Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 702

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 702 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 108 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Умови формування смуг чернова-людерса у низьковуглецевих сталях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Вакуленко, І. О.
  Розглянуто залежності межі плинності та її складових від розміру зерна фериту низьковуглецевої сталі з використанням уявлень стосовно впливу необхідної кількості рухомих дислокацій для зародження смуг деформації. The observed of yield point and put together them to be the result of a directional variation in the grain size of ferrite to cause nucleation of mobile dislocations for formation stripe deformation in low carbon steel.
 • Item
  Підвищення ефективності зварювання стиків трубопроводів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дзюбик, А. Р.; Палаш, В. М.; Паньків, В. І.
  Проведено дослідження технології зварювання кільцевих стиків трубопроводів, виготовлених з маловуглецевих низьколегованих сталей. Показано, що під час застосування високоефективних та енергоощадних зварювальних процесів, включно із гібридними технологіями, можна істотно зменшувати погонну енергію за збереження високої технологічної міцності. Research of technology of welding of circular joints of pipelines, made from low-carbon stahl is conducted. It is rotined that at application of high-efficiency and welding processes, inclusive with hybrid technologies it is possible substantially to diminish linear energy at the maintainance of high technological durability.
 • Item
  До розрахунку термонапруженого стану системи циліндрична оболонка-стрижні-пластинка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Харченко, Є. В.; Войтович, М. І.; Ковальчук, Р. А.
  Проведено дослідження впливу швидкості поздовжнього руху на резонансні коливання та напруження за резонансу у гнучких елементах систем приводів. Отримано співвідношення, які описують основні параметри резонансних коливань, а на їхній основі проаналізовано вплив швидкості на напруження гнучких елементів. Researches of influence of a velocity of longitudinal movement on resonance oscillations and voltages are conducted at a resonance in flexible elements of systems of drives. The relations describing key parametres of resonance oscillations are received, and on their basis influence of a velocity on voltage of flexible elements is analysed.
 • Item
  Вплив швидкості поздовжнього руху на напруження у гнучких елементах систем приводів за резонансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хитряк, О. І.; Сокіл, Б. І.
  Проведено дослідження впливу швидкості поздовжнього руху на резонансні коливання та напруження за резонансу у гнучких елементах систем приводів. Отримано співвідношення, які описують основні параметри резонансних коливань, а на їхній основі проаналізовано вплив швидкості на напруження гнучких елементів. Researches of influence of a velocity of longitudinal movement on resonance oscillations and voltages are conducted at a resonance in flexible elements of systems of drives. The relations describing key parametres of resonance oscillations are received, and on their basis influence of a velocity on voltage of flexible elements is analysed.
 • Item
  Аналіз впливу параметрів приймальної лійки пакувального автомата на характер руху пакованого продукту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Боровець, В. М.; Шенбор, В. С.; Сліпчук, А. М.
  Розглянуто вплив конструктивних параметрів приймальної лійки пакувального автомата на характер руху завантажувального середовища з метою підвищення продуктивності процесу пакування. Встановлено чинники впливу на характер руху та проведено аналіз і розрахунок параметрів. In this work influence of structural parameters of receiving watering-can of packing automat is considered on character of motion of load environment with the purpose of increase of the productivity of packing process. The factors of influence on character of motion are set and an analysis and calculation of parameters is conducted.
 • Item
  Оптимізація геометрії лопатей тихохідного вітроколеса з метоюмаксимізації відбору потужності з потоків повітря
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кузьо, І. В.; Корендій, В. М.; Прокопець, Н. І.
  Наведено і реалізовано методику розрахунку та оптимізації кута атаки плоских лопатей і профільного кута лінійчастих лопатей тихохідного вітроколеса для забезпечення максимального відбору потужності з потоку повітря; подано графічні та аналітичні залежності оптимальних значень вказаних кутів. Methods of calculation and optimization of angle of attack of flat blades and profile angle of linear blades of low-speed wind-wheel for maximum power takeoff from the air flow are set and realized, graphical and analytical expressions of optimum values of these angles are provided in the article.
