Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2009. – Випуск 43

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розробки новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів вищих закладів освіти і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковцями багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Бібліографія в кінці статей.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – Випуск 43. – 124 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Вібраційне обладнання для кавітаційно-магнітної обробки води
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Сілін, Р. І.; Гордєєв, А. І.
  Дано аналіз використання вібраційних коливань та кавітації у рідині. Запропоновано технологію та вібраційне обладнання для зміни складу води та її властивостей за одночасної дії гідрокавітації та намагнічування. Наведено конструкцію та принцип роботи кавітаційно-магнітного обладнання. Запропоновано загальна методика проектування обладнання та методики розрахунків вібраційного приводу. The analysis of the use of oscillation vibrations and kavitaciy is given in a liquid. Technology and oscillation equipment is offered for the change of composition of water and its properties at the simultaneous action of gidrokavitaciy and magnetizing. A construction and principle of work of kavitaciyno is resulted-magnetic equipment. A general design technique equipment and method of calculations of oscillation occasion is offered.
 • Item
  Обгрунтування параметрів пристрою для дозування компонентів бетонної суміші за абсолютними об'ємами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Шоловій, Ю. П.; Кузьо, І. В.
  Обгрунтовано параметри робочого тиску та об'ємів ємкостей дозатора компонентів бетонної суміші сипких матеріалів, принцип роботи якого грунтуються на вимірюванні за допомогою повітря абсолютного об'єму одного з компонентів суміші з подальшим автоматичним підбором інших компонентів за пустотністю основного. The parameters of working pressure and volumes of capacities of metering device of components of concrete mixture of friable materials are grounded in the article, principle of work of which is based on measuring by air of one absolute volume of components of mixture with the subsequent automatic gathering additionally of other components after emptiness basic.
 • Item
  Багатокритеріальна оптимізація структури пакувальних автоматів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Пальчевський, Б. О.; Шаповалов, О. М.
  Розглянуто багатокритеріальні методи оптимізації пакувальних автоматів для упаковки ламкої продукції. In the article the methods of multicriterion optimization of technological machines are considered and it is conducted with their help of upshots of task of optimization an automat for packing of friable products after the criteria of reliability and cost.
 • Item
  Взаємодія подовгастого елемента конструкції з динамічними гасниками коливань маятникового типу з ударною масою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Дівеєв, Б. М.; Грицай, В. Я.; Коваль, Т. Б.
  Розглянуто методи розрахунку та оптимізації конструкцій з динамічними гасниками коливань. Розглядається дискретно-континуальна модель системи: подовгастий елемент-динамічний гасник коливань. Отримані алгоритми зменшення вібрації подовгастого елемента за допомогою динамічного гасника коливань маятникового типу з ударною масою. The paper deals with the methods of calculation and optimization of construction with the dynamic vibration absorbers. The discrete-continue models of dynamic system:elongated element-dynamic vibration absorber are offered. The algorithms for vibration decreasing of elongated elements by means of dynamic vibration absorbers of the pendulum type with the shock mass are presented.
 • Item
  Визначення кінетичних параметрів елементів вібраційної машини з обертовим пристроєм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Боробець, В. М.; Шенбор, В. С.; Беспалов, А. Л.
  Розглянуто динамічну модель вібраційної машини з обертовим пристроєм для закріплення деталей під час обробки з метою інтенсифікації технологічного процесу. Встановлено чинники впливу на обробку деталей у вібраційних машинах та розраховано кінетичну енергію вібраційної машини та обертового пристрою. In this work the dynamic model of vibrational machine is considered with a circulating device for fixing of details in the process of treatment,for intensification of technological process. The factors of influence on the process of treatment of details are set in vibrational machines and the calculations of kinetic energy of vibrational machine and circulating device are conducted.
 • Item
  Фундаментальний аналіз динамічних характеристик крокових двигунів систем керування сучасних вантажопідйомних кранів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Ловейкин, В. С.; Човнюк, Ю. В.; Діктерук, М. Г.; Леванюк, Д. В.
  Виконано фундаментальний аналіз динамічних характеристик крокових двигунів систем керування сучасних вантажопідйомних кранів. The fundamental analysis of the dynamical characteristic of the stepping motors of the control systema of the modern load-lifting cranes is proposed.
 • Item
  Обгрунтування ефективності та параметричних особливостей високоефективних міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Ланець, О. С.; Кочан, Т. І.; Лозинський, В. І.
  Порівняно з традиційними тримасовими конструкціями вібраційних машин з електромагнітним приводом окреслені параметричні особливості вібраційних машин з синфазним рухом коливальних мас. Вказано переваги таких машин.In the article in comparing to the traditional three-masses constructions of the vibration machines with the electromagnetic occasion the self-reactance features of vibration machines with cophased motion of oscillating masses are outlined. Advantages of such machines are specified.
 • Item
  Розробка вібраційного живильника-змішувача з електромагнітним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Гурський, В. М.; Шпак, Я. В.
  Наведено методику створення вібраційного живильника-змішувача з електромагнітним приводом та трубчастим робочим органом для сипких компонентів. Виконано моделювання динаміки та розрахунки пружної підвіски на міцність та довговічність. The article describes the method of creation of oscillation feeder-mixer is pointed with electromagnetic drive and tubular working mechanism for friable components. The design of dynamics and calculation of resilient pendant is conducted on durability and longevity.
 • Item
  Вплив нелінійного демпфування на резонансні явища гнучкого елемента механічного приводу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Гащук, П. М.; Назар, І. І.; Сокіл, Б. І.
