Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – № 760

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень з моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- і приладобудуванні, проблеми сучасного метало– та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, магістрів, спеціалістів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 760 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 115 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Principles of functional-oriented technology manufacturing products engineering production
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Stypnytskyy, V. V.
  Наведені принципи, переваги та недоліки концепцій об’єктно-орієнтованого та функціонально-орієнтованого технологічного проектування виробничих процесів машинобудування. Для реалізації паралельного інжинірингу, впровадження PLM-технологій запропоновано використання системи реологічного імітаційного моделювання процесів різання (CAF-системи). Це дасть можливість прогнозування основних кваліметричних експлуатаційних властивостей виробу вже на стадії технологічної підготовки машинобудівного виробництва. The article presents the principles, advantages and disadvantages of the object-oriented and functional-oriented process concepts in designing industrial processes engineering. For the implementation of the concurrent engineering, PLM-technologies the usage rheological simulation of cutting process (CAF-system) was proposed. It enable to predict the key performance qualimetric properties of a product already the stage of functional process design parameters of the structure and operations processing machine products manufacturing.
 • Item
  Моделювання гіроскопічних процесів під час фрикційного зміцнення деталей машин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гурей, І. В.; Гурей, В. І.; Дмитерко, П. Р.
  Розроблено математичну модель гіроскопічних процесів та прецесійного переміщення осі обертання інструмента, який швидко обертається при фрикційному зміцненні деталей машин. Mathematical model of gyroscopic processes and precession movement of the axis of high speed rotation tool is designed for frictional hardening machine parts.
 • Item
  Overlap coefficient for placing round-shaped details processed on the vibration development machine tools determining
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Gavrilchenko, O. V.; Zakharov, V. M.
  Описаний принцип обрахування коефіцієнта перекриття для деталей круглої форми. The principle of overlap coefficient calculation for round-shaped details has been.
 • Item
  Optimization of dynamic schemes and structural parameters of vibration bunker feeders
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Bespalov, A. L.; Vrublevsky, I. I.
  Розглянуто комплекс елементів, що впливають на продуктивність та ефективність роботи вібраційних бункерних живильників з електромагнітними приводами, що виконані за двомасовою коливальною системою. Запропоновано нові конструкції та параметри цих елементів. The set of elements that affect the performance and efficiency of the vibration bunker feeders with electromagnetic actuators, are made on the basis of the oscillatory system with two masses. New structure and parameters of these elements, have been proposed.
 • Item
  Розрахунок хвостового стабілізатора для орієнтації вітроколеса за напрямком вітру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Корендій, В. М.
  Проаналізовано схему дії аеродинамічних сил на площини вітроколеса і хвостового стабілізатора при косому обдуванні. На основі експериментальних досліджень встановлено аналітичні залежності їх зміни у разі зміни швидкості й напрямку повітряного потоку та частоти обертання вітроколеса. Наведено та реалізовано методику визначення геометричних параметрів хвостового стабілізатора для забезпечення необхідної точності орієнтації. The scheme of aerodynamic forces influence on the planes of wind-wheel and tail vane under sidelong air blow is analyzed. The analytical dependency of their changing after the changing of air flow speed and direction and wind-wheel rotation frequency is established on the basis of experimental research. The procedure of tail vane geometrical parameters determination is presented and realized for required orientation precision assurance.
 • Item
  The prospect of using the finite element method and ansys for mathematical modeling of thermo-mechanical calibration large axisymmetric structures with high requirements for the geometric accuracy
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Sherstiuk, D. G.; Kulik, A. V.; Gladkiy, M. A.
  За допомогою математичного моделювання визначено напружено-деформований стан осесиметричної конструкції та технологічної оправки під час термомеханічного калібрування. Термомеханічне калібрування визначається багатьма взаємозалежними факторами, що впливають на остаточний результат, і його відповідність строгим вимогам точності. Методом кінцевих елементів за допомогою числового моделювання у програмному середовищі ANSYS встановлена відповідність розрахункових параметрів відносно реального процесу термомеханічного калібрування. The article carries out using mathematical modeling of the definition of the shells stressstrain state and technological mandrel in the process of thermo-mechanical calibration. Thermo-mechanical calibration determined by many interrelated factors that affect the final result, and its compliance with the stringent requirements of accuracy. The finite element method for using the numerical simulation in ANSYS corresponded between the calculated parameters with respect to the real thermo-calibration process.
 • Item
  Structural scheme of adaptive system of control of vibrodrive of a resonance vibromachine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Chubyk, R. V.; Zelinskyi, I. D.; Gorbatyuk, R. M.
