Фізико-математичні науки. – 2005. – №540

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2005 – № 540 : Фізико-математичні науки / [відповідальний редактор П. І. Каленюк]. – 112 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК
5
14
МАТЕМАТИКА
24
27
34
37
41
44
51
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА І МЕХАНІКА
55
62
65
69
73
ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА
77
85
89
101
111

Content


1
3
CURRENT PROBLEMS OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
5
14
MATHEMATICS
24
27
34
37
41
44
51
APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS
55
62
65
69
73
THEORETICAL PHYSICS
77
85
89
101
111

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Аналоги нерівності Валірона для деяких додатних рядів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Скасків, О.; Трусевич, О.; Орищин, О.; Skaskiv, O.; Trusevych, O.; Oryshchyn, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
 • Item
  Про одну граничну теорему для деякого функціонала від послідовності незалежних пуассонівських величин
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ружевич, Н.; Соломка, І.; Ruzhevych, N.; Solomka, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Знайдено умови, за яких умовний розподіл деякого функціонала від послідовності незалежних випадкових величин, що мають розподіл Пуассона, є асимптотично нормальним.
 • Item
  Достатні умови існування “максимальних” областей, які не містять нулів поліномів від двох комплексних змінних
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Захаревич, Л.; Коваль, Г.; Цегелик, Г.; Zakharevych, L.; Koval’, G.; Tsehelyk, G.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
  Розглянуто використання методу параметрів для встановлення достатніх умов існування “максимальних” областей у вигляді бікілець, в яких поліноми від двох комплексних змінних не мають нулів.
 • Item
  Δ, С-еквівалентні перетворення певних числових матриць
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Білонога, Д.; Bilnoga, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  З метою дослідження класу матриць, напівскалярно еквівалентних довільній поліномі- альній матриці з попарно взаємно простими елементарними дільниками у роботі вивчається множина числових Δ матриць, що здійснюють Δ, C-еквівалентні перетворення відповідної числової матриці
 • Item
  Точкові особливості та крайові значення розв’язків квазілінійного еліптичного рівняння
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Жидик, У.; Лопушанська, Г.; Zhydyk, U.; Lopushanska, H.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
  Встановлено достатні умови розв’язності у вагових L1 - просторах нормальної крайової задачі для квазілінійного еліптичного рівняння порядку 2т при заданих на межі області функціях з точковими особливостями та узагальнених функціях із [С∞(5)]'.
 • Item
  Фізика нанооб’ектів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Лукіянець, Б.; Lukiyanets, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто структури з обмеженими хоч би в одному напрямку розмірами - так звані наноструктури. Такі структури є полем інтенсивних наукових досліджень та технічних застосувань вже сьогодні. Унікальні властивості дозволяють розглядати їх як об’єкт, зокрема, електроніки нового покоління. У роботі увагу зосереджено на класифікації нанооб’єктів за розмірами, їх створенні, провідності в наноточках, нанодротах, явищі локалізації електронів.
 • Item
  Локалізовані магнони
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Держко, О.; Derzhko, O.; Інститут фізики конденсованих систем НАН України; Національний університет "Львівська політехніка”; Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine; Lviv Polytechnic National University
  Недавно у праці Й. Щуленбурга, А. Гонекера, Й. Шнака, Й. Ріхтера та Г.-Й. Шмідта (Phys. Rev. Lett., 88, 167207 (2002)) було показано, що деякі квантові спінові антиферома- гнетики з конкуруючими (фрустрованими) міжспіновими взаємодіями можуть перебувати у станах, які візуалізуються як локалізовані магнони. Більше того, такі локалізовані магно- ни є станами з найменшими значеннями енергії для відповідних значень намагніченості, а тому вони визначають властивості системи при нульовій температурі у сильних магнітних полях. Зокрема вони приводять до стрибка намагніченості у кривій намагніченість-поле, залишкової ентропії і структурної нестійкості гратки при полі насичення. У статті оглянуто теоретичні результати, які було отримано у цій ділянці фізики магнетиків протягом останніх років.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Локальна взаємодія електронів з близькодіючим потенціалом дефектів в CdxHg1-xTe (0 ≤ x ≤ 0.26)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Малик, О.; Malyk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуті моделі розсіяння електронів на близькодіючому потенціалі, зумовленому взаємодією з полярними та неполярними оптичними фононами, п’єзоелектричними та акустичними фононами, іонізованими та нейтральними домішками в CdxHg1-xTe (0 ≤ x ≤ 0.26) . Розраховані температурні залежності рухливості електронів в інтервалі 4.2 - 300 К .
 • Item
  Зміст до Вісника “Фізико-математичні науки”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Точний розв’язок одновимірної задачі взаємодіючих ґраткового і електронного газів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Горбатюк, В.; Міцов, М.; Gorbatyuk, V.; Micov, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Знайдено точний розв’язок одновимірної моделі ґраткового газу, який взаємодіє з електронами. Всі електрони знаходяться на одному рівні. Враховується “хаббардівське” відштовхування між електронами. Така модель якісно описує найголовніші риси інтеркаляції в шаруватих кристалах. Обчислено вільну енергію, концентрації, кореляційні функції.
