Юридичні науки. – 2015. – № 827

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/31843

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розроблення наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 827. – 304 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 50
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Юридичні науки" № 827
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості кримінологічної характеристики злочинів неповнолітніх
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Якимова, С. В.
  Наведено порівняльну кримінологічну характеристику злочинів неповнолітніх та злочинів дорослих. Визначено сучасні тенденції злочинності неповнолітніх в Україні. Акцентується на особливостях, що визначають специфіку злочинів, які вчинюють неповнолітні особи. До особливостей кримінологічної характеристики злочинів неповнолітніх автор, зокрема, зараховує підвищену латентність, географію, груповий характер злочинної діяльності, залежність рівня злочинності від сезонних коливань, типовість та усіченість видової структури злочинів, порівняно більшу питому вагу злочинів, учинених у стані сп’яніння тощо. Наявність характерних особливостей злочинів неповнолітніх ретельно пояснюється. Узагальнено, що знання особливостей кримінологічної характеристики злочинності неповнолітніх сприяє розробленню диференційованих заходів запобігання правопорушенням цією категорією осіб. В статье содержится сравнительная криминологическая характеристика преступлений несовершеннолетних. Определены современные тенденции преступности несовершеннолетних в Украине. Акцентируется внимание на особенностях, определяющих специфику преступлений, которые совершаются несовершеннолетними лицами. К особенностям криминологической характеристики преступлений несовершеннолетних, в частности, автор относит повышенную латентность, географию, групповой характер преступной деятельности, зависимость уровня преступности от сезонных колебаний, типичность и усеченный характер видовой структуры преступлений, относительно больший удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения, прочее. Характерные особенности преступлений несовершеннолетних тщательно объясняются. Обобщено, что знание особенностей криминологической характеристики преступлений несовершеннолетних способствует разработке дифференцированных мер пресечения правонарушений, которые совершает эта категория лиц.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості реалізації прокурором своїх процесуальних повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Палюх, А. І.
  На підставі розгляду уявлень про доказування у кримінальному провадженні у КПК України розкрито особливості реалізації прокурором своїх повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні. Розкрито сутність управлінських відносин між прокурором – процесуальним керівником досудового розслідування та слідчим. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення діяльності прокурора шляхом систематичного вивчення ним планів розслідування, що складає слідчий, та з урахуванням вказівок прокурора щодо кримінального провадження. На основе рассмотрения представлений о доказывании в уголовном производстве в УПК Украины раскрыты особенности реализации прокурором своих полномочий при доказывании на досудебном расследовании. Раскрыта сущность управленческих отношений между прокурором – процессуальным руководителем досудебного расследования и следователем. Сформулированы предложения по совершенствованию деятельности прокурора путем систематического изучения им планов расследования, составляемых следователем, и с учетом указаний по уголовному производству. On the basis of the consideration of representations of proving in criminal proceedings, the criminal procedural law of Ukraine, modern prosecutorial and investigative practices disclosed features of the implementation of its powers by the prosecutor in proving during the pre-trial investigation. Grounded inconsistency of views of individual scientists do not admit evidence of the actual data collected during the pretrial investigation. Based on the approach to the definition of proving in criminal proceedings as a cognitive activity, which includes both carried out in accordance with the criminal procedure law search and cognitive actions (investigating (search), tacit investigating (search)), mental operations to assess received information and argumentation of procedural decision by the investigator, the prosecutor, the investigating judge, the court, revealed the role of the prosecutor in the proving process, the essence of the management of relations between the prosecutor the head of procedural pre-trial investigation and the investigator. Formulated the proposals for improving the activity of the prosecutor through a systematic examination of the investigation plan, compiled by the investigator, and taking it into account during giving instructions on the criminal proceedings.
 • Thumbnail Image
  Item
  Кримінально-правове регулювання покарання у вигляді штрафу потребує вдосконалення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Марисюк, К. Б.
