Держава та армія. – 2012. – №724

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у двадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 724 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 264 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Українсько-більшовицька конфронтація на Південно-Західному та Румунському фронтах у кінці 1917 р. – на початку 1918 р.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Зінкевич, Р. Д.
  Досліджено та проаналізовано становище, яке склалося на Південно-Західному і Румунському фронтах після приходу більшовиків до влади в Росії, ставлення до цих подій Центральної Ради та початок більшовицької військової агресії проти УНР у кінці 1917 р. – на початку 1918 рр. The state which took place at the South-West and Rumanian fronts after Bolsheviks had come to power in Russia, the attitude of Tsentralna Rada to these events and the beginning of Bolshevik military aggression against Ukrainian People’s Republic at the end of 1917 – beginning 1918 have been investigated and analyzed.
 • Item
  До питання історії захисного обладунку воінів Південно-Західної Русі X – першої половини XIII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Греков, В. Д.
  Розглянуті питання, пов’язані з розвитком захисного обладунку на території Південно-Західної Русі X – першої половини XIII ст. Дано загальну характеристику основним напрямам розвитку обладунку у цей період. Особливе місце у дослідженні посідає спроба математичного обчислення основних характеристик кольчуг. Проведено обчислення ваги та кількості кілець у кольчузі для реальних параметрів кольчуг (площа кольчуги, діаметр кільця та товщина дроту). Отримані результати дають можливість розширити межі традиційних уявлень про параметри кольчуг і можливості їх використання. Some aspects of the development of armour in South-Western Rus in the the 10th – second half of the 13th centuries are covered in the article. The main directions of the development of armour during the given period are characterized. An attempt to calculate the main parameters of chain armors mathematically takes a particular place within the research. The weight and the number of rings were calculated based on the real parameters of chainmails (chainmail square, ring diameter and wire gauge). The obtained results provide a possibility to expand the borders of the traditional apprehension of the chainmail characteristics and the ways of chainmail usage.
 • Item
  Історіографічний аспект військово-організаційної діяльності ОУН (1929–1939 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Лісіна, С. О.
  Проаналізовано праці українських та зарубіжних дослідників, які висвітлюють військово-організаційну діяльність ОУН у 1929–1939 рр., та з’ясовано стан наукової розробки проблеми. The article has analyzed the works of Ukrainian and foreign researchers, which describe military and organizational activity of the United Nations Organization in 1929–1939 and explains the state of scientific development of the problem.
 • Item
  Історичний досвід будівництва професійних армій провідних країн світу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Буковський, І. В.
  Розглянуто деякі особливості будівництва професійних армій провідних країн світу. It is considered some peculiarities of construction of professional armies of leading world’s countries.
 • Item
  Документальна база дослідження історії молодіжних організацій та формацій доби Центральної Ради
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Химиця, Н. О.
  Проаналізовано документальну основу вивчення історії молодіжних військових організацій та формацій доби Центральної Ради. Розкрито інформаційний потенціал документів та визначено їх специфічні особливості. The article analyzes the research base documenting the history of youth organizations and military formations of the Central Council. Disclosed information potential of documents and determined their specific features.
 • Item
  Відображення в історичном наративі української діаспори УВО та ОУН у 1920–1930-х рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Футала, В. П.
  Проаналізовано праці представників зарубіжного українства, присвячені українському праворадикальному рухові міжвоєнної доби ХХ ст. Виділено основні напрями досліджень, персоніфіковано внесок істориків у вивчення теми, з’ясовано тенденції і закономірності збагачення історичних знань про націоналістичні об’єднання – УВО та ОУН. Analyzed the work of representatives of foreign Ukrainians, Ukrainian dedicated rightmovement inter-war era of the twentieth century. The basic directions of research, historians personified contribution to the study of themes, trends and patterns found enrichment of historical knowledge about the nationalist associations – UVO and OUN.
 • Item
  Парамілітарний рух Галичини кінця XIX – початку XX ст.: історіографія дослідження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Нагірняк, А. Я.
