Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2000. – № 394

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів машино- та приладобудування, матеріалознавства, інформатики, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, які працюють над проблемами моделювання та оптимізації виробничих і технологічних процесів, яких цікавлять напрямки розвитку автоматизації виробництва, матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості у сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 394 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 144 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Вплив лазерного гартування й навуглецювання на структуру й властивості поверхневого шару титанового сплаву ВТ3-1
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Плешаков, Е. І.
  Досліджено вплив лазерного легування й навуглецювання на зміну структури, фазового складу й властивостей поверхневого шару титанового сплаву ВТ3-1. Запропоновано оптимальні режими лазерного зміцнення поверхні сплаву. The effects of laser quenching and carburizing of titanium alloy BT3-1 are considered. Optimal conditions of laser treatment wich ensures surface hardening of this alloy are determined.
 • Item
  Значення мікроструктури в процесах зношування вагонного колеса після наплавлення
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Мещерякова, Т. М.; Беспалов, С. А.; Козак, В. В.; Кузін, М. О.
  Вивчені структура, твердість, мікроструктура і зносостійкість вагонного колеса, відновленого наплавленням. Показано вплив орієнтації і дисперсності первинних кристалітів, кількісних характеристик зерен зони термічного впливу на інтенсивність зношування в умовах тертя ковзання. The structure, hardness, microstructure and wear resistance of a van wheel after building-up surfacing are studied. Orientation and dispersity of primary crystallites, grains quantitative characteristics of thermal effect zone influence on wear intensity at sliding friction.
 • Item
  Роль структурного стану границь зерен під час контактного руйнування покращуваних сталей
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Кузін, О. А.; Беспалов, С. А.
  Наведені результати досліджень впливу температури гартування і умов відпуску на структуру і зносостійкість сталей 40Х і 40ХС. Показано, що причиною підвищення інтенсивності зношування під час розвитку різнозернистості і відпускної крихкості є зменшення когезивної міцності в сталях. The influence of hardening temperature and tempering condition on structure and wear resistance of steels 40X and 40XC are researched. The cause of increase of wears intensity with development of variation in grain size and temper brittleness is decrease of cohesion strength in steels.
 • Item
  Оптимізація мікроструктури сталей під час використання інваріантних моделей
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Кузін, О. А.
  Наведені результати досліджень впливу температури гартування і умов відпуску на структуру і зносостійкість сталей 40Х і 40ХС. Показано, що причиною підвищення інтенсивності зношування під час розвитку різнозернистості і відпускної крихкості є зменшення когезивної міцності в сталях. The influence of hardeningtemperature and tempering condition on structure and wear resistance of steels 40X and 40XC are researched. The cause of increase of wears intensity with development of variation in grain size and temper brittleness is decrease of cohesion strength in steels.
 • Item
  Стійкість комплексних евтектичних покрить в умовах абразивного зношування
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Керницький, І. С.; Козуб, В. В.; Панкевич, Б. В.
  Розроблена реакційна суміш для поверхневого зміцнення стальних деталей. Показана висока зносостійкість такого покриття в умовах абразивного зношування при різних навантаженнях та швидкостях ковзання.A reactionary mixture for steel part surface intensification has been developed. Tests have confirmed high resistance of such covering against wearing in conditions of abrasive wearing under various loads and slipping speeds.
 • Item
  Зносостійкість сірого чавуну після фрикційного зміцнення під час тертя без мащення
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Гурей, І.; Плахтій, Л.
  Показано, що фрикційне зміцнення сірого чавуну СЧ 20 суттєво підвищує опір зношуванню під час тертя без мащення. Так, під час тертя пари сірий чавун - сірий чавун підвищення опору зношуванню кілець після фрикційного зміцнення становить 2,6...2,8 разів, а вкладок, які працювали з ними у парі, 1,8...1,9 разів порівняно з незміцненою парою. При питомому навантаженні більше 0,4 МПа незміцнена пара непрацездатна, а зміцнена працює нормально. It is shown, that the friction hardening of grey cast iron SCh 20 essentially increases the wear resistance under the friction without lubrication. Thus, under the friction a grey cast iron - grey cast iron couple the increase of wear resistance of rings after friction hardening is 2.6...2.8 times, and shells working with them in a couple - 1.8...1.9 times in comparison with nonhardening pair. Nonhardening couple is not serviceable by unit pressure more than 0.4 MPa, and hardening works normally.
