Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2020. – Том 4, № 2

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Том 4, № 2. – 188 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління

Зміст


1
8
17
27
37
49
59
71
86
94
106
115
125
133
144
153
165
181
187

Content


1
8
17
27
37
49
59
71
86
94
106
115
125
133
144
153
165
181
187

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Моделі державної підтримки розвитку венчурного бізнесу у світі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Терлецька, В. О.; Terletska, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено, проаналізовано та оцінено моделі державної підтримки розвитку венчурного бізнесу в світі. Описано та охарактеризовано американську та європейську моделі. Визначено їхні особливості, досліджено спільні та відмінні риси, переваги і недоліки. Розглянуто національні програми розвитку венчурного бізнесу за американською та європейською моделями. Описано категорії в контексті моделей державної підтримки розвитку венчурного бізнесу в світі. Виявлено тенденції та динамічні характеристики венчурного бізнесу. Розглянуто засоби стимулювання розвитку венчурного бізнесу за вищевказаними моделями. Досліджено особливості венчурного бізнесу і в Україні. Визначено можливості та перешкоди для розвитку. Виявлено потребу в активізації державної підтримки розвитку венчурного бізнесу в Україні.
 • Item
  Digitalization potential of logistics operator
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Похильченко, О. А.; Флик, І. В.; Pokhylchenko, O. A.; Flyk, I. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено методологічні аспекти управління процесом логістичного обслуговування клієнтів підприємств під кутом удосконалення потенціалу його диджиталізації. Встановлено, що потенціал оцифрування логістичних процесів знаходить вияв, насамперед, у підвищенні швидкості та ефективності управління, можливості своєчасного коригування загроз і ризиків, які виникають, та у полегшенні аналітичного опрацювання та точнішого оцінювання великих масивів інформації. З метою виявлення потенціалу диджиталізації процесу логістичного обслуговування підприємства на прикладі діяльності логістичного оператора, що здійснює доставку вантажів на території України, змодельовано ключові зміни, які можуть виникнути на підприємстві на основі імплементації комплексу заходів щодо упровадження засобів диджиталізації.
 • Item
  Міжнародні інтегральні показники оцінки ефективності роботи державних службовців у країнах ЄС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Подольчак, Н. Ю.; Хім, М. К.; Podolchak, N.; Khim, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено основні загальноприйняті показники оцінювання окремих аспектів діяльності державного управління, котрі застосовують у міжнародній практиці. За допомогою інструментів бенчмаркінгу виконано порівняльний аналіз цих показників у деяких країнах ЄС, а також тенденцій ефективності роботи та професійного й особистісного розвитку державних службовців у цих країнах. Встановлено чинники впливу на вибрані показники ефективності та наведено рекомендації щодо того, як їх можна підвищити, запропоновано стратегії та практики, які допомогли б досягти найвищої результативності. Досліджено досвід інших країн, що вже імплементували зміни, актуальні для нас сьогодні.
 • Item
  Ідентифікація загроз монетарної системи економічній безпеці держави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Миськів, Г. В.; Цапута, В.; Григоришин, Н. О.; Myskiv, G.; Caputa, W.; Grygoryshyn, N.; Львівський державний університет внутрішніх справ; Вища банківська школа Університету в Познані; Lviv State University of Internal Affair; WSB University in Poznań
  Визначено, класифіковано та проаналізовано загрози монетарної системи, що впливають на економічну безпеку держави. Для кращого розуміння проблеми та деталізації загроз автори згрупували загрози монетарної системи за напрямами (сферами) їх виникнення у такі групи: інституційні, грошово-кредитні, банківські та інвестиційні. Автори детально розглянули та проаналізували виокремлені групи монетарних загроз, оскільки саме вони призводять до порушення економічного безпекового балансу в державі та потребують розроблення системи управління ними з метою протидії їх негативному впливу на економічну систему або локалізації їх дії. Проведене дослідження дало змогу дійти висновку, що у кожній із виділених груп загроз є активні загрози, які потребують розроблення заходів із їх мінімізації або протидії їм. Однак найбільше активних загроз криється у інституційному середовищі монетарної системи, оскільки більшість з них суб’єктивні та залежать від фаховості посадових осіб, їхньої кваліфікації, бажання змінити ситуацію тощо.