  На основі розробленої структурної схеми, засобами різних мов програмування можна реалізовувати програмне забезпечення, котре в комплексі із мікроконтролером дасть змогу автоматизувати низку вібраційних технологічних процесів, забезпечити мінімальні енергозатрати на вібропривід та оптимальні параметри технологічного процесу віброобробки. On the basis of the developed block diagram, by means of different programming languages, it is possible to implement software, which together with the microcontroller allows to automate a number of vibration technological processes and ensure minimum power inputs on vibrodrive and optimal parameters of the technological process of vibration treatment.
 • Item
  Modeling of the residual stresses on the treated surface machine parts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Shakhbazov, Y. O.; Griner, I. M.; Storoschuk, V. A.
  Розглянуто особливості утворення залишкових напружень у поверхневих шарах оброблених деталей. Запропонована нова методика розрахунку глибини різання на чистових операціях для зняття шару пластичної деформації після чорнового оброблення, яка забезпечує мінімальні залишкові напруження у поверхневих шарах деталей машин. In the article the features of the formation of residual stresses in the surface layers of machined parts are outlined. A new method of calculating the depth of cut for finishing operations to remove a layer of plastic deformation after the rough handling that provides minimal residual stresses in the surface layers of machine parts is discribed.
 • Item
  Information technology in deciding of technological problems in instrument-making and machine engineering
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Antonyuk, V. S.; Vysloukh, S. P.
  Виконано аналіз використання інформаційних технологій під час розв’язання задач технологічної підготовки виробництва в приладо- та машинобудуванні. Показано, що для розв’язання задач стиснення інформаційних масивів, класифікації, групування та розпізнавання образів доцільно використовувати методи багатовимірного статистичного аналізу. Наведено ефективні методи параметричного та структурного моделювання під час розв’язання технологічних задач та рекомендації з їх використання. Вказано на доцільність використання запропонованих методів за інформаційної підтримки життєвого циклу виробів. The analysis of the information technologies usage has been done at manufacturing technological preparation tasks solution in instrument – and machine building. It is showed that for the informative massifs compression tasks solution, classification, grouping and recognition of patterns, it is expedient to use the methods of multidimensional statistical analysis. The effective methods of parametric and structural design at solution of technological tasks and recommendation of their use have been made. It was painted on expedience of the offered methods use at informative support of wares life cycle.
 • Item
  Improvement of constructive schemes and calculations of oscillation tubular conveyers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Shenbor, V. S.; Borovets, V. M.; Brusentsov, V. G.; Serkiz, O. R.,; Fita, P. І.
  Розглянуто питання створення вібраційних трубчастих конвеєрів, запропонована методика їх розрахунку. Вібраційні трубчасті конвеєри, дають змогу розширити технологічні можливості шляхом забезпечення транспортування сипких продуктів і утворення на їх базі транспортуючих ліній. Розглянуті основні вимоги на етапі проектування цих вібраційних конвеєрів, для забезпечення коливального руху і наведені різноманітні схеми кріплень пружних систем та експериментальні графічні залежності. In this article the question of creation of oscillation tubular conveyers, has been considered and offered the method of their calculation. Oscillation tubular conveyers allow to extend technological possibilities by providing transportation of free-flowing products and to create on their base transport lines. The basic requirements are considered on the stage of designing these oscillation conveyers for providing fluctuating motion, and various schemes of mounting of the resilient systems and experimental graphic dependencies have been presented.
 • Item
  Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ковальов, В. А.
  Наведені результати чисельного моделювання осесиметричних течій в резервуарах з жорсткими перегородками, проведений аналіз структури циркуляцій i характеру розвитку течії за часом залежно від геометричних параметрів перегородок і чисел подібності Рейнольдса, Ейлера і Россбі. Подано результати порівняння чисельних даних з експериментальними, встановлені якісні характеристики течій і практичні рекомендації з проектування подібних внутрішніх конструкцій стабілізуючих пристроїв. The results of numerous simulation of axisymmetric flows in limited quantities with hard baffles, analyzed the structure and nature of the flow circulation in time, depending on the geometrical parameters of the baffles and the Reynolds, Euler and Rossby numbers. The results of the numerous and experimental data comparison, set the qualitative characteristics of flow and practical recommendations for the design of these internal structures stabilizing devices.
 • Item
  Будова та силова взаємодія елементів муфти з прямими пазами веденої півмуфти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Малащенко, В. О.; Малащенко, В. В.; Борис, А. О.
  На базі попередніх досліджень, розроблено досконалішу конструкцію кулькової муфти вільного ходу КМВХ осьової дії для стартерів двигунів внутрішнього згоряння, визначено силову взаємодію для випадку, коли пази однієї півмуфти прямі, що спрощує технологію виготовлення. Based on previous research more advanced design ball bearing bushings for starters centerline of internal combustion engines has been developed power-defined interaction for the case when one semimuff straight grooves, which simplifies manufacturing technology.
 • Item
  The calculation of the three-mass vibratory bowl feeder that provides elliptical oscillation with an axial vibratory drive
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Vrublevsky, І. Y.; Bespalov, А. L.
