Проблеми економіки та управління. – 2017. – №873

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Усі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 873. – 164 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління

Зміст


1
3
13
18
27
41
50
60
72
79
88
97
105
111
119
126
135
146
154
162

Content


1
3
13
18
27
41
50
60
72
79
88
97
105
111
119
126
135
146
154
162

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кулиняк, І. Я.; Копець, Г. Р.; Kulyniak, I.; Kopets, G.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено інноваційний розвиток підприємств та регіонів Західної України у сфері промисловості, зокрема з урахуванням теоретичних підходів і концепцій розвитку інноваційної діяльності. Впровадження інноваційних технологій сприяє сталому розвитку регіонів України згідно з міжнародними угодами, економним використанням його ресурсів, підвищенням ефективності діяльності підприємств та організацій. Основою для впровадження ефективного інноваційного менеджменту є об’єктивне оцінювання та аналізування рівня інноваційної активності регіонів на основі налагодженого обліку результативності їхньої інноваційної діяльності. У статті розглянуто використання математичних, інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання та прогнозування результатів інноваційної діяльності регіонів у сфері промисловості. Для удосконалення інноваційного менеджменту показано приклад застосування методики оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України методом аналізу ієрархій. Проведені дослідження за цим методом дозволили проранжувати регіони за кількісною оцінкою рівня інноваційної активності та виявити ті критерії, урахування яких дасть змогу підвищити ефективність інноваційної діяльності регіонів та підприємств зокрема.
 • Item
  Удосконалення концепції амортизаційної політики в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мискін, Ю. І.; Мискіна, О. О.; Myskin, Y.; Myskina, O.; Університет державної фіскальної служби України; University of State Tax Service of Ukraine
  У статті проаналізовано концепцію амортизаційної політики в Україні з позиції її якості та результативності практичної реалізації. Визначено основні проблеми її неефективності. Запропоновано шляхи підвищення ефективності реалізації інвести- ційного потенціалу податкової амортизаційної політики з метою посилення впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності.
 • Item
  Логістична інфраструктура України у світових рейтингах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Карий, О. І.; Подвальна, Г. В.; Karyy, O.; Podvalna, H.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто міжнародні рейтинги логістичної інфраструктури за країнами та регіонами, проаналізовано місце України у цих рейтингах. Продемонстровано проблеми розвитку складових логістичної інфраструктури відносно видів транспорту та представлено перспективи їхнього розвитку у світлі інтеграції нашої держави в світовий економічний простір та європейську логістичну інфраструктуру.
 • Item
  Ділова активність українських підприємств: рівні та основні фактори впливу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кіндрацька, Г. І.; Кулиняк, Ю. І.; Kindratska, H.; Kulyniak, Y.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено теоретичні основи і прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку українських підприємств. Обґрунтовано систему показників оцінювання ділової активності на таких рівнях: підприємство, ринок, сектор економіки, національна економіка. Проведено порівняльний аналіз за 2009–2016 рр. динаміки обсягів реалізованої продукції, активів і чистого прибутку підприємств маши- нобудування, промисловості та економіки України загалом. Досліджено співвідношення темпів зростання загальних показників господарської діяльності українських підприємств та причини їхніх відхилень від оптимального співвідношення. Визначено основні фактори впливу на економічну динаміку розвитку українських підприємств.
 • Item
  Стратегічні запаси нафти, нафтопродуктів і природного газу у країнах Центральної Європи – їхня загальна характеристика та досвід функціонування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дудкін, О. М.; Dudkin, O.; Львівський університет бізнесу та права; Lviv University of Business and Law
  У статті розглянуто досвід створення та функціонування стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів і природного газу як ключового елементу забезпечення енергетичної безпеки національної економіки на випадок кризи постачання країн Центральної Європи – Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі. Зокрема, розглянуто моделі таких резервів, особливості їхнього функціонування. Сформовано власний погляд щодо необхідності використання досвіду країн Центральної Європи при створенні системи стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів та природного газу в Україні.
