Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2000. – №399

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

Вісник «Радіоелектроніка та телекомунікації» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. Розглянуті питання теорії та проектування лінійних і нелінійних радіоелектронних кіл і пристроїв, антен та пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів радіотехнічних спеціальностей, фахівців з матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості в сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 399 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 210 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Радіоелектроніка та телекомунікації» № 399
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000)
 • Item
  Зміст до Вісника «Радіоелектроніка та телекомунікації» № 399
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000)
 • Item
  Математичне моделювання внутрішніх механічних напружень в багатошарових інтегральних структурах
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Закалик, Любов; Красівський, Ігор
  Багатошарові інтегральні структури широко використовуються в радіоелектронній апаратурі та іншій сучасній техніці. При виготовленні цих структур в процесі охолодження від температури нанесення шарів до нормальної (робочої) температури, а також при експлуатації в них виникають значні механічні напруження. В цій статті запропонований метод розрахунку напружено-деформованого стану інтегральних структур. The multilayered integral structures find a wide use in radioelectronic apparatus and other contemporary engineering. Attached to making of these structures in chilling process from temperature of bringing layers to normal (work) temperature, and also attached to exploitation arise considerable mechanical stress. The computation method of tenselydeformed state of integral struktures is offered in this