Вимірювальна техніка та метрологія. – 2019. – Випуск 80, №2

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричних баз Index Copernicus, CrossRef (DOI)

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Том 80, випуск 2. – 82 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 80, № 2)


1
5
12
16
23
30
41
49
56
64
73
80

Content (Vol. 80, No 2)


1
5
12
16
23
30
41
49
56
64
73
80

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Метод підвищення точності вимірювання температури за інфрачервоним випроміненням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Гоц, Н.; Паракуда, В.; Дзіковська, Ю.; Hots, Nataliya; Parakuda, Vasyl; Dzikovska, Yuliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Нововолинський електромеханічний коледж; Lviv Polytechnic National University; Novovolynsk Electromechanical College
  Із метою технічного діагностування об’єктів проаналізовано результати вимірювання температури за інфрачервоним випроміненням та визначено градієнт температури поверхні об’єкта дослідження. Обидва показники інформують про особливості зовнішньої та внутрішньої будови об’єктів, наявні дефекти та їх розташування. Як результат, така інформація є важливою під час планування та проведення профілактичних заходів, виконання ремонту чи організації подальших уточнювальних досліджень. На світовому ринку багато компаній виробляє радіаційні термометри, тепловізори та інфрачервоні камери. Це зумовлено використанням доступних та високотехнологічних матричних детекторів випромінювання і мікропроцесорів, а також можливістю розроблення інтерактивного та доступного користувачеві програмного забезпечення. Власне тому ці вимірювальні прилади малогабаритні, характеризуються низьким енергоспоживанням із високою продуктивністю і можливістю опрацювання інформації у режимі реального часу. Це сприяє розширенню їх використання у промисловості. Проте низька точність вимірювання температури за інфрачервоним випроміненням може призвести до хибного трактування термограм, формування помилкових висновків та прийняття неправильних рішень. Це пов’язано з відсутністю достовірної інформації про значення факторів впливу в реальних умовах функціонування об’єктів дослідження, а саме коефіцієнта випромінення поверхні досліджуваного об’єкта, пропускання проміжного середовища та фонового випромінення. Саме тому важливим є підвищення точності вимірювання температури та градієнта температур у промисловості, зокрема, за допомогою розроблення методів вимірювання, які можна використовувати в реальних умовах.
 • Item
  Похибки вимірювання температури рідинними термометрами у разі зменшення їх лінійних розмірів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Яцишин, С. П.; Мельник, Х. Л.; Yatsyshyn, Svyatoslav; Melnyk, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено методологічні основи вивчення систематичної похибки вимірювання температури рідинними термометрами. Встановлено існування близько шести складових цієї похибки. Їхня відносна вага змінюється залежно від умов градуювання та застосування, особливостей виготовлення та використовуваних конструктивних матеріалів, їх сумісності та змочування. Показано, що зміна лінійних розмірів термометрів, зокрема їх зменшення до мікророзмірів, призводить до посилення одних складових та послаблення інших. Виведено рівняння руху термометричної рідини у капілярі з урахуванням низки параметрів. Доведено, що геометрія внутрішньої поверхні капіляра може ставати визначальною для формування складових систематичної похибки, зокрема складової так званого мертвого ходу, та іншої складової, зумовленої девіацією діаметра капіляра під час його виготовлення.
 • Item
  Первинні перетворювачі для вимірювання температури в металургії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Фединець, В. О.; Юсик, Я. П.; Васильківський, І. С.; Гук, Н. О.; Fedynets, Vasyl; Yusyk, Yaroslav; Vasylkivskyi, Ihor; Huk, Nazarii; Національний університет “Львівська політехніка”; ПАТ “Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад ім. В. І. Лаха”; Lviv Polytechnic National University; PJSC “S&P association “Thermoprylad” named after V. Lakh”
  Успішне впровадження у металургійне виробництво систем автоматизації неможливе без наявності надійної та достовірної первинної інформації про параметри технологічного процесу. Температура є одним із основних параметрів, що визначає кількісні та якісні показники готової продукції. Тому технологічні процеси металургійної промисловості потребують наявності достатньої та різноманітної кількості первинних перетворювачів температури, що характеризуються високою точністю, чутливістю, стабільністю і стійкістю до завад. У статті наведено огляд термометричних та конструкційних матеріалів для створення первинних вимірювальних перетворювачів із заданими метрологічними характеристиками, перетворювачів для вимірювання температури в доменному виробництві, газових потоків у технологічних процесах металургії, розплавлених металів, а також для інтелектуальних вимірювальних перетворювачів.
 • Item
  Термоелектричне матеріалознавство і нанотехнології. Практика та теорія