 • Item
  Сучасні напрями розвитку підприємств у сфері туризму в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Копець, Г. Р.; Кулиняк, І. Я.; Kopets, H.; Kulyniak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сучасні напрями розвитку підприємств у сфері туризму, серед яких важливі врахування викликів нового тисячоліття, особливостей ресурсовикористання, впровадження електронного бізнесу в туризмі, інвестиційного та інноваційного менеджменту, сучасних концепцій менеджменту. Автори зробили спробу узагальнити сучасні умови розвитку туризму в Україні та фактори впливу на розвиток сучасних туристичних підприємств, обґрунтувати певні заходи, що повинно сприяти покращенню ситуації у сфері туризму. Проведені дослідження дали змогу запропонувати сучасні напрями та окремі заходи з розвитку підприємств у сфері туризму, які згруповано з позицій держави і регіонів, окремих туристичних організацій та споживачів туристичного продукту. Виокремлено результати впровадження запропонованих інструментів у діяльності підприємств у сфері туризму. Застосування запропонованих напрямів дасть змогу підвищити ефективність діяльності й показники роботи туристичних підприємств та всієї туристичної сфери України.
 • Item
  Стан, динаміка та проблеми ліквідності банківської системи України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Ільчук, П. Г.; Коць, О. О.; Мартинюк, Д. Я.; Рак-Млинарська, Е.; Ilchuk, P.; Kots, O.; Martyniuk, D.; Rak-Młynarska, E.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University; Bielsko-Biała School of Finance and Law
  Досліджено підходи науковців до визначення категорій “ліквідність банків” та “регулювання ліквідності банківської системи”. Здійснено ретроспективне аналізування підходів НБУ до регулювання ліквідності банківської системи та ідентифіковано використання двох основних методів. Виявлено стійкі динамічні тенденції ліквідності банківської системи у 2012–2020 рр. та ідентифіковано основні чинники, що спричиняють таку динаміку. Виявлено кризу надлишкової ліквідності банківської системи України, ідентифіковано її часові періоди, встановлено основні чинники її виникнення та їхні кількісні характеристики. Доведено непродуктивне використання високоліквідних активів банками, що зумовлено саме процесами регулювання рівня ліквідності банківської системи та використанням НБУ депозитних сертифікатів.
 • Item
  Фінансові відносини у сфері вищої освіти, основані на осібній та взаємній відповідальності суб’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Загірняк, Д. М.; Кратт, О. А.; Загірняк, М. В.; Zagirniak, D.; Kratt, O.; Zagirnyak, M.; Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського; Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
  Визначено інструментарій реалізації бюджетної політики держави за допомогою типізації фінансових відносин суб’єктів сфери вищої освіти. Солідарно-субсидіарний тип фінансових відносин визначає роль держави і як регулятора, і як замовника освітніх послуг. Як регулятор держава орієнтує поведінку споживачів на потреби ринку праці, а діяльність ЗВО − на фінансову автономію. Як замовник держава відповідає за фінансування ВО у вигляді держзамовлення. Солідарно-субсидіарний тип відносин держзамовника із постачальниками і споживачами освітніх послуг за допомогою інструментів, що дають змогу одночасно уникнути беззбитковості освітньої діяльності за спеціальністю і задовольнити потреби регіонального ринку праці, реалізує бюджетну політику держави у сфері вищої освіти, спрямовану на культивування індивідуальної та взаємної відповідальності суб’єктів.