  Вивчаються питання кримінально-правового регулювання покарання у вигляді штрафу. Проаналізовано останні зміни у цій сфері. Висловлено авторські позиції щодо останніх. Запропоновано можливі варіанти реформування нормативно-правових положень. Автор усвідомлює, що висловлені пропозиції навряд чи зможуть повною мірою виправити усі проблеми, які існують у сфері кримінально-правового регулювання покарання у вигляді штрафу, проте однозначно слугуватимуть тією відправною точкою, яка може підштовхнути законодавця до подальших реформ у досліджуваній сфері. Статья посвящена изучению вопросов уголовно-правового регулирования наказания в виде штрафа. Проанализированы последние изменения в этой сфере. Высказаны авторские позиции относительно последних. Предложены возможные варианты реформирования нормативно-правовых положений. Автор осознает, что изложенные предложения вряд ли смогут в полной мере решить все проблемы, которые существуют в сфере уголовно-правового регулирования наказания в виде штрафа, но однозначно станут той отправной точкой, которая может подтолкнуть законодателя к дальнейшим реформам в исследуемой сфере. In the settlement of legal status of punishment in the type of fine it is possible the extraordinarily meaningful stage to count an acceptance and introduction in an action of Bill of Ukraine “About making alteration to some legislative acts of Ukraine in relation to humanizing of responsibility for offence in the field of economic activity”. Among the most meaningful changes in legal status of punishment in the type of fine, brought in by the mentioned law, following: а) the maximal size of punishment in the type of fine is megascopic from 1000 untaxable sizes of profits of citizens to 50000 untaxable sizes of profits of citizens, if it is not envisaged the articles of Special part of CC higher size of fine. Consequently, the maximal fixed size of fine is megascopic from 17000 to 850000 hryvnyas, id estin 50 times. Given out, that so considerable maximal sizes of fine can entail certain difficulties with their actual implementation. Given out, that so considerable maximal sizes of fine can entail certain difficulties with their actual implementation. Taking into account the difficult enough material situation of considerable part of population, it is possible to assume large authenticity of that through mass non-payment courts will begin convict of the fines imposed on themto replace a fine imprisonment, that will result not in humanizing of responsibility, but to it actual strengthening. b) new release of p. 2 c. 53 CC of Ukraine envisages, that the sum of fine in some cases can be appointed in size of the not less inflicted harm. A rule in obedience to that is on this occasion set: “For the commission of crime for that basic punishment is envisaged in the type of fine over three thousand untaxed minimums of profits of citizens, a size of fine that is appointed by a court can not be less than size of the property harm inflicted by a crime, or crime of profit got as a result of feasance, regardless of the maximumsize of fine, envisaged by approval of the article (by approval of part of the article) of special part of CC”. In connection with the above-mentioned arguments, suggest to bring down the maximal size of punishment is legislatively envisaged in the type of fine to the economically reasonable limit, namely at least in 3-5 times. Maintenance of present maximum seems expedient only in case of input of criminal responsibility of legal entities and only in relation to the last. Offered, that sizes of fines both in General part and in approvals of the articles of Special part of CC of Ukraine, to outline not in untaxable minimums of profits of citizens, but in monetary items (hryvnyas).
 • Thumbnail Image
  Item
  Терористична загроза в умовах глобалізаційних тенденцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Канцір, В. С.
  Розкрито проблему міжнародного тероризму, яка пов’язана, з одного боку, із сучасними умовами національних, державних, релігійних розходжень “третьої індустріально-інформаційної хвилі”, а з другого – з процесами глобалізації світового економічного, політичного та соціального простору. Статья посвящена раскрытию проблемы международного терроризма, которая связана, с одной стороны, с современными условиями национальных, государственных, религиозных расхождений “третьей индустриально-информационной волны”, а с другой – с процессами глобализации мирового экономического, политического и социального пространства. The article is devoted to the analysis of the problem of international terrorism, which is connected, from one side, with modern conditions of national, state and religious contradictions of “third industrial informational wave”, and from the other – with globalization processes of world economic, political and social areas.
 • Thumbnail Image
  Item
  Припинення правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гула, Л. Ф.
  Розглянуто питання щодо виявлення та припинення правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг. Визначено основні поняття правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, та охарактеризовано способи їх вчинення. Окреслено особливості виявлення правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням товарних знаків на споживчому ринку. Запропоновано методику припинення незаконного використання знаків для товарів і послуг. Рассмотрен вопрос выявления и прекращения правонарушений, связанных с незаконным использованием знаков для товаров и услуг. Определены основные понятия правонарушений, связанных с незаконным использованием знаков для товаров и услуг, и охарактеризованы способы их совершения. Очерчены особенности выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием товарных знаков на потре- бительском рынке. Предложена методика прекращения незаконного использования знаков для товаров и услуг. In the article a question is considered in relation to an exposure and stopping of offences, signs related to the illegal use for commodities and services. The basic concepts of offences, signs related to the illegal use for commodities and services and described methods of their feasance are certain. The features of exposure of the offences related to illegal the use of trademarks at the user market are outlined. Methodology of stopping of the illegal use of signs is offered for commodities and services.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми використання поліграфа у кримінальному судочинстві України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бараняк, В. М.
