Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2009. – №659

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету “Львівська політехніка” та науковців інших установ. Вісник адресований науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 659 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відповідальний редактор Є. П. Пістун. – 188 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Аналітичне визначення регулювального об'єму двосекційних резервуарів дощових стічних вод при різних співвідношеннях камер
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Жук, В. М.; Вовк, Л. І.; Попадюк, І. Ю.
  Наведено результати аналітичного визначення регулювального об’єму двосекційних резервуарів дощових стічних вод. Виконано числовий експеримент з визначення коефіцієнта регулювального об’єму для двосекційних резервуарів залежно від співвідношення площ переливної та акумуляційної камер. Порівняно потрібні регулювальні об’єми для двосекційного та односекційного резервуарів. The results of analytical investigation of regulative volume of two-chamber storm-water storage tanks are presented in the paper. It is performed numerical experiment and obtained the dependencies of the regulative volume coefficient from the overflow and accumulation chamber's area. There are compared regulative volumes for two-chamber and one-chamber storage tanks.
 • Item
  Дослідження експериментального зразка рекуперативного апарата
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Дубовкіна, І. О.; Чалаєв, Д. М.; Дабіжа, Н. О.; Шморгун, В. В.
  Подано експериментальні дослідження зразка рекуперативного апарата. Наведені дані лабораторних досліджень, одержані робочі характеристики експериментального зразка рекуперативного апарата. There are represented experimental researches of experimental model of recuperative apparatus. The data of laboratory experiments are presented. The working characteristics of experimental model of recuperative apparatus were received.
 • Item
  Зміст до Вісника "Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація" № 659
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009)
 • Item
  Повітророзподіл із утворенням закрученої і віяльної настильної струмини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Возняк, О. Т.; Миронюк, Х. В.; Сухолова, І. Є.; Четербок, А. О.
  Наведено результати експериментальних досліджень подачі припливного повітря в приміщення повітророзподільником з утворенням закрученої і віяльної настильної струмини для створення інтенсивнішої турбулізації повітряного потоку. Було виконано експериментальні дослідження за складеною матрицею планування чотирифакторного експерименту та отримані графічні залежності; побудовані номограми. Одержані результати цих досліджень дають змогу проводити інженерні розрахунки повітро-розподілу із використанням закручених і віяльних настильних струмин. In this article results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device which creates twisted and spreaded air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix were carried out; graphycal dependences have been obtained as well 4-factor chart has been design. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with twisted and spreaded air jets.
 • Item
  Умови загорання газового вугілля погіршеної якості Львівсько-Волинського басейну
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Кравець, Т. Ю.
  Досліджено умови загорання Львівсько-волинського вугілля. The flashing condition research of Lviv-Volyn' coal was reviev in this work.
 • Item
  The comparative analysis of single and multi-effect absorption cooling machines
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Ruciski, A.; Rusowicz, A.
  Описані результати розрахунку коефіцієнта корисної дії абсорбувальних охоло- джувальних утановок, а також представлено охолоджувальні установки багатокатної дії з сукупністю характеристичних робочих параметрів. This paper reports on the results of calculation of cooling machine absorption coefficients of performance as well as presentation of multi effect cooling machines with set of characteristic working parameters.
 • Item
  Дослідження опору щілинних теплообмінників
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Гулієнко, С. В.; Зубрій, О. Г.; Тимощенко, А. В.
  Наведені математичний опис та результати експериментальних досліджень руху рідини в щілинних мікроканалах та результати промислових випробувань щілинних теплообмінників. There are represented the mathematical exposition and results of experimental study of fluid flow in slot microchannels and results of industry tests of slot heat exchangers.
 • Item
  Визначення витрат вторинної сировини під час формування тришарових полімерних труб
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Сідоров, Д. Е.; Катунін, О. Є.
  Наведено методику визначення витрат вторинного полімеру під час екструзії тришарових труб. Наведено результати розрахунку для виготовлення труби діаметром 200×230 мм. The quantifying technique of a reuse of polymeric scraps for pipes which consist of three stratums during manufacturing is represented. The outcomes of calculations for a pipe’s manufacturing process by a diameter200×230 mm are shown.
 • Item
  Визначення пріорітетності моніторингових зон за допомогою методів нечіткої логіки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Бойко, Т. В.; Бендюг, В. І.; Бондаренко, О. С.; Годзевич, В. І.
  Запропоновано використовувати методи нечіткої логіки для планування точок екологічного моніторингу, а також визначення джерел шкідливих викидів і оцінювання екологічного ризику. It is offered to use methods of fuzzy logic for planning of ecological monitoring points, and also definition of harmful emissions sources and environmental risk estimation.
 • Item
  Конвективне сушіння каротиновмісної сировини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Назаренко, К. М.; Снєжкін, Ю. Ф.; Зубрій, О. Г.; Петрова, Ж. О.
  Подано результати експериментальних досліджень конвективного сушіння каротиновмісної сировини та відносні коефіцієнти сушіння для визначення тривалості процесу. There are represented results of experimental researches of convection drying of vegetative materials and relative drying coefficients to determine duration of the process.
 • Item
  Монетаризаційний метод оцінювання впливу життєвого циклу продукційної системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Статюха, Г. О.; Джигирей, І. М.; Теліцина, Н. Є.; Комариста, Б. М.