  Досліджено вплив нелінійного демпфування на динамічні процеси з гнучким робочим елементом у разі змінної сили його натягу. З використанням методу Бубнова-Гальоркіна отримано амплітудні співвідношення,на основі яких побудовано залежності резонансної амплітуди коливань від величини розбалансування частот. Influence of nonlinear dampfiring is explored on dynamic processes in drives with a flexible working element in the case of variable force of his draw.With the use of Bubnov-Galerkin method correlations of peaks,on the basis of which dependence of resonance amplitude of vibrations are built on the size of disbalancing of frequencies,are got.
 • Item
  Визначення акустичних властивостей шаруватих звукозахисних екранів для транспортних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Вікович, І. А.; Дівеєв, Б. М.; Мельник, М. Р.
  Виконано дослідження акустичних властивостей шумопоглинаючих екранів для транспортних процесів. Жорсткість і демпфуючі властивості шаруватого планстинчастого елемента визначаються на підставі експерементальних даних і результатів багаторівневого теоретичного підходу. Наведено приклади розв'язання конкретних задач. The oretical studies are presented for the acoustic performance of absorbent noise barriers in transportation. Stiffness and damping propertias of barriers have been derived by using on experiment design and multi-level theoretical approach. Example of solutions of concrete problems are given.
 • Item
  Дослідження впливу режимів вібраційно-відцентрового зміцнення на геометричні параметри якості поверхні довгомірних циліндричних деталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Кусий, Я. М.; Топільницький, В. Г.
  Досліджено вплив технологічних параметрів методу вібраційно-відцентрового зміцнення (ВВЗ) стосовно довгомірних циліндричних деталей із конструкційних матеріалів. Викладено методику досліджень, наведено принципову схему устави для дослідження впливу основних технологічних параметрів методу ВВЗ на геометричні параметри якості поверхні. Проаналізовано емпіричні та графічні залежності впливу технологічних параметрів методу ВВЗ на геометричні параметри якості поверхні довгомірних циліндричних деталей з конструкційних матеріалів, встановлено раціональні режими оброблення. The influence of technological parameters of a vibratory-centrifugal strengthening treatment(VCST) for hardening of long-sized cylindrical details,which are manufactured of constructional materials,is explored in this article. The procedure of research examinations, principle diagrams of the hardening instrument with an electromagnetic drive and mechanisms for embodying a vibratory-centrifugal strengthening treatment are suggested. The mathematical equations and pictorial diagrams of technological parameter's influence of a method VCST for geometric properties quality of long-sized cylindrical details, which are manufactured of constructional materials, are analysed.
 • Item
  Аналіз критеріїв для керування адаптивними вібраційними технологічними машинами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Таянов, С. А.; Чубик, Р. В.
  Подано математичні моделі котрі дозволяють встановити зв'язок між прямокутною широтно-імпульсно модульованою циклічною вимушуючою силою електромагнітного вібропроводу із швидкістю та прискорення робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини (АВТМ). Показано, що за критерій оцінки резонансного режиму роботи АВТМ слід брати зсув фаз, між швидкістю робочого органу та прямокутною широтно-імпульсно модульованою циклічною вимушуючою силою електромагнітного вібропроводу. Mathematical models are given which allow to set connection between rectangular latitudinal impulsive modulated cyclic by force electromagnetic vibrodrive with speed and acceleration of working organ of adaptive vibration technological machine(AVTM). It is shown that for the criterion of estimation of the resonance mode of work of AVTM it follows to take the change of phases, between speed of working organ and rectangular latitudinal impulsive modulated cyclic by force electromagnetic vibrodrive.
 • Item
  Дослідження впливу розрядності АЦП на ефективність оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в інформаційних каналах автоматизованих систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Мельничук, С. І.
  Досліджено вплив розрядності АЦП на ефективність оброблення широкосмугових випадкових сигналів зі змінною ентропією в каналах обміну даними. Influence of bit of ADC is investigational on efficiency of the spread spectrum casusl signals with variable entropy in ducting of exchange by information.
 • Item
  Особливості розрахунку за тяговою здатністю автоматично регульованої клинопасової передачі з самозатяжними кільцями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Предко, Р. Я.; Павлище, В. Т.
  Наведено порівняльну оцінку розрахунків традиційних і автоматично регульованих клинопасових передач. Показано,що розрахунками автоматично регульованих клинопасових передач можна забезпечити прогнозований ресурс роботи приводних клинових пасів. This article provides comparative calculations of traditional and automatically adjustable belt-driven transmission. Calculations of automatically adjustable belt-driven transmission can provide forecasted life of the wedge-type belts.
 • Item
  Дослідження компресії на основі компонентного аналізу кластерів зображень штучного зору робота
  (Видавництво Львівської політехніки, 2008) Таянов, С. А.
  Досліджено ефективність стискання зображень штучного зору робота на основі розбиття зображення на окремі кластери та подальшої компресії за допомогою компонентного аналізу (перетворення Корунена-Лоєва). Efficiency of image compression of robot artificial vision on the base of cutting image on separate clusters and further compression with help of component analysis(Hetteling or Korhunen-Loeve transformation) is investigated.
 • Item
  Вплив податливості муфти привідного механізму на динаміку підіймального пристрою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2009) Харченко, Є. В.; Собковскі, С.; Носов, Ю. Є.
  Розглянуто результати математичного моделювання процесів пуску будівельного підіймального пристрою з приводом,змонтованим у каретці. Аналіз динамічних процесів виконується на основі сумісного інтегрування рівнянь руху елементів системи і рівнянь електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. Досліджується вплив структури і механічних характеристик привідної системи на динамічні зусилля в пружних ланках. Results of mathematical modeling of processes of start-up of building elevating device with located in carriage drive are analyzed. Calculation of dynamic processes is carried out by joint integration of the equations of movement of elements of system and the equations of the electromagnetic phenomena in asynchronous engines. Influence of structure of the device and its mechanical characteristic on dynamic efforts in elastic perts is investigated.