  Показано основні здобутки української історіографії з проблеми еволюції парамілітарних рухів Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в українських військових з’єднаннях. The article outlines the main achievements of Ukrainian historiography of evolution of paramilitary movements into Ukrainian military union in Galicia at the end of ХІХ th century and at the beginning of ХХ th century.
 • Item
  Вивчення, збереження та використання замків і фортець Західної України: історичний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Омельчук, Б. А.
  Розглянуто проблеми вивчення, збереження та використання замків та фортець Західної України у контексті сучасних пам’ятко-охоронних реалій. Висвітлено основні моменти функціонування цих об’єктів та їх місце у системі пам’яток краю. The subject of the article is the history of castle in the context of military events on the territory of Western Ukrainian region, which took place at the end of XV – in XVII centuries. Main stages of castle functioning and its place in the system of country defence are highlighted.
 • Item
  Історіографія військово-політичної діяльності привілейованих груп Сяноцької Землі (2-га половина XIV–XVII ст.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Лисейко, Я. Б.
  Вивчено стан історичних досліджень, які стосуються військових аспектів життя привілейованих груп у другій половині XIV–XVII ст. на українських землях та в Сяноцькій землі зокрема. Це група досліджень, які висвітлюють проблеми, пов’язані з участю привілейованих груп у військових діях та кампаніях, військовою організацією шляхти, заходами, до яких вона вдавалася, з метою налагодження обороноздатності краю. In this article is highlighted the state of historical research concerning the military aspects of the lives of privileged groups in the second half of XIV – XVII centuries on the Ukrainian lands and particularly Sanok lands. This set of studies makes an emphasis on the problems connected with the participation of privileged groups in military operations and campaigns, military organization of nobility, some actions which it used in order to establish the defence of that area.
 • Item
  Боротьба за утвердження української влади на території Волинської губернії у перші місяці діяльності Української Центральної Ради
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дем’янюк, О. Й.
  Визначаються особливості розвитку Волинської губернії у перші місяці діяльності Української Центральної Ради. Аналізуються основні складові державотворчого процесу на Волині, включаючи формування місцевих органів влади, боротьбу за вплив на волинське населення, діяльність різних політичних сил. Охарактеризовано новостворені військові комітети, ради робітничих і солдатських депутатів. Проаналізовано комплекс подій, які істотно впливали на соціально-економічний та військово-політичний розвиток волинських земель. In the article peculiarities of Volyn’ regions development in the first monthes of Ukrainian Central Councils activity are determined. The major components of countrymaking process at Volyn, including forming of local authorities, fight for influence at Volynian population, work of different political forces are analysed. In the researching takes place characteristic of newmade military committees, councils of workers and soldiers deputies, analyze of events range, which had a big influence at socialy-economical and military-political development of Volynian lands.
 • Item
  Етносоціальний склад Генуезьких військових частин в Криму у XIV–XV ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузь, А. І.
  Досліджуються етнічний склад та міжетнічні взаємини серед особового складу постійних військових гарнізонів і підрозділів ополчення генуезьких колоній Криму у XIV–XV ст. Значну увагу приділено соціальному статусу «milites» і їх правовим відносинам. Розкрито деякі важливі причини соціального невдоволення і виступів найманців у 50–70-х роках XV ст. We investigate the ethnic composition and ethnic relations among the personnel of the permanent military garrisons and militia units Genoese colonies in the Crimea XIV–XV centuries. Also, considerable attention is paid to social status «milites» and their legal relations. The author reveals some of the important causes of social unrest and demonstrations of mercenaries that have occurred in the 50-70 - ies of the XV century.
 • Item
  Актуалізація ідей автономізму та федералізму в умовах національної революції 1917–1921 рр. як шлях відстоювання державницького розвитку України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Барановська, Н. М.
  Розглядаються генезис і процеси втілення ідей автономізму та федералізму в умовах Української революції 1917–1921 рр. у контексті легітимного проекту державності української нації. In the article genesis and processes of autonomy and federalism ideas embodiment in the conditions of Ukrainian revolution (1917–1921) in the context of legitimate project of the Ukrainian nation statehood are considered.
 • Item
  Металеві навершя булав з давньоруських пам'яток Буковини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пивоваров, С. В.
