Theory and Building Practice. – 2019. – Vol. 1, No. 1

Permanent URI for this collection

Видання "Theory and Building Practice" (далі Журнал) засновано у 2019 р. за рішенням вченої ради Інституту будівництва та інженерії довкілля від 23 березня 2019 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Theory and Building Practice. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 1, number 1. – 51 p. : il.

Зміст (том 1, № 1)


1
5
12
17
23
32
38
47

Content (Vol. 1, No 1)


1
5
12
17
23
32
38
47

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Дослідження сонячних колекторів, інтегрованих у конструкцію скляного фасаду будівлі/споруди: необхідність та особливості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Венгрин, І.; Venhryn, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано необхідність розроблення сонячних колекторів, інтегрованих у конструкцію будівлі/споруди скляного фасаду. Обґрунтовано необхідність розвитку в Україні відновлюваних джерел енергії за рахунок параметра енергоємності валового внутрішнього продукту України та фізичного зношення установок в паливно-енергетичному комплексі. Обґрунтовано, що сонячна енергетика як один з видів загальнодоступних ресурсів у сфері альтернативних технологій має перспективи розвитку. В праці знайдено нові технологічні рішення, що дають змогу поєднати сонячне електро- і теплопостачання з урахуванням тенденції еволюції скляних фасадів. Для дослідження описано методи випробувань сонячних колекторів і фотоелементів відповідно до нормативної літератури. Основні критерії, що впливають на коефіцієнт корисної дії в конструкції, такі: інтенсивність випромінювання сонячної енергії, температура навколишнього середовища, конструктивні особливості та встановлені експлуатаційні характеристики сонячного колектора.
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23)
 • Item
  Comparative analysis of accounting dynamic earth pressure on retaining structures in regulatory documents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Шмуклер, В.; Калмиков, О.; Халіфе, Р.; Столяревська, К.; Shmukler, Valery; Kalmykov, Oleh; Khalife, R.; Stoliarevska, Kamila; Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова; O. M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv
  У роботі розглянуто дослідження сейсмічного впливу під час проєктування підпірних стін. Історично перші дослідження динамічного тиску ґрунту базувалися на статичній теорії сейсмостійкості, яка розроблена на припущеннях і передумовах теорії Кулона. У роботах Окабе і Мононобе розрахункові залежності отримано у результаті спільного розгляду інерційних і гравітаційних сил, що діють в ґрунті засипки, тому епюри тиску ґрунту від сейсмічних впливів за формою не відрізнялися від статичних. Питання пошуку методів урахування динамічного тиску ґрунтів на бічну поверхню, зокрема сейсмічного тиску ґрунту на підпірні стіни, стосується низка сучасних досліджень. Однак у вказівках нормативних документів різних країн світу є деякі розбіжності, що підкреслює неоднозначність наукових поглядів на це питання. Наприклад, у нормативних документах США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Індії вираз рівнодіючої бічного тиску ґрунту за динамічного впливу має однаковий вигляд. У Єврокоді, державних українських нормах залежність для визначення рівнодіючої сили принципово відрізняється від стандартів вищезгаданих країн. В цьому дослідженні здійснено якісне і кількісне оцінювання зазначених розбіжностей. Детально проаналізувавши розрахункові залежності, для визначення бокового тиску ґрунту в нормативних документах США і Європи, можна дійти висновку, що, незважаючи на візуальну розбіжність в аналітичному плані, ці вирази рівнозначні. Кількісна відмінність полягає лише в різних коефіцієнтах запасу. Що ж стосується українських норм – залежності хоч і незначно, але принципово відрізняються порівняно із нормами США і Європи. Відзначено, що ця розбіжність продубльована в державних стандартах України з радянських норм, а це свідчить про те, що за останні роки це питання в Україні не переглядали. Кількісна оцінка результуючого бічного тиску ґрунту обчислена з урахуванням різних нормативних вказівок, залежно від різних факторів. Відмінність нормативних вказівок України від вищезазначених спричиняє похибку в межах до 17,4 % у меншу (несприятливу) сторону.
 • Item
  The optimization strength theory of RC elements and solution of shear problem
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Митрофанов, В.; Пінчук, Н.; Mitrofanov, Vitalii; Pinchuk, Nataliia; Центр передових методів розрахунку залізобетонних конструкцій; Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”; Center for Advanced Design Methods of Concrete Structures; Poltava National Technical Yuri Kondratuyk University
