Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2013. – №777

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 777 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 124 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Practical examination of longitudal acceleration in the racing car in the aspect of ground adhesion of bituminous surface
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Krawiec, P.; Waluś, Konrad J.; Polasik, Ja.
  This work concerns problems connected with race car's behavior permitted to traffic motion on dry asphalt surface during braking and rapid acceleration. The characteristics of the vehicle is presented with particular reference to type of tires. Environmental characteristics and road surface were made. The result of the research and analysis are kinematic characteristics of the particular features of the vehicle enabling assessment the probable risk both for diver and other road users. Ця робота стосується проблем, пов'язаних із поведінкою перегонового автомобіля, дозволеною під час руху по сухому асфальтовому покритті під час гальмування і раптового прискорення. Характеристики транспортного засобу було подано з відповідним посиланням на тип шин. Також було проаналізовано характеристики навколишнього середовища і дорожнього покриття. Результатом дослідження і аналізу є кінематичні характеристики особливостей транспортного засобу, які дають змогу оцінити ймовірний ризик як для водія, так і для інших учасників дорожнього руху.
 • Item
  Segmentation of partially-blurred images using wavelet transform
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Piontko, N.; Karpinski, M.
  In the research a method for segmentation of partially-blurred images using the wavelet transformation, particularly coiflet of the order L=3 is presented. The entropy is used as a segmentation criterion based on wallet transformation. K-means method is used for image segmentation. Developed method was tested and has shown good results of his work; it correctly performs more than 82 % of pixels of image, and in many individual cases, more than 90 %. Розроблено метод сегментування частково спотворених зображень із використанням вейвлет-перетворення, зокрема, койфлета порядку L=3, і ентропії як критерію сегментування. Застосовано метод k-середніх для сегментації зображення на основі розробленого критерію. Здійснено тестування методу, результати якого показали хороші показники сегментування, а саме: метод дає змогу досягти правильної сегментації більше ніж 82 % пікселів, а в багатьох окремих випадках більше ніж 90 %.
 • Item
  Research of automatization and formation of comfort zones
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Mazur, V.; Strilka, O
  The results of experimental research and approaches to automated formation of comfort zones discussed in this article. Розглянуто результати експериментальних досліджень та підходи до автоматизованого формування зон комфортності.
 • Item
  Automation of engineering of a mechatronic sensor for a manipulator
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кolesnyk, К.; Ziaei, M.; Neumann, K.-H.; Kretovych, N.
  Frequency analysis and results of a research of a force sensor of a mechatronic manipulator in stressed state are presented. The finite - analytical model of a sensor for holding finite element analysis was designed.holding finite element analysis was designed. Наведено результати дослідження напружено деформованого стану та власних частот коливань датчика сили мехатронного модуля маніпулятора. Розроблено скінченно-аналітичну модель датчика для проведення частотного аналізу методом скінченних елементів.
 • Item
  Method and program model of microelectromechanical systems components synthesis based on genetic algorithm and ontology models
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Vasyliuk, Ia.; Teslyuk, V.; Denysyuk, P.
  In this paper the general process and the concurrent synthesis realization model of microelectromechanical systems, which is based on developed genetic algorithm, are described. As the synthesis task in the sphere of complex microsystems is very comprehensive and timeconsuming, the actuality of performance and speed issues to generate the novel system and its components constructions is still up-to-date unsolved item. The developed model facilitates and accelerates the synthesis of the new and unique microelectromechanical systems structures.ontology, genetic algorithm (GA), stochastic methods, concurrency. Описано загальний процес і паралельну модель реалізації синтезу мікроелектромеханічних систем, що ґрунтуються на розробленому генетичному алгоритмі. Оскільки завдання синтезу у сфері комплексних мікросистем є дуже складним у своїй структурі і затратним у часі, актуальність питань виконання і швидкості, щоб згенерувати новітню систему і її структурні компоненти, є все ще невирішеною сьогодні. Розроблена модель сприяє і прискорює синтез нових і унікальних мікроелектромеханічних структур системи.
 • Item
  Conception of six-axis joystick
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Gajda, A.; Krawiec, P.
