Теорія і практика будівництва. – 2012. – №742

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 742 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 268 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Methodology for evaluation of ventilation efficiency in rooms considering the CO2 loading
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Pauliková, Alena; Kapalo, Peter
  Основною метою цього дослідження є вивчення впливу температури повітря в приміщенні, вологості і концентрації CO2 на поведінку людини в двох різних зонах: в зоні з природною вентиляцією, тобто без вентиляційного устаткування, та в зоні з примусовою вентиляцією, тобто з вентиляційним устаткуванням чи обладнанням для кондиціонування повітря. The main purpose of this research is investigation of influence of the indoor air temperature, humidity and CO2 concentration on a human behaviour in the two different areas: in the area with natural ventilation, i.e. without ventilation equipment and in the second area with forced ventilation, i.e. with the ventilation equipment or with the air conditioning equipment.
 • Item
  Експериментальні дослідження деформативності залізобетонних балок, підсилених під навантаженням композитною системою Sika Carbodur
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мельник, І. В.; Добрянський, Р. З.; Давидовський, Н. Б.; Крет, В. О.
  Подано результати випробувань навантаження залізобетонних балок, підсилених композитними стрічками Sika Carbodur за різних рівнів попереднього завантаження. The results of load tests of reinforced concrete beams, reinforced composite tapes Sika Carbodur at differentlevels of preloading.
 • Item
  Випробування фрагментів монолітного плоского залізобетонного перекриття з однонаправленим розташуванням пінополістирольних вставок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мельник, І. В.; Сорохтей, В. М.; Приставський, Т. В.; Крет, В. О.; Давидовський, Н. Б.
  Подано інформацію про конструкцію і результати випробувань статичним навантаженням міцності, жорсткості та тріщиностійкості фрагментів плитних залізобетонних конструкцій з повздовжнім та поперечним розташуванням пінополістирольних вставок прямокутного перерізу. Contains information on design and test results of load strength, hardness and fracture toughness of platereinforced concrete structures with longitudinal and transverse foam polystyrene inserts a rectangular cross section.
 • Item
  Теоретичне дослідження залежності висоти наповнення ексфільтраційної траншеї від розрахункової тривалості дощу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Жук, В. М.; Бошота, В. В.
  Подано нову математичну модель гідравлічного розрахунку ексфільтраційних траншей непроточного типу та виконано чисельний експеримент з визначення максимальної висоти наповнення траншеї залежно від розрахункової тривалості та інтенсивності дощу, відносної площі та співвідношення довжин сторін траншеї в плані. Визначено критичну тривалість дощу, яка зумовлює максимально можливе наповнення ексфільтраційної траншеї. The paper presents a new mathematical model of hydraulic calculation of line-end type exfiltration trenches and performed numerical experiments to determine the maximum filling height of trenches, depending on the estimated duration and intensity of rainfall, and the relative area and configuration of trench in the plan. Сritical duration of rainfall,corresponding the maximum filling height of the trench, is determined.
 • Item
  Визначення міцності бетону та глибини тріщиноутворень у залізобетонному фундаменті під стели пам’ятника С. Бандері у м. Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гладишев, Г. М.; Гладишев, Д. Г.
  Виконане інструментальне обстеження бетону фундаменту під стели пам’ятного комплексу неруйнівними методами після двох років від часу його улаштування. Визначені міцність бетону та глибини тріщиноутворень у бетоні фундаменту. An instrumental inspection of concrete of foundation is executed under a memorable complex by not destructive methods after 2-th annual period after his arranging. Certain durability of concrete and depth of formation of cracks in the concrete of foundation.
 • Item
  Регулювання напружено-деформованого стану прогонової будови мосту спеціального виду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шмуклер, В. С.; Краснова, К. С.
