Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2017. – № 867

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання у машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування у сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 867. – 80 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні

Зміст (том 867)


1
3
7
12
19
29
36
41
46
51
56
60
64
69
78

Content (Vol. 867)


1
3
7
12
19
29
36
41
46
51
56
60
64
69
78

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Структурно-кінематичний синтез кривошипно-повзунного механізму крокування за заданою траєкторією руху опорної стопи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Корендій, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто перспективи використання крокуючих рушіїв у мобільних роботомеханічних системах. Синтезовано структуру кривошипно-повзунного механізму з метою забезпечення заданої траєкторії руху опорної стопи. Розглянуто питання кінематики кривошипно-повзунного механізму та виведено рівняння руху стопи. Задаючи значення довжини кроку і висоти підйому стопи, синтезовано геометричні параметри механізму крокування. Розглянуто результати кінематичного аналізу руху опорної стопи та обґрунтовано перспективи подальших досліджень за цією тематикою.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
  У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання у машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування у сучасному машино- та приладобудуванні.
 • Item
  Вплив характеристик циклічної тріщиностійкості колісних сталей з нітридним зміцненням на їх пошкоджуваність в умовах контактної втоми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кулик, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено взаємозв’язок між утворенням вищербин на поверхні кочення модельних коліс і циклічною тріщиностійкістю сталей з нітридним зміцненням. Показано, що нітридне зміцнення колісних сталей позитивно впливає на опір пошкодженості поверхні кочення модельних коліс. Для підвищення роботоздатності колісних сталей з нітридним зміцненням зазначена необхідність оптимізації їх хімічного складу, забезпечуючи вміст вуглецю в інтервалі 0,50…0,55% за вмісту ванадію 0,08…0,12% і азоту 0,008…0,015 %.
 • Item
  Вплив співвідношення між динамічним і статичним коефіцієнтами тертя нашвидкість вібротранспортування під час еліптичних коливань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Врублевський, І. Й.; Національна академія сухопутних військ
  Розглянуто вплив співвідношення динамічного і статичного коефіцієнтів тертя (тертя ковзання та спокою) на безрозмірний коефіцієнт швидкості вібротранспортування під час еліптичних коливань у безвідривних режимах переміщення. Показано, що зі зменшенням відношення коефіцієнта тертя ковзання до коефіцієнта тертя спокою величина коефіцієнта швидкості за оптимальних параметрів горизонтального транспортування зменшується. Зі збільшенням кута нахилу транспортної площини це зменшення стає менш істотним і за граничних кутів підйому фактично зникає. Величина оптимального кута зсуву фаз між компонентами еліптичних коливань зі зменшенням співвідношення динамічного і статичного коефіцієнтів тертя зменшується.
 • Item
  Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із двократним гарячим резервуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Стефанович, Т. О.; Щербовських, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропонована модель надійності системи із двократним гарячим резервуванням та неідеальними перемикальними пристроями, яка призначена для визначення ймовірності її безвідмовної роботи. Особливість моделі полягає у тому, що у ній враховані помилки першого та другого роду для перемикальних пристроїв. Для визначення ймовірнісних характеристик системи використано динамічне дерево відмов та марковську модель.
 • Item
  Оптимізація конструкції пуансона технологічної оснасткиштампу з метою підвищення його експлуатаційних характеристик
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Велика, О. Т.; Лясковська, С. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз конструкції та креслення пуансона, який забезпечує гнуття деталі у процесі її виготовлення штампуванням. Особливу увагу приділено аналізу варіанта пуансона, який у процесі зміни умов експлуатації, що призвело до зміни навантаження, руйнувався. Запропоновано конструкцію пуансона, яка витримує змінені умови роботи.
 • Item
  Про функціональну залежність величини половинного кута профілю замкової нарізі від величин переднього кута, кута нахилу та половинного кута профілю різальної кромки різця
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Онисько, О. Р.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Запропонована прикладна програма стосується конічного замкового нарізу усіх типорозмірів. Вона дає змогу отримати значення половинного профільного кута різальної кромки різця, завдяки якій буде забезпечений профіль виконаної цим різцем замкового конічного нарізу із заданою точністю.
