Вимірювальна техніка та метрологія. – 2003. – Випуск 62

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003. – Випуск 62. – 128 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Титульний аркуш до збірника "Вимірювальна техніка та метрологія" Випуск 57
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  Вплив перегріву над плавленням на параметри фазового переходу для евтектичного температурного репера
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Прохоренко, Сергій; Панас, Андрій.; Стадник, Богдан
  Наведено результати дослідження особливостей фазових переходів евтектичних сплавів, які планується використовувати у реперах температури. Показано доцільність контрольованого перегріву розплаву перед закристалізовуванням для здійснення наступного робочого циклу температурного репера. Представлены результаты исследования особенностей фазовых переходов эвтектических сплавов, планируемых к использованию в температурных реперах. Показано целесообразность контроля перегрева расплава перед выполнением следующего рабочего цикла температурного репера. In the article the findings of investigation of features of phase changes of eutectic alloys projected to usage in the temperature reference points is submitted. The expediency of the control of an overheating of a melt before realization of a following duty cycle of a temperature reference point is shown.
 • Item
  Систематизація методів вимірювання вологості сипких матеріалів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Івах, Роман; Дорожовець, Михайло; Питель, Іван
  Розглянуто основні методи вимірювання вологості сипких матеріалів, вказано їх недоліки та переваги. Наведена класифікація цих методів. Рассмотрено основные методы измерения влажности сыпучих материалов, указано их недостатки и преимущества. Приведена классификация этих методов. The basic methods of measurement of moisture of loose materials are considered аnd their lacks and advantages were discribed. The classification of these methods was carried.
 • Item
  Метрологічна перевірка сенсорів температури в умовах їх експлуатації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Цигика, Володимир; Курітник, Ігор
  Розглянуто спосіб перевірки термоелектричних сенсорів за допомогою нагрівання змінним електричним струмом з одночасним вимірюванням постійної термо-ЕРС компенсаційним методом. Область можливого застосування – контроль термопар в умовах експлуатації, що актуальний, коли демонтаж сенсорів з об’єкта ускладнений або неможливий. Рассмотрен способ поверки термоэлектрических сенсоров посредством нагрева переменным электрическим током при одновременном измерении постоянной термо-ЭДС компенсационным методом. Область возможного применения – контроль термопар в условиях эксплуатации, что является актуальным для случаев усложненности или невозможности демонтажа сенсоров из объекта. The method of checking of the thermoelectric sensors by heating by an alternating current with simultaneous measurements of the thermo-electromotive force is considered. This method can be used for control of the thermoelectric sensors of the temperature under operating conditions. Especially, this is actual in the cases, when removing sensors from an object is complicated or impossible.
 • Item
  Багатопрограмний багатоканальний засіб вимірювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Домінюк, Тарас; Орест, Івахів; Роман, Когут; Богдан, Марець
  Для зменшення семантичної надмірності часто зручно використовувати програмовані системи, серцевиною яких є модуль аналізування. У статті досліджуються його основні характеристики. Часто для уменьшения семантической избыточности применяют программированные системы, сердцевиной которых является модуль анализа. В статье исследуются его основные характеристики. The programmable systems often are very convenient for the measurement object semantic reducing. The object state analyzing unit is the core of the system. It’s main characteristics are investigated in this paper.
 • Item
  Особливості перетворення сигналів при періодичному порівнянні з частотою, вищою від частоти сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Бучма, Ігор; Михайлович, Лілія; Березюк, Богдан
  Розглянуто специфіку перетворення гармонічних сигналів у одноканальному тракті порівняння. Встановлено нові залежності між вихідним сигналом і різницею амплітуд вхідних сигналів. Показано, що у такому разі в структурі одноканального тракту необхідні два синхронні детектори. Рассмотрено специфику преобразования гармонических сигналов в одноканальном тракте сравнения. Определены новые зависимости между выходным сигналом и разницей амплитуд входных сигналов. Показано, что в этом случае в структуре одноканального тракта необходимо использовать два синхронных детектора. Peculiarity of transformation harmonic signals in one-channel section of comparison are examined. A new mathematical dependences between output signals and difference amplitudes of input signals are established. Two synchronously detectors must be in a structure of one-channel section in this case are showed.
 • Item
  Зміст до збірника" Вимірювальна техніка та метрологія" Випуск 62
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  Метрологічна надійність кабельних перетворювачів температури
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Гук, Олександр
  Виконано експериментальні дослідження для створення високоточних перетворювачів температури кабельного типу на основі енергетичного підходу. Выполнены экспериментальные исследования по созданию высокоточных преобразователей температуры кабельного типа на базе энергетического подхода. Experimental investigations of producing the high reliability cable type temperature transducers, based upon the thermodynamics, were made.