 • Item
  Migration management: analytical and statistical data on migration in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Гальків, Л. І.; Прокопишин-Рашкевич, Л. М.; Halkiv, L. I.; Prokopyshyn-Rashkevych, L. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Вироблення спільних управлінських рішень, націлених на керованість, передбачуваність та корисність міграційних процесів, потребує пізнання нового наукового напряму – міграційного менеджменту. Ефективний міграційний менеджмент покликаний забезпечувати створення міцного фундаменту для стабілізації турбулентності сучасного світу. Це досягається завдяки використанню потенціалу міграції для розвитку, запобіганню її ризикам, зменшенню її негативних наслідків. Тому автори актуалізують необхідність визначення міграційного менеджменту та основних етапів національної міграції населення в Україні. Управління міграцією може мати позитивне значення і для країн походження, і для країн призначення, і для самих мігрантів. У структурі цієї концепції виокремлено три складові: суб’єкти, практики та дискурси. Міграційний менеджмент розглядається як ринкова система вирішення проблем, пов’язаних із міграцією населення, де держави можуть купити певне рішення. Тобто йдеться про отримання урядами держав рекомендацій та сценаріїв міграційної політики від міжнародних організацій на основі досліджень, проведених у цих державах. Науковий і суспільний дискурс в Україні тяжіє до проблем еміграції, оскільки відтік людського капіталу за кордон, набувши значних обсягів, відчутно впливає на економічні, соціальні, демографічні й політичні процеси в країні. Дослідження становища іммігрантів в Україні зазвичай реалізуються під патронатом міжнародних інституцій за участю громадських організацій. Проблема оцінювання параметрів імміграції зумовлена браком офіційної статистичної інформації. Статистику цього процесу ведуть різні інституції. Співпраця та координація дій міністерств і відомств у галузі імміграційної статистики низькі. Імміграційна політика України перебуває у стані формування, а її нормативно-правова база перманентно вдосконалюється. Проблема оцінювання кількості іммігрантів для України типова, як і для низки інших держав. Це зумовлено не тільки поширенням нелегальних потоків мігрантів та (чи) незаконним перебуванням окремих осіб після закінчення терміну дії візи, але й відмінністю правових форм перебування (постійне проживання, тимчасове проживання, перебування іноземців, які користуються міжнародним захистом та навчаються). Рівень імміграції в Україні залишається невисоким. Іноземці нерідко розглядають Україну не як бажане місце проживання, а як транзитну територію, зручний коридор на шляху до омріяної мети – проживання в Європі. Через територію України проходить один із п’яти основних маршрутів нелегальної міграції до держав Західної Європи – центральноєвропейський, який пролягає через Російську Федерацію, Україну, Польщу, Словаччину. Водночас транзитні міграційні потоки через Україну не впливають істотно на міграційну ситуацію у ЄС. Визначені числові характеристики, динамічні моделі та етапи міграційних змін населення віддзеркалюють окремі аспекти міграційного менеджменту в Україні.
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24)
 • Item
  Інноваційні засади організування діяльності промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Петрович, Й. М.; Petrovych, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Зроблено спробу з’ясувати сутність організування діяльності промислових підприємств на інноваційних засадах, показати важливість вирішення цієї проблеми в умовах прискореного науково-технічного прогресу і перманентних кризових явищ, окреслити важливість і переваги удосконалення організування виробничої діяльності промислових підприємств на інноваційних засадах як важливого чинника використання внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективності їхньої діяльності упровадженням комплексу заходів удосконалення організування виробництва із інноваційним наповненням, переважну більшість яких можна застосувати у виробничому процесі без значного інвестиційного забезпечення. І що найважливіше, заходи такого спрямування сприятимуть ефективному використанню наявного ресурсного потенціалу діючих промислових підприємств, зростанню їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах жорсткої конкуренції.
 • Item
  Теорія взаємодії в інноваційних процесах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Лісовська, Л. С.; Lisovska, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено та обґрунтовано авторську теорію взаємодії у інноваційних процесах. Доведено необхідність перегляду положень сучасних теорій у сучасних умовах, оскільки вони ускладнюють можливості та призводять до неефективності використання для здійснення інноваційних процесів на різних рівнях. Розвиток інноваційного процесу визначається показниками налагодження взаємодії між етапами та учасниками інновацій. Досліджено основні теорії економічного та особистісного розвитку, наявні в інформаційному полі менеджменту та інноватики. Автор дослідила теоретичні положення теорій особистісного розвитку, теорій інноваційного розвитку, теорій взаємодій та теорій партнерства, теорій інноваційної співпраці. Проаналізовано основні теоретичні внески цих теорій, а також можливість їх використання для формування авторської теорії взаємодії у інноваційних процесах. На підставі аналізування і виконаних досліджень автор виокремила положення теорії взаємодії у інноваційних процесах, які враховують зміну парадигми інноваційного процесу, еволюцію моделей інноваційних процесів, види взаємодій у інноваційних процесах. Авторська теорія містить визначення постулатів, гіпотез та очікуваних результатів. Розроблену теорію можна використовувати як підґрунтя для забезпечення інноваційного розвитку регіонів та країни за умови формування та реалізації дієвого механізму налагодження взаємодії між учасниками інноваційного процесу.
 • Item
  Обґрунтування стратегічних рішень виробників кондитерських виробів на підставі дослідження ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Кузьо, Н. Є.; Косар, Н. С.; Оприск, О. І.; Kuzo, N.; Kosar, N.; Oprysk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослідженням встановлено, що в Україні зростає попит на шоколадні плитки, тому їх виробники повинні оновлювати цю асортиментну групу товарів. На підставі первинної інформації визначено, що сьогодні АТ “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” повинно використовувати стратегію інтенсивного розвитку із пропонуванням нових смаків шоколаду чи додатками до нього, підвищеним вмістом какао-бобів, оновленням упакування товару та зміною його ваги залежно від сегмента ринку. Пріоритетні напрями інновацій визначено з використанням методу аналізу ієрархій.