 • Item
  Удосконалення структури принципової електричної схеми системи контролю та управління імпульсними електромагнітними полями у вертикальному, багаторівневому сепараторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кечур, Д. І.; Комлик, О. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Удосконалено структуру принципової електричної схеми системи контролю та управління імпульсними електромагнітними полями у вертикальному багаторівневому сепараторі. Введено у схему елементи контролю струмів в електромагнітах рівня та елементи оперативної та довготривалої пам’яті режимів сепарації матеріалів.
 • Item
  Оптимальний алгоритм функціонування системи управління та контролю вертикальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Зелінський, І. Д.; Білоус, Н. Б.; Гинда, М. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено алгоритм функціонування системи управління та контролю вертикальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором з імпульсними магнітними полями високої інтенсивності. Запропоновано критерій вибору оптимального алгоритму функціонування системи управління сепаратором.
 • Item
  Покращення якості технології процесу запресовування зубців ушарошки бурових доліт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яким, Р. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
  Встановлено, що за забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубці типорозміром 14 мм створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та вставних зубців. Запропоновано підхід для встановлення раціональних параметрів натягів для проектування з’єднання “зубець–шарошка” у дев’яти селективних групах. Такий підхід уможливлює забезпечити стале середнє значення натягу на рівні 0,103 мм. Формування селективних груп зубців і отворів під них забезпечує отримання заданої точності під час складання з’єднання “зубець–шарошка” за умов заданої точності оброблення отворів у вінцях шарошок. Це усуває виникнення нераціональних значень натягів, які знижують надійність з’єднання “зубець–шарошка”.
 • Item
  Автоматизація контролю прецизійних циліндричних деталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Завербний, А. Р.; Шенбор, Ю. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано існуючі методи контролю геометричних розмірів деталей. Описана принципова схема автоматичної установки для контролю діаметра і овальності прецизійних циліндричних деталей пневматичним методом. Наведені рекомендації щодо вибору основних параметрів пневмовимірювальної системи для забезпечення високої точності процесу контролю за максимальної продуктивності. Описаний пристрій забезпечує контроль діаметра та овальності циліндричних деталей з точністю 0,002 мкм та сортування проконтрольованих деталей на три групи: придатні, бракмалий, брак великий.
 • Item
  Утворення залишкових напружень та їх залежність від технологічних параметрів процесу механічної обробки деталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Широков, В. В.; Грінер, І. М.; Сторощук, В. А.; Українська академія друкарства
  Розглянуто технологічні можливості управління залишковими напруженням під час механічного оброблення за рахунок виправлення спотвореної структури обробленої поверхні деталей машин зміною вектора швидкості різання на чорнових і чистових операціях обробки.
 • Item
  Магнітокондуктивний спосіб дефектоскопії феромагнітних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дейнека, Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Магнітна дефектоскопія є одним з найкращих методів контролю якості матеріалів з феромагнітними властивостями. Вона поєднує високу чутливість та імовірність виявлення внутрішніх і підповерхневих дефектів з низькою вартістю і простотою виконання. Однак існують випадки, де традиційна методика неруйнівного магнітного контролю є неефективною. З’єднання сталевих елементів конструкцій способом зварювання пов’язане зі зміною геометричних розмірів і формою виробу, а тому для їх контролю необхідне використання іншої методики. Запропоновано варіант вирішення вказаної проблеми способом вимірювання локального магнітного опору контрольованої ділянки, а також методику градуювання давача магнітного потоку намагнічувального пристрою.
 • Item
  Оптимізація параметрів демпфування автоколивань багаточастотної коливальної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дмитерко, П. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено та досліджено математичну модель чотиримасової автоколивальної схеми металорізального верстата. Проаналізовано вплив параметрів внутрішнього тертя у з’єднаннях конструктивних елементів верстата на відносну амплітуду коливань різця та деталі. Показано неоднозначність впливу параметрів демпфування енергії коливань на відносну амплітуду коливань різця та деталі.