  Проаналізовано розрахунок залізобетонних конструкцій на дію поперечної сили за нормами проєктування MC 2010. Зазначено, що, незважаючи на наявність декількох типів руйнування за похилим перерізом, які спостерігаються в експериментах, норми MC 2010 враховують лише два типи руйнування: за критичною похилою тріщиною (CIC) та від роздавлювання бетонного підкосу. Показано хибність переконання, що стосується виключно великого впливу сил зчеплення в тріщині на несучу здатність похилого перерізу конструкцій. Наголошено на необхідності розкриття причин складності питання, що розглядається, тобто відсутності інформації, яка повинна входити до моделі. Відсутня інформація – це повна система можливих випадків руйнування, яка запропонована у вигляді класифікації елементів залежно від кількості поздовжньої та поперечної арматури, відповідної поведінки під навантаженням та типів руйнування. Цю класифікацію покладено в основу оптимізаційної теорії міцності залізобетонних елементів (OSTCE) за спільної дії згинальних моментів, поперечних та поздовжніх сил. Запропонована класифікація показує велику різноманітність можливих випадків руйнування залізобетонних елементів та дає змогу вибирати групу елементів з оптимальними практичними характеристиками: мінімальними витратами сталі, пластичним руйнуванням за похилим перерізом та порівняно простими розрахунками. Викладено основи оптимізаційної теорії міцності залізобетонних елементів, її переваги, практичне застосування та зафіксовано добру збіжність із даними результатів різних випробувань.
 • Item
  Progressive collapse of the special-type arch systems: modeling algorithm
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Резнік, П.; Гапонова, Л.; Гребінчук, С.; Коренєв, Р.; Reznik, Petro; Gaponova, Ludmila; Grebenchuk, Sergey; Koreniev, Roman; Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова; O. M. Beketov National University of Municipal Economy in Kharkiv
  Розглянуто безкаркасні покриття – аркові покриття особливого типу, використання яких останнім часом поширюється на території України. Ці покриття, за змістом, є складеними циліндричними ребристими оболонками відкритого типу, що складаються з аркових конструктивних елементів – тонкостінного холоднодеформованого металевого профіля. На основі прийнятих гіпотез та втілення засад конструкційної нелінійності побудовано скінченноелементні моделі зазначених покриттів, а також розроблено та запропоновано спосіб запобігання прогресуючому руйнуванню. Створено скінченноелементні моделі, що реалізують зазначені конструктивні заходи запобігання прогресу руйнування. Під час проведеного дослідження проаналізовано напружено-деформований стан оригінальних та модернізованих конструкцій покриттів. Визначено відповідні форми втрати стійкості та параметра запасу стійкості (критичний параметр стійкості). Практичне значення методу визначається логічно складеною та обґрунтованою процедурою моделювання операцій, що дає змогу проаналізувати стан напруженості та можливість прогресивного обвалення аркових покриттів спеціального типу. Отримані під час дослідження компоненти напружено-деформованого стану подано у вигляді мозаїк ізополів основних розтягуючих напружень σ1 та основних стискаючих напружень σ3, а також у вигляді ізополів вертикальних переміщень та коефіцієнта запасу стійкості у вигляді відносної діаграми для кожної зі скінченноелементних моделей.
 • Item
  Numerical analysis of the propagation of a disturbance in steel using the ANSYS program
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Майор, М.; Косін, М.; Major, Maciej; Kosiń, Mariusz; Ченстоховський технологічний університет; Czestochowa University of Technology
  Викладено результати гармонічного аналізу поширення руйнування від стискання пружної конструкції, виготовленої зі сталі (куби розмірами 5×5×5 см). Оцінка впливу початкового впливу на параметри, пов’язані з порушенням структури в конструктивних елементах, має важливе значення для безпеки будівельних робіт. Також застосування початкового удару можна використовувати для неруйнівного випробування готових будівельних розчинів та числового аналізу цілих конструкцій. Доцільно з огляду на хід числових досліджень виконати числовий аналіз простої еластичної структури, щоб показати кількісні або потенційно-якісні відмінності для різних типів числових аналізів на основі методу скінченних елементів. Прикладом цього є гармонічний аналіз, за допомогою якого можна виконати фазово-частотний аналіз структури, що дає змогу визначити реальну амплітуду, якої можна досягти, наприклад, у разі зміщення під час нескінченно тривалого впливу синусоїдальної змінної. Виконано оцінку початкового стиску або розтягу на швидкість порушення структури. Також показано, що стосовно еталонної моделі, тобто моделі, що не зазнала попередніх