 • Item
  Розроблення нелінійної математичної моделі п’ятиконтейнерної оброблювальної вібраційної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Стоцько, З. А.; Топільницький, В. Г.; Кусий, Я. М.
  Розроблено нелінійну параметризовану математичну модель руху узагальненої оброблювальної вібраційної системи з п’ятьма контейнерами, що дає змогу дослідити вплив її кінематичних та геометричних параметрів за довільної їх комбінації на продуктивність роботи системи з метою її оптимізації. Nonlinear parametric is worked out mathematical model of motion of the generalized processing oscillation system with five containers, that allows to investigate influence of her kinematics and geometrical parameters at their arbitrary combination on the productivity of work of the system with the purpose of her optimization.
 • Item
  Розрахунок параметрів дискових інструментів для радіально-колового нарізання зубчастих вінців циліндричних зубчастих коліс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Литвиняк, Я. М.
  Викладено методику проектування профілю дискових інструментів, які використовуються у способі радіально-колового нарізання зубців циліндричних зубчастих коліс, що здійснюється за умови безперервного ділення за встановлення згаданого інструмента ексцентрично на інструментальній оправці зубофрезерного верстата. Отримані моделі створюють теоретичні передумови для заміни традиційних методів зубонарізання продуктивнішим та менш дорогим способом. The article contains a design technique type of disk milling cutters. These instruments utillize a new method for cutting of gear-wheels indents. A method is carried out at the purveyance continuous rotation of gear-wheel. It will allow to replace the traditional methods of cutting cylinder gear-wheels.
 • Item
  Розрахунок параметрів контролю якості складання системи керування зчепленням автобусів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Нємий, С. В.; Яворський, Я. П.
  Проведено моделювання параметрів контролю якості складання системи керування зчепленням автобусів із пневмогідравлічним підсилювачем. Наведено методику розрахунку значень контрольованих параметрів та контролю технічного стану системи керування зчепленням. The modeling of controlled parameters of the quality of drafting of the system of management of coupling of bus with pneumohydraulic amplifier is conducted. The methods of calculation of meaning of controlled parameters and control of technical state of the system of management of coupling is adduced.
 • Item
  Підвищення довговічності напрямних технологічного обладнання фрикційним зміцненням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гурей, І. В.; Гурей, Т. А.
  Викладено методику проектування профілю дискових інструментів, які використовуються у способі радіально-колового нарізання зубців циліндричних зубчастих коліс, що здійснюється за умови безперервного ділення за встановлення згаданого інструмента ексцентрично на інструментальній оправці зубофрезерного верстата. Отримані моделі створюють теоретичні передумови для заміни традиційних методів зубонарізання продуктивнішим та менш дорогим способом. The article contains a design technique type of disk milling cutters. These instruments utillize a new method for cutting of gear-wheels indents . A method is carried out at the purveyance continuous rotation of gear-wheel. It will allow to replace the traditional methods of cutting cylinder gear-wheels.
 • Item
  Моделювання алгоритму формування шім-коду для системи керування електромагнітним віброзбудником
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Зелінський, І. Д.
  Досліджені за допомогою засобів MathCAD особливості формування ШІМ-сигналу для систем керування електромагнітними віброзбудниками. In the article by facilities of MATHCAD the features of forming of PWM are investigational for control the system by electromagnetic vibroexciters.
 • Item
  Оптимізація масово-частотних характеристик робочого органа вібраційного стола
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гурський, В. М.; Махоркін, Є. М.
  Проведено оптимізацію масових та частотних характеристик робочого органа високочастотного вібраційного стола у прикладному модулі CosmosWorks. Уточнено конструктивні параметри на основі введення масово-частотного показника як критерію оптимізації. This article describes the optimization of mass and frequency descriptions of worker mass of high-frequency vibratory table in the applied module of CosmosWorks. Specify structural parameters on the basis of introduction of mass frequency index, as to the criterion of optimization.