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Стадник, Б.; Яцишин, С.; Луцик, Я.; Бубела, Т.; Фрьоліх, Т.; Stadnik, Bohdan; Yatsyshyn, Svyatoslav; Lutsyk, Yaroslav; Bubela, Tetiana; Frohlich, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Технічний університет м. Ільменау; Lviv Polytechnic National University; Technical University of Ilmenau
  Прогрес у галузі термоелектрики вимагає подальшого розвитку матеріалознавства углиб речовини завдяки використанню прикладних і теоретичних здобутків нанотехнологій, зокрема нанотермодинаміки. Це дає змогу розширити спектр чинних термодинамічних сил з урахуванням сил, притаманних наноструктурованим речовинам, та підвищити ефективність залучення концепції вихрових термоелектричних струмів для точнішого вимірювання температури термоелектричними сенсорами. Проведені дослідження матеріалів термоелектричних сенсорів охоплюють не лише вивчення стабільності термо-ЕРС, але й вивчення їх методами неруйнівного акустичного контролю. Це дає змогу оцінити й розвинути роль специфічних механізмів формування вихрових термоелектричних струмів у дрейфі термо-ЕРС.
 • Item
  Математична модель процесів надання медичних послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Микийчук, М. М.; Чабан, О. П.; Mykyychuk, Mykola; Chaban, Olesia; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний медичний університет ім. Д. Галицького; Lviv Polytechnic National University; Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky
  Проаналізовано процеси надання медичних послуг та визначено основні критерії якості медичної послуги для медичної установи як надавача послуги та для пацієнта як споживача послуги. Обґрунтовано доцільність застосування функції якості медичних послуг та подано математичну модель процесів надання медичної послуги.
 • Item
  Управлінські рішення у клінічній лабораторній діагностиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Сидорко, І. І.; Байцар, Р. І.; Шавлач, С. В.; Sydorko, Ihor; Baitsar, Roman; Shavlach, Sergij; ДП “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”; Національний університет “Львівська політехніка”; State Enterprise “Lviv Scientific and Production Center for Standardization, Metrology and Certification”; Lviv Polytechnic National University
  Сучасна медицина, на жаль, не позбавлена помилок. Тому існує ймовірність непередбачуваних ускладнень, встановлення неправильного діагнозу, як наслідок – некоректного лікування. Розв’язуючи різні медичні завдання (збирання інформації щодо хворого, діагностика, вибір тактики рішення), лікар стикається із проблемою прийняття рішень, до того ж постійно зростають вимоги до точності діагнозу і його достовірності, інакше кажучи, до його істинності. Науковий підхід є основним інструментом у процесі пошуку істини, і, отже, під час прийняття рішень. Відповідно до сучасної моделі прийняття клінічного рішення компетентність лікаря визначається знанням механізмів захворювань і клінічним досвідом, умінням оцінювати і використовувати у практиці наукову інформацію. Клінічна лабораторна діагностика – це особлива індустрія надання медичних послуг. На результатах лабораторного обстеження пацієнта ґрунтується близько 80% інформації, необхідної клініцисту для підтвердження чи встановлення діагнозу. Стратегія розвитку клінічної лабораторної діагностики повинна підпорядковуватися загальній концепції розвитку охорони здоров’я та її діагностичній доктрині. Йдеться про послідовну структуризацію високотехнологічного виробництва, що охоплює клінічно й економічно обґрунтовані дії з відповідними організаційними рішеннями, штатним і матеріальним оснащенням, уніфікованою документацією. Управлінські рішення в медицині можуть істотно впливати і на загальний фінансовий стан медичного закладу, результати показників лікувально-профілактичного процесу, і на життя багатьох пацієнтів та працівників. Управлінська робота обов’язково пов’язана з прийняттям рішень, адже це вибір певної дії із безлічі можливих варіантів. Необхідність прийняття рішень є обов’язком у діяльності менеджера з управління організацією, починаючи від формулювання цілей і завершуючи їх досягненням.
 • Item
  Віртуальний пристрій для вимірювання імітансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Яцишин, С. П.; Мідик, І.-М. В.; Лиса, О. В.; Yatsyshyn, Svyatoslav; Midyk, Ihor; Lysa, Olha; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено віртуальний пристрій для оцінювання вмісту домішок важких металів у овочах. Його перевагами є висока точність, легкість у впровадженні та експлуатації, гнучкість програмного забезпечення. З його допомогою імітансним методом здійснено контроль показників якості овочевого соку щодо вмісту зазначених металів. Віртуальний пристрій створено у середовищі LabVIEW. До складу пристрою входить ємнісний перетворювач (кондуктометрична комірка, заповнена досліджуваною рідиною – овочевим соком із різними добавками), блок NI USB-6009, під’єднаний до комп’ютера за допомогою інтерфейсу full-speed USB. Автономний вимірювальний прилад NI USB 6009 має аналогові входи та виходи для генерування та збирання вимірюваних даних. Для формування певного значення імітансу генерували фізичний тестовий сигнал у вигляді змінної напруги, зчитували комплексні напруги та розраховували шукану величину. У програмі використано окремі елементи DAQ-задачі та циклWhile Loop with Stop Button. Здійснено дослідження активних і реактивних компонентів електропровідності зразків морквяного соку із різним вмістом іонів міді. Отримані експериментальні дані оброблено за допомогою засобів зазначеної платформи. Вони збігаються з даними вимірювань за допомогою традиційних RLС-метрів. Змінюючи програмний код створеного віртуального пристрою, можна розширити спектр досліджень, охоплюючи інші овочеві соки.
