Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2011. – №705

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику відображено результати досліджень з теорії та проектування радіо-електронних кіл і пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіо-електронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 705 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Б. А. Мандзій. – 264 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Зміст до Вісника "Радіоелектроніка та телекомунікації"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  До 80-річчя професора Анатолія Федоровича Чапліна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Передавання і приймання даних з використанням символічної динаміки контрольованої хаотичної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Готра, З. Ю.; Галюк, С. Д.; Кушнір, М. Я.; Політанський, Л. Ф.
  Символічне зображення контрольованих хаотичних орбіт, що генеруються хаотичними осциляторами, можуть бути використані для зв’язку. У цій статті наведено спосіб зв’язку, що використовує контроль хаосу для генерування хаотичних траєкторій, які в символічному зображенні містять передаване повідомлення . Інформаційний сигнал кодується, надходячи на вхід хаотичної системи. Пропонується два способи передавання повідомлення: передавання контрольованого хаотичного сигналу та контрольованого параметра. Придатність пропонованого алгоритму для зв’язку досліджується на прикладі логістичного відображення. The symbolic representation of controlled chaotic orbits generated chaotic oscillator can be used for communication. This article representsa method of communication that uses chaos control to generate chaotic trajectories, which is in a symbolic representation of the message containing the upload. Information Coming signal is encoded to the input chaotic system. It is proposed two ways to send the message: the transfer of controlled chaotic signal and the transfer of controlled parameter. Suitability of the proposed algorithm for communication is studied on the example of logistic mapping.
 • Item
  Математична модель оброблення інформації складної інформаційної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бойченко, О. В.
  Розглядається питання моделювання оброблення інформації складної інформаційної системи для підвищення ефективності інформаційного забезпечення правоохоронних органів. Запропоновано застосування кластеризації обчислювальних вузлів для моделювання планування оброблення інформації в розподіленій гетерогенній обчислювальній системі. The article deals with the matter of modeling of information processing of the sophisticated information system for the improvement of effectiveness of information support of the law enforcement authorities. It was suggested to use the clusterization of computational nodes to simulate the planning of data processing within the distributed heterogeneous computing system.
 • Item
  Моделювання процесу формування радіолокаційного зображення системи моніторингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Прудиус, І. Н.; Лазько, Л. В.; Мимріков, Д. О.
  Наведено модель формування зображення в активному каналі системи радіомоніторингу, яка враховує параметри системи для різних типів об’єктів і підстилаючих поверхонь, а також розглянуто питання її реалізації. In the paper there is presented an image formation model in the active channel of a radio monitoring system, which counts the system parameters for different types of objects and underlying surfaces, besides there is considered a question of its realization.
 • Item
  Розрахунок параметрів якості транспортних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Красько, О. В.; Корецький, О. В.
  Роботу присвячено аналізу методів розрахунку параметрів якості оптичних мереж та дослідженню проблем, що виникають під час переходу до фотонних мереж. The work devoted to research of methods for calculating the quality parameters of optical networks and research issues that arise during the transition to photonic networks.
 • Item
  Дослідження побудови технологічних ресурсів у конвергентній мережі на базі мобільного оператора для надання послуги Triple Play
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Климаш, М. М.; Корецький, О. В.; Бешлей, М. І.; Янишин, В. Б.
  Запропоновано новий спосіб надання послуги Triple Play абонентам мережі мобільного оператора, який полягає в заміні сегменту доступу. Вдосконалено структуру фемтосоти, як основного конвергентного пристрою на рівні доступу. Розроблено методику планування конвергентних мереж. Запропоновано спосіб підвищення ефективності використання магістральних каналів між базовими стаціями та контролером в мережі мобільного оператора. Набули подальшого розвитку методи імітаційного статичного моделювання мультисервісного трафіку. A new mode of providing such a service as Triple Play was offered the consumers of the net of mobile operator, which leads to the commutation of the access segment. The femtosota framework was improved as the main converged device on the access level. It was exploited the framework of converged net planning. It was offered the way of increasing the effectiveness of using the long-distance channels between base stages and the control in the net of mobile operator. The methods of modeling the multiservice traffic were greatly developed.
