Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2019. – № 913

Permanent URI for this collection

P> Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало– та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – № 913. – 72 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні

Зміст


1
3
8
17
23
31
39
45
52
62
69

Content


1
3
8
17
23
31
39
45
52
62
69

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Обґрунтування підвищення ефективності вітроенегетичної установки із обертовим ротором
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Вікович, І. А.; Афтаназів, І. С.; Строган, О. І.; Балабанська, І. І.; Vikovich, I. A.; Aftanaziv, I. S.; Strogan, O. I.; Balabanska, I. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено порівняльний аналіз вітроустановок із обертовим ротором горизонтального і вертикального типів та обґрунтовано підвищення ефективності запропонованої нової конструкції вітроустановки із обертовим ротором, одержано аналітичну залежність для визначення потужності запропонованої повітродувної частини цієї установки. Побудовано графічні залежності пливу збільшення швидкості потоку у повітровідвідній частині вітроустановки на зростання її теоретичної потужності за різних співвідношень діаметрів впускного і випускного отворів. Наведено орієнтовні запаси поновлюваних і не поновлюваних джерел енергії на земній кулі та описано переваги поновлюваних джерел енергії порівняно із традиційними.
 • Item
  Визначення характеристик накладного сенсора для дефектоскопії феромагнітних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Дейнека, Р.; Deyneka, R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Потреба у надійності промислових конструкцій, машин та іншого устаткування потребує точнішої дефектоскопії конструкційних матеріалів, зокрема феромагнітних. Тому актуальною є необхідність удосконалення існуючих чи розроблення нових, точніших методів і пристроїв для дефектоскопії. Дефектоскопію феромагнітних матеріалів здійснюють, обстежуючи локальне виступаюче магнітне поле чи визначаючи магнітний опір ділянки матеріалу за допомогою запропонованого нового типу накладного сенсора у вигляді індуктивного елемента на тороїдальному осерді з додатковими магнітопроводами. Цей сенсор має просту конструкцію і високу чутливість, підтверджені експериментально. Запропонований варіант сенсора надає можливість проводити неруйнівне контролювання у процесі експлуатації феромагнітних конструкцій і без особливих вимог до зовнішніх умов із малими затратами і можливістю комп’ютерної обробки даних. Із використанням зони нелінійності кривої намагнічування матеріалу осердя індуктивного елемента отримано варіант магнітного сенсора, близький за чутливістю до ферозондів і при цьому набагато простіший за конструкцією, з недефіцитних матеріалів. Використання феритового осердя з низькою індукцією насичення потребує невеликої напруги живлення схеми, але запасу потужності генератора. Запропонований сенсор не чутливий до присутності сторонніх феромагнітних об’єктів, а реагує виключно на магнітне поле. Високий внутрішній магнітний опір сенсора дає змогу виконувати дефектоскопію без особливих вимог до якості поверхні контрольованого виробу. Аналітичне дослідження фізичних процесів, які відбуваються в матеріалі магнітного осердя котушки сенсора, що використовується як чутливий елемент, ускладнюється нелінійністю кривої намагнічування матеріалу осердя чутливого елемента та відсутністю єдиної аналітичної залежності для повного опису процесу намагнічування феромагнітних матеріалів індуктивних елементів. Тому кожний екземпляр сенсора матиме індивідуальне градуювання, яке можна виконати за допомогою простих технічних засобів використовуючи запропоновану тут методику.
 • Item
  Оптимізація температурних режимів формувальних елементів автомату випічки зернових хлібців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Сокіл, Н. І.; Бойко, М. В.; Серкіз, О. Р.; Sokil, N.; Boyko, M.; Serkiz, O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено діапазон температурних характеристик формувальних елементів автомату випічки зернових хлібців, що забезпечують вихід якісного продукту. Експериментально визначено алгоритм розігріву формувальних елементів, встановлено функціональні температурні залежності між нагрівними пуансонами та матрицею. Визначено алгоритми теплопередачі при використанні багатокоміркових матриць різної геометрії. Визначено залежності між силою запирання матриці пуансонами, температурою нагріву та часом випічки продукту. Визначено оптимальну продуктивність автомату із забезпеченням якісної випічки; Отримано залежності температурного розширення взаємодіючих елементів випічного пристрою для різних діапазонів температур. Зіставлено результати експерименту з альтернативними даними, отриманими за допомогою програмного забезпечення SolidWork.
 • Item
