Теорія і практика будівництва. – 2019. – №912

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету «Львівська політехніка», українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – № 912. – 212 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва

Зміст


1
3
12
19
29
35
41
49
57
63
68
75
84
89
99
108
114
125
132
139
146
154
162
169
175
183
187
193
199
208

Content


1
3
12
19
29
35
41
49
57
63
68
75
84
89
99
108
114
125
132
139
146
154
162
169
175
183
187
193
199
208

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Використання лужного прискорювача на основі алюмінату натрію в технології бетону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Камінський, А. Т.; Kaminskyy, A. T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто використання лужних прискорювачів тверднення у будівництві. Досліджено вплив лужного прискорювача тверднення на основі алюмінату натрію (ЛА) на фізико-механічні властивості дрібнозернистих бетонів. Методом математичного планування експерименту встановлено, що оптимальний вміст алюмінату натрію (1,5 мас. %) та суперпластифікатора полікарбоксилатного типу ПКС (1,0 мас. %) забезпечує одержання бетону на основі композиційного портландцементу ПЦ ІІ/Б-К(Ш- П-В)-400Р-Н з високою ранньою міцністю. Методом рентгенофазового аналізу досліджено продукти взаємодії в системі Са(ОН)2-ЛА – СаSO4 .2H2O і встановлено наявність інтенсивних рефлексів етрингіту. Показано, що введенням прискорювача на основі алюмінату натрію до складу бетонів можна прискорити їх тверднення та підвищити ранню міцність, а з використанням композиційного цементу – покращити експлуатаційні властивості. Показано, що лужний прискорювач на основі алюмінату натрію створює можливості одержання безусадкових бетонів і розчинів для торкретування, а також швидкого виконання ремонтних і відновлювальних робіт.
 • Item
  Дослідження піноутворювачів для виробництва пінобетонів безавтоклавного тверднення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Ілів, В. В.; Ілів, Х.-Д. В.; Iliv, V. V.; Iliv, Kh.-D. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наповненість ринку України різноманітними піноутворювачами вітчизняного та закордонного виробництва потребує дослідження їхніх технічних властивостей та властивостей пін на їх основі. Наведено результати дослідження кратності піноутворення та стійкості піни протягом певного періоду часу. Порівняльна характеристика таких властивостей піноутворювачів дає змогу успішно їх використати у виробництві пінобетонів. Виробництво пінобетонів потребує сучасних піноутворювачів, що володіють достатнім значенням технічних властивостей отриманої піни: кратності піноутворення, стійкості піни в певному проміжку часу, сумісності піноутворювача з портландцементом, продуктами його гідратації, гідратованим вапном тощо. Недостатні властивості піни можна компенсувати введенням коригувальних додатків. Хоча за походженням сучасні піноутворювачі не є завжди екологічно чистими продуктами, однак їх незначна концентрація в пінобетонах створює прецедент їх незамінності у виробничому процесі. Напрямки об’єднання конструктивних і теплотехнічних властивостей в одному стіновому виробі та заміна полімерних теплоізоляційних матеріалів на традиційні мінеральні матеріали забезпечили пінобетонам природного тверднення конкурентоздатність на ринку будівельних матеріалів. Досліджені піноутворювачі практично не відрізняються за кратністю та стабільністю при їх використанні у 1 % розчині. Найкращі технологічні властивості притаманні піні, отриманій на основі піноутворювачів марок Юнісел та ЛОРІ. Введенням комплексної добавки можна частково підвищити кратність та стабільність вищезгаданого розчину піни. Крім того, випробувана комплексна добавка впливає на тверднення пінобетонів як прискорювач набору міцності, що дає змогу підвищити оборотність металоформ. Цей фактор має особливе практичне значення для процесу серійного виготовлення пінобетонів природного тверднення.
