Архітектура. – 2009. – №656

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянуто актуальні проблеми теорії та практики в архітектурі і містобудуванні, подано результати досліджень в галузі історії архітектури, збереження та реставрації пам’яток архітектури. Висвітлено питання, що стосуються сакральної архітектури, будівництва і реконструкції житлових та громадських споруд, ревалоризації та модернизації архітектурних об’єктів.Для наукових працівників та інженерів, які працюють в галузі в галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 656 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 256 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Архітектура» № 656
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Зміст до Вісника «Архітектура» № 656
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Проблеми дизайн-творчості в умовах розвитку комп’ютерних технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Габрель, Т. М.
  Вивчення, дослідження та аналіз різноманітних творчих методик із використанням компютера як інструмента у творчому процесі дизайнера - актуальне завдання, завдяки якому можна буде розробити практичні рекомендації для підготовки нових спеціалістів в галузі. Study, research and analysis of various creative methods based on computer usage as an instrument in the designer’s creative process is a matter of great importance enabling further development of practical guidelines for training new specialists in the given field. The author outlines and classifies problems of design in the context of computer technologies development.
 • Item
  Проблема забезпечення комфорту довкілля і престижності міст України в сучасних умовах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рудницький, А. М.; Дида, О. А.
  Розглянуто проблеми методики формування комфортної ситуації в містах архітектуриними засобами та забезпечення престижності міст в умовах сучасної України. The problems of the methods of forming a comfortable situation in towns by architectural means and securing the prestige of towns in the conditions of the present Ukraine are considered.
 • Item
  Архітектурні та природно-кліматичні чинники енергоощадності у містобудівному середовищі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Казаков, Г. В.; Лукомська, І. О.; Романюк, І. Д.
  Розглянуто актуальне питання енергоощадності за рахунок природно-кліматичних умов та архітектрних факторів. Описано всі ці фактори. На основі досліджень даються деякі рекомендації щодо проектування і будівництва з метою зменшення енерговитрат. The article is devoted to the actual question of energy saving at the expense of the natural climatic conditions and architectural factors. General description of all these factors is done. The research is focused on the problem of reducing energy consumption. On the ground of investigations some guidelines about designing and building were given and definite conclusions were made.
 • Item
  Визначення поняття “логістика міста”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Іванова-Костецька, Г. С.
  Розкрито зміст поняття "загально" логістики та логістики міста. The concept of logistics and city logistics is opened.
 • Item
  Містобудівні аспекти розвитку кубинської столиці Гавани
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гофер, А.
  Проаналізовано історію та перспективи містобудівного розвитку кубинської столиці Гавани. The article is devoted to the analysis of the history and the perspectives of city-planning development of Cuba’s capital Havana.
 • Item
  Концепція комплексного облаштування м. Львова. Основні положення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Криворучко, Ю. І.; Базилевич, В. В.; Крамарчук, Х. П.
  У статті викладено окремі положення Концепції комплексного облаштування м.Львова. This paper is devoted to the main thesis of the Conception of the complex designing of Lviv environment.
 • Item
  Театр ландшафту – ландшафт театру
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Богданова, Ю. Л.; Кушнір, Т. І.
  Розглянуто основні особливості гармонійного проектування середовища садів і парків із використанням театрально-видовищної функції як сучасного засобу реанімації міських ландшафтів. In the article there are the basic features of the harmonious planning of environment of gardens and parks are considered with the use theatrical and show functions, as a modern mean of reanimation of the city landscapes.
 • Item
  Визначні монастирі Бойківщини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Чень, Л. Я.
  Розкрито архітектурно-планувальні особливості визначальих монументальних василіанських монастирів Бойківщини. Проаналізовано планувально-просторовий розвиток впродовж століття. It is exposed architectonically plan features of prominent monumental vasilianskikh monasteries of Boykivschini. An analysis is conducted plan-spatial to development during ages.
 • Item
  Відновлення історичної правди: загибель конструктивізму в Україні на початку 30-х рр. (постановка проблеми)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Cмоленська, С. О.
  Досліджено складний етап української архітектури радянського періоду:непеприродного переходу від радянського авангарду до "сталінського ампіру" The article brings up a question of research of the difficult stage in the Ukrainian Soviet architectural history : unnatural sudden change from the Soviet avant guarde to „Stalin empire style”.
 • Item
  “Позиція ± нуль” – примирення усього?