  Розроблено методику обчислення параметрів тримасового вібраційного бункерного живильника з осьовим електромагнітним приводом, які забезпечать оптимальні еліптичні коливання бункера: відношення амплітуд складових коливань, оптимальний за швидкістю кут зсуву фаз між ними. Наведено приклад розрахунку конструкції вібробункерного живильника з еліптичними коливаннями. The method for calculation of the parameters of three-mass vibratory bowl feeder with an axial electromagnetic drive has been carried. These parameters must provide the optimum values of elliptical oscillations: the ratio of the bowl vibration component amplitudes, the phase difference angle. An example of calculation of three-mass vibratory bowl feeder with elliptical oscillations is shown.
 • Item
  Кінематичні особливості процесу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Литвиняк, Я. М.
  Проаналізовано кінематичні особливості складного руху дискового інструмента відносно заготовки циліндричного зубчастого колеса під час радіально-колового формоутворення зубців. Встановлена відмінність між розглядуваним способом зубонарізання та методом обкату. Визначено положення осі миттєвого гвинтового руху, що дозволить прогнозувати профіль нарізуваних зубців колеса залежно від вихідної форми різального зубця дискового інструмента. The kinematic characteristics of complicated disk instrument motion are analysed in relation to the purveyance of cylindrical gear-wheel for radial-and-round shaping process. A difference is set between the examined method of tooth cutting and generating process method. Position of axis of instantaneous spiral motion is certain. It will allow to forecast the profile of the cut indents of wheel depending on the initial form of cutting indent of disk instrument.
 • Item
  Автоматизований розрахунок комплекту мітчиків для нарізання метричної різі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гурей, І. В.; Гурей, В. І.
  Наведено розроблену програму для автоматизованого обчислення та вибору виконавчих розмірів профілю різі та конструктивних елементів комплекту мітчиків для нарізання метричної різі. The program for automatic calculation and selection the dimensions of thread profile and design elements of kit of taps for cutting the metric thread has been presented and developed.
 • Item
  Особливості створення і впровадження системи управління якістю на машинобудівному підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Нємий, С. В.
  Згідно з сучасними міжнародними і вітчизняними нормативними вимогами щодо системи управління якістю, розроблено методологію її створення, враховуючи практичний досвід впровадження системи управління якістю на машинобудівному підприємстві. Запропоновано оптимальну схему організації підготовчих робіт для впровадження системи управління якістю на підприємстві. According to current international and domestic regulatory requirements to the quality management system, is developed a methodology of its creation, based on the practical experience of the quality management system at an engineering company. The optimal scheme of preparatory work for the implementation of quality management system on machine building enterprise is suggested.
 • Item
  The structure of the near-boundary zones of grains and intergranular destruction of steels
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Kuzin, O. A.; Kuzin, M. O.
  З використанням моделі функціонально-градієтної будови зернограничного шару великокутових границь подано аналіз впливу параметрів структури міжзеренних поверхонь на інтеркристалітне руйнування сталей. Керівним параметром схильності полікристалічних систем до міжзеренного руйнування є їх здатність до утворення вакансій і пор на границях зерен. Визначення оптимальних параметрів структурно-енергетичного стану міжзеренних поверхонь дає змогу вибирати раціональні технологічні рішення з підвищення міцності границь зерен сплавів. Using the model of functional gradient structure of the grain boundary layer of large angle of borders presents the analysis of the influence of structural parameters on the grain surfaces intercrystalline destruction steels. The governing parameter of polycrystalline tendency to intergranular fracture systems is their ability to form pores on vacancies and grain boundaries. Determination of the optimal parameters of the structural and energetic state of the grain surfaces makes it possible to choose rational technological solutions to improve the strength of the alloy grain boundaries.
 • Item
  Використання методу сублімації для отримання діелектричних плівок AL2O3 на сталі 40х13
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дурягіна, З. А.; Підкова, В. Я.; Ольшевська, С. О.; Оксенюк, А. П.
  Використовуючи явище сублімації і подальше доокиснення на повітрі, на сталі 40Х13 одержано плівки оксиду алюмінію. Розмір часточок порошку становив 50 мкм. Для синтезування оксидної плівки використано випаровувачі з Mo і W, на які осаджувалися плівки і дозатор для термічного випаровування. У разі швидкої подачі порошку на випаровувач оксид алюмінію спікався і випаровування відбувалося практично з тигля Al 2 O3. Using phenomenon of sublimation and subsequent oxidation on air on the steel 40Х13 received film aluminum oxide. The particle size of powder was 50 microns. To synthesize oxide film used evaporators with Mo and W where occurred depositing of films and proportioner for thermal evaporation. At fast feed of powder on evaporator, aluminium oxide sintered and evaporation occurred practically from crucible of Al 2 O3.