 • Item
  Гідрографи притоку з водонепроникних басейнів стоку за методикою SWMM та за секторним методом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Жук, В. М.; Мисак, І. В.; Zhuk, V. M.; Mysak, I. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Порівняно гідрографи дощового стоку для типових, повністю водонепроникних квадратних у плані басейнів стоку, отриманих за методом нелінійного резервуара та за секторним методом. Обґрунтовано, що перевагами секторного методу є врахування зміни по площі басейна стоку глибини та швидкості течії поверхневого потоку. Встановлено, що гідрографи притоку за секторним методом порівняно з аналогічними гідрографами за методом нелінійного резервуара характеризуються загалом значно інтенсивнішим збільшенням витрати притоку на першому етапі гідрографа та зменшенням витрати після припинення дощу. Максимальні розрахункові витрати гідрографів дощового стоку за секторним методом для повністю водонепроникних квадратних у плані басейнів стоку за кліматичних умов м. Львова за періоду одноразового перевищення дощу Р=1 рік у 1,29 разу перевищують відповідні витрати, отримані з використанням методом нелінійного резервуара. Отримано автомодельність узагальнених безрозмірних гідрографів стоку за розмірами суббасейнів, за поздовжнім похилом території та коефіцієнтом шорсткості покриття.
 • Item
  Показники енергоефективності мультикомфортних будинків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гоголь, М. М.; Hohol, M. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано проблему високого енергоспоживання та викидів вуглекислого газу в будівельній галузі. Потенціал економії енергії та зменшення емісії СО2 залишається значною мірою невикористаним через застосування застарілих технологій під час нового будівництва, відсутність ефективної політики в сфері екології та незначні інвестиції у енергоефективні будівлі, що відповідають концепції сталого розвитку. Згідно з даними міжнародної енергетичної агенції, викиди вуглекислого газу щорічно зростають, що зумовлює потребу в розробленні житла нового типу – мультикомфортних будинків. Будинки такого типу зменшують тепловитрати на опалення, скорочують потребу в первинній енергії та зменшують викиди вуглекислого газу. Розраховано енергетичну та екологічну ефективність мультикомфортного будинку. Як екологічний показник обрано кількість вуглекислого газу, виділеного при спалюванні природного газу. Зменшення потреби теплоти на опалення при здійсненні комплексної термомодернізації будинку з механічною системою вентиляції забезпечує зменшення виділення парникових газів в атмосферу в 1,13–2,84 разу порівняно з базовим варіантом і становить 2,8–3,0 кг СО2/(м2·рік), що відповідає екологічним вимогам мультикомфортного будинку.
 • Item
  Нові збірні залізобетонні конструкцій каркасів багатоповерхових будинків і технології їх виготовлення та монтажу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гнідець, Б. Г.; Гнідець, З. Б.; Hnidets, B. G.; Hnidets, Z. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У багатоповерхових будинках різного призначення протягом багатьох десятиліть застосовували переважно збірні типові каркаси із регулярною сіткою колон і постійною висотою поверхів. Такі типові збірні і нетипові каркаси мають такі недоліки, як різнотипність збірних елементів, висока трудомісткість виготовлення, складність монтажу і вартість будівництва. Для уникнення цих недоліків запропоновано і розроблено нову систему каркасів із нерегулярною сіткою колон і змінною висотою поверхів. У цій системі каркасів прийнято нову, відмінну від типових та інших відомих, схему поділу рам каркасів на збірні елементи, а саме – поділ на великорозмірні однотипні елементи ригелів і колон. Такі однотипні великорозмірні елементи каркаса з’єднуються між собою і стикуються в багатопрогонові не у вузлах, а в зонах нульових моментів у прогонах ригелів. Однотипність збірних елементів ригелів і колон нових каркасів створює умови для виготовлення їх на розробленій авторами одній мобільній технологічній лінії на місці будівництва.