 • Item
  Аналітичні закономірності динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробничих систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Войцеховська, Ю. В.; Voytsekhovska, Yu.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано кількісні закономірності інноваційного оновлення обладнання виробничої системи, всі ланки якої підпорядковані виконанню загальної програми з виготовлення продукції. Дослідження здійснювалось так, що заміну обладнання розглядали для кожної ланки окремо, а потім аналізувались наслідки оновлення для виробничої системи загалом. Основними показниками динаміки вибрано темпи зростання, і завдання полягало в тому, щоб визначити їхній взаємозв’язок із відповідними факторами. Процес інноваційного оновлення розглянуто як неперервно-дискретний, оскільки відбуваються дискретні події – вибуття та введення в дію нових основних засобів (ОЗ), що мають разовий характер. Важливим є отримання аналітичної залежності темпів зростання продукції з врахуванням темпів зростання вартості фондів, строків їхньої служби, а також параметрів, які характеризують вартість та продуктивність одиниць наявного та нового обладнання. Отримана залежність дає можливість розв’язувати дві задачі. Перша з них стосується визначення темпів зростання продукції для заданих темпів зростання фондів. Друга задача передбачає визначення необхідних темпів зростання фондів, які забезпечують заплановані темпи зростання продукції. Розрахунки для цієї задачі є складнішими, оскільки потребують застосування ітераційних процедур. Також до важливих слід зарахувати результати, що стосуються наближеного визначення коефіцієнта оновлення ОЗ через лінійну комбінацію нормативу амортизації та темпів їхнього приросту. Крім прозорої економічної інтерпретації, це дає можливість спростити залежності, де використовується показник оновлення. У статті наведено розрахунки на прикладі конкретної заводської системи, яка складається з чотирьох послідовних технологічних ланок. Показано важливість та перспективність запропонованих аналітичних розробок.
 • Item
  Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гальків, Л. І.; Кулиняк, І. Я.; Гербут, М. В.; Halkiv, L.; Kulyniak, I.; Herbut, M.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті розкрито сутність санаторно-курортного комплексу. Охарактеризовано специфіку суб’єктів санаторно-курортної діяльності у контексті їхньої зорієнтованості, приналежності, соціально-економічного ефекту, впливу на суміжні сфери, глобальної ролі, підпорядкованості. Досліджено типологію суб’єктів санаторно-курортної діяльності у чинних нормативно-правових актах. Охарактеризовано відмінність підходів до виокремлення типів санаторно-курортних закладів низкою інституцій України. За даними статистичного бюлетеня «Колективні засоби розміщування» сформо- вано систему показників для оцінювання регіональних ринків послуг санаторіїв. За- собами кластерного аналізу здійснено систематизацію та ранжування регіонів України за станом розвитку ринку послуг санаторіїв у 2016 р. Доведено диспропорційність та асиметричність ринку послуг санаторіїв у регіональному вимірі.
 • Item
  Шляхи модернізації організаційно-виробничих структур в умовах становлення мережевої економіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Петрович, Й. М.; Новаківський, І. І.; Petrovich, J.; Novakivskyi, I.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто формування мережевої організаційно-виробничої структури, яка охоплює ряд підрозділів взаємопов’язаних підприємств і спільний процес виробництва ними продукції аж до її споживання: сформовано концепцію модернізації організаційно-виробничої структури; показано, що зростання вагомості організаційного капіталу підприємств порівняно з виробничим в умовах мережевої економіки зумовлює потребу модернізації систем управління залучених в організаційно-виробничу структуру підприємств. Запропоновано алгоритм модернізації організаційно виробничої структури, в якому розкрито роль і місце складових організаційних структур системи управління підприємства.