  Наведено конструкцію прогонової будови пішохідного мосту, виконаного у вигляді просторової структури з металевих або склопластикових елементів. Верхній пояс конструкції об’єднаний з ефективною залізобетонною плитою. Досліджено роботу конструкції без урахування і з урахуванням регулювання зусиль. Вибрано раціональну конструкцію мосту. The design of the span pedestrian bridge structure, made in the form of the spatial structure of metal or fiberglass items is presented. The upper boom of the structure is combined with an efficient design of reinforced concrete slab. The operation of the structure with and without taking into account the regulatory effort is studied. A rational bridge structure is chosen.
 • Item
  Метод прямого проектування підпірних стін
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шмуклер, В. С.; Калмиков, О. О.
  Сформульовані гіпотези, а на їх базі – завдання раціоналізації конструкції підпірної стіни. Ідеологія пошуку рішення основується на побудові конструктиву з простою зовнішньою і складною внутрішньою топологією. Наведені численні приклади. Formulate and discuss conjectures, and on this basis, the task of streamlining the construction of retaining wall. The ideology of finding a solution based on the construction of structural elements with a simple external and complex internal topology. Result the numerical examples.
 • Item
  Зміст до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 742
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Розрахунок сонячної енергії, що надходить на геліопанель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шаповал, С. П.; Касинець, М. Є.; Дейнека, О. В.
  Встановлено, що на ефективність системи сонячного теплопостачання із геліопанелями впливає орієнтація її теплопоглинача. Проаналізовано зміну надходження сонячної енергії на геліопанель впродовж дня, а також і впродовж року. Отримано залежність для знаходження кількості сонячної енергії, що надходить на цю геліопанель. Orientation of heat absorber impact at the efficiency of solar heating with heliopanels are found. change in incoming solar energy heliopanel during the day and throughout the year and analyzed. Dependence for finding the amount of solar energy coming to this heliopanel are determined.
 • Item
  Математичне моделювання акумуляції сонячної енергії комбінованим геліонагрівником
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шаповал, С. П.
  Розглянено спосіб підвищення ефективності використання сонячної енергії комбінованим геліонагрівником. Виконання комбінованого геліонагрівника із орієнтацією теплопоглинача на південний схід, південь і південний захід дає можливість ефективніше використовувати сонячну енергію в ранішні та вечірні години. Описано результати досліджень надходження сонячної радіаціїї на комбінований геліонагрівник. Встановлено залежності між різними орієнтаціями комбінованого геліонагрівника і ефективністю роботи геліосистеми. This article studies the method of efficiency increase of solar energy using by combined solar collector. The making of combined solar collector with orientation on southeast, south and southwest gives a chance to use solar energy in morning and evening hours more efficiently. The results of investigation of solar radiation incoming on the combined solar collectors are described. The dependence between different orientations of the absorber and different constructional overall dimensions are determined.
 • Item
  Гідродинамічно активні додатки для керування турбулентними потоками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чернюк, В. В.
  На основі критичного аналізу вітчизняних і зарубіжних публікацій систематизовано за фізичними характеристиками відомі гідродинамічно активні додатки, що послаблюють турбулентне тертя. On the basis of critical analysis presented in domestic and foreign publications, the known hydrodynamic active additives which reduce turbulent friction have been systematized according to their physical.
 • Item
  Тріщиностійкість бетонів з малим вмістом фібри
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Солодкий, С. Й.; Турба, Ю. В.
  Наведено результати дослідження тріщиностійкості бетонів, армованих фіброю на мінімально допустимому рівні. Встановлена можливість використання певних видів фібри в бетонах для дорожнього будівництва. This article provides the results of fracture toughness of concrete, fiber reinforced at the minimum acceptable level. The opportunity to use certain types of fibers in concrete for road construction.
 • Item
  Висококонцентрована суспензія поліетиленоксиду і перспективи її практичного застосування в енергоощадженні й екології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Симоненко, О. П.; Ступін, О. Б.; Асланов, П. В.; Собко, О. Ю.