 • Item
  Спорудження міжпромислових газопроводів для стабільного видобутку вуглеводнів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Воловецький, В. Б.; Щирба, О. М.; Volovetskyi, V. B.; Shchyrba, O. M.; Публічне акціонерне товариство “Укргазвидобування”; Public Joint Stock Company “Ukgasvydobuvannya”
  Розглянуто під’єднання міжпромислових газопроводів між об’єктами видобування вуглеводнів на Юліївському ЦВНГК. Проаналізовано стан міжпромислових газопроводів, якими транспортують газ із Скворцівського нафтогазоконденсатного родовища. Виконано розрахунки із визначення гідравлічної ефективності та об’єму забруднень у внутрішній порожнині міжпромислових газопроводів. Встановлено, що під час експлуатування міжпромислових газопроводів виникають ускладнення. пов’язані із накопиченням рідини у внутрішній порожнині, внаслідок чого зменшується обсяг протранспортованого газу та видобуток вуглеводнів. Для забезпечення надійного транспортування газу міжпромисловими газопроводами автори запропонували комплексні заходи, які передбачають збудування дотискувальної компресорної станції, зміну під’єднання наявного міжпромислового газопроводу та спорудження додаткового міжпромислового газопроводу.
 • Item
  Виготовлення ефективних збірних плит перекриття в заводських умовах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Вознюк, Л. І.; Демчина, Б. Г.; Сурмай, М. І.; Артеменко, В. В.; Vozniuk, L. I.; Demchyna, B. H.; Surmai, M. I.; Artemenko, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний аграрний університет; Lviv Polytechnic National University; Lviv National Agrarian University
  Проаналізовано ефективність шести типів плит перекриття, які відрізнялися за матеріалом, внутрішньою формою та вагою. Розглянуто та порівняно однакові за розмірами, але різні за конструктивними характеристиками і матеріалами плити перекриття, а саме: I – суцільна залізобетонна; II – багатошарова залізобетонна із середнім шаром з керамзитобетону; III – багатошарова залізобетонна із середнім шаром з газобетону; IV – монококова залізобетонна із пустототвірними вставками із ППС; V – суцільна керамзитобетонна; VI – монококова керамзитобетонна із пустототвірними вставками із ППС. Встановлено, що монококова плита із керамзитобетону була найлегшою із усіх типів плит, зокрема від суцільної залізобетонної у 2,4 разу, а від суцільної керамзитобетонної – у 1,4 разу. Розроблено та реалізовано технологію виготовлення ефективних монококових полегшених плит перекриття із урахування особливостей існуючих технологічних ліній діючого заводу залізобетонних конструкцій ЗБВ№2 у м. Львові. Сформовано блок-схему виробничого процесу. У результаті отримано конструкції монококових плит з однаковими, порівняно із суцільними монолітними, зовнішніми розмірами, але які за своїми характеристиками значно ефективніші за класичні. Випробування плит підтвердило правильність технології їх виготовлення, пов’язану з перервою у 30 хв між вкладанням ефективного середнього шару і заливкою бетону ребер та верхньої полиці. Така технологія забезпечила сумісну роботу усіх шарів під час випробування.
 • Item
  Застосування кімнатних рекуператорів для вентилювання шкільних приміщень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Юркевич, Ю. С.; Возняк, О. Т.; Савченко, О. О.; Гулай, Б. І.; Yurkevych, Yu.; Voznyak, O.; Savchenko, O.; Gulay, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Підтримання належних параметрів мікроклімату в класних кімнатах та аудиторіях, які б забезпечували добре самопочуття учнів, є важливим соціальним завданням, оскільки в навчальних закладах молодь проводить значну частину свого часу. Висока концентрація СО2 у приміщеннях класів погіршує самопочуття та знижує працездатність учнів, а також спричиняє недостатнє засвоєння ними навчального матеріалу. Встановлено, що лише механічна припливно-витяжна вентиляція з нормою повітрообміну 30 м3/год на особу забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях класів. Проте в існуючих шкільних спорудах забезпечити такий повітрообмін завдяки централізованим системам вентиляції складно через існуючі архітектурно-будівельні вирішення. Тому в таких об’єктах доцільно застосовувати кімнатні припливно-витяжні рекуператори, причому для досягнення потрібного повітрообміну в класній кімнаті слід встановити від 2 до 7 таких агрегатів. Таку кількість рекуператорів в більшості класних приміщень можна змонтувати лише дещо нижче рівня підвіконника, через що припливне повітря буде подаватися безпосередньо на людину. У зв’язку з цим необхідно перевірити параметри мікроклімату на робочому місці, зокрема рухомість та температуру припливного повітря. Доцільно також встановити аналітичні розрахункові залежності та на їх основі побудувати номограми для інженерних розрахунків.