 • Item
  Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності річкових портів в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шандрівська, О. Є.; Якимишин, Лілія Ярославівна; Васильців, Н. М.; Shandrovskaya, O. Ya.; Yakymyshyn, L. Ya.; Vasil'tsiv, N. M.; Національний університет «Львівська політехніка»; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Lviv Polytechnic National University; Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj
  Здійснено пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності річкових портів України. З цією метою досліджено кон’юнктуру в галузі річкових вантажних перевезень та конкурентних сил у ній на основі аналізу п’яти сил конкуренції за М. Портером. Ідентифіковано специфіку конкурентних переваг річковим портом, який з огляду на виконувані функції та роль у доставці вантажів розглядається у роботі як центральний елемент логістичних утворень у системі обраних маршрутів перевезень. Конкурентні переваги річкових портів представлені як затребуваність потенціалу споживчої цінності порту відповідним сегментом ринку за певних умов його функціонування. До конкурентних переваг річкових портів, активованих логістикою, віднесено географічне розташування; транспортна доступність порту; приналежність до міжнародних транспортних коридорів та формування логістичних кластерів; мобільність та пропускна спроможність порту; забезпечення належного рівня безпеки та схоронності вантажів під час перевезень, пріоритетність вантажопотоків; рівень розвитку складських комплексів; можливість обслуговування суден типу «ріка-море»; наявність контейнерних терміналів; рівень пропускної спроможності порту; наявність на території порту інших вантажогенеруючих підприємств. Сформовано групи параметрів конкурентоспроможності портів, до основних з яких віднесено характеристики порту, готовність причалів та терміналів до прийняття і обробки контейнерних вантажо- потоків, стан інфраструктури порту, характеристика вантажу та методи перевезення, асортимент портових послуг, специфіка ринкового середовища, географічне положення з погляду логістики, менеджмент порту, цінова та сервісна політика порту.
 • Item
  Моделі обґрунтування ефективності ухвалення господарських рішень машинобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Теребух, А. А.; Лісовська, Л. С.; Terebukh, A.; Lisovska, L.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті узагальнено теоретичні та методологічні основи обґрунтування господарських рішень. Концептуальні засади формування господарських рішень у статті передбачають виокремлення циклів господарювання суб’єктів. Автори розробили та розрахували економіко-математичні моделі оптимізації господарських рішень за даними господарської діяльності підприємств Львівщини, зокрема ПАТ «Алмаз- інструмент».
 • Item
  Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутність, значення та перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Жук, Л. В.; Zhuk, L. V.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті проведено аналіз сутності та значення наукових досліджень у вищих навчальних закладах в умовах становлення економіки знань, визначено перспективи розвитку наукових досліджень з урахуванням вимог інноваційного розвитку суспільства. Наукові дослідження мають виняткове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів університету: забезпечення якісної підготовки фахівців, поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяльності, удосконалення системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, розвитку інноваційної діяльності. Наукові дослідження у поєднанні з освітою та виробництвом сприяють формуванню економіки, заснованої на знаннях, та є основою забезпечення суспільного розвитку. Розвиток та ефективна реалізація наукових досліджень у ВНЗ є необхідною умовою підвищення його конкурентоздатності у міжнародному науково-освітньому просторі. Особливості організації та здійснення наукових досліджень у вищих навчальних закладах, а також чинники, які впливають на розвиток наукових досліджень, будуть відображені у наступних публікаціях.
 • Item
  Забезпечення неперервного моніторингу процесів модернізації організування виробничої діяльності приладобудівних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Петрович, Й. М.; Савоніна, Н. С.; Petrovych, Yo.; Savonina, N.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено алгоритм моніторингу результативності процесу модернізації організування виробничої діяльності приладобудівного підприємства та описано шляхи його реалізації, що забезпечує достовірність і адекватність отримуваної оцінки ре- зультативності процесу модернізації на підприємстві та може бути важливим інструментом її оперативного контролю і планування коригувальних дій. Для моні- торингу результативності процесу модернізації організування виробничої діяльності приладобудівного підприємства запропоновано використовувати «Індекс модернізації організування виробничої діяльності», що формується на основі виробничої функції з використанням розрахованих вагових коефіцієнтів та коефіцієнтів організування виробничої діяльності за основними виробничими чинниками.
 • Item
  Процеси капіталізації корпорацій та їх відображення у звітності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яремко, І. Й.; Лемішовська, О. С.; Yaremko, I.; Lemishovska, O.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Politechnic National University
  Розглянуто зміст вартісних критеріїв в управлінні процесами капіталізації корпорацій, зміст формалізованих у фінансовій звітності показників, їхню вартісну спрямованість та розкрито характеристику показників й індикаторів у системах і моделях створеної вартості підприємством. Окреслено можливості інтеграції інстру- ментарію вимірювання вартісних параметрів і традиційних показників фінансової (корпоративної) звітності.