 • Item
  Дослідження вібраційної обробки корпусних деталей
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Боровець, В. М.; Гаврильченко, О. В.
  У роботі описано конструкції автоматизованого обладнання для вібраційної обробки деталей. Розглянуті вібромашини‚ які дозволяють розширити технологічні можливості забезпеченням сепарації деталей від робочого середовища безпосередньо в контейнері після завершення основного циклу обробки. In the article the constructions of the automized equipment for vibrational processing of details are considered. The vibrational computers are considered, which one allow to increase technological possibilities by maintenance of a classification of details from an actuating medium directly in the container after completion of a basis cycle of processing.
 • Item
  Дослідження динаміки і оптимізація технологічних параметрів віброперемішування сипучого середовища
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Афтаназів, І. С.; Баранецька, О. Р.; Волошкевич, П. П.; Кирилів, Я. Б.; Криницький, І. І.
  Наведені результати експериментальних досліджень динаміки сипучого середовища під час віброперемішування сумішей сипучих матеріалів, подано рекомендації щодо вибору оптимальних технологічних і конструктивних параметрів приготування сумішей із застосуванням низькочастотних вібрацій. The outcomes of experimental researches speakers of the loose environment are reduced at vibrational intermixing of mixtures of loose materials. The guidelines are sent at the choice of optimal technological and design parameters to preparation of mixtures with usage of low-frequency vibrations.
 • Item
  Розрахунок на міцність пружної системи зміцнювальних пристроїв з електромагнітним приводом
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Афтаназів, І. С.; Кусий, Я. М.
  У статті запропоновано методику розрахунку на міцність торсіонів пружної системи пристроїв для зміцнення поверхонь довговимірних циліндричних деталей методом вібраційно-відцентрової обробки, що мають електромагнітний привід. Виведено математичну залежність (12) у символьному вигляді, у числовому варіанті рівняння (12) розв’язано за допомогою системи MATHCAD. In this article mathematical calculation of spring system of mechanizm for vibratory-centrifugal strengthening treatment with electromagnetic drive are suggested. The mathematical relation (12) is submitted in character version. In numeric version the equation (12) is resolved in MATHCAD.
 • Item
  Дослідження ефективності однотактних і двотактних електромагнітних віброзбудників у вібраційних машинах
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Повідайло, В. О.; Ланець, О. С.
  У статті порівнюються одно- та двотактні віброзбудники. Наведені залежності для цих електромагнітних віброзбудників. Вказуються переваги двотактних віброзбудників над однотактними та особливості підбору віброзбудників. The electromagnetic vibrofeeders are used mostly in the vibration machines. Therefore its investigation is very important. The purpose of this article is comparison of electromagnetic vibrofeeders. The one-phase electromagnetic vibrofeeders are compared to the two-phase ones. In this article graphs of comparison and certain advantages of two-phasic electromagnetic vibrofeeders are given.
 • Item
  Математична модель аналізу впливу виробничого травматизму на зміну продуктивності роботи технологічного обладнання машинобудівного цеху
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Ступницька, Н.; Гогіташвілі, Г.; Ступницький, В.
  У статті описаний новий підхід до вирішення проблеми впливу показників виробничого травматизму на продуктивність роботи технологічного обладнання машинобудівного підприємства. Запропонована математична модель розрахунку простоювання верстатів, яка базується на теорії масового обслуговування. Доведено, що врахування виробничого травматизму впливає на ефективність планування виробничого процесу в машинобудуванні. In a paper the new approach to solution of a problem about influence of indexes industrial traumatism on productivity of operation of the process equipment of machine-building firm is circumscribed. The mathematical model of account of idle standing of machine tools grounded on queueing theory is offered. Is proved, that the registration industrial traumatism influences efficiency of scheduling of production in a machine industry.