 • Item
  Спорудження фундаментів оперного театру у м. Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Холод, П. Ф.; Гнатюк, О. Т.; Лапчук, М. А.; Мазурак, А. В.; Kholod, P. F.; Hnatiuk, O. T.; Lapchuk, M. A.; Mazurak, A. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний аграрний університет; Lviv Polytechnic National University; Lviv National Agrarian University
  Будівництво оперного театру у Львові стало однією з найважливіших подій у культурному і громадському житті міста. У 1895 році після тривалих дискусій було оголошено конкурс на кращий проект нової театральної споруди. Компетентне журі обрало переможця, яким виявився архітектор Зигмунт Горголевський. У 1886 році йому було доручено керівництво будівництвом театру. На початку будівництва гостро постало питання фундаментів. Для визначення технічної придатності на проектованій ділянці були викопані шурфи та проведене випробування ґрунтів статичним навантаженням. Після аналізу результатів випробувань було запроектовано стрічкові бетонні фундаменти так, щоби рівномірно розподілений тиск на ґрунт під ними не перевищував 1,5 кг/см2. Земляні роботи для фундаменту нового театру розпочали 5 червня, бетонування плит фундаментів тривало від 21 серпня до середини жовтня 1897 року. Через рік почали закладати фундаменти, для чого було відведено русло Полтви.
 • Item
  Cylindric nozzles with lateral inlets installed in distributive pipeline. Investigational bench for investigation of operation of nozzles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Флис, І. Я.; В Іванів, В.; Бігун, І. В.; Flys, I. Ya.; Ivaniv, V. V.; Bihun, I. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Приватне підприємство “Інстал-Плаза”; Lviv Polytechnic National University; Instal Plaza” private enterprise
  Представлено галузі застосування напірних розподільних трубопроводів. Здійснено критичний аналіз відомих методів зменшення нерівномірності шляхової роздачі рідини із напірних розподільних трубопроводів. Показано, що мобільного регулювання роздачі рідини з цих трубопроводів можна досягти, застосувавши на них циліндричні насадки з бічним (ортогональним до поздовжньої осі насадки) входом струменя у насадку. Запропоновану методику регулювання роботи розподільних трубопроводів отримано розв’язанням диференціального рівняння руху рідини зі змінною витратою. Виготовлено стенд для експериментального встановлення значень коефіцієнта витрати циліндричних насадок із бічним ортогональним входом струменя. Відрізок розподільного трубопроводу із насадкою закріплено на внутрішньому боці торцевої кришки напірного бака. Насадку змонтовано у стінці розподільного трубопроводу з можливістю обертання навколо її поздовжньої осі. Коефіцієнт витрати μ цих насадок залежить від кута β між напрямком руху потоку води у розподільному трубопроводі та напрямком руху струменя, котрий входить до насадки, від’єднуючись від потоку у розподільному трубопроводі. Обертанням насадок відносно їхніх поздовжніх осей змінювали значення кута β. Значення витрати води крізь досліджувані насадки встановлюється об’ємним способом. Робочою рідиною слугує вода. Маса води, котра надходить у мірний бак, вимірюється електронною вагою, а час її надходження – електронним секундоміром. Монтажем відрізка розподільного трубопроводу з насадкою усередині напірного бака відтворюються умови роботи насадки із бічним входом у розподільному трубопроводі. Дослідний стенд забезпечує змінювання напорів у напірному баку в межах від 0 до 17,0 м. Подано схему експериментального стенду та схеми визначення кута β між напрямками руху потоку води у розподільному трубопроводі та струменя, котрий від’єднується від нього. Представлено об’ємні зображення вузла кріплення розподільного трубопроводу та насадки.
