Філософські науки. – 2005. – №525

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Філософські науки» входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі філософії (Бюлетень ВАК 2005 р., № 3). Тематичний випуск Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Філософські науки» видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковані статті, присвячені проблемам сучасної філософської науки, зокрема онтології, гносеології, української філософії, релігієзнавству, етичним та естетичним питанням. Для науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, аспірантів, а також всіх, хто цікавиться сучасною філософією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 525 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 144 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
3
9
17
24
30
СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС
36
42
48
53
58
ФІЛОСОФІЯ І СУМІЖНІ СФЕРИ ДУХОВНОЇ ДІЙСНОСТІ
66
71
77
83
88
95
102
УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
108
113
118
ДОДАТКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ, НАУКОВЕ ЖИТТЯ
125
132
143

Content


1
FUNDAMENTALNI PROBLEMY SUCHASNOI FILOSOFII
3
9
17
24
30
SUCHASNA FILOSOFIIA TA ISTORYKO-FILOSOFSKYI PROTSES
36
42
48
53
58
FILOSOFIIA I SUMIZHNI SFERY DUKHOVNOI DIISNOSTI
66
71
77
83
88
95
102
UKRAINSKA FILOSOFIIA: ISTORIIA TA SUCHASNIST
108
113
118
DODATKY, POVIDOMLENNIA, NAUKOVE ZHYTTIA
125
132
143