 • Item
  Моделювання руху шару середовища робочого контейнера вібраційної машини об’ємної обробки виробів
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Топільницький, В. Г.
  У статті описано математичну модель руху шару середовища робочого контейнера вібромашини об’ємної обробки виробів. Наведена система диференціальних рівнянь руху моделі середовища для резонансного та нерезонансного випадків та її розв’зок. In this activity the mathematical model of motion of bed of a medium of the working container of the vibrational machine of volumetric handling of details is adduced. The system of differential equations of motion of model of a medium for not resonance and resonance cases and also the solution is adduced.
 • Item
  Оптимізація структурно-фазового стану поверхні нержавіючих сталей лазерним легуванням
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Дурягiна, З. А.
  Проаналiзовано вплив теплофiзичних параметрів випромiнювання під час лазерного легування на формування оптимальної структури поверхнi нержавiючих сталей. The effect of irradiation thermophysical parameters on for-ming the stainless steel optimum structure under laser doping had been considered.
 • Item
  Дослідження нелінійних коливань стрічок конвеєрів
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Сокіл, Б. І.
  Розроблено методику дослідження нелінійних коливань для одного класу механічних систем, рух яких описується диференціальним рівняннями з частинними похідними. Is designed a technique of a research of nonlinear oscillations for one class of mechanical systems, which motion is described by differential equations with fractional by derivative.
 • Item
  Система переміщень для просторової контактної задачі
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Римар, О. М.
  Запропонована система переміщень для задачі Герца, яка задовольняє умови теорії пружності. Система одержана за допомогою модифікації відомої системи. The system of displacements for Hertzian contact problem, that satispies conditions of elastic theory, is offered. The system is obtained by modification of known system.
 • Item
  Вібраційні міжопераційні нагромаджувачі на основі транспортно-маніпуляційних модулів
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Повідайло, В. О.; Гаврильченко, О. В.
  У статті порівнюються одно- та двотактні віброзбудники. Наведені залежності для цих електромагнітних гіброзбудників. Вказуються переваги двотактних віброзбудників над однотактними та особливості підбору віброзбудників. The electromagnetic vibrofeeders are used mostly in the vibration machines. Therefore its investigation is very important. The purpose of this article is comparison of electromagnetic vibrofeeders. The one-phase electromagnetic vibrofeeders are compared to the two-phase ones. In this article graphs of comparison and certain advantages of two-phasic electromagnetic vibrofeeders are given.
 • Item
  Шліфування з правкою абразивного круга за параметром шорсткості шліфованої поверхні деталі
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Шахбазов, Я. О.
  Досліджена можливість забезпечення заданої шорсткості обробленої поверхні під час шліфування абразивними кругами. В основу досліджень покладено принцип переносу на оброблену поверхню рельєфу робочої поверхні круга, що утворюється під час його правки алмазним інструментом. There has been explored a possibility to provide given processed surfaces roughness when grinding by abrasive wheels. As tests base there was accepted a principle of transmission for the wheel’s working surface relief processed surface, which had been formed while it’s setting by the diamond tool.
 • Item
  Контактна задача для тришарового пружного покриття твердого тіла
  (Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000) Малащенко, В. О.; Божкова, Л. В.; Рябов, В. Г.
  Зроблено спробу розв’язати контактну задачу для багатошарового пружного покриття внутрішнього отвору циліндра та твердого тіла. Одержані рівняння, що описують напружено-деформований стан переміщень елементів з’єднання та інших основних його характеристик. Проведено кількісний аналіз впливу силових чинників на величину зони доторкання. The attempt of the decision of a contact problem for many layers of elastic cover internai holl of a cylinder and solid body is made. The equations a describing strengthdeferrable condition of moving of elements of connection and othermain its characteristics are received. The quantitative analysis of influence of power parameters on size of a zone of contact is conducted.