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Середюк, І. І.
 • Item
  Типологічна структура житла для бездомних в Україні та за кордоном
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Соловій, Л. С.
  Розглядається типологічна структура житла для бездомних та проблеми, пов’язані з їх створенням, типи планування типів житла для бездомних. In this article we discuss the socials, demographics and psychologist problems of the homeless, as phenomena in Ukraine. Also, we including the determination of quantizes of homeless and the motives of in Ukraine.
 • Item
  Проблеми нормування та розрахунку інсоляції житла
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кінаш, Р.; Яців, М.; Лагуш, В.; Ігнатюк, А.
  Розглянуто містобудівні, архітектурні, санітарно-гігієнічні й екологічні аспекти нормування, оцінювання та розрахунку тривалості інсоляції в умовах реконструкції житлової забудови та впровадження нового будівництва в історично сформоване міське середовище. In the article the town-planning, architectural, sanitary-hygenic and ecological aspects of setting of norms, evaluation and calculation of duration of insolation are examined in the conditions of reconstruction of housing building and introduction of new building in the historically formed city environment.
 • Item
  Театральні приміщення в історичних українських культурно-просвітницьких будівлях (на прикладі Львова)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Копиляк, І. М.
  Розглянуто ключові етапи зародження та розвитку українського театру та його зв'язок із діяльністю мережі українських культурно-просвітницьких закладів. This article presents the key stages of origin and development of the Ukrainian theatres and its connection with activity of network of Ukrainian cultural and educational buildings.
 • Item
  Поліхромія народного житлового будівництва як база для використання в колористичному проекті архітектурно-просторового середовища
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Войтович, Д. І.
  Висвітлено проблематику сучасної колористики архітектурно-предметного середо- вища та впровадження народних (етнографічних) поліхромних рішень у декоративно- ужитковому мистецтві та їх особливостей в формуванні колористичної палітри для забезпечення і збереження своєрідності забудови нових поселень та малих міст України. The article covers the problems of modern coloristics in architectural and object environment, solutions to the problems via introduction of folk (ethnographic) polychromatic solutions in decorative applied art as well as their peculiarities in the formation of coloristic palette for the sake of ensuring and preserving specificity of building up new settlements.
 • Item
  Концепція реабілітації промислово-виробничих підприємств в структурі м. Львова (на прикладі колишнього Львівського м’ясокомбінату)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Іванов-Костецький, С. О.
  Досліджено історію формування, становлення та занепаду колишнього Львівського м’ясокомбінату та на прикладі Львова висвітлено існуючі і програмні проблеми архітектурно-функціональної та історикокультурної реабілітації виробничих комплексів. It is investigated history of formation, formation and decline were «a meat-packing plant in Lviv» and on an example of Lvіv it is shown existing and program problems of architecturally-functional and historical and cultural rehabilitation of industrial complexes.
 • Item
  Феномен єврейського театру в Україні та США
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гой, Б. В,
  Висвітлено питання розвитку єврейської театральної культури на теренах сучасної України, її впливу на розвиток сучасного американського і світового театрального мистецтв, зокрема на розвиток жанру мюзиклу та формування принципів побудови театру мюзикл-холу, а тако жз’ясовано, яке місце в цих процесах належить давній українській музично-пісенній культурі. The article is devoted to illumination of question of development of the Jewish theatrical culture at the territory of modern Ukraine and its influence on development of modern American and world theatrical culture.
 • Item
  До проблеми збереження монументальної кераміки кінця XX ст. в інтер’єрах Львова
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Винниченко, О. М.
  Розкрито роль монументальної кераміки кінця XX ст. у створенні мистецького середовища Львова. Показана необхідність її збереження в інтер’єрах Львова. The role of monumental ceramics of end of the XX c. is exposed in creation of artistic environment of Lvіv.The necessity of its saving is shown for the interiors of Lvіv.
 • Item
  Зміст та форма як вираження суті сакрального простору в храмобудуванні України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гнідець, Р. Б.
  Розглянуто сакральний простір храмової архітектури, який у своїй формотворчій структурі виражений через певні форми та їх змістовненаповнення, а також співіснування таких креативних його компонентів, як ідея – форма – функція – значення та знак-символ. This article to consider the sacral space in the temple architecture what is express in ones of forming structure through the definite forms and theirs profound be filled.How to coexist like that its creative components, such us idea-form-function-sense or marc-symbol.