 • Item
  Аналіз похибок плівкового витратоміра газу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Теплюх, Зеновій; Парнета, Оксана
  Проаналізовано точність вимірювання витрати газу плівковим методом, розглянуто чинники, які впливають на точність, оцінено граничні похибки вимірювання та вказано способи їх зменшення. Проанализировано точность измерения расхода газа пленочным методом, рассмотрено факторы, которые влияют на точность, оценено граничные погрешности измерения и указаны пути их уменьшения. In the article the accuracy of measuring the gas flow rate by film flowmeter is analysed, factors which influences on the accuracy are considered, and ways of their improvеment are offered.
 • Item
  Класифікація пасажирських підвісних канатних доріг та показники їх якості
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Байцар, Роман; Рогова, Ірина
  Простежено розвиток пасажирських підвісних канатних доріг та наводиться їх класифікація. Особливо увагу приділено показникам та сукупності властивостей, що визначають якість і економічність канатних доріг для гірськолижних центрів. Рассматривается развитие пассажирских подвесных канатных дорог и приводится их классификация. Особенное внимание уделяется показателям и совокупности свойств, определяющих качество и экономичность канатных дорог для горнолыжных центров. The development of passenger aerial ropeways is esteemed and their classification is resulted. The especial attention is given to indeces and combination of properties, determining quality and profitability of a ropeways for mountain-skiing centers.
 • Item
  Покращення якості лічильників гарячої води
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Голюка, Богдан; Яцук, Василь; Столярчук, Петро
  Пропонується новий напрямок покращання якості лічильників гарячої води, які б забезпечували під час комерційного обліку можливість урахування її якості. Предлагается новое направление улучшения качества счетчиков горячей воды, которые должны обеспечивать при коммерческом учёте возможность учитывать её качество. Offers a new area of counters development of hot water, which a taking account possibility provided attached to commercial calculation and her qualities.
 • Item
  Оцінювання характеристик похибки вимірювань при міжлабораторному експерименті
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Друзюк, Василь; Сидорко, Ігор
  Розглянута методологія контролю точності результатів міжлабораторного експерименту. Рассмотрена методология контроля точности результатов межлабораторного эксперимента. Considered results exactness control methodology interlaboratory to experiment.
 • Item
  Аналіз динамічних властивостей інваріантних перетворювачів інформації з коректуючими повтоорювачами сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Маслов, І.
  Розглянуто динамічні властивості широкосмугових операційних вимірювальних підсилювачів, побудованих за ітераційним принципом. Рассмотрены динамические свойства операционных измерительных усилителей с широкой полосой пропускания, построенных по итерационному принципу. Dynamic properties of operating measuring iteration amplifier with the wide range are considered in the article.
 • Item
  Систематизація критеріїв, метрик і шкал для оцінки якості програмних засобів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Ціделко, Владислав; Яремчук, Ніна; Шульгіна, Анастасія
  Наведено результати систематизації критеріїв, метрик і шкал, що застосовуються для визначення показників якості програмних засобів за допомогою узагальненого показника якості та профілю якості. Систематизацію виконано з використанням основних положень репрезентаційної теорії вимірювань, яка дає змогу виявити і теоретично обгрунтувати всі етапи процедури оцінювання якості програмних засобів. Приведены результаты систематизации критериев, метрик и шкал, которые используются при определении показателей качества программных средств с помощью обобщенного показателя качества и профиля качества. Систематизация проведена с использованием основных положений репрезентационной теории измерений и позволяет выявить и теоретически обосновать все этапы процедуры определения качества программных средств. In this work the results of systematization of criteria, metrics and scales that are used for determination of software products’ quality characteristics are represented. These quality characteristics are determined by using generalized quality characteristic or quality profile. The systematization was developed using basic concepts of measuring theory and it allows exploration and theoretical substantiation of all the software products’ quality assessment stages.