 • Item
  Ресурси особистості як чинник стресостійкості державних службовців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Дорош, І. М.; Dorosh, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено теоретичний аналіз змісту ресурсної концепції стресу, визначено важливість прикладного застосування цього підходу в галузі вітчизняного публічного управління, який може стати підґрунтям для вирішення проблем підвищення рівня стресостійкості державних службовців. Для цього наведено модель професійного стресу, що запропонував Дж. Грінберг, яка дає можливість зрозуміти важливість особистісних характеристик працівника для конструктивного вирішення стресових ситуацій. Розкрито також зміст поняття “копінгу” як своєрідного типу подолання стресової ситуації, стратегії поведінки. Розглянуто базову класифікацію копінг-стратегій, яку запропонували Р. Лазарус та Фолкман, а також низку конкретних стратегій копінгу, що характеризують базові класифікаційні групи. В ході аналізування результатів власних емпіричних досліджень встановлено, що забезпечення високого рівня стресостійкості державних службовців – результат вдалого поєднання наявних особистих ресурсів фахівця на етапі його працевлаштування із постійним саморозвитком, навчанням, набуттям досвіду тощо.
 • Item
  Efficiency of using financial and credit instruments to intensify the innovative development of small business structures in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Данилків, Х. П.; Гембарська, Н. Є.; Волошин, О. П.; Danylkiv, Kh. P.; Hembarska, N. Ye.; Voloshyn, O. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано теоретичні й методичні положення, розроблено практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в економіці України із застосуванням впливу фінансово-кредитних інструментів. Розкрито роль та значення малих підприємницьких структур для української економіки, висвітлено основні проблеми їхнього інноваційного розвитку, зокрема доступну фінансову підтримку. Відзначено важливість інноваційного розвитку малих підприємств, зокрема їх від повідність змінам ринкових умов, збільшенню та прибутковості. Зазначено, що система фінансової підтримки діяльності суб’єктів малого підприємництва повинна будуватися на забезпеченні безперебійного поточного інноваційного розвитку. У статті розглянуто та критично описано наявні джерела та форми фінансової підтримки малих підприємницьких структур залежно від цілей їхньої діяльності. Зокрема, увагу звернено на самофінансування, власний капітал, державну фінансову підтримку, банківське та комерційне кредитування, фінансовий лізинг, факторинг, форфейтинг, програми фінансування міжнародних фінансових установ, грантове та венчурне фінансування. Найпоширеніші джерела фінансової підтримки поточної діяльності малого підприємства – його прибуток та банківське кредитування. Водночас можливість отримання банківської позики обмежена з багатьох причин. Перспективним видом фінансової підтримки інноваційного розвитку малих підприємницьких структур є венчурне фінансування у формі залучення коштів зовнішнього інвестора та грантової підтримки міжнародних організацій. Їх особливість полягає у наданні коштів на безповоротній основі. Детально розглянуто умови банківського кредитування за програмами українськонімецького фонду. Виділено особливості та обґрунтовано основні переваги та недоліки наявних фінансових джерел фінансування, а також запропоновано найефективніші підходи до фінансування інноваційної діяльності малих підприємницьких структур у несприятливих економічних умовах.
 • Item
  State regulation and support of organic farming in Canada and Ukraine: an overview of key indicators and comparative analysis of both countries
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Гвоздь, О. М.; Горинь, М. О.; Hvozd, O. M.; Goryn, M. O.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  Мета органічного сільськогосподарського виробництва – забезпечити людство високоякісною їжею без генетично модифікованих організмів та підтримати концепцію сталого розвитку суспільства. У статті визначено численні переваги органічного сільського господарства, що змушують задуматися про перспективи розвитку світового сільського господарства як одного із ключових факторів, що впливають на майбутнє наступних поколінь. У цій роботі також висвітлено основні передумови необхідності державної підтримки органічного виробництва у світі на прикладі двох великих органічних виробників – Канади та України та виконано порівняльний аналіз сучасного стану розвитку органічного сільськогосподарського виробництва цих країн.
