Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2004. – № 515

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику публікуються статті за результатами завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 515 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 140 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Підвищення коефіцієнта стиску монохромних зображень на основі косинусного перетворення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Таянов, С. А.
  Запропоновано методику стиску монохромних зображень на основі косинусного перетворення та досліджено метрологічні властивості цієї методики. A method of compression of monochrome images on the basis of cosine transform is offered and metrological properties of offered method are explored.
 • Item
  Структура та фазовий склад сплаву Ti-6AI-4V після комплексного лазерного легування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Плешаков, Е. І.; Кирилів, О. В.; Онуферко, В. К.
  Лазерне легування сплаву Ti-6Al-4V Нітроґеном, Карбоном та Бором формує в поверхневому шарікомпозитну структуру, яка складається в основному з дендритівTi(C,N), розміщених у порівнянопластичній мартенситній матриці.Laser alloying of Ti-6Al-4V with N2, C, BN produces in the surface layer copositemicrostructure which contain mainly Ti(C,N) dendrites uniformly distributed in the ductilemartensitic matrix.
 • Item
  Заварювання тріщин у корпусних деталях з чавуна термохімічними заварювальними засобами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Лебедєв, Б. В.
  Розглянуто питання заварювання тріщин в чавунних деталях термохімічними енергонезалежними стержнями. Наведено дані щодо належної енергетики, розмірів та методів виготовлення термохімічних стержнів. Приведено технологію заварювання. Відображено, що дані засоби можуть бути рекомендовані для оперативного ремонту механізмів. Questions of welding of cracks in pig-iron details by thermochemical energy independent cores are considered. Cited the data on necessary power, the sizes and performance of thermochemical cores. Cited the technology of welding. It is shown, that these means can be recommended for operative repair of mechanisms.
 • Item
  Металознавчі аспекти руйнування кисневих балонів під час експлуатації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Кузін, О. А.; Яцюк, Р. А.; Мещерякова, Т. М.; Лаушник, І. П.
  Дослідження хімічного складу, мікроструктури, твердості й механічних властивостей фрагментів кисневих балонів дозволило встановити відмінності в причинах їх руйнування: порушення правил експлуатації та зниження несучої здатності корпусу за рахунок окрихчення сталі, спричиненого розвитком процесів загальної й міжкристалітної корозії. Research of a chemical compound, microstructure, hardness and mechanical properties of fragments of oxygen cylinders has allowed to establish differences in the reasons of their destruction: infringements of service regulations and decrease in bearing ability of the case for the account ohrupchivanija steel, caused by development of processes of the general and mezhkristallitnoj corrosion.
 • Item
  Технологія отримання корпусів кранів з бронз у результаті екзотермічних реакцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Жигуц, Ю. Ю.
  Наведено результати отримання мідних сплавів нетрадиційною технологією термітного виплавляння. Теоретичні та експериментальні дослідження підтверджують можливість здійснення плавлень у металотермічних реакторах із збільшенням об’ємів завантаження шихти. Для покращання техніко-економічних показників технології синтезу використовується мливо бронзової та алюмінієвої стружки. The article under consideration deals with the possibilities of creating materials at the expense of "non-traditionally" technology, which contain, metallothermy and self-propagating high-temperature synthesis. A special attention is being paid to thermit mixtures in order to get copper alloys – bronzes and their practical application in production.
 • Item
  Оптимізація параметрів подрібнення твердої сировини під час розчинення та екстракції в полі гравітаційних або відцентрових сил
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Білонога, Ю. Л.
  Враховуючи рівняння Фіка–Шукарева, розрахунковим методом виведений критерій оптимізації, оптимальний коефіцієнт турбулізації ламінарного (Л) шару при гравітаційній та відцентровій екстракції. На прикладі осадження кристалів марганцевокислого калію у воді, а також подрібнених частинок підшлункової залози забійних тварин у розчині етилового спирту показано можливість застосування вказаного критерію для розрахунку оптимальних діапазонів подрібнення сировини при максимальній інтенсивності дифузійних процесів, зокрема розчиненні та екстракції в системі тверде тіло – рідина. Taking to consideration the Fique–Shukaryev equity, the criterium of optimization ( the optimal coefficient of laminar layer turbulization ) is found out in gravity and centrifugal extraction conditions. On the example precipitation of KMnO4 crystals in water as well as cut particles of pancreas of slaughted animals in ethanol was shown a possibility of the mentionned criterium usage for the calculation of optimal diapasons of the row material cutting during insuline production and other organic preparates in maximal diffusion process intensity, especially in dissolution and extraction in hard body and liquid system.