 • Item
  Особливості фотоплетизмографічної пульсометрії біооб’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сторчун, Є.; Паніна, Л.
  Подано результати дослідження розміру пульсового сигналу щурів за методом фотоплетизмографії та обґрунтування структури первинного перетворювача. The results of research of size of pulse signal of rats are given after the method of photoplethysmography and ground of structure of primary transducer.
 • Item
  Формалізоване інтегральне оцінювання ресурсу роботи та ризику поломки бурових телеметричних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Теслюк, В. М.; Матвійків, Т. М.
  Запропоновано математичну модель, яка дає змогу здійснювати формалізоване інтегральне оцінювання ресурсу роботи та ризику поломки бурових телеметричних систем. А mathematical model is proposed which аllows to carry out the formalized integral estimation of lifetime and failure risk of drilling telemetry systems.
 • Item
  Номографічний опис (λ, Р)-моделі надійності радіоапаратури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Заярнюк, П. М.
  Досліджено (λ, Р)-модель на придатність до побудови номограми. Проаналізовано можливі варіантиь побудови номограми, та побудовано номограму зв’язку для (λ, Р)- моделі. Fitness of (λ, P)-model to build nomographs have been investigated. Possible variants of nomographs have been analyzed and nomograma due to (λ, P)-model have been built.
 • Item
  Методи оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Надобко, О. В.; Недоступ, Л. А.; Чирун, Л. В.; Шестакевич, Т. В.
  Наведено результати дослідження трьох методів оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення – методу покрокової оптимізації, методів “золотого січення“ та Хука-Дживса. За результатами досліджень та апробації цих методів сформульовані висновки та рекомендації щодо їх практичного застосування. The results of three optimization methods of quality assurance processes of radio electronic equipment at the stage of production were researched – incremental optimization method, golden section search, and the Hook-Jeeves method. The research and testing of these methods have formulated conclusions and recommendations for their practical аpplication.
 • Item
  Дослідження впливу концентраторів внутрішніх механічних напружень на адгезію та когезію поверхневих покрить
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Матвійків, М. Д.; Петрушка, А. І.
  Висвітлено основні джерела виникнення концентраторів внутрішніх механічних напружень та їхній вплив на деформаційні зміни когезії та адгезії поверхневих покрить деталей. This paper describes the main sources of internal mechanical tensions concentrators and their influence on deformation changes of cohesion and adhesion of details surface coatings.
 • Item
  Вплив частоти сигналу на точність пристроїв на поверхневих акустичних хвилях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Матвійків, М. Д.; Мельничук, А. О.
  Досліджено вплив частоти сигналу, що обробляється, на точність параметрів пристроїв на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ). Показано, що внаслідок наявності різниці величини приповерхневих та внутрішніх механічних напружень у разі збільшення частоти сигналу зменшується точність пристроїв на ПАХ. Запропоновано методи збільшення точності високочастотних пристроїв на ПАХ. In this paper effect of signal frequency, which is processed by surface acoustic wave (SAW) device, on precision of SAW device parameters is investigated. It was found that due to difference between values of internal mechanical and near-surface stresses with rising of signal frequency precision of SAW devices will be reduced. Methods for rising of high frequency SAW devices precision where suggested.
 • Item
  Оцінювання безвідмовності РЕА за рівнем парціальної виробничої дефектності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Недоступ, Л. А.; Кіселичник, М. Д.; Заярнюк, П. М.
  Розглянуто процес формування парціальної виробничої дефектності. Наведені результати експериментально-статистичних досліджень відмов радіоелектронної апаратури з причин виробничої дефектності і отримані аналітичні залежності показників надійності виробів від допущеної дефектності. Результати можуть бути використані для розроблення математичних моделей процесів формування надійності. In this paper the process of partial anufacturing defect are given. Results of experimental and statistical studies of failures of electronic equipment production by these defections. Analytical products depending on the reliability of assumed defect received. Results can be used to develop a mathematical models of processes forming of reliability.