 • Item
  Особливості управління соціальними ризиками в умовах розвитку дорожньої концесії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Білик, О. І.; Блинда, Ю. О.; Крохмальна, Н. М.; Bilyk, O.; Blynda, Y.; Krokhmalna, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначаючи системність розвитку держави, науки, економіки і суспільства через призму пошуку альтернативних джерел інвестування у дорожню галузь, в статті автори обґрунтували соціальні ризики, які виникають у разі застосування сублімативної форми фінансування розвитку дорожньої галузі через запровадження принципів державноприватного партнерства. Інвестування бізнесом у дорожню галузь в Україні у сучасних умовах ризикове через недосконалість законодавства, низький розвиток технологій, що можливо подолати, запроваджуючи концесійні підходи до розвитку галузі. Досліджено також вплив державно-приватного партнерства на соціальні ризики і запропоновано напрями їх мінімізації.
 • Item
  Попит домогосподарств на фінансові послуги: регіональний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Шкварчук, Л. О.; Слав’юк, Р. А.; Shkvarchuk, L.; Slav`yuk, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено методику регіонального оцінювання попиту домогосподарств на фінансові послуги. Методом К-середніх здійснено кластеризацію областей України за обсягами попиту домогосподарств на фінансові послуги. Виявлено, що попит домогосподарств на фінансові послуги у регіональному аспекті розподілено за законом Пуассона. Ідентифіковано регіони із домогосподарствами-донорами та регіони з домогосподарствами реципієнтами за обсягами та видами фінансових послуг. Доведено, що характер розподілу регіонів не залежить від рівня доходів домогосподарств та величини валового регіонального продукту.
 • Item
  Прикладна оцінка ризиків у системі забезпечення безпеки соціально-економічних процесів у кіберпросторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Шандрівська, О. Є.; Шинкаренко, Н. В.; Shandrivska, O.; Shynkarenko, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”; Lviv Politechnik National University; National Technical University “Dnipro Politechnik”
  Здійснено дослідження безпеки соціально-економічних процесів у віртуальному просторі. З’ясовано вплив ключових тенденцій сучасності на формування превентивних та адаптивних механізмів забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки підприємств. До основних зараховано глобалізацію, інформатизацію та індивідуалізацію потреб споживачів, медіатизацію суспільних явищ, детериторіалізацію та універсалізацію соціальних явищ. Викладено авторське бачення моделі забезпечення безпеки в інформаційній віртуальній сфері та співвідношення домінуючих ризиків, загроз та вразливостей соціально-економічного простору України на прикладі ідентифікації та оцінювання ризиків у кіберпросторі в частині безпекового зрізу інформаційних та фінансових потоків.
 • Item
  Modeling the impact of GCI components on Ukraine competitiveness
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Дзвоник, Р. Я.; Горбаль, Н. І.; Гошовська, О. В.; Dzvonyk, R. Ya.; Horbal, N. I.; Hoshovska, O. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Глобальна конкуренція зростає не лише на рівні продуктів/фірм, а й серед країн. Конкурентоспроможність країн визначається багатьма факторами та оцінюється за різними підходами та методами. Одними із найвідоміших є методології Інституту розвитку менеджменту (IMD) та Всесвітнього економічного форуму (WEF). Індекс глобальної конкурентоспроможності ВЕФ ґрунтується на 12 групах із понад 100 показників. Остання версія (GCI 4.0) охоплює: 1. Сприятливе середовище (інституції; інфраструктура; прийняття ІКТ; макроекономічна стабільність). 2. Людський капітал (здоров’я; навички). 3. Ринки (товарний ринок; ринок праці; фінансова система; розмір ринку). 4. Інноваційна екосистема (динамічність бізнесу; інноваційні можливості). За даними GCI 2019, Україна на 85-му місці із 141 країни. Конкурентоспроможність України погіршується вже третій рік поспіль. Основний регрес відбувся у сферах: фінансової системи, охорони здоров’я, упровадження ІКТ, макроекономічної стабільності та інноваційних можливостей. На основі цих 12 компонентів розроблено багатофакторну регресійну модель їх впливу на конкурентоспроможність України на основі агрегованих і стандартизованих показників GCI 2009–2019 рр. Для оцінювання параметрів моделі використано метод найменших квадратів і додаток “Аналіз даних” програми MS EXCELL. Отриману модель протестовано. У результаті моделювання виявлено, що на конкурентоспроможність України найбільше вплинули показники інституцій та розвитку фінансового ринку. Отже, вони повинні стати пріоритетними напрямами розвитку та політики держави.