Інформаційні системи та мережі. – 2009. – №653

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2286

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 653 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 263 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 27
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання плану поведінки інтелектуального агента на основі мереж Петрі та онтологічного підходу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Литвин, В. В.
  Розглянуто побудову плану діяльності інтелектуального агента. Для моделювання поведінки інтелектуального агента використано мережі Петрі та онтологічний підхід.Показано, що розроблену модель поведінки можна звести до задачі асинхронного динамічного програмування. Article considers intelligent agent functioning plan development. For ntelligent agent behavior modeling Petri nets and ontology method were used. It was shown that developed behavior model could be transformed into asynchronous dynamic programming task.
 • Thumbnail Image
  Item
  Система опрацювання медичних даних “дільничний терапевт”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Григорович, А. Г.; Григорович, В.Г.; Пасічник, В. В.
  Проаналізовано дані, які опрацьовує дільничний терапевт. Детально розглянуто всі документи та звіти, які існують в предметній області, та обґрунтовано, що саме ненормалізовані відношення найадекватніше описують предметну область. За допомогою ненормалізованих відношень побудовано модель даних системи “Дільничний терапевт”. In the article there are analyzed the data which are studied by a district therapist. There are examined all documents and reports which exist in the subject area and it is proved that nested relations characterize the subject area the most adequately. By means of nested relations there is built the data model in the system “A district therapist”.
 • Thumbnail Image
  Item
  Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-наукового напряму інформаційних наук
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кунанець, Н. Е.
  Подаються основні моменти становлення та розвитку нової галузі науки та освітнього напряму – консолідована інформація.The basic features of formation and development of new branch of science and educational guideline – Competitive Intelligence are presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Електронний глосарій з архівістики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кульчицький, І. М.
  Проаналізовано структуру українського термінологічного словника з архівістики, Державного стандарту України ДСТУ 2732:2004 “Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення” та глосарію термінів архівної справи та діловодства Товариства американських архіваріусів. На основі виконаного аналізу запропоновано інформаційну модель чотиримовного (українська, англійська, німецька, російська) електронного глосарія термінів архівної справи та діловодства. In the article the structure of Ukrainian terminological archival dictionary and the archival terms glossary of American registrar society were analyzed due to state standard of Ukraine (ДСТУ 2732:2004) “Business Correspondence and Archival Science Terminology. Terms and definitions.” On the base of conducted analysis informational model of four-language (Ukrainian, English, German, Russian) archival terms and business correspondence e-glossary was suggested.
 • Thumbnail Image
  Item
  Прийняття оптимальних рішень методом навчання з нечіткою логікою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кравець, П. О.; Проданюк, О. М.
  Досліджується проблема оптимального прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою марківських методів навчання з нечіткою логікою. Описано структуру та функції системи прийняття рішень на основі продукційних правил нечіткої логіки. Специфіковано етапи перетворення нечітких даних під час логічного виведення рішень. Наведено та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання нечіткого прийняття рішень у клітинному просторі. The problem of optimum decision-making in the conditions of uncertainty by the Markovian learning methods with the fuzzy logic is investigated. The structure and functions of fuzzy decision-making system on the basis of productional rules of fuzzy logic are described. The stages of the fuzzy data transformation in the course of a logic conclusion of decisions are specify. The results of computer simulation of a fuzzy logic decision-making process in cellular space are resulted and analysed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Координація у системах підтримання прийняття рішень з розподілу обмежених ресурсів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Катренко, А. В.; Верес, Ю. О.
  Розглянуто проблеми координації у системах розподілу обмежених ресурсів. Визначено перелік задач, які повинна розв’язувати відповідна система підтримання прийняття рішень, запропоновано комплекс математичних моделей прийняття рішень,що забезпечують мінімізацію сумарних видатків системи. Problem of co-ordination in the systems of division the limited resources is conducted in the article. Defined the tasks list which must be solved of the proper decision support system, proposed complex decision making mathematical models that provides minimization of total system outlays.
 • Thumbnail Image
  Item
  Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Камінський, Р. М.; Дмитрів, Г. Р.
  Подано результати експериментального порівняння згладжування часових рядів методами ковзного середнього, експоненціального та медіанного згладжування. За критерієм відношення медіан показано, що найадекватнішим є метод медіанного згладжування. In article results of experimental comparison of smoothing of time series by methods moving average, exponential and median smoothings are presented. At use the relation medians criterion is shown, that the most adequate is a method of median smoothings.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методи формування первинних ознак при побудові систем розпізнавання користувачів комп’ютера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Заяць, М. М.
  Розглянуто підходи до формування первинних ознак при розпізнаванні користувачів комп’ютера на основі аналізу їх рукомоторних реакцій. Запропоновано метод формулювання цих ознак за допомогою вимірювання часових затримок при введенні інформації з клавіатури комп’ютера в реальному режимі часу. Застосування цього методу до побудови автоматизованої системи розпізнавання та ідентифікації користувача комп’ютера дало змогу підвищити ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза та автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів комп’ютера. In the article the proposed approaches to formulation of primary signs at recognition of users of computer on the basis of analysis of their hand motor reactions. The method of formulation of these signs is offered. Application of this method to construction of the automated system of recognition and user identification of computer allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 times and to automate procedure of users authentication.
 • Thumbnail Image
  Item
  Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Вовк, О. Б.; Андруник, В. А.
  Досліджено проблеми, пов’язані з відношенням між суб’єктом фотографування та фотографом у контексті авторського права. Розглянуто також ситуації при використанні фотографій, на яких зображені суб’єкти фотографування, третіми особами. This material studies problems that link the relation between a subject of the photography and a photographer in the context of copyright. The situations that use the photographs which depict subjects of the photography by third individuals are also examined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методологія еконофізики як основа інформаційних систем розвитку та автоматизації соціально-економічних структур
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Виклюк, Я. І.; Іванущак, Н. М.
  Розглянуто необхідність створення інформаційних систем, які повинні ґрунтуватися на нових методологіях. Здійснено огляд концепцій представників еконофізики, визначено причини її ефективності як фундаменту для побудови нових інформаційних систем. In this work has been shown the necessity of creation of the information systems, which must based on new methodologies. The review of conceptions of econophysic’s representatives has been carried out, the reasons of its efficiency has determined as foundation in construction of the new information systems.