  At the beginning of this article authors show limitations of currently used solutions in the field of reliable and safe working machines mechanical arms steering systems. There is also presented a conception of six-axis joystick which could be used to test new solutions in mentioned application. Presentation show main mechanical and measuring sub assemblies. Deficiencies and constraints of proposed construction were also discussed. Future works and plans were described at the end of article.plans were described at the end of article. Key words: joystick, multiple-axis joystick. На початку цієї статті автори описують обмеженість використовуваних сьогодні рішень в галузі надійних і безпечних робочих машин, механічних рук, систем управління. Також наведено концепцію джойстика з шістьма осями, який можна використовувати для тестування нових рішень у певних застосунках. Презентація показує основні механічні та вимірювальні складові одиниці. Було також обговорено недоліки і обмеження запропонованої структури. Плани для майбутньої роботи описано наприкінці статті.
 • Item
  Study of trailer lashing mechanical properties in terms of transport safety
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Olszewski, Z.; Krawiec, P.
  Abstract This paper pointed out the risks resulting from both improper cargo securing and trailer lashings material properties. Paper presents method used for strap testing of under different environmental conditions. Obtained results confirm initial authors assumption that there is a relationship between the humidity and straps mechanical and rheological properties. Effects of the work will be used to build a numerical model and to simulate the behaviour of straps under different climatic, road and utility conditions.Описано ризики, спричинені неправильним кріпленням вантажу та властивос- тями матеріалів для кріплення причепів. Наведено метод, який використовується для тестування пасків у різних умовах навколишнього середовища. Отримані результати підтверджують початкові припущення авторів про те, що існує зв'язок між вологістю і механічними та реологічними властивостями пасків. Результати роботи буде використано для побудови цифрової моделі та моделювання поведінки пасків у різних кліматичних, дорожніх і комунальних умовах.
 • Item
  Named-entity recognition for sentiment analysis of Ukrainian reviews
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Romaniuk, A.; Romanyshyn, M.
  This paper describes the necessity of named-entity recognition for the implementation of sentiment analysis and presents methods and tools for recognition of appropriate named entities in Ukrainian restaurant reviews.ofspeech tagging. Йдеться про необхідність виділення іменованих сутностей для вирішення завдання емоційно-смислового аналізу. Також наведено методи та засоби для виділення потрібних іменованих сутностей в україномовних відгуках про заклади харчування.
 • Item
  Parallelization computations during simulation of mechanical components of mems-based diakoptical approach
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Karkulovskyi, B.; Karkulovskyy, V.; Kernytskyy, A.; Pukshyn, O.
  The article reviews the main factors that determines the relevance of the development of special resolution of mechanical systems equations. We propose to use the diacoptical approach to design mechanical components of MEMS. Розглянуті основні фактори, які визначають актуальність розроблення спеціального розв’язання рівнянь, які описують механічні системи. Ми пропонуємо використовувати діаскопічний підхід до проектування механічних компонентів МЕМС.
 • Item
  Some methods in software development recommendation systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Stekh, Y.; Artsibasov, V.
  This article analyzes the current state of the models and methods of building recommendation systems. The basic classes of problems that solve the recommendation system are highlighted. The features of the method collaborative filtering are shown. Developed a method for calculating the similarity coefficients, taking into account the sparseness of ratings vectors of goods and people. Проаналізовано сучасний стан моделей і методів побудови рекомендаційних систем. Виділено основні класи задач, які розв’язують рекомендаційні системи. Показано особливості застосування методу спільної фільтрації. Розроблено метод розрахунку коефіцієнтів подібності, який враховує розрідженість векторів рейтингів товарів і користувачів.
 • Item
  Development of vhdl-ams model of integrated microaccelerometer with sigma-delta control
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Holovatyy, A.; Teslyuk, V.; Lobur, M.