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Зміст і напрямок онтологічних пошуків у досократівській філософії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Паньків, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто зміст і сутність онтологічної проблематики у рамках досократівської філософії. Зазначено, що у своїх початкових натурфілософських рефлексіях вже перші філософи вийшли на осмислення та формування онтологічної проблематики. Її розвиток мав свою логіку і проходив в історичній перспективі: від появи перших онтологічних рефлексій у мілетців і аж до створення логічно обґрунтованої теорії буття у елеатів.
 • Item
  Формування основних засад європейської техніки в творах мислителів Нового часу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Чурсінова, О. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні ідеї мислителів Нового часу, що спрямовані на осмислення техніки і пов’язаних з нею способів мислення, та зроблено висновок про те, що в центрі уваги уславлених філософів того часу перебувало порівняння техніки із властивостями та здібностями людини.
 • Item
  Мудрість як предмет філософського аналізу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шадських, Ю. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Подано спробу визначення поняття мудрості як сутнісних знань, які людина втілює за законами істини, добра і краси, та аналізу її різновидів.
 • Item
  Структуралізм і постмодернізм: гносеологічний аспект
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Повторєва, С. М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто багато фундаментальних принципів структуралізму як методу пізнання: задання елементності і виділення в її межах сукупності відношень; визначення фундаментальних структуроутворюючих відношень; медіацiї. Показано, що трансформація цих принципів у філософії постмодернізму веде до ірраціоналістичних тенденцій.
 • Item
  Феномен духовного пізнання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Тоцький, Л. І.; Волинський державний університет імені Лесі Українки
  Досліджується найменш вивчена форма людського ірраціонального пізнання – пізнання духовне. Зроблено спробу класифікувати та показати джерело і механізм його дії.
 • Item
  Людське пізнання: між образом і схемою
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Карівець, І. В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Аналізується людське пізнання з точки зору співвідношення у ньому шаблонних, схематичних і творчих моментів. Людське пізнання не поміщається між образом і схемою, а тому трансцендує їх і виходить за межі узвичаєних рамок пізнання, а саме: рамок пізнання “світу- для-нас”. Творчість надає можливість людині збагатитися внутрішньо, відкрити інший рівень власного буття і розірвати коло буденних проблем.
 • Item
  Уявлення і творчість. Дескриптивна психологія у Львівсько-Варшавській філософській школі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Домбровський, Б. Т.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Висвітлюються акти уявлення та пов’язана з ними творчість.
 • Item
  Аналіз методологічно сумнівних положень Статті 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Порев, С. М.; Міністерство освіти і науки України
 • Item
  Зміст до Вісника “Філософські науки”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  ХХІV Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Петрушенко, В.
 • Item
  До проблеми становлення історіософської традиції в українській бароковій філософії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Сурмай, І. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлюються естетичні засади релігійної свідомості та їх зв’язки з національною свідомістю в контексті деяких аспектів українського бароко. Аналізуються проблеми взаємодії релігії і мистецтва, а також співвідношення релігійної і естетичної функцій. Зокрема окреслюються історичний, соціально-психологічний підходи до вивчення історії України.
 • Item
  Перспективи економічної діяльності Української Греко-Католицької Церкви в сучасних умовах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пасічний, Р. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються сучасний стан Української Греко-Католицької Церкви з економічної точки зору, проблеми, які заважають розвиткові церковної інфраструктури та її перспективи. Аналізуються як позитивні, так і негативні моменти економічної діяльності УГКЦ, шляхи уникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з цим видом діяльності. Зроблено огляд майна УГКЦ до 1941 р. та подано пропозиції щодо механізму його повернення та компенсацій і відшкодувань. Обґрунтовано необхідність такого роду діяльності як для УГКЦ, так і для суспільства в цілому.
 • Item
  Людська чуттєвість в епістемологічному та онтологічному вимірах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Петрушенко, В. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Поставлено мету довести невиправданість насамперед негативного, зневажливого ставлення до чуттєвості в традиціях європейської філософії та окреслити ті її прояви (передусім онтологічні та епістемологічні), які уможливлюють рельєфно побачити її значущість для філософського осмислення дійсності і людини.
 • Item
  Особливості вияву релігійної свідомості в духовних творах митрополита Іларіона (Огієнка) 1940 – 1944 рр.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Тіменик, З. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено морально-етичні засади релігійної свідомості, її зв’язки із свідомістю національною в контексті деяких аспектів історії Українського Православ’я. (На матеріалі духовних творів Митрополита Іларіона (Огієнка) 1940–1944 рр.)
 • Item
  Релігійне мистецтво: структура і функції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Рачеєва, Л. П.; Севастопольський національний інститут ядерної енергії та промисловості
  На прикладі концепцій сучасних дослідників розглядається коло питань, що стосуються специфіки природи релігійного мистецтва. Аналізуються проблеми взаємодії релігії і мистецтва, а також співвідношення релігійної і естетичної функцій. Відзначається, що в контексті найбільш значущих проблем залишаються відкритими і потребують серйозного вивчення питання розуміння символу як функції і взаємовідношення мистецтва і символу.
 • Item
  Філософсько-теологічне обґрунтування війскової етики у візантійській традиції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Варнашова, О. Ф.; Севастопольський військово-морський інститут
  Розглянуто філософський аспект генези військової етики Візантійської імперії. Головну увагу приділено аналізу православної військово-етичної концепції Візантії. Висвітлено органічний зв’язок змісту і генези цієї концепції з античною філософською спадщиною, особливостями внутрішньо- і зовнішньополітичного розвитку імперії і її загальнополітичною доктриною, характером візантійського православ’я. Розглянуто основні філософські складові концепції і їх практичну реалізацію, а також вплив на цей процес характеру взаємовідносин між імператорською владою і православною церквою. Дано оцінку філософському та історичному значенню концепції й усієї візантійської православної військової етики в цілому. Останнє, на думку автора, можна вважати одним із важливих джерел Православного Військового Храму, його “візантійською моделлю”.
 • Item
  До методології аналізу історичних подій та прогнозування їх можливого майбутнього розвитку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Смольков, О.
  Здійснено спробу окреслити сучасні погляди на ритміку історії, критично їх переглянути та визначити умови застосування методології аналізу історичних подій та прогнозування їх можливого майбутнього розвитку, в тому числі прогнозування історичного розвитку України.
 • Item
  Ціннісний аспект провідних тенденцій розвитку сучасного суспільства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бруханський, І. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Аналізуючи дослідження тенденцій суспільного розвитку автор приходить до висновку, що новий тип раціональності сприяє появі нових ціннісних підходів до вирішення складних суспільних процесів, доводить можливість формування в Україні громадянського суспільства як основи відкритого.
 • Item
  Ідея свободи у політичній емблематиці Франції: історико-політологічний аспект
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дорошенко, С. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються окремі зразки політичної емблематики Франції, які несуть символічне значення ідеї свободи – базового принципу інституювання і функціонування республікансько-демократичного режиму влади у Франції.
 • Item
  Проблема соціальної кризи в концепції П. Сорокіна
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Грабовська, О. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Робота містить загальну характеристику концепції соціокультурних криз П. Сорокіна. Проаналізовано відмінність ідеаціонального, чуттєвого та ідеалістичного типів культури та зв’язок їх зміни з загостренням соціальних конфліктів. Розглянуто бачення П. Сорокіна щодо шляхів запобігання та подолання криз.