 • Item
  Математичний опис залишкових мікронапружень у термінах феноменологічної моделі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Голиборода, І. М.; Кузьо, І. В.
  Досліджується представлення залишкових мікронапружень, здатних до релаксації і залежних від історії навантаження, в межах дворівневої феноменологічної моделі нелінійної деформації полікристалів. Досліджується трансформація мікронапружень при циклічному термомеханічному навантаженні. The representation of residual stresses in terms of the two-level phenomenological model of non-linear deformation is discussed. The stresses are able to relax in time and are dependent on the history of loading. Transformation of the stresses under the cyclic thermal and mechanical loading is discussed.
 • Item
  Загальні аспекти технології оброблення поверхонь струменем незв’язаних твердих тіл
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Стоцько, З. А.; Стефанович, Т. О.
  Виділено і проаналізовано вхідні фактори та вихідні параметри, що є базовими для аналітичного описання і оптимізації технологічних режимів процесу струменевої обробки, підвищення керованості процесом. In the article the input factors and output parameters, which are fundamental for analytical description and optimization of blasting technological regimes and increasing of process management are picked out and analysed.
 • Item
  Динамічні процеси у рухомих одновимірних системах і один підхід до їх дослідження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Стоцько, З. А.; Сокіл, Б. І.; Сеник, А. П.; Арсиненко, Н. О.
  Запропоновано методику дослідження хвильових процесів у нелінійно пружних одновимірних системах, які характеризуються поздовжнім рухом. В основу досліджень покладено узагальнення методів: Д’Аламбера знаходження хвильових розв’язків деяких класів лінійних рівнянь з частинними похідними; асимптотичного Крилова–Боголюбова–Митропольського (КБМ) на відповідні збурені квазілінійні рівняння. The technique of research of wave processes in nonlinear elastic one-dimensional systems is offered which are characterized by longitudinal movement. In a basis of research the generalization of methods is necessary: D'Аlamber of a presence (finding) of the wave decisions of some classes of the equations in private (individual) derivative; asymptotic on appropriate indignant kvasylinear of the equation.
 • Item
  Технологічні можливості резонансних вібраційних притиральних машин з кутовими та коловими коливаннями притирів для оброблення плоских поверхонь деталей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Повідайло, В. О.; Костенко, М. А.; Гаврильченко, О. В.; Шпак, Я. В.
  Подано аналіз експериментальних досліджень і порівняння технологічних можливостей резонансних вібраційних притиральних машин з коловими та кутовими коливаннями притиральних дисків. An analysis of experimental researches and comparison of technological possibilities of resonance vibration lapping machines with the circle and with the angular oscillations of lapping disk is given in article.
 • Item
  Роторні дозатори для сипких продуктів, придатних до присипання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Коруняк, П. С.; Боровець, В. М.
  На основі проведеного аналізу існуючих конструкцій дозуючих пристроїв встановлено доцільність використання роторних дозаторів для подачі продуктів, придатних до прилипання. Запропоновано нові конструкції дозаторів з розширеними технічними характеристиками. On the basis of conducted analysis of existent constructions of dosage devices expedience of use of rotor metering devices is set for serve of products suitable to adhesion. New constructions of metering devices are offered with the extended technical descriptions.
 • Item
  Взаємозумовленість структури рядів передатних відношень та оптимальних законів перемикання ступеневої трансмісії автомобіля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гащук, П. М.; Пельо, Р. А.
  Наведено результати досліджень взаємовпливу між параметрами механічної трансмісії автомобіля та оптимальними законами перемикання передач щодо паливної ощадності. У результаті досліджень виявлено характеристику двигуна, яка поряд з іншими дає змогу синтезувати значення структури рядів передатних відношень механічної трансмісії, за яких досягається повний пріоритет вищої передачі над нижчою. Here are the results of the research of interaction between automobile mechanical transmission parameters and gear changing optimal rules that deals with fuel consumption. Results of the research display the engine and other characteristic enable it to synthesize mechanical transmission gear ratio series according to which complete priority of higher gear of over lower is reached.