 • Item
  Оцінювання показників надійності відмовостійкої системи на основі мажоритарної структури з врахуванням параметрів стратегії аварійного відновлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мандзій, Б. А.; Волочій, Б. Ю.; Озірковський, Л. Д.; Змисний, М. М.; Кулик, І. В.
  Об’єктом розгляду є відмовостійкі системи з комбінованим структурним резервуванням, яке містить мажоритарну структуру та ковзне резервування її робочих модулів. Таку відмовостійку систему використовують у практиці проектування програмно-апаратних радіоелектронних систем відповідального призначення та довготривалої експлуатації з аварійним відновленням. Розроблення моделей відмовостійкої системи здійснено з використанням технології аналітичного моделювання. Показано можливості використання розроблених моделей відмовостійкої системи для розв’язання задач її надійнісного проектування. The fault-tolerant systems with a combined structural redundancy, which includes the majority structure and sliding redundancy, are the object of consideration. Such systems in the practice of designing hardware and software of radio-electronic systems important purpose and long-term operation with disaster recovery are used. The development of models of fault-tolerant system implemented using the technology of analytical modeling is carried out. The possibilities of the developed models of fault-tolerant system for solving problems of reliability designing are shown.
 • Item
  Флікер-шум елементів електроніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Колодій, З. О.
  Проведено експериментальні дослідження флікер-шуму резисторів типу МЛТ-0,125 та С-2-23 з різною потужністю розсіяння та діодів типу 2D503А. Виявлено зростання рівня шумів на низьких частотах із зменшенням потужності розсіяння резисторів. На основі експериментальних результатів визначено час релаксації τ резисторів та діодів. За відомим значенням τ можна визначити рівень власних шумів елементів електроніки в практичному діапазоні частот від f1 → 0 до f2 =1·109 Гц. Experimental researches of licker-noise of resistors such as MLT-0,125 and С-2-23 with different power dispersion and diodes of 2D503А type were performed. It was found the growth of noises level on low requencies with diminishing of resistors dispersion power. Relaxation time τ of resistors and diodes was found based on the experimental results. Based оn known value of τ it is possible to figure out the level of own noises of electronic elements in the ractical range of frequencies from f1 → 0 to f2 =1·109 Hz.
 • Item
  Порівняльне дослідження апроксимацій у математичних макромоделях електронних пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Матвійчук, Я. М.
  Наведено результати порівняльного макромоделювання трьох електронних пристроїв з використанням апроксимацій у евклідовій та чебишевській метриках. The results of comparative macromodelling of the three electronic devices using approximations in Euclidean and Chebyshev metrics.
 • Item
  Восьмиканальний активний давач для магнітної діагностики залізничної колії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сторож, І. В.; Нічога, В. О.
  Викладено спосіб покращення функціональності магніто-динамічного дефектоскопа за допомогою активних багатоканальних давачів з цифровим передаванням дефектоскопічної інформації. The method of improvement of magnetic-dynamical railway crack detection system using active multi channel sensor with digital interface is proposed.
 • Item
  Визначення часових параметрів обслуговування потокового трафіку з пріоритетними класами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чернихівський, Є. М.; Червенець, В. В.; Білик, О. Б.
  Проаналізовано результати досліджень Інтренет-трафіку, прогноз його обсягів і видів. Окреслено послуги, які генерують потоковий трафік та визначено його особливості. Розглянуто оцінку якості сприйняття послуги ІР-телефонії та її залежність від параметрів QoS. Наведено математичний апарат для оцінювання часу перебування пакета в черзі з пріоритетними класами. The article analyzes the existing research in the field of Internet traffic statistics and profile. The services that generate traffic stream and its features are outlined. The assessment of IP-telephony service perception quality and its dependence on the parameters of QoS is viewed. The mathematical model of the estimation of the time of package stay in line with the priority classes is introduced.