  Наведено результати експериментальних даних щодо розробки складу, технології приготування і використання висококонцентрованої суспензії поліетиленоксиду в енергоощадженні й екології. This article represents the results of experimental findings on the development of structure, technology of preparation and usage of highly concentrated suspension of polyethyleneoxide in energy saving and ecology.
 • Item
  Проблеми сталого розвитку в будівництві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Саницький, М. А.; Федунь, Б. В.; Жук, Л. В.; Федунь, Ю. Б.
  Проведено енергетично-екологічний аналіз у галузі будівництва з урахуванням концепції сталого розвитку. Висвітлено напрями підвищення енергетичної ефективності та зниження викидів парникових газів у цементній промисловості та житлово-комунальному секторі. In this paper the energetic-ecological analysis of buildings according to the sustainable development principles was carried out. The directions of energy effectiveness increasing and decline of greenhouse gases emission in the cement industry and building sector were shown.
 • Item
  Визначення границі струменя рідини по лінії нульових швидкостей за несиметричного раптового розширення круглого циліндричного трубопроводу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Орел, В. І.
  Для ньютонівської рідини за несиметричного раптового розширення круглого циліндричного трубопроводу одержано формулу для профілю струменя по лінії нульових швидкостей. For Newtonian fluids at asymmetrical sudden expansion of the round cylindrical pipe obtained formula for the jet profile along the line of zero velocity for asymmetric sudden expansion of circular cylindrical pipe.
 • Item
  Методика визначення експериментальним способом межі вогнестійкості за ознакою втрати теплоізолювальної здатності багатошарових конструкцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Половко, А. П.
  Подано експериментальну методику визначення межі вогнестійкості за ознакою втрати теплоізолювальної здатності багатошарових огороджувальних конструкцій. The experimental method for determining of fire endurance on the grounds of loss of heat-insulating ability of multilayered building envelopes is presented.
 • Item
  Дослідження температурного режиму пожежі у модельному приміщенні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Данкевич, І. П.; Шналь, Т. М.; Демчина, Б. Г.
  Описано експеримент пожежі у модельному приміщенні. Проведено аналіз дослідних даних та здійснено порівняння з останніми подібними дослідженнями. Результати дослідження вказують на необхідність вдосконалення методик розрахунку пожеж за кривими, які якнайточніше відображають розвиток пожеж у приміщеннях. The paper describesan experimentin modelfireroom.The analysis of experimental data is conducted and comparing is carried out to the last similar researches.The resultsindicate the needforcalculatingfirecurvethat best representsexperimentaldata.Forexample isthe use ofcurveBFD.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання роботи залізобетонних балок, підсилених фібропластиковою арматурою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мурин, А. Я.; Іванів, М. М.
  Розглянено основні фактори, що призводять до необхідності підсилення будівельних конструкцій, наведено особливості застосування зовнішньої композитної арматури як засобу підсилення. У ПК “Лира” розроблено моделі двох залізобетонних балок: звичайної (армованої стержневою арматурою) та підсиленої вуглецевими стрічками (стержнева арматура плюс композит). Описано особливості процесу моделювання і проведено порівняння теоретичних та експериментальних значень прогинів. Basic factors, resulting in the necessity of strengthening of building constructions are considered, the features of application of external composite armature as facilities of strengthening are resulted. Two types of reinforced concrete beams are developed in SP “Lira”: the ordinary one (reinforced with cored armature) and the one enhanced with carbon ribbons (cored armature plus composite ribbons). The features of designing process are described and comparison of theoretical and experimental values of deflections is conducted.
 • Item
  Порівняння ефективності очищення води від амонійного азоту побутовими фільтрами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мацієвська, О. О.; Манченко, О. М.; Грицик, Х. М.
  Подано результати експериментального порівняння ефективності очищення води від амонійного азоту побутовими фільтрами різного виробництва. The article presents the results of experimental comparison of the efficiency of water purification from ammonium nitrogen domestic filters of different production.