  Технологічне забезпечення нарізання зубчастих коліс середніх і великих модулів черв’ячними фрезами, оснащених вставними твердосплавними зубцями із зменшеним кутом профілю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Литвиняк, Я. М.; Юрчишин, І. І.; Гвоздик, Є. В.; Lytvyniak, Ya. M.; Yurchyshyn, I. I.; Gvozdyk, Ye. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено заходи із технологічного підвищення ефективності виробництва циліндричних зубчастих коліс середніх та великих модулів науково обґрунтованим удосконаленням процесу нарізання евольвентних зубців стандартного профілю із застосуванням збірних черв’ячних фрез із вставними твердосплавними зубцями, що мають зменшений кут профілю та забезпечують зниження технологічної собівартості виготовлення зубчастих коліс завдяки зростанню продуктивності зубофрезерних операцій, зменшенню витрат на експлуатацію та підтримання в працездатному стані черв’ячних фрез. Запропоновано для вставних зубців черв’ячних фрез використовувати стандартні трапецієподібні твердосплавні токарні твердосплавні пластини, що переважно призначені для точіння канавок або нарізання трапецієподібних різей. Співвідношення для розрахунку інструментальних та технологічних параметрів отримано на основі аналізу процесу формоутворення евольвентних зубців за допомогою вихідного інструментального контуру із зменшеним кутом профілю. Використання видозміненого відносно стандартного вихідного інструментального контуру супроводжується зменшенням початкового кола, зменшенням кроку зубців на вихідній рейці, зменшенням міжосьової відстані між віссю черв’ячної фрези та віссю нарізуваного циліндричного зубчастого колеса та іншим полюсом профілювання. Встановлено, що права та ліва евольвентні поверхні зубців профілюються окремо правою та лівою частинами вихідної інструментальної рейки. Розташування відносно площини симетрії зубця колеса правої та лівої частин вихідної інструментальної рейки розраховують за відповідною запропонованою залежністю. Показано, що перехідні криві зубців колеса та коло западин зубчастого колеса доцільно формувати окремим вставним твердосплавним трапецієподібним зубцем або групою зубців з отриманими заздалегідь фасками, розміщеними симетрично між правою і лівою частинами вихідної інструментальної рейки на витку черв’ячної фрези. Контроль точності зубчастих коліс запропоновано виконувати за товщиною зуба по хорді, яка знаходиться на відповідній висоті зуба від кола вершин зубців колеса. Номінальні значення цих параметрів розраховують за величиною зменшеного кута профілю. Показано, що товщина зуба по хорді прямо пропорційна до ширини зуба по дузі початкового кола та квадрата косинуса кута профілю на початковому колі зубчатого колеса.
 • Item
  Дослідження технологічних параметрів процесу обробки отворів малого діаметра під час глибокого свердління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Карпик, Р. Т.; Костюк, Н. О.; Karpyk, R. T.; Kostiuk, N. O.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Хмельницький національний університет
  Розглянуто особливості процесу свердління, проаналізовано вплив технологічних методів та способів і оснащення на точність та якість глибоких отворів малого діаметра. Досліджено впливи способу подачі мастильної охолоджуючої рідини на стійкість та продуктивність обробки. Проаналізовано обробку на металорізальному обладнанні з конструктивним розробленням пристрою, а також напружено-деформований стан процесу свердління методом скінченних елементів.
 • Item
  Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Стоцько, З. А.; Ребот, Д. П.; Топільницький, В. Г.; Stotsko, Z. A.; Rebot, D. P.; Topilnytskyy, V. G.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Використовуючи методи Ван-дер-Поля та ідею хвильової концепції руху, побудовано математичну модель руху сипкого матеріалу. Отримано залежності для визначення амплітуди та частоти його коливань. Описано вплив нелінійних сил та співвідношення частот власних та вимушених коливань матеріалу на процес сепарації. Розроблено методику дослідження впливу зміни швидкості руху матеріалу по ситу вібраційного сепаратора на частоту коливання сипкого матеріалу та проходження коливного процесу.
 • Item
  Дослідження напруженого стану елементів шарошок та вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення тришарошкових бурових доліт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Сліпчук, А. М.; Яким, Р. С.; Slipchuk, A. M.; Yakum, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