 • Item
  The conditions of using of loyalty programs on the Polish market
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Howaniec Honorata B.; Howaniec, Honorata B.; University of Bielska-Biala; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  Brand loyalty is a strategic asset of the company. Having loyal or faithful customers, in the era of competition, provides to business of essential benefits. Shaping of customer loyalty is not so easy. Companies, among others, by developing such elements as customer service quality and marketing communication quality, try to influence on customers' market behavior. One of the tools of influence on customers' behavior is loyalty programs. Thanks to these, brand owners try to attract and retain customers by planning the reward system and trying to reward the most loyal customers by – on the one hand – providing them an additional value, and on the other hand – turning them into brand advocates, the most valuable customer group. Popularity of loyalty programs in Poland is not very high. It is estimated that 25-40% of customers use loyalty programs. It is less than, for example, in the US or Canada. The benefits offered by most loyalty programs in Poland, however, are not high, and consumers think that the rewards they can get are very expensive and overpriced. Such a low assessment of the benefits of loyalty programs among customers negatively impact on their social acceptance. The change of business activities can change attitudes among Polish society. A positive example is the «My Ladybird» (in original «Moja Biedronka»), it is program introduced by the Biedronka discount chain, where both are the proposed bonuses and additional promotional campaigns, which were essentially targeted at children, proved to be a great success and have allowed them to outperform competitors with a recognized position in this area in just half a year. The attractiveness of the program has led to the active use it by 5 million households, which constitutes about 40% of all households in Poland. The aim of the research is to present the concept of loyalty and the role of loyalty programs in shaping it. The author focused mainly on the conditions of today's popularity (or lack of it) available loyalty programs in Poland. Because of the availability of numerous studies of loyalty programs in Poland, secondary data was used in the study.
 • Item
  Ключові елементи системи краудфандингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Уголькова, О. З.; Ugolkova, O.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті розкрито поняття «система краудфандингу» та її елементів. Проана- лізовано фактори, що впливають на розвиток краудфандингу в національній економіці. Запропоновано застосування моделі «5P» для краудфандингової системи та для окремого краудфандингового проекту. Зацікавлення викликає дослідження елементів та умов, необхідних для успішної реалізації краудфандингових проектів.
 • Item
  Ідентифікація та оцінка кредитного ризику комерційних банків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Просович, О. П.; Процак, К. В.; Prosovych, O.; Protsak, K.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті розкрито суть та види кредитних ризиків комерційних банків. Висвітлено основні чинники кредитного ризику за видами кредитних ризиків. Проаналізовано динаміку нормативів кредитних ризиків банківської системи України за останнє десятиліття. Проведено оцінку кредитних ризиків банківської системи України за новою методикою НБУ. Визначено основні чинники гальмування кредитної активності комерційних банків запропоновано заходи для покращення кредитної активності та якості кредитного портфелю банків.
 • Item
  Світові тенденції використання інструментів Інтернет-маркетингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Угольков, Є. О.; Ugolkov, Ye.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У цій статті проведено огляд досліджень відомих світових компаній у сфері реклами та маркетингу, які проводять аналіз тенденцій використання інструментів Інтернет-маркетингу у сучасному динамічному середовищі. Розглянуті такі інструменти як оптимізація пошукових машин, платна реклама, контент-маркетинг, email-розсилки, а також просування у соціальних мережах. Зазначено, що контент-маркетинг відіграє все більшу роль у функціонуванні кожного інструмента, а також являє собою неза- лежний інструмент подачі на інтернет-ресурсі ключової інформації потенційному клієнтові. На основі проведеного огляду розроблено висновки та рекомендації щодо використання інструментів інтернет-маркетингу у майбутньому періоді. Стаття ґрунтується на аналізі численних літературних джерел практиків інтернет-маркетингу.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
  У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Усі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.
 • Item
  Оцінювання результатів впровадження організаційних змін на машинобудівних підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Олексів, І. Б.; Харчук, В. Ю.; Лісович, Т. Ю.; Oleksiv, I.; Kharchuk, V.; Lisovych, T.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Сформовано послідовність оцінювання результатів здійснення організаційних змін на підприємствах. Проаналізовано особливості оцінювання результатів впровадження організаційних змін на вітчизняних машинобудівних підприємствах на прикладі здійснення конкретних змін. Зроблено відповідні висновки, щодо результатів аналізу.