 • Item
  Вплив режимів іонної імплантації азотом на структуру поверхневих шарів корозійнотривких сталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дурягіна, З. А.; Щербовських, Н. В.; Підкова, В. Я.
  Проаналізовано розподіл хімічних елементів за глибиною утвореного шару на сталях ЭИ-844, 12Х18Н10Т залежно від режиму іонної імплантації. Analyzed the distribution of chemical elements in the depth layer formed on the steels ЭИ-844, 12Х18Н10Т depending on the mode of ion implantation.
 • Item
  Тертя на поверхнях контакту в процесі викінчувального оброблення і зміцнення зубчастих коліс з вібраціями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Грицай, І. Є.; Волошин, І. О.
  Досліджено параметри процесу чистової обробки та поверхневого зміцнення зубчастих коліс. Проаналізовано сили, які виникають під час процесу зміцнення, роботи тертя на поверхнях контакту оброблюваного колеса. A study of characteristics of the finishing and surface hardening of gears. The forces that arise during the process of strengthening the work of friction on surfaces machined wheels.
 • Item
  Розробка методу розрахунку нелінійних поздовжньо-кутових коливань гусеничних транспортних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Величко, Л. Д.; Сокіл, Б. І.; Чаган, Ю. А.
  На основі узагальненої моделі динаміки гусеничних транспортних засобів розроблено методику дослідження власних нелінійних поздовжньо-кутових коливань. В її основу покладено ідею застосування спеціальних періодичних Ateb-функцій для побудови звичайних диференціальних рівнянь із степеневою нелінійністю. Отримано залежність, яка визначає частоту коливань від характеристик підвіски та особливостей її розміщення. Показано, що найсприятливішими з точки зору комфортабельності є підвіски із сильно нелінійним зв’язком між деформацією та відновлювальною силою. On the basis of the generalized model of dynamics of caterpillar vehicles it is developed a technique of research of own nonlinear longitudinal-angular oscillations. In its basis it is necessary idea of usage of special Ateb-functions for construction of the usual differential equations with sedate nonlinearity. It is received a relation which determines an oscillation frequency from characteristics of the suspension and features of its accommodation. It is shown that optimum, from the point of view of comfortableness, there are suspensions with strongly nonlinear communication between deformation and renewing force.
 • Item
  Підвищення ефективності конструкторсько- технологічної підготовки виробництва на основі єдиного інформаційного простору підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Юрчишин, І. І.
  Проаналізовано стан конструкторсько-технологічної підготовки виробництва на машинобудівних підприємствах України. Показано, що одним з методів істотного підвищення точності та продуктивності роботи інженерних підрозділів є використання спеціалізованих програмних комплексів автоматизованого проектування, документообігу та архіву. The condition analysis of constructional and technological preparation of the Ukraine machine-building enterprises manufacture is carried out. It is shown that using of specialized program complexes of the automated designing, document circulation and archive is one of methods of accuracy and productivity essential increase of engineering divisions works.
 • Item
  Формування залишкових напружень у поверхневому шарі відповідальних деталей когенераційних машин у процесі їхнього виготовлення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кузьо, І. В.; Білявський, М. Л.; Шоловій, Ю. П.
  Розроблено математичну модель формування залишкових напружень у поверхневому шарі обробленої деталі за реалізації технології різання з попереднім пластичним деформуванням. Algorithm of mathematic models and results of machining flat surface after plastic deforming by combinated by special tool are defined.
 • Item
  Кафедрі технології машинобудування – 90 років!
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Грицай, І. Є.; Юрчишин, І. І.; Ступницький, В. В.
  1 жовтня 2011 року кафедрі технології машинобудування Львівської політехніки виповнюється 90 років.