 • Item
  Залежність дисперсії результатів вимірювання від тривалості вимірювань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Колодій, З. О.; Яців, М. Р.; Kolodiy, Zenoviy; Yatsiv, Maksym; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати статистичних вимірювань електричного опору металоплівкового резистора. Статистичні вимірювання подано у вигляді N вимірювань, здійснених через однакові проміжки часу Δt протягом загального часу вимірювання T. Отримана залежність стандартного відхилення результатів вимірювання від N підтверджує результати інших досліджень: зі зростанням N – зі збільшенням часу вимірювання T – дисперсія результатів вимірювання перестає зменшуватись. Сформульовано гіпотезу про вплив нерівноважного стану об’єкта досліджень на дисперсію результатів вимірювання. Запропоновано як один зі способів виявлення нерівноважного стану об’єкта досліджень аналіз енергетичного спектра флуктуацій його параметрів. Енергетичний спектр результатів вимірювань є нерівномірним і подібним до флікер-шуму, відтак досліджуваний об’єкт не у рівноважному стані, що може вплинути на дисперсію результатів.
 • Item
  Зміст до “Вимірювальна техніка та метрологія”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28)
 • Item
  Ключове регіональне звірення COOMET.AUV.A-K5. Аналіз результатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Костеров, О. О.; Паракуда, В. В.; Kosterov, Oleksandr; Parakuda, Vasyl; Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем”; State Enterprise “Scientific-research Institute for Metrology of Measurement and Control
  Проаналізовано результати двостороннього ключового регіонального звіряння COOMET.AUV.A-K.5 із калібрування однодюймових лабораторних еталонних мікрофонів у діапазоні частот від 2 Гц до 10 кГц. Звіряння здійснювали національні метрологічні інститути в галузі акустики України (ДП НДІ “Система”) та Польщі (GUM). Учасники надали результати вимірювання рівня та фази чутливості за тиском лабораторного еталонного дюймового мікрофона, який виконував роль еталона-переносника в цих звіряннях. На основі отриманих даних розраховано ступені еквівалентності результатів вимірювань ДП НДІ “Система” відносно відповідних опорних значень ключового звіряння консультативного комітету з акустики, ультразвуку та вібрації Міжнародного бюро з мір та ваг – CCAUV.A-K5, визнавши їх еквівалентними.
 • Item
  Забезпечення метрологічної надійності вимірювальних систем у реальному масштабі часу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28) Яцук, В. О.; Яцук, Ю. В.; Yatsuk, Vasyl; Yatsuk, Yuriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Для забезпечення придатності методів вимірювання та вимірювального обладнання кіберфізичних систем на основі мереж фізичних та обчислювальних компонентів, які взаємодіють, упроваджують системи керування вимірюваннями. Реалізувати методи оперативного контролювання параметрів вимірювальних каналів розпорошених кіберфізичних систем на основі традиційних підходів практично неможливо через необхідність демонтажу та повторного монтажу їх вимірювальних компонентів. Окрім того, не перевіряються метрологічно з’єднувальні лінії між сенсорами та вимірювальними каналами та між вимірювальними пристроями різної ієрархії. Реалізація ж методу оперативного контролювання на основі переносних кодокерованих мір пов’язана із необхідністю автоматичного коригування похибок для кожного зі значень встановлюваних кодів та суттєвим впливом параметрів комутаційних елементів; це можливо тільки за умови наявності прецизійної елементної бази для відтворення величини, однорідної з вимірюваною. Запропоновано реалізовувати оперативне контролювання вимірювальних каналів кіберфізичних систем на основі тестових методів, що дає можливість відстежувати зміни вимірюваної величини. Для швидкодії доцільно застосовувати просторове розділення вимірювальних каналів із коригуванням похибок. Запропоновано тривходову структуру вимірювального каналу напруги постійного струму та подано її функцію перетворення. Показано, що у випадку незначних змін вимірюваної величини результат вимірювання можна отримати за час одного циклу перетворення. Під час істотних змін вимірюваної величини за умови необхідності регулювання параметрів технологічного процесу в реальному масштабі часу можна визначати швидкість її зміни протягом трьох послідовних циклів перетворення та вибирати будь-яке із отриманих значень. Здійснений аналіз похибок показав, що метрологічні властивості вимірювальних каналів кіберфізичних систем визначаються лише параметрами однозначних зразкових мір електричних величин. Наголошено на можливості реалізації віддаленого калібрування у реальному масштабі часу каналів вимірювання напруги постійного струму за умови, що однозначна міра напруги є знімною та переносною і можна виконати корекцію її додаткових похибок.
 • Item
  Титульний аркуш до “Вимірювальна техніка та метрологія”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-28)