  Охарактеризовано металеві навершя булав давньоруського часу, знайдені на території Буковини. Подано їх детальний опис та класифікацію. На основі знахідки із с. Галиця зроблено спробу реконструкції процесу виготовлення бронзового навершя. Запропоновано доповнення до вже існуючої класифікації давньоруських булав. The article characterized metal tops clubs of ancient times found in the Bukovina. Served their detailed description and classification. Based on the findings of s. Halytsya attempt the reconstruction process of making bronze to. The paper also proposed amendments to the existing classification of ancient clubs.
 • Item
  Теоретичні основи проектування української національної воєнної доктрини (1920–1939 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мельник, Р. П.
  Розглянуто теоретичні основи проектування української національної воєнної доктрини у науково-теоретичних і мемуарно-аналітичних праціях військових дослідників міжвоєнної доби. Theoretical Fundamentals of the national military doctrine in the scientific and theoretical and analytical work memoir military researchers inter-war era.
 • Item
  Українське питання у діяльності польських селянських партій у першій половині 20-х рр. ХХ ст. на Західній Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Виздрик, В. С.
  Досліджено ставлення представників поміркованого та радикального крила польського селянського руху до українського питання. Проаналізовано діяльність польських селянських партій щодо національної та економічної політики держави на Західній Україні. In the article investigational attitude of representatives of moderate and radical wing of Polish peasant motion is toward the Ukrainian questions. Activity of Polish peasant parties is analyzed in rotation to the national and economic policy of the state on Western Ukraine.
 • Item
  Східний кордон Волинського князівства у XII–XIII ст. (за данимим археологічних досліджень)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Терський, C. В.
  Із залученням писемних та археологічних джерел розглядається історико-географічний аспект розмежування Волинського князівства з Київською землею. Обґрунтовується висновок про стратегічно-важливу роль літописних міст Південно-Східного Погориння у системі торговельних та стратегічних шляхів Південної Русі. Подано характеристику найважливіших адміністративних та оборонних пам’яток пограниччя, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати. In article with attraction of written and archaeological sources the historical and geographical aspects of delimitations between Halich-Volhynian state and Kiev land is considered. The conclusion about the important role of annalistic city of South Pohorynnia’ in the system of the Southern Rus’ relations. All this generalizations of the main monuments of the Halich-Volhynian’s borders has been investigations.
 • Item
  Судові процеси над членами Української військової організації та їх суспільний резонанс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Галайко, Б. М.
  Проаналізовано судові процеси над членами Української військової організації та озвучення ними ідейних переконань та заяв УВО про продовження визвольної боротьби українців за здобуття власної держави. Trials against the members of the Ukrainian military organization and delivering by them ideological persuasions and statements of UMO about the continuation of the liberation fight of the Ukrainians for the obtaining of their own state have been analyzed.
 • Item
  Військова еліта України доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.: командувачі Дієвої Армії УНР
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Стасюк, І. М.
  Здійснено спробу дати узагальнений портрет військової еліти України доби визвольних змагань 1917–1921 рр., а саме – командувачів Дієвої Армії УНР. An attempt to give a generalized picture of the military elite of Ukraine day struggle for liberation 1917–1921, namely Army commanders effective UPR.
 • Item
  Відновлення побудови Української держави та встановлення дипломатичних відносин в період Центральної Ради ( березень 1917 – квітень 1918 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дещинський, Л. Є
  Розглянуто відновлення побудови Української держави та встановлення дипломатичних відносин в період Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). In this article the foreign activity of Ukraine during the Tcentralna Rada is analyzed.
 • Item
  Броньовані частини українських армій у 1917–1920 рр. Історіографічний аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Моргун, М. В.; Лиса, Р. Л.
  Розглянуто історіографію броньових частин Української Центральної Ради, Української держави та Директорії у 1917–1920 рр. Проаналізовано стан дослідження історії броньових підрозділів українських Збройних сил цього періоду. The considered historiography armoured subdivision of Ukrainska Centralna Rada, Ukrainska Derzhava and Dyrektoriya in 1917–1920. The analysed condition of the studies to histories armoured subdivisions Ukrainian armed power of this period.