 • Item
  Активність полідисперсних мінеральних компонентів та їх роль у формуванні структури та міцності цементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Соболь, Х. С.; Марків, Т. Є.; Петровська, Н. І.; Гуняк, О. М.; Sobol, Kh. S.; Markiv, T. Ye.; Petrovska, N. I.; Hunyak, O. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Встановлено, що цеолітовий мінеральний компонент порівняно з перлітовим компонентом характеризується вищою пуцоланічною активністю. Показано, що за коефіцієнтом пуцоланічної активності полідисперсний цеолітовий компонент перевершує тонкодисперсний. Доведено, що висока міцність цементу із полідисперсним цеолітовим компонентом пов’язана з його активною роллю у формуванні мікро- та мезоструктури тверднучої системи. Підтверджено формування щільної, дрібнопористої та дрібнокристалічної структури цементного каменю зі вмістом полідисперсного цеоліту, з утворенням голчасто-волокнистих гідросилікатів CSH(I), які кольматують пори і армують контактні зони. Обґрунтовано функцію полідисперсного цеолітового компонента у створенні гідратаційного резерву води. Підтверджено роль полідисперсності складу цеоліту при реалізації його властивостей як активної мінеральної добавки та оптимізації гранулометричного складу на рівні мезоструктури.
 • Item
  Ефективність дорожніх основ під бетонні покриття із матеріалів, укріплених цементом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Солодкий, С. Й.; Думич, І. Ю.; Турба, Ю. В.; Solodkyy, S. Y.; Dumych, I. Yu.; Turba, Yu. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати експериментальних випробувань моделей бетонних покриттів на піскоцементних основах різної жорсткості в лабораторних умовах статичним і вібродинамічним навантаженням. За результатами експериментів складено рівняння регресії у вигляді залежностей прогинів, напружень і кількості циклів повторних навантажень від товщини плит покриття і жорстких основ. Встановлено, що за несучою здатністю 1 см плити бетонного покриття еквівалентний 1,8–2,0 см товщини піскоцементної основи. Такий висновок випливає із аналізу коефіцієнтів отриманих рівнянь регресії. Так, коефіцієнти при індексах товщин плит бетонних покриттів в 1,8–2,0 рази більші, ніж аналогічні коефіцієнти при індексах товщин плит піско- цементних основ. Така несна здатність жорстких основ проявляється тільки за оптимального співвідношення товщин плит основи та покриття, що становить 0,8–0,9.
 • Item
  Аналіз ефективності використання тонкомеленого доменного гранульованого шлаку в бетоні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Соболь, Х. С.; Марків, Т. Є.; Петровська, Н. І.; Гідей, В. В.; Sobol, H. S.; Markiv, T. E.; Petrovska, N. I.; Hidei, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто резерви підвищення гідравлічної активності доменного гранульованого шлаку в складі портландцементу та показано необхідність збільшення тонини помолу для активізації його гідравлічних властивостей. Показано, що в результаті збільшення питомої поверхні пришвидшуються процеси сульфатно-лужної активації шлаку з утвореннням додаткової кількості структурноактивних гідратних фаз. Розглянуто питання доцільності й ефективності окремого розмелювання доменного гранульованого шлаку з подальшим введенням його до бетонної суміші замість частини портландцементу. Встановлено, що бетони із добавкою меленого гранульованого шлаку за швидкістю тверднення в початковий період поступаються бетонам на бездобавочному цементі, але у віці 28 діб досягають марочної міцності і продовжують активно тверднути в пізніші терміни. Використання золи винесення в бетоні як альтернативи тонко- меленому шлаку є менш ефективним. Показано, що використання в бетоні тонко- меленого доменного гранульованого шлаку забезпечує економію 15–20 мас.% портландцементу за гарантованих показників міцності.