  Модифіковано коефіцієнт сталого ресурсоспоживання продукту на основі оцінювання впливу продукційної системи протягом життєвого циклу на природні системи і людину з використанням теорії природного капіталу та монетаризації. Product sustainable resource consumption coefficient is modified on the basis of assessment of life-cycle impacts on natural systems and human well-being using natural capital theory and monetarization.
 • Item
  Математичне моделювання тепломасопереносу і фазових перетворень в адсорбері з ореберною поверхнею
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Нікітенко, М. І.; Снєжкін, Ю. Ф.; Сорокова, Н. М.
  Побудована математична модель і розроблено числовий метод розрахунку тепло- масопереносу під час осушення гранульованих сорбентів в адсорбері з оребреною поверхнею. The mathematical model and numerical method of calculation of heat- and mass transfer at drying of the granulated sorbents in an adsorber with edges on a surface are submitted.
 • Item
  Теплонасосна сушильна установка - як спосіб енергоефективного сушіння зерна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Снєжкін, Ю. Ф.; Пазюк, В. М.; Чалаєв, Д. М.; Шаврін, В. С.
  Запропоновано метод сушіння насіння ріпаку, використовуючи низькопотенційну теплоту в теплонасосній сушильній установці. Її ефективність підтверджується числовим аналізом витрат теплоти на сушіння в інших типах зерносушарок. The paper is method of drying the rapeseed with use lowpotential heat on the heat pump dryer. This method efficiency is assured by numerical analysis expense heat on the process in other types of grain dryers.
 • Item
  Енргоощадні огороджувальні конструкції для швидкобудованих виробничих будинків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Афтанюк, В. В.; Мазуренко, А. С.
  Подано результати розрахунків теплоізоляційного шару сандвіч-панелі виробничих будинків для кліматичних умов України, за умов енергозбереження. The results of calculations of heat-insulation layer of sandwich-panel of production buildings are given for the climatic terms of Ukraine, with the purpose of energy-savings.
 • Item
  Шляхи вдосконалення енергоощадних технологій при утилізації органічних відходів в системах біоконверсії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Ратушняк, Г. С.; Анохіна, К. В.; Джеджула, В. В.
  Подано технологічну схему утилізації органіки в біогазовій установці із можливістю вдосконалення та енергозбереження процесу бродіння. Наведено фактори оптимізації процесу анаеробного бродіння біомаси для збільшення ефективності виробництва біогазу. Technological scheme to salvaging organics in biogas equipment is given with possibility of the improvement and energy solving process of the fermentation. The factors to optimization of the process anaerobic fermentations of the biomass is directing for increase of efficiency production biogas.
 • Item
  Інерційно-фільтрувальне сепараційне обладнання установок термохімчної перербки нафтових шламів нафтопромислових виробництв
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Склабінський, В. І.; Ляпощенко, О. О.; Логвин, А. В.
  Запропоновано нове енерго- та ресурсозберігаюче апаратурне оформлення процесів сепарації краплинної вологи з газових потоків в установках термохімічної переробки нафтових шламів нафтопромислових виробництв. Наведено результати експериментальних досліджень та випробувань дослідно-промислових зразків нового високоефективного газосепараційного обладнання. The article deals with new energy-efficient and resource-saving instrument mounting of condensed moisture separation from gas flows in oil sludge thermochemical processing plants used in oil industry. The results of physical experiment and testing of experimental- industrial samples of new high performance gas-absorption plant are also given in the article.
 • Item
  Термогравіметричні дослідження торфу, державної тирси, лузги насіння соняшника та гречки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Корінчук, Д. М.; Снєжкін, Ю. Ф.; Михайлик, В. А.
  Наведено результати експериментального дослідження термічної деструкції рослинної сировини. Визначено інтервали термічного розкладання, виконано аналіз. The results of experimental research of vegetal matter thermal destruction are presented. The intervals of thermal decomposition are certain, an analysis is conducted.
 • Item
  Моделювання процесів анаеробної біофільтрації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Ружинська, Л. І.; Баранова, І. Г.
  Подано математичну модель процесу анаеробної фільтрації у біофільтрі з нерухомими інертними носіями, аналіз та результати розрахунків. There are mathematical model of anaerobic filtration process in biofilter with inert supports, analysis and calculation results are represented.
 • Item
  Перспективні матеріали для акумуляторів теплової енергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Корінчевська, Т. В.; Снєжкін, Ю. Ф.; Чалаєв, Д. М.; Шаврин, В. С.; Дабіжа, Н. О.
  Розглянуті проблеми теплопостачання комунального господарства та використання «провальної» електроенергії. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є виробництво і акумулювання теплової енергії за допомогою адсорбційних термотрансформаторів на основі оборотних термохімічних реакцій. The problems of the heat supply of municipal economy and the utilization night electric power are considered. The generation and the accumulation of thermal energy by adsorption thermotransformer to basis of convertible thermochemical reaction it is one of directions of decision of this problem.
 • Item
  Енерго- та ресурсозберігаюча технологія сушіння термолабільних матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009) Нікітенко, М. І.; Снєжкін, Ю. Ф.; Сорокова, Н. М.
  Викладається енерго- і ресурсозберігаючий спосіб зневоднення термолабільних матеріалів, що передбачає монотонну зміну температури сушильного агента. Наведено схему сушильної установки для реалізації такого способу. The way dewatering of thermolabile materials, which allows to save resources and energy and provides monotonous change of temperature of the drying agent is stated. The circuit of drying installation for realization of the given way is resulted.