Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2010. – № 679

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7408

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 679 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 116 с.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 22
 • Thumbnail Image
  Item
  Наближені обчислення швидкості вібротранспортування та кута зсуву фаз при еліптичних коливаннях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Врублевський, І. Й.
  Розглянуто залежність швидкості вібраційного транспортування при еліптичних коливаннях від безрозмірних параметрів коливань. На основі аналізу графіків, отриманих точними методами, виведені прості формули для наближеного обчислення коефіціента швидкості та кута зсуву фаз, які дають змогу виконати розрахунки з достатньою для практики точністю. The dependence of the vibratory conveying velocity with elliptical oscillations from the non-dimensional parameters is considered. The approximate formulas of the dependence are deduced by the analysis of the graphs that was obtained by the precise methods. Formulas allow calculating the coefficient of velocity and the phase difference angle with the sufficient precision for engineering practice.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз і формалізація технологічних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Зінько, Р. В.
  Проаналізовано і формалізовано технологічні процеси на основі не тільки економічних,а і виробничих чинників. Серед чинників,що визначають рівень технологічного процесу, важливим є алгоритмічні ресурси або рівень технології. Рівень технології визначається способами виробництва, і його найвижчу ефективність забезпечує потокове виробництво з використанням автоматичних ліній модульного типу. It is conducted analysis and formalization of technological processes on the basis of not only economic factors but also production. Among factors which determine the level of technological process there are important algorithmic resources or level of technology. The level of technology is determined by the methods of production and his greatest efficiency is provided by a flow production with use of automatic transfer lines of module type.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інструментальне забезпечення отримання евольвентного профілю зубців циліндричних коліс способом радіально-колового формоутворення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Литвиняк, Я. М.; Грицай, І. Є.
  Наведено результати дослідження процесу радіально-колового нарізання зубців евольвентного профілю на циліндричних колесах за рахунок радіального та осьового корегування положення різальних зубців у корпусі дискових інструментів. Налагодження дискових інструментів поза зубофрезерним верстатом дасть змогу підвищити технологічну гнучкість та можливість раціонального інструментального забезпечення виготовлення зубчастих коліс в автоматизованому виробництві. The models of correction indents position in the corps of disk instrument are presented. Models describe radial, axial, angular correction. An instrument is intended for forming of indents of gear-wheels. Moving of disk instrument is executed along radial and circle direction in relation to a gear-wheel.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз впливу динамічних параметрів робочого середовища на характер руху контейнера вібраційної машини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Боровець, В. М.; Шенбор, В. С.
  Розглянуто вплив динамічних параметрів робочого середовища у вібраційній машині на процес обробки з метою інтенсифікації технологічного процесу. Встановлено чинники впливу середовища на процес роботи вібраціїної машини та здійснено аналіз і розрахунок параметрів. In this work influence of dynamic parameters of working environment is considered in an oscillation machine on the process of treatment with the purpose of intensification of technological process. The factors of influence of environment are set on the process of work of oscillation machine and an analysis and calculation of parameters is conducted.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підвищення продуктивності і точності сортування вібраційними сепараторами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Боровець, В. М.; Беспалов, А. Л.; Шенбор, В. С.
  Розглянуто комплекс елементів, що впливають на продуктивність та ефективність роботи вібраційних сепараторів з електромагнітними приводами, запропоновано нові конструкції та параметри цих елементів. Considered complex elements that affect the productivity and effectiveness of vibratory separators with magnetic actuator, is proposed new construction and parameters of these elements.
 • Thumbnail Image
  Item
  Налаштування динамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Дівєєв, Б. М.; Глобчак, М. В.; Когут, І. С.; Максимович, Б. Ю.
  Розглянуто застосування нового методу аналізу напруженого стану для точного визначеного впливу умов закріплення шаруватих балок на їхні динамічні властивості. Детально розглядається напружений стан в області закріплення. Наведена теоретична модель передбачає деформації шарів з урахуванням трансверсальної зсувної деформації, нормальної деформації і напруги. Розглянуто числові приклади залежність частотного спектра від анізотропії механічних властивостей і конфігурації вузла закріплення, ідентифікація модулів пружності шарів балки. Paper deals with the new method of stress state analysis for the explicit determination of the dynamic properties layered plates. The stress state is under detailed analysis. The proposed theoretical model takes into account the transverse shear deformation, normal deformation and stress. Numerical examples are under discussion: the frequency spectrum dependence from the mechanical properties anisotropy; elastic modules identification of beam layers.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження коливальних процесів у підвісних вантажотривких конвеєрах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Вікович, І. А.; Висоцька, Х. А.; Яворський, Я. П.
  Розроблена математична модель підвісних вантажотривких конвеєрів у вигляді континуальної системи з урахуванням розсіяння енергії в матеріалі. Одержано частотне рівняння та визначено основні частоти і форми вільних коливань цих конвеєрів. It was devise a mathematical model of the suspended weightholding and pushing conveyors as continual a system in a view of dispersion of energy in the material. It was obtained a frequency equation and was determined main frequencies and shapes of the free oscillations of these conveyors.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формалізація моделювання зношування сопел абразивно-повітряним струменем на основі методу аналізу розмірностей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Стоцько, З. А.; Стефанович, Т. О.; Шептицький, Б. П.
  Проаналізовано фактори,від яких залежить зношення сопел абразивно-струменевих установок ежекційного типу. Встановлено, що максимально впливає на інтенсивність процесу зношення внутрішної поверхні сопла здійснює швидкість абразивно-повітряного струменя. Factors, from which wearing nozzles of brasive-jet equipment is depend on, are under consideration. The rate of moving brasive-air jet through the nozzle impacts on wearing of the internal surface of the nozzle the most intensively.