 • Item
  Дослідження міцності і деформативності попередньо напруженої збірно-монолітної балки прогонової будови довжиною 18 м при різних режимах завантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Сало, В. Ю.; Сало, О. Ю.; Salo, V. Y.; Salo, O. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено проблеми мостів щодо теоретичних і проектних аспектів і питань їх зведення. Основною метою експериментального дослідження є виявлення особливостей поведінки збірно-монолітної конструкції за статичної дії зовнішнього навантаження. Викладено програму статичних випробувань, наведено схеми установки випробувальних навантажень та приладів для виміряння переміщень та відносних деформацій. Описано натурні випробування дослідної збірно-монолітної попередньо напруженої залізобетонної балки для будівництва мосту. Одержано значення тріщиностійкості, деформативності і міцності балки, описано етапи роботи і форми руйнування досліджуваної балки. Порівняно експериментальні та теоретичні величини. Виділено характерні стадії напружено-деформованого стану. Проаналізовано стан та практику зведення збірно-монолітних залізобетонних конструкцій з використанням високопродуктивної сучасної технології. Проаналізовано отримані результати експериментальних досліджень. Дослідження натурних мостів з доведенням конструкцій до руйнування, що дає змогу уникнути впливу масштабного фактора, є особливо цінним.
 • Item
  Дослідження властивостей інженерних цементуючих композитів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Сидор, Н. І.; Sydor, N. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Підвищення фізико-механічних властивостей та тріщиностійкості цементуючих композитів при експлуатації будівель та споруд є актуальною проблемою в інженерній практиці. З цією метою розроблено спеціальний клас дисперсно-армованих матеріалів – інженерні цементуючі композити (engineered cementitious composites – ЕСС). У статті показано, що із застосуванням дисперсних волокон можна збільшити міцність на згин ЕСС на 40 %, а додаткова заміна золи винесення на метакаолін – ще на 23 %. Стандартна міцність на стиск модифікованих цементуючих композитів становить 86,7 МПа. Доведено, що дисперсне армування поліпропіленовою фіброю та часткова заміна золи винесенння метакаоліном підвищує тріщиностійкість композитів, оцінену за критичним коефіцієнтом інтенсивності напружень, через 7 та 28 діб у 1,2 разу порівняно зі складом без метакаоліну. Розроблені інженерні цементуючі композити з добавкою метакаоліну характеризуються зменшенням відкритої пористості на 35 %, умовного коефіцієнта розміру пор у 3,4 разу порівняно з базовим композитом.
 • Item
  Перспективи виробництва теплоізоляційного ніздрюватого бетону на основі композиційних в’яжучих
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Позняк, О. Р.; Луцюк, І. В.; Якимечко, Я. Б.; Мельник, В. М.; Pozniak, O. R.; Lutsyuk, I. V.; Yakymechko, Y. B.; Melnyk, V. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Інститут будівництва Політехніки Варшавської Філії (Плоцьк); Lviv Polytechnic National University; Department of construction production
  Показано, що вирішення проблеми енергозбереження об’єктів житлово- громадського призначення можливе завдяки зростанню виробництва та використанню ніздрюватого бетону як ефективного теплоізоляційного і конструкційно- теплоізоляційного матеріалу, що забезпечує реалізацію концепції сталого розвитку України. Встановлено, що однією з найактуальніших проблем технології теплоізоляційних та конструкційно-теплоізоляційних ніздрюватих бетонів є зниження їхньої середньої густини з одночасним забезпеченням необхідних значень міцності та інших експлуатаційних властивостей. Це передбачає розроблення оптимальних рецептурних складів газобетонних сумішей для ніздрюватих бетонів неавтоклавного тверднення, технологічних параметрів їхнього виробництва. Аргументовано вибір складів ніздрюватих бетонів неавтоклавного тверднення, що забезпечує створення оптимальної мікроструктури матеріалу, зменшення макропористості та підвищення тріщиностійкості, зміцнення контактних зон цементного каменю і наповнювачів завдяки спрямованому застосуванню ефективних хімічних модифікаторів і високо- якісної сировини, використання високодисперсних цементуючих матеріалів з високою гідравлічною активністю.