  Розроблено комплексний підхід до моделювання елементів породоруйнівного оснащення шарошок бурових доліт. Встановлено характер впливу форми вражаючої частини вставних твердосплавних зубків на руйнування породи вибою. Сформульовано комплекс рекомендацій щодо забезпечення сітки вертикальних тріщин, які перетинаються у площині вибою, раціонального розташування породоруйнівних вставок та орієнтації їхньої вражаючої частини. Встановлено характер динамічних навантажень на породоруйнівне оснащення шарошок бурових доліт. Аналізом характеру відпрацювання породоруйнівного оснащення доліт 244,5ОК-ПГВ при бурінні порід міцністю 16–18 за шкалою М. М. Протодьяконова показали, що твердосплавні зубки руйнуються найбільше на периферійному та передпериферійному рядах і у вершині шарошок. Встановлено характер руйнування породоруйнівного оснащення з поєднанням твердосплавних зубків різної міцності. Такий підхід забезпечує належні умови працездатності породоруйнівного оснащення під час бурінні гірських порід міцністю 12–19 за шкалою М. М. Протодьяконова.
 • Item
  Зниження рівня шуму під час роботи деревообробного обладнання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Джигирей, В. С.; Катренко, Л. А.; Яцюк, Р. А.; Литвиняк, О. Я.; Dzhyhyrei, V. S.; Katrenko, L. A.; Yatsyuk, R. A.; Lytvyniak, O. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено засоби зниження рівня шуму, який виникає під час роботи фрезерувальних шпинделів деревообробного обладнання. Таке обладнання є джерелом підвищеного рівня шуму на виробництві. Значний шум створюють верстати стругальної групи (фугувальні верстати), в яких як різальний інструмент застосовують ножові вали. Для експериментальних досліджень використовували фрезерувальні шпинделі, діаметр яких становив Ø62,5 мм, а їх довжина дорівнювала 200 мм. Ідентифікували рівні шуму у діапазоні частот обертання вала. Згідно з експериментальними дослідженями встановлено, що загальний рівень механічного шуму зростає повільніше, ніж загальний рівень аеродинамічного шуму. Окрім цього, експериментальними дослідженнями встановлено, що до частоти обертання вала 5000 хв-1 переважає механічний шум, а із збільшенням частоти обертання вала понад 5000 хв-1 переважає аеродинамічний шум. На основі проведених експериментальних досліджень розроблено конструкцію складового шпинделя для фугувального верстата. Вона є доцільною через наявність наскрізних каналів, що дає змогу усувати пульсацію тиску повітря за наближення ножів до накладок робочих столів. Окрім цього, із наближенням до накладок ножів складаного шпинделя стиснуте повітря переходить із зони підвищеного тиску до зони нормального тиску крізь наскрізні канали. Із використанням складаного шпинделя, маса якого є меншою за масу циліндричного шпинделя, знижується структурна (механічна) складова шуму, а на робочому місці працівника рівні звукового тиску є близькі до нормативних значень.
 • Item
  Визначення параметрів пневматичної вимірювальної системи автоматичного контролю керамічних сопел розпилювачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Завербний, А. Р.; Шеремета, Р. М.; Кодра, Ю. В.; Zaverbnyj, A. R.; Sheremeta, R. M.; Kodra, Yu. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Керамічні сопла застосовують у різних типах розпилювачів рідин і суспензій, зокрема у технологічному обладнанні для нанесення покрить, у сільськогосподарських машинах для внесення рідких мінеральних добрив і отрутохімікатів. Керамічні сопла виготовляють методом лиття із шлікера із подальшим спіканням. При спіканні відбувається усадка виробу до 20 %. У зв’язку із цим виникає необхідність у контролі параметрів виробу, зокрема геометричних і у даному випадку – контроль витрат рідини через отвір сопла. Наведено порівняльну характеристику прямих та непрямих методів контролю витрат рідини через сопла розпилювачів з погляду точності вимірювання витрат і можливості автоматизації процесу контролю. Найприйнятнішими за точністю, яка забезпечується, і можливості автоматизації є методи ротаметричного і манометричного контролю як по воді, так і по повітрю. Запропоновано пневматичний манометричний метод контролю витрат рідини через сопла розпилювачів, що забезпечує можливість автоматизації процесу за мінімальних затрат часу і високої продуктивності контролю. Цей метод значною мірою відповідає економічним і екологічним вимогам. Для досліджень вибрано диференціальну пневмовимірювальну систему, за якою менша відносна похибка вимірювання і яка дає можливість використання багатограничних пневмоелектроконтактних перетворювачів, які повністю відповідають вимогам поставленої задачі – автоматизації процесу контролю і сортування сопел. У результаті проведених досліджень рекомендовано оптимальне значення робочого тиску пневмовимірювальної системи, який становить 0,15 мПа. Діаметри вхідних дроселів пневмоелектроконтактних перетворювачів визначали за умовою отримання максимальної крутизни статичної характеристики пневмовимірювальної системи. Визначено значення діаметрів вхідних дроселів пневмоелектроконтактних переворювачів, що застосовуються у пневмовимірювальних манометричних системах автоматичного контролю сопел розпилювачів, а також передавальні відношення цих систем. Рекомендовано значення діаметрів вхідних дроселів для різних типорозмірів сопел.