  In the paper, VHDL-AMS model of microaccelerometer with sigma-delta control for computer-aided design has been developed. The created model has made possible the simulation of dynamic characteristics of the integrated capacitive microaccelerometer, signal processing and digitizing, simulation of force feedback control using sigma-delta technique on the applied force of acceleration and also to perform the analysis of the device at the behavioral level of computer-aided design. Розроблено VHDL-AMS модель мікроакселерометра з сигма-дельта контролем для системи автоматизованого проектування. Створена модель зробила можливим моделювання динамічних характеристик інтегрованого ємнісного мікроекселерометра, обробку сигналу і оцифровування, моделювання контролю force feedback, застосовуючи сигма-дельта методику на прикладну силу прискорення, а також для проведення аналізу приладу на рівні поведінки системи автоматизованого проектування.
 • Item
  The structure of web-oriented cad system for microelectronic devices of designing
  (2013) Korpyljov, D.; Tkachenko, S.
  The paper considers an approach to developing a framework WebCAD using Web technology to visualize the results of the system design MED (micro electronic devices) design. Розглянуто підхід до створення структури WebCAD з використанням Web технології для візуалізації результатів роботи системи конструкторського проектування МЕП.
 • Item
  The peculiarities of genetic algorithm of planning the route of mobile robot moving
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Kryvyy, R.; Luno, A.
  This paper is about finding the optimal route of mobile robots. A genetic algorithm was analyzed and created on the basis of neural net used in this task.analyzed and created on the basis of neural net used in this task. Розглянуто особливості знаходження оптимального маршруту мобільних роботів. На основі нейронних мереж, які використовуються у задачі, було проаналізвано і розроблено генетичний алгоритм.
 • Item
  Thermal analysis of composites in the termet system
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Halushko, O.; Farmaga, I.; Shmigelskyi, P.
  The paper describes main approaches to thermal analysis of composites in Termet CAE system. Also it describes some principles of FEM implementation in the system.CAE system. Also it describes some principles of FEM implementation in the system. Описано основні підходи теплового аналізу композитних матеріалів, які реалізовані у системі Термет. Наведено деякі принципи реалізації МСЕ у системі.
 • Item
  Information integration of the repository of software ui components with the data Structure of user interaction
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Markelov, O.
  The structural model of information integration data about the software UI elements (different graphic representations, properties and parameters, and multi source code implementation in various programming languages, etc.) with the structural modules of tracking and storing data about interactions of user interface is proposed. Запропонована структурна модель інформаційної інтеграції даних про елементи інтерфейсу користувача програмного забезпечення (різних графічних представлень,властивостей та параметрів, та їх мультиреалізації програмними кодами різними мовами тощо) із структурними модулями засобів фіксування на накопичення даних проінтерактивні взаємодій користувачів з інтерфейсом.
 • Item
  Simple method of obtaining of logic functions polynomials with given Роlarity of variables
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Rytsar, B.
  This article presents a simple numeric set-theoretical method of obtaining of the logic functions Fixed Polarity Reed-Muller polynomials (including of Zhegalkin polynomial) with arbitrarily given polarity of n variables. The advantages of the suggested method are illustrated by the examples. Описано простий числовий теоретико-множинний метод одержання поліномів Ріда-Маллера з фіксованою полярністю (зокрема поліном Жеґалкіна) логікових функцій від n змінних. Переваги методу проілюстровано на прикладах.
 • Item
  Functionally logistic model оf commercial content processing
  (Lviv Polytechnic National University, 2013) Berko, A.; Vysotska, V.; Chyrun, L.
  In the given article is functional logistic model of commercial content processing as the content life cycle stage in electronic commerce systems proposed. The model of commercial content processing describes the information resources forming in electronic content commerce systems and automation technology simplifies the commercial content management. In the given article the main problems of electronic content commerce and functional services of commercial content processing are analyzed. The proposed model gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of commercial content formation, management and support. Запропоновано функціонально-логістичну модель опрацювання комерційного контенту як етап життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель опрацювання комерційного контенту описує процеси формування інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію управління комерційним контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання комерційного контенту. Запропонована модель дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу комерційного контенту.
 • Item
  Comprehensive method of commercial content Support in the electronic business systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Vysotska, V.; Chyrun, L.; Chyrun, L.
  In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the given paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.lifecycle, electronic content commerce system. Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом.