Автоматика, вимірювання та керування. – 2017. – №880

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які відображають результати науково-дослідних робіт у галузі вимірювань і комп’ютеризованих засобів керування. Вісник адресований науковим співробітникам, викладачам та інженерам, які спеціалізуються в царині автоматики, інформаційно-вимірювальної техніки та систем керування, а також – докторантам, аспірантам і студентам відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 880. – 116 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування

Зміст


1
3
9
18
23
31
41
44
50
60
67
73
79
86
94
99
103
108
114

Content


1
3
9
18
23
31
41
44
50
60
67
73
79
86
94
99
103
108
114

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Імпульсна нейронна мережа типу “K-WINNERS-TAKE-ALL”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Тимощук, П. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано імпульсну нейронну мережу неперервного часу типу “K-winners-take-all”, яка ідентифікує К найбільші з-поміж N входів, де керуючий сигнал 1 £ K < N . Мережа описується рівнянням стану, що містить шлейф імпульсів, і вихідним рівнянням. Мережа спроможна досягати теоретично довільної скінченної швидкості збіжності до KWTA-режиму. Отримані теоретичні результати проілюстровано прикладом комп’ютерного моделювання, який демонструє ефективність мережі.
 • Item
  Параметрична оптимізація системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Павельчак, А. Г.; Самотий, В. В.; Ширий, П. П.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Здійснено параметричну оптимізацію для системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням з використанням генетичного алгоритму. Отримано якісні характеристики перехідного процесу системи керування.
 • Item
  Особливості будови та захисту корпоративних сховищ даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дудикевич, В. Б.; Березюк, Б. М.; Піскозуб, А. З.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто особливості будови сховищ даних та проаналізовано найпоширеніші види систем зберігання даних. Сформульовано базові задачі комплексного захисту корпоративного сховища даних та розглянуто програмно-апаратні засоби їх вирішення.
 • Item
  Вимірювальний перетворювач імпедансу телефонної лінії для частотного аналізатора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Хома, В. В.; Хома, Ю. В.; Іванюк, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано вимоги до вимірювального перетворювача імпедансу АТЛ, призначеного до застосування у структурі частотного аналізатора. Обґрунтовано вибір схеми такого перетворювача та досліджено його метрологічні характеристики у діапазоні частот.
 • Item
  Інтегральні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення. Огляд
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.; Єлісєєва, Г. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Політехніка Сьвєнтокшиська в Кєльцах, Польща
  Проведено огляд і порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку інтегральних логарифмічних АЦП.
 • Item
  Дослідження інваріантів зображення на основі його фрактальної моделі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Журавель, І. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати досліджень впливу зміни рівня інтенсивності, кута повороту та масштабу зображень на значення їх фрактальної розмірності. Встановлено умови, за яких фрактальну розмірність можна вважати інваріантною ознакою металографічних зображень.
 • Item
  Перспективи розширення застосувань вихрострумових аероелектророзвідувальних систем зі штучними гармонічними полями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бучма, І. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Стаття присвячена розвитку теорії динамічної моделі пари “вихрострумова електророзвідувальна система–феромагнітне провідне тіло”, яка враховує швидкість взаємного переміщення електророзвідувальної системи відносно провідного тіла. Динамічна модель дає змогу пояснити форму сигналу від провідного тіла із феромагнітними властивостями у вигляді одного періоду синусоїди або двох окремих півперіодів, рознесених між собою в часі, залежно від розмірів тіла. Теоретичне обґрунтування форми сигналу від провідних тіл з феромагнітними властивостями дасть змогу розширити область застосування рухомих вихрострумових засобів.
 • Item
  Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках. Частина 2
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.; Антонів, У. С.; Національний університет “Львівська політехніка”; Політехніка Сьвєнтокшиська в Кєльцах (Польща)
  Запропоновано математичні моделі похибок логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, наведено результати моделювання та дано оцінку точності.
 • Item
  Застосування інноваційних технологій в автомобільних GPS-трекерах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Влах-Вигриновська, Г. І.; Іванюк, О. О.; Ковела, І. М.; Рудь, Б. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто способи підвищення точності глобальних навігаційних супутникових систем GPS і ГЛОНАСС на основі використання системи диференціального корегування SBAS, зокрема приділено увагу підсистемам EGNOS та SDCM, які діють над територією України. Запропоновано класифікацію автомобільних трекерів для роботи у складі GPS-систем моніторингу автомобільного транспорту.
 • Item
  Кодоімпульсні системи телевимірювання (будова, принцип роботи, особливості)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мокренко, П. В.; Задерецький, Б. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто побудову та принцип роботи багатоканальних кодоімпульсних систем телевимірювання та ні відмінності від аналогових систем. Показано переваги кодоімпульсних систем телевимірювання та їхні особливості.
 • Item
  Аналіз та шляхи вирішення проблем захисту комерційних бездротових локальних мереж WI-FI
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чернобай, К. Ю.; Грибков, С. В.; Національний університет харчових технологій
  Досліджено проблеми захисту конфіденційної та комерційної інформації з використанням бездротових локальних мереж, побудованих за технологією Wi-Fi. Розглянуто типи загроз та атак, спрямованих на бездротові локальні мережі, а також заходи щодо їх усунення та підвищення якості безпеки.
 • Item
  Використання JWT-маркерів для аутентифікації та авторизації користувачів у web-додатках
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Олійник, Г. В.; Грибков, С. В.; Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми реалізації механізмів аутентифікації та авторизації у web- орієнтованих системах. Здійснено огляд та порівняння підходів до аутентифікації та авторизації користувачів, розглянуто особливості та обґрунтовано переваги використання JWT-маркерів.
 • Item
  Оцінка надійності елементів системи-приманки у мережі стандарту IEEE 802.11 як розгалуженої системи зі складним підпорядкуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Банах, Р. І.; Піскозуб, А. З.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано метод оцінювання надійності елементів системи-приманки для мережі стандарту IEEE 802.11 як розгалуженої системи зі складним підпорядкуванням. Оцінка можливостей працездатності елементів може запевнити у надійності системи або у протилежному. Такий підхід забезпечить процес безперервного вдосконалення системи, оскільки з його впровадженням можна прогнозувати виникнення проблем та успішно їм запобігати.
 • Item
  Дослідження електричних параметрів м’ясної продукції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Вікович, О. В.; Походило, Є. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено активні та реактивні складові імітансу свинячого фаршу та різних частин свинячої туші. Запропоновано експрес-метод виявлення фальсифікованого свинячого фаршу.
 • Item
  ЕКГ-ідентифікація з використанням глибинних нейронних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Хома, В.; Хома, Ю.; Герасименко, В.; Сабодашко, Д.; Національний університет “Львівська політехніка”; Політехніка Опольська (Польща)
  Описано розроблення нової біометричної системи на основі електрокардіограми людини (ЕКГ) як альтернативного джерела біометричної інформації. Для здійснення ідентифікації запропоновано використати передові алгоритми машинного навчання (глибинні нейроні мережі) у поєднанні з техніками цифрового опрацювання сигналів. Всі експерименти проводились на самостійно зібраному наборі даних з використанням вбудованої електроніки з мінімізованою аналоговою частиною.
 • Item
  Особливості інцидентів у сучасному кібернетичному просторі та їх вплив на безпеку суспільства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дудикевич, В. Б.; Березюк, Б. М.; Національний університет “Львівська політехніка
  Розглянуто вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування сучасного кіберпростору. Наведено класифікацію кібернетичних втручань за їх видами та проаналізовано найпоширеніші інциденти та методи кіберрозвідки. Сформульовано підходи зменшення впливу на кібербезпеку засобів соціального інжинірингу.
 • Item
  Аналіз засобів забезпечення додаткового захисту корпоративних баз даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Струзік, В. А.; Харкянен, О. В.; Грибков, С. В.; Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми захисту корпоративних баз та сховищ даних. Виявлено основні проблеми, що виникають під час захисту інформації у базах та сховищах даних при використанні стандартних засобів захисту систем управління базами даних. Проведено огляд та порівняння функціональності та принципів роботи програмних продуктів для підвищення ефективності захисту корпоративних баз та сховищ даних під час їх роботи та рефакторингу.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Автоматика, вимірювання та керування»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
  У Віснику опубліковано статті, які відображають результати науково-дослідних робіт у галузі вимірювань і комп’ютеризованих засобів керування. Вісник адресований науковим співробітникам, викладачам та інженерам, які спеціалізуються в царині автоматики, інформаційно-вимірювальної техніки та систем керування, а також – докторантам, аспірантам і студентам відповідних спеціальностей.