О. Б.; Редько, А. В.; Kovalchuk, O. B.; Redko, A. V.; Ковальчук, Е. Б.; Редько, А. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто окремі аспекти захисту права на життя в контексті сучасних ризиків. Зокрема, на підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду досліджено питання: використання смертної кари, штучного переривання вагітності, яке є дотичним до питань моралі, релігії та медицини; використання еутаназії як способу позбавлення життя; позбавлення життя, що відбулось внаслідок виключно необхідного застосування сили.
 • Item
  Правова система підсудності справ Верховному Суду США
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Добош, З. А.; Забзалюк, О. В.; Dobosh, Z. A.; Zabzaliuk, O. V.; Добош, З. А.; Забзалюк, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі ґрунтовного аналізу наявної історіографічної бази проаналізовано правову систему підсудності справ Верховному Суду США. З’ясовано, що Верховний Суд США є першою судовою інстанцією щодо окремих категорій справ і апеляційною – у справах федерального значення. Сучасний Верховний Суд США розглядає справи на підставі петиції сторони чи іншої зацікавленої особи лише в порядку сертиорарі, а федеральні суди та вищі суди штатів можуть звернутися до нього, якщо необхідне компетентне тлумачення норми федерального права в порядку сертифіката. Аналіз нормативних актів та юридичної літератури дає підстави стверджувати, що впродовж 1790–1988 рр. підсудність справ Верховному Суду США постійно змінювалася внаслідок прийняття федеральних законів, які обмежували випадки їхнього обов’язкового розгляду Верховним Судом. Це сприяло тому, що із 1988 р. Верховний Суд володіє дискреційним правом вирішення питання про прийняття ним справи до провадження.
 • Item
  Особливості особи неповнолітнього корисливого злочинця
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Марисюк, К. Б.; Канцір, В. С.; Marysyuk, K. B.; Kantcir, V. S.; Марисюк, К. Б.; Канцир, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано питання особливості особи неповнолітнього корисливого злочинця. Підсумовуючи викладене, констатовано, що проведене дослідження соціальної сутності особи неповнолітніх, які вчиняють корисливі злочини, показує, що негативні риси у таких осіб доволі різноманітні й виражені різною мірою. Водночас надзвичайно важливе виокремлення типових ознак особи неповнолітніх корисливих злочинців, оскільки це сприятиме чіткішому розумінню мотивації злочинної поведінки цієї групи населення, а відтак, зробить ефективнішими заходи з протидії вчиненню корисливих злочинів неповнолітніми.
 • Item
  Кримінально-правові та кримінологічні аспекти домашнього насильства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гумін, О. М.; Йосипів, А. О.; Humin, O. M.; Yosypiv, A. O.; Гумин, О. М.; Йосыпив, А. О.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv Polytechnic National University; Lviv state University of internal affairs
  Досліджено з кримінально-правового та кримінологічного поглядів проблему домашнього насильства. Зазначено, що нині виникла необхідність у системному аналізі сфери сімейно-побутових відносин, оскільки в цій сфері виявилися нові кримінологічно значущі чинники, а також інтенсифікувалися ті чинники, які раніше діяли, що позначилося на кількісних та якісних ознаках злочинності у сфері сімейно-побутових відносин. Визначено, що внесення змін до Кримінального кодексу України і запровадження цим кримінальної відповідальності за домашнє насильство стало значним кроком до подолання проблеми державного масштабу і дало змогу говорити про домашнє насильство не як про якесь узагальнене поняття, а як про конкретний злочин. Аналіз вироків з цієї категорії справ показав, що здебільшого суд призначає покарання у вигляді громадських робіт, дії насильницького характеру вчиняють у стані алкогольного сп’яніння, а також те, що більшість постраждалих укладали угоду про примирення із засудженим.
 • Item
  Проблема запобігання кримінальним правопорушенням в інформаційній сфері
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гузела, Н. М.; Гузела, М. В.; Huzela, N. M.; Huzela, M. V.; Гузела, Н. М.; Гузела, М. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему кримінальних правопорушень в інформаційній сфері, зокрема нові способи злочинної діяльності, які названо кіберзлочинністю. З огляду на це, дослідження досвіду вирішення проблеми запобігання кримінальним правопорушенням в інформаційній сфері, насамперед зарубіжного, є сьогодні доволі важливим завданням для вітчизняної правової науки. На основі дослідження наукових позицій окремих вчених та аналізу чинного законодавства України, міжнародно-правових актів зроблено висновок, що Україні в особі органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, слід гармонізувати вітчизняне законодавство із законодавством Європейського Союзу, упровадити світовий досвід у національну практику, вчасно реагувати на появу нових загроз, спрямованих на доступ до персональних даних, працювати над створенням надійніших форм захисту конфіденційної інформації, а також внести зміни до КК України, посиливши відповідальність за злочини у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій.
 • Item
  Правове регулювання фахової передвищої освіти в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Хомишин, І. Ю.; Khomyshyn, I. Y.; Хомишин, И. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано норми Закону України “Про фахову передвищу освіту”, наголошено на практично-орієнтованому характері цього освітнього рівня. Визначено правові засади функціонування фахової передвищої освіти. Здійснено аналіз дуальної форми освіти як найефективнішої форми здобуття освіти за освітнім рівнем – молодший бакалавр. Окреслено компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти щодо сприяння працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту, та аналізу потреб ринку праці.