 • Item
  Дискретна методика визначення характеру зношення притира на резонансній вібраційній машині з кутовими коливаннями притирального диска
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гаврильченко, О. В.; Ланець, О. С.; Шпак, Я. В.
  Описується запропонована авторами дискретна методика визначення характеру зношення притира касетою з деталями та правильним кільцем на резонансній вібраційній машині з кутовими коливаннями притирального диска, яка базується на положенні, що характер зношення притира залежить тільки від відносної швидкості руху касети з деталями відносно притира. An offered by authors discrete method of determination of nature of tearing down lapp by cassette is described in article with details and the correct ring on the of resonance vibration lapping machine with the angular oscillations of lapping disk, which is based on position, that the nature of tearing down lapp relies only on the relative speed of cassette motion with details in regard to lapp.
 • Item
  Дослідження динамічних характеристик вібраційно-відцентрового зміцнення довго вимірних циліндричних деталей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Афтаназів, І. С.; Литвиняк, Я. М.; Кусий, Я. М.
  Здійснено теоретичні дослідження стосовно динамічних характеристик методу вібраційно-відцентрового зміцнення (ВВЗ) металевих довгомірних циліндричних деталей. Описано методику досліджень, наведено просторову принципову схему вібраційно-відцентрового зміц-нювального інструменту з електромагнітним приводом та пружними системами. На підставі досліджень отримано та проаналізовано емпіричні залежності для визначення основних динамічних характеристик методу ВВЗ. Розроблено алгоритм аналізу динамічних характеристик контактної взаємодії робочих органів електромагнітного зміцнювача з пружними системами та оброблюваної поверхні. In this article dynamic parameters’s theoretical researches of a vibratory-centrifugal strengthening treatment of long-sized cylindrical details is held. The procedure of researches is described. The spatial principle diagram of the hardening instrument with an electromagnetic drive is suggested. The mathe-matical equations for definition of the (VCH) method's basic dynamic parameters are explored and analysed.
 • Item
  Технологічні можливості зниження амплітуди коливань технологічної системи шліфування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Шахбазов, Я. О.
  Аналізуються закономірності зниження амплітуди коливань технологічної системи за рахунок обмеження зазору між шліфувальним кругом та шпинделем шліфувального верстата. The regularities of the reduction of the amplitude of the fluctuations technological systems are analysed to account of the restriction of the clearance between polishing around and spindle tool.
 • Item
  Класифікація виробів під час оптимізації та проектування технологій оброблення вільними абразивами у вібруючих контейнерах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Міцик, А. В.
  Наведено аналіз класифікацій деталей, що обробляються вільними абразивами у вібруючих контейнерах. Отримані результати можуть бути використані приоптимізації існуючих та проектуваннінових технології і устаткування щодо віброоброблення великогабаритнихскладнопрофільних виробів.The analysis of classifications of details subject to processing by free abrasives invibrating is presented. The obtained results can be used at the optimization of existing processes at designing of new technologies and the equipment for vibrating processing of largesizedcomplex shape products.
 • Item
  Застосування симплекс-методу для структурної оптимізації автоматизованих ліній пакування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Пальчевський, Б. О.; Власюк, С. В.
  Обґрунтовано застосування симплекс-методу для оптимізації структури автоматизованої лінії. Проведено зведення задачі цілочислового лінійного програмування до системи канонічних рівнянь із цілими коефіцієнтами та визначено умови отримання унімодулярної матриці обмежень. Наведено алгоритм оптимізації та приклад знаходження оптимальної структури автоматизованої лінії пакування в’язких продуктів. Showing simplex method for structure optimization of automatized line. It has been held of task integer line programation to the system of canonical equations with complete coefficients and has been found condition for getting the unimodular matrix of limiting. There's an algorythm for optimization and an example to finding an optimal structure of automatized line for packaging past products.
 • Item
  Математична модель точності фрикційного оброблення циліндричних поверхонь
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гурей, І. В.; Гурей, Т. А.
  Розроблено математичні моделі визначення точності зміцнених циліндричних поверхонь після фрикційного оброблення, основані на визначенні балансу точності технологічного обладнання. The mathematical model of accuracy determination of cylinder hardening surface after friction processing is developed. The model is based on precision balance determination of production equipment.