 • Item
  Аналіз технологічних схем просочення деревини у автоклавних печах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Перетятко, Б. М.; Гаврилко, О. А.; Білінський, Б. О.; Peretyatko, B. M.; Havrylko, A. A.; Bilinskiy, B. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Однією з пріоритетних задач для дослідників будівельних конструкцій є забезпечення пожежної безпеки сучасних будівель і споруд, одним з показників якої є забезпечення нормативної межі вогнестійкості будівельних конструкцій. Деревина – один з найстаріших будівельних матеріалів – широко використовується в будівництві до сьогодні. Разом із перевагами як будівельного матеріалу вона має і недоліки. Однією з таких властивостей є її горючість. Просочування деревини відбувається у автоклавних пічках і передбачає декілька схем (способів) просочування, які розрізняють між собою за послідовністю операцій впливу на деревину підвищеного та пониженого тисків просочувальної рідини та повітря. Тобто, чергуючи послідовність змін рівня тиску і температури та тривалості цих операцій, керують операціями просочування відповідно до вимог якості просочення. Розкрито методи випробування деревини різними способами, описано методику просочення та показано схеми установок для просочення деревини різними способами.
 • Item
  Глибина обвуглення вогнезахищених стійок дерев’яних каркасних стін в умовах пожежі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Була, С. С.; Шналь, Т. М.; Bula, S. S.; Shnal, T. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Сучасні нормативні документи не дають вказівок щодо розрахунку дерев’яних елементів, що захищені покриттям антипіреном та облицюванням шпунтованими дерев’яними панелями одночасно. Досліджено вплив такого комбінованого вогнезахисту на глибину обвуглення стійок дерев’яних каркасних стін в умовах пожежі. Для дослідних зразків використовували дерев’яну обшивку типу “вагонка” та вогнебіозахисні розчини, що промислово випускаються в Україні. Дослідження проводили на середньорозмірних моделях у лабораторних умовах за високотемпературного впливу у вогневій печі на вогнезахищених та незахищених зразках. Під час експерименту контролювали температурні показники у конструкції стіни та виміряли глибини обвуглення перерізів після проведення експерименту. В результаті досліджень було проаналізовано вплив досліджуваного вогнезахисного розчину на глибину обвуглення стійок в умовах параметричного вогневого навантаження. Було виконано числовий аналіз відповідно до національних та європейських норм та проведено порівняння із експериментальними результатами.
 • Item
  Оцінювання напружень від усадки в цементобетонному покритті автомобільних доріг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Онищенко, А. М.; Лапченко, А. С.; Чиженко, Н. П.; Onyshchenko, A. N.; Lapchenko, A. S.; Chyzhenko, N. P.; Національний транспортний університет; National Transport University
  Запропоновано математичне розв’язання визначення напружень усадки в цементобетонному покритті автомобільних доріг. Об’єкт дослідження – напруження усадки у цементобетонному покритті з кристалізаційною структурою при тужавінні та твердненні. Мета роботи полягає у виведенні математичної залежності, яка моделює та дає можливість оцінити розподіл напружень усадки, що виникають у цементобетонному покритті. Метод дослідження – аналітичний метод визначення напружень усадки в цементобетонному покритті з використанням положень теорії пружності. На основі теоретичного рішення виведено математичну залежність, яка моделює та дає можливість оцінити розподіл напружень усадки, що виникають у цементобетонному покритті з кристалізаційною структурою при тужавінні та твердненні. Отримане рішення дасть змогу уточнити розрахунки довговічності цементобетонного шару дорожнього одягу з кристалізаційною структурою.