 • Item
  Зміст та структура адміністративно-правового забезпечення публічного управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Мельниченко, Б. Б.; Melnychenko, B. B.; Мельниченко, Б. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано зміст та структуру адміністративно-правового забезпечення публічного управління. Визначено компоненти структури адміністративно-правового забезпечення публічного управління, їх призначення та взаємозв’язок.
 • Item
  Злісна непокора як підстава застосування сили до засуджених: індивідуальне та віктимологічне запобігання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Ортинський, В. Л.; Колб, І. О.; Ortinsky, V. L.; Kolb, I. O.; Ортинский, В. Л.; Колб, И. О.; Національний університет “Львівська політехніка”; Прокуратура Київської області; Lviv Polytechnic National University; Prosecutor’s office of the Kiev region
  З’ясовано сутність злісної непокори засуджених до позбавлення волі в контексті визначених у законі підстав застосування до них заходів фізичної сили, спеціальних засобів і зброї, а також розроблено науково обґрунтовані заходи щодо удосконалення правового механізму з цих питань на індивідуальному рівні запобігання злочинам.
 • Item
  Застосування норм адміністративного права та механізм їх реалізації: теорія та практика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Лук’янова, Г. Ю.; Серкевич, І. Р.; Lukianova, H. L.; Serkevych, I. R.; Лукьянова, Г. Ю.; Серкевич, И. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv Polytechnic National University; Lviv State University of Internal Affairs
  Досліджено проблеми застосування норм адміністративного права та механізм їх реалізації. Зазначено, що процес реалізації норм адміністративного права неминуче супроводжується своєрідними елементами, зокрема такими, як діагностика, моніторинг, експертиза з боку органів виконавчої влади. Метою їхньої діяльності є найповніше втілення у життя норм адміністративного права. Саме в такій взаємодії держави й особи у сфері виконавчої влади знаходить вияв ефективне функціонування механізму реалізації норм адміністративного права. Наголошено, що реалізація адміністративноправових норм спрямована на досягнення позитивних, соціально корисних або (рідше) соціально нейтральних цілей публічного адміністрування, а також на мінімізацію адміністративно негативних результатів управлінської діяльності та запобігання їм. Досягнення позитивних цілей й усунення негативних результатів управлінських дій тісно взаємов’язані із формуванням і задоволенням потреб і законних інтересів суб’єктів адміністративного права, передусім громадян. Стан адміністративної законності й дисципліни багато в чому залежать не тільки від виду й розміру адміністративного покарання за недотримання вимог адміністративно-правових норм (хоча це необхідно), а й від того, якою мірою і за допомогою яких адміністративно-правових інструментів відображаються й закріплюються у чинному законодавстві життєво важливі потреби і законні інтереси громадян та організацій у сфері державного управління. Зроблено висновок про те, що застосування норм адміністративного права посідає центральне місце в механізмі їх реалізації, оскільки слугує основним юридичним засобом забезпечення потреб і законних інтересів суб’єктів адміністративного права в межах, встановлених нормами чинного законодавства, володіючи необхідною багатофункціональністю як специфічна форма й організаційний спосіб реалізації норм адміністративного права, а також особлива стадія (підстадія) механізму їх реалізації.
 • Item
  Проблемні аспекти правового регулювання діяльності центрів надання адміністративних послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Крикавська, І. В.; Krykavska, I. V.; Крикавская, И. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено поняття та правовий статус спільних, виїзних та мобільних центрів надання адміністративних послуг. Розглянуто проблемні аспекти двох підходів до створення спільних центрів надання адміністративних послуг і запропоновано шляхи їх вирішення. Досліджено правове регулювання надання електронних послуг та роль ЦНАП у цьому процесі.
 • Item
  Адміністративно-правові механізми, що забезпечують суспільну довіру поліції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Крижановський, А. С.; Kryzhanovskyi, A. S.; Крыжановский, А. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито теоретичні підходи щодо адміністративно-правових механізмів взаємодії поліції із громадськістю на партнерських засадах, спрямованих на забезпечення суспільної довіри та громадської підтримки поліції. Проаналізовано вплив адміністративно-правових механізмів, що забезпечують суспільну довіру поліції, на ефективність службової діяльності Національної поліції в умовах реформаційних процесів у правоохоронній системі держави. Обґрунтовано потребу обов’язкового врахування громадської думки під час прийняття нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Національної поліції.
 • Item
  Принципи позасудового вирішення адміністративних спорів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Бортник, Н. П.; Парпан, У. М.; Скочиляс-Павлів, О. В.; Bortnyk, N. P.; Parpan, U. M.; Skochilyas-Pavliv, O. V.; Бортник, Н. П.; Парпан, У. М.; Скочиляс-Павлив, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання, пов’язані із дослідженням принципів вирішення адміністративних спорів, з’ясуванням їх ролі, визначенням їхньої природи як системи фундаментальних цінностей сучасних демократичних правових держав, які відіграють роль орієнтирів у формуванні права, адже практична реалізація цих принципів є загальновизнаним критерієм правової держави. Принципи позасудового вирішення адміністративних спорів поряд з нормами права становлять один із важливих елементів змісту права, проте сьогодні залишаються малодослідженими.