Проблеми економіки та управління. – 2017. – №873

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Усі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 873. – 164 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління

Зміст


1
3
13
18
27
41
50
60
72
79
88
97
105
111
119
126
135
146
154
162

Content


1
3
13
18
27
41
50
60
72
79
88
97
105
111
119
126
135
146
154
162

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кулиняк, І. Я.; Копець, Г. Р.; Kulyniak, I.; Kopets, G.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено інноваційний розвиток підприємств та регіонів Західної України у сфері промисловості, зокрема з урахуванням теоретичних підходів і концепцій розвитку інноваційної діяльності. Впровадження інноваційних технологій сприяє сталому розвитку регіонів України згідно з міжнародними угодами, економним використанням його ресурсів, підвищенням ефективності діяльності підприємств та організацій. Основою для впровадження ефективного інноваційного менеджменту є об’єктивне оцінювання та аналізування рівня інноваційної активності регіонів на основі налагодженого обліку результативності їхньої інноваційної діяльності. У статті розглянуто використання математичних, інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання та прогнозування результатів інноваційної діяльності регіонів у сфері промисловості. Для удосконалення інноваційного менеджменту показано приклад застосування методики оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України методом аналізу ієрархій. Проведені дослідження за цим методом дозволили проранжувати регіони за кількісною оцінкою рівня інноваційної активності та виявити ті критерії, урахування яких дасть змогу підвищити ефективність інноваційної діяльності регіонів та підприємств зокрема.
 • Item
  Удосконалення концепції амортизаційної політики в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мискін, Ю. І.; Мискіна, О. О.; Myskin, Y.; Myskina, O.; Університет державної фіскальної служби України; University of State Tax Service of Ukraine
  У статті проаналізовано концепцію амортизаційної політики в Україні з позиції її якості та результативності практичної реалізації. Визначено основні проблеми її неефективності. Запропоновано шляхи підвищення ефективності реалізації інвести- ційного потенціалу податкової амортизаційної політики з метою посилення впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності.
 • Item
  Ділова активність українських підприємств: рівні та основні фактори впливу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кіндрацька, Г. І.; Кулиняк, Ю. І.; Kindratska, H.; Kulyniak, Y.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено теоретичні основи і прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку українських підприємств. Обґрунтовано систему показників оцінювання ділової активності на таких рівнях: підприємство, ринок, сектор економіки, національна економіка. Проведено порівняльний аналіз за 2009–2016 рр. динаміки обсягів реалізованої продукції, активів і чистого прибутку підприємств маши- нобудування, промисловості та економіки України загалом. Досліджено співвідношення темпів зростання загальних показників господарської діяльності українських підприємств та причини їхніх відхилень від оптимального співвідношення. Визначено основні фактори впливу на економічну динаміку розвитку українських підприємств.
 • Item
  Логістична інфраструктура України у світових рейтингах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Карий, О. І.; Подвальна, Г. В.; Karyy, O.; Podvalna, H.; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто міжнародні рейтинги логістичної інфраструктури за країнами та регіонами, проаналізовано місце України у цих рейтингах. Продемонстровано проблеми розвитку складових логістичної інфраструктури відносно видів транспорту та представлено перспективи їхнього розвитку у світлі інтеграції нашої держави в світовий економічний простір та європейську логістичну інфраструктуру.
 • Item
  Стратегічні запаси нафти, нафтопродуктів і природного газу у країнах Центральної Європи – їхня загальна характеристика та досвід функціонування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дудкін, О. М.; Dudkin, O.; Львівський університет бізнесу та права; Lviv University of Business and Law
  У статті розглянуто досвід створення та функціонування стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів і природного газу як ключового елементу забезпечення енергетичної безпеки національної економіки на випадок кризи постачання країн Центральної Європи – Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі. Зокрема, розглянуто моделі таких резервів, особливості їхнього функціонування. Сформовано власний погляд щодо необхідності використання досвіду країн Центральної Європи при створенні системи стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів та природного газу в Україні.