впливів, відбувається зміна швидкості порушення стану спокою та зміна амплітуди. Відмінності в отриманих швидкостях відносно еталонної моделі розтягу в шість разів вищі, а стиснення приблизно в 47 разів більше. Після попереднього стиснення модель додатково піддали імпульсивному навантаженню (імітація тесту молотка). Компресійні напруження зменшували міжмолекулярні відстані, тобто потовщували структуру матеріалу, що збільшило швидкість поширення порушення структури внаслідок заявленого впливу імпульсного навантаження з амплітудою 10 Н. Тому визначено, що отримані відмінності у швидкості поширення зумовлені зміною міжмолекулярної відстані для аналізованого середовища, як наслідок впливу попереднього удару, тобто поверхневого натягу або стиснення для аналізованої простої пружної структури, виготовленої зі сталі.
 • Item
  Importance of soil shear strength parameters for optimal design of the building foundation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Харабінова, С.; Панулінова, Е.; Корманікова, Е.; Котрасова, К.; Harabinova, Slavka; Panulinova, Eva; Kormaníkova, Eva; Kotrasova, Kamila; Технічний університет в Кошице; Technical University of Košice
  Під час проєктування важливо знати не лише структуру і навантаження будівлі, але також і властивості ґрунтів основи. Ігнорування властивостей ґрунту може призвести до проєктування неправильної конструкції фундаменту, а згодом спричинити руйнування у конструкціях будівлі, оскільки загальновідома функція фундаменту полягає в перенесенні впливу навантаження на ґрунт. Для менших будівель зазвичай не проводять інженерно-геологічних досліджень, а основні дані про територію, де планується будівництво, отримують з архівних звітів. А геологи визначають рекомендовані значення дисперсії для одиничних геологічних властивостей, що відображається на несучій здатності конструкції ґрунту та розмірах підошви фундаменту. Результати проведених експериментів подано оцінкою несучої здатності ґрунту з погляду зміни механічних властивостей ґрунту. Вплив параметрів міцності на зсув ґрунту та на несучу здатність дуже важливий, особливо в разі зміни кута внутрішнього тертя. Визначивши правильні значення кута тертя, можна розрахувати точне значення несучої здатності ґрунту для проєктування оптимальної конструкції фундаменту без руйнувань, тоді як використання хибних параметрів зсуву ґрунту може призвести до локальних руйнувань. Тому найважливішим для проєктування правильної конструкції фундаменту є саме визначення величини внутрішнього кута тертя ґрунту. Крім того, базовий моніторинг ґрунту за рахунок різних параметрів міцності у разі зміни консистенції ґрунту та спостереження за зміною несучої здатності ґрунту також підтвердили важливість оцінювання інженерно-геологічних вишукувань для оптимального проєктування фундаментних конструкцій.
 • Item
  Constructions based on wood as an ecological and energy-saving technology
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-23) Свайленка, Й.; Козловська, М.; Švajlenka, Jozef; Kozlovská, Maria; Технічний університет у Кошице; Technical University of Košice
  Сьогодні однією з найактуальніших сфер дослідження є реалізація не тільки будівельних проєктів з екологічного аспекту, але й з погляду економії енергії та ефективних будівельних рішень. Незважаючи на упередження щодо використання дерев’яних конструкцій, у регіоні Словацької Республіки все більшого поширення набувають такі конструкції. Сучасні інвестори та користувачі починають усвідомлювати особливості екологічних аспектів будівель із використанням дерев’яних конструкцій. Звичайно ж, конструкції на основі деревини мають багато переваг і недоліків. Дерева поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень. Можна сказати, що типове дерево поглинає одну тонну CO2 на метр кубічної маси, виробляючи еквівалент 0,7 тонни кисню. Ось чому в розвинених країнах цей матеріал дуже популярний і в новозбудованих будинках його від 20 % до 90 %. Нині його частка становить близько 5–10 % для нових сімейних будинків. Проте застаріле законодавство про пожежну охорону не дає можливості розширити використання деревини. Що стосується енергетичної, екологічної та економічної ефективності будівель, то більше обговорюють експлуатаційні витрати та енергетичні ресурси, необхідні для експлуатації багатоквартирних житлових будинків, однородинних будинків та інших будівель. Розглянуто практичне використання конкретних дерев’яних конструкцій, за якими спостерігали під час експлуатації в реальних умовах. Отримані результати показують, що є відмінність між окремими енергетичними стандартами щодо різних ресурсів, використаних під час експлуатації. Тому в цій роботі звернено увагу на експлуатаційні витрати дерев’яних конструкцій в економічному, енергоефективному, а також екологічному контексті.