  Розглянуті теоретичні проблеми використання поліграфа у кримінальному судочинстві України. Проведений аналіз чинного кримінального процесуального законодавства щодо можливості поліграфного дослідження у кримінальному провадженні. Рассмотрены теоретические проблемы использования полиграфа в криминальном судопроизводстве Украины. Проведен анализ действующего криминального процессуального законодательства относительно возможности полиграфного исследования в криминальном производстве. The considered theoretical problems of the use of polygraph in the criminal proceedings of Ukraine. The conducted analysis of current criminal judicial legislation is in relation to possibility of polygraph research in the criminal proceedings.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нормативно-правовий механізм врегулювання злочинів проти людства: історико-теоретичний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Торош, С. О.
  Розглянуто поняття злочинів проти людства, питання щодо історичних причин та обставин виникнення злочинів проти людства. Аналізується історичний та теоретико-правовий підхід до шляхів та методів розв’язання таких проблем та запобігання їм. Рассмотрено понятие преступления против человечества, вопросы об исторических причинах и обстоятельствах возникновения преступлений против человечества. Анализируется исторический и теоретико-правовой подход к путям и методам предотвращения и разрешения таких проблем. The article examines the concept of crimes against humanity, the historical causes and circumstances of crimes against humanity. Analyzes the historical and theoretical, legal approach to the ways and methods to prevent and solve such problems. Moreover, in this article we see the historical beginnings of approaches and developments of the legal mechanisms in solving such problems. This article gives theoretical overview of the legal approaches in solving one of the most important issues of existing world. Moreover, in this article we see emphasis at historical and theoretical measures that influence on preventing and solving situations related to armed conflicts inside a society. At the modern world, the reality of existence such problems become more and more highly important issue. Therefore, this article once more emphasizes the seeing of such society problems as a common problem that is the most dangerous for a peaceful life and democratic developments.
 • Thumbnail Image
  Item
  Комунікативна сфера права в метаантропологічному зрізі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Токарська, А. С.
  Увагу зосереджено на складних маловивчених та дискусійних у філософії права проблемах: ознаках формування комунікативних прав, ознаках їхнього розвитку і становлення; сучасних поглядах на антропологічні метаморфози через видозміни у правопізнанні; появу актуалізованого дискусійного метаантропологічного пізнання права в межах буття людини, його екзистенційних вимірів в умовах комунікації. Внимание сосредоточено на сложных малоизученных дискуссионных вопросах философии права: признаках формирования коммуникативных прав, их развития и становления; современных взглядах на антропологические метаморфозы из-за видоизменений в правопознании; появлении актуализированного дискусионного метаантропологического познания права в рамках бытия человека, его экзистенциальных измерениях в условиях коммуникации. The article is devoted to little known difficult controversial issues in the philosophy of law: possibility/impossibility of forming human communication, signs of their presence and development processes and formation; modern views on the anthropological metamorphosis through modifications in the law; metaantropolohichnoho appearance actualised knowledge of law within human existence and its existential dimensions in terms of communication.
 • Thumbnail Image
  Item
  Український органічний конституціоналізм: доба “Другої” УНР
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Терлюк, І. Я.
  Досліджується український конституціоналізм – конституційне законодавство та конституційно-правові пошуки в Україні доби Директорії, або “Другої УНР”. Наголошується на тому, що конституційне законодавство Директорії УНР визначало загальну спрямованість її законодавчої діяльності, а намагання створити власний цілісний конституційний акт зумовлювалося ще й необхідністю надання державній політиці демократичної спрямованості. Исследуется украинский конституционализм – конституционное законодательство и конституционно-правовые поиски в Украине периода Директории, или “Второй УНР”. Подчеркивается, что конституционное законодательство Директории УНР определяло общую направленность ее законодательной деятельности, а попытки создать собственный целостный конституционный акт обусловливалось еще и необходимостью придания государственной политике демократической направленности. Ukrainian constitutionalism – constitutional law and constitutional and legal research in Ukraine during the period of Directory or “The Second UPR is studied.” It is noted that the UPR Directory constitutional law determines the general thrust of its legislative activity, and attempts to create its own coherent constitutional act was caused also by the need of providing the public policy of democratic orientation.