 • Item
  Фукціональні інтеграли у квантовій теорії хемосорбції водневоподібних атомів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Рудавський, Ю.; Понеділок, Г.; Rudavskii, Yu.; Ponedilok, G.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мікроскопічна модель Ньюнса-Андерсона узагальнюється з метою опису явища хемосорбції водневоподібних атомів на поверхнях кристалічних та аморфних неметалічних систем при наявності сильних міжелектронних кулонівських кореляцій. Застосовано метод функціонального інтегрування, що базується на перетворенні Стратоновича-Хаббарда. Отримано представлення у формі функціонального інтеграла для термодинамічного потенціалу та температурних функцій Гріна. Розглянуто окремі наближені апроксимаційні схеми розрахунку функціональних інтегралів.
 • Item
  Статистична теорія дифузійних процесів для магнітоактивних частинок, адсорбованих на поверхні перехідного металу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Рудавський, Ю.; Костровій, П.; Токарчук, М.; Бацевич, О.; Rudavskii, Yu.; Kostrobii, P.; Tokarchuk, M.; Batsevych, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Інститут фізики конденсованих систем НАН України; Lviv Polytechnic National University; Institute for Condensed Matter Physics of National Academy of Sciences of Ukraine
  Запропонована статистична модель опису процесів дифузії магнітоактивних частинок адсорбованих на магнітоактивній металічній поверхні, яка враховує магнітну диполь- дипольну взаємодію. Одержана просторово неоднорідна система рівнянь переносу, що описує дифузійні, магнітострикційні процеси, які існують для магнітних диполів, адсорбованих на магнітоактивній поверхні металу.
 • Item
  Про двосторонню апроксимацію розв’язків лінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шувар, Б.; Ментинський, С.; Shuvar, B.; Mentynskyy, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Побудований і досліджений новий двосторонній аналог числово*аналітичного методу послідовних наближень А.М.Самойленка для відшукання розв’язків лінійної крайової задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь. Конструкція послідовних наближень та умови їх збіжності до розв’язку задачі грунтуються на властивості В-монотонності (за Ю.В.Покорним) правих частин відповідних рівнянь.
 • Item
  Моделювання задачами оптимізації з дробово-лінійною цільовою функцією на поліпереставленнях
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ємець, О.; Романова, Н.; Yemets’, O.; Romanova, N.; Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка; Pltava Consumer Cooperatives University Kovalia
  Побудовано математичну модель оптимізаційної задачі з дробово-лінійною цільовою функцією. Обгрунтовано використання множини поліпереставлень як апарат математичного моделювання задачами оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями.
 • Item
  Методи послідовного підвищення точності числового розв’язування диференціальних рівнянь другого порядку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Слоньовський, Р.; Тесак, І.; Slonevski, R.; Tesak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено методику побудови послідовних наближень розв’язування задачі Коші для системи диференціальних рівнянь другого порядку та доведено теорему про оцінку їхньої точності.
 • Item
  Про збіжність наближених розв’язків диференціальних рівнянь з мірами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Власій, О.; Vlasiy, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто можливість одержання наближених розв’язків диференціальних рівнянь з мірами шляхом апроксимації елементів матриці відповідної диференціальної системи першого порядку.
 • Item
  Дослідження напружено-деформівного стану пластинки з криволінійним отвором
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Думанський, О.; Федюк, Є.; Dumanskiy, O.; Fedyuk, E.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний лісотехнічний університет України; Lviv Polytechnic National University; National of forestni wood tehnology University of Ukraine
  Досліджено пружно-рівноважний стан пластинчастого елемента, послабленого п-кутним криволінійним отвором, який знаходиться під дією різноманітних силових факторів. Отримані формули комплексних потенціалів, за якими визначаються концентрація та інтенсивність напружень.
 • Item
  Проблема моментів для подвійних числових послідовностей
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Чип, М.; Chip, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуті узагальнені моментні зображення подвійних послідовностей комплексних чисел. Наведено способи побудови розглядуваних зображень, доведено теорему існування і єдиності. Встановлено інтегральні зображення твірних функцій послідовностей моментів.
 • Item
  Розвинення аналітичних функцій за системами поліномів типу Мелліна
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Сухорольський, М.; Sukhorolsky, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто системи поліномів, що є інтегральними перетвореннями Мелліна (зі степеневими ядрами) функцій, аналітичних у нескінченно віддаленій точці. Досліджено умови зображення поліномів і біортогональних з ними функцій у вигляді контурних інтегралів. Вивчаються також достатні умови розвинення аналітичних функцій у ряди за системами поліномів. Наведено приклади розвинення функцій в ряди та побудову розв’язків рівнянь з частинними похідними.