 • Item
  Температурні вимірювання при термічно-дериваційному та електродериваційному аналізах ливарних стовпів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Курітник, Ігор; Дудик, Максиміліан
  Описано особливості вимірювань, зокрема температури, з використанням методів термічно-дериваційного та електродериваційного аналізів. Вони застосовуються для експрес-оцінки якості ливарних стопів, призначених для використання в машинобудуванні. Поєднання описаних методів дає змогу з високою точністю фіксувати складні явища термічного та електричного походження, що відзначаються під час кристалізації стопів. Описаны особенности измерений, в том числе температуры, с использованием методов термодеривационного и электродеривационного анализов. Для экспресс-оценки качества литья сплавов, используемых в машиностроении, авторы объединяют возможности обоих методов, что позволяет исследовать сложные явления, возникающие во время кристаллизации сплавов. The article describes the measurement essence of the Thermal-Derivation and the Electro-Derivation Analyses, used for quick estimate of utility of teeming alloys predestined for teemed machine parts. Mentioned quick research method allows to register in a precise way the complicated thermal and electrical phenomenon, which occurred during crystallization and coagulation of the alloy.
 • Item
  Вимірювання температури феромагнетика за допомогою штучної нейронної мережі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Чабан, Василь; Киця, Е.; Чабан, Андрій
  Запропоновано метод визначення температури феромаґнетика за допомогою штучної нейронної мережі. Як учителя мережі використано польову математичну модель тороїда. Навчання здійснювалося за стандартною підпроґрамою зустрічної пропаґації. Як вхідні сиґнали використано усталені значення струму обмотки намаґнечування. Подаються результати комп’ютації. Предложен метод определения температуры ферромагнетика с помощью искусственной нейронной сети. В качестве учителя сети используется полевая математическая модель тороида. Обучение осуществляется с помощью стандартной подпрограммы встречной пропагации. В качестве входных сигналов используются установившиеся значения тока обмотки намагничивания. Приводятся результаты расчета на ЭВМ. In the paper is proposed the method of determination of temperature of ferromagnetic by artificial neural networks (ANN). As supervisor of ANN we used a perfect mathematical field model of toroid. In process of computer simulation are used standard methods of back propagation. As input signals are used the steady-state currents of magnet winding. The results of computation are given.
 • Item
  Вплив середовища на поширення випромінення при контролюванні пірометром великогабаритних об’єктів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Гоц, Наталія; Гриневич, Богдан
  Пропонуються аспекти корекції методичної похибки під час вимірювання температурного поля великогабаритних об’єктів у робочій зоні промислового виробництва. Предлагаются аспекты коррекции методической погрешности при измерении температурного поля крупногабаритных объектов в рабочей зоне промышленного производства. The aspects of correction of methodical error are tendered at measurement of a temperature field of bulky objects in a working area of a commercial production.
 • Item
  Thermal characterisation of skin at acupuncture points
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Dziuban, Ewa
  Подано результати досліджень, метою яких є визначення фізичних параметрів в точках акупунктури, як характеризують стан організму людини. У дослідженнях використано температурні та радіаційні метод вимірювань. Представлены результаты исследований, целью которых является определение физических параметров точках акупунктуры, характеризирующих состояние организма человека. В исследованиях использованы температурные и радиационные методы измерений. Recently, the measurement of the signals related to bioelectromagnetic body activity and their interpretation has been of increasing interest. The idea of presented research is to find the possibility of discovering the parameters identifyin the physical properties of the human body at acupuncture points (AP). Thermal characteristics have seemed proper because acupuncture deals with energetic state of organism. For surface body temperature measurement at acupuncture points the non-invasive infra red (IR) radiation method is proposed and its results are presented and discussed.
 • Item
  Вибір інтерфейсу для шумового термометра
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Микитин, Ігор; Литвинський, Любомир
  Сформульовано вимоги до інтерфейсу передачі даних від шумового термометра до персонального комп’ютера. Визначено інтерфейси, найпридатніші для розв’язання цієї задачі. Проаналізовано характеристики найпоширеніших інтерфейсів. Сформулированы требования к интерфейсу передачи данных от шумового термометра к персональному компьютеру. Определены интерфейсы, наиболее подходящие для решения поставленной задачи. Проанализированы характеристики самых распространенных интерфейсов. Demands for interface date transfer from noise thermometer to PC have been formulated. Characteristics of the popular interfaces have been analysed. Interfaces, which correspond the most to solve the raised problem, have been determined.
 • Item
  Вимірювач параметрів імітансу багатоелементних двополюсників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Походило, Євген
  Розглядається узагальнений підхід до побудови універсальних вимірювальних засобів вимірювання параметрів імітансних первинних перетворювачів. Наведено схеми аналогових перетворювачів імітансу. Рассматривается обобщенный подход к построению универсальных измерительных средств измерения параметров иммитансных первичных преобразователей. Приведены схемы аналоговых преобразователей иммитанса. Omputer using primary immitance transducer all-purpose measuring instruments universal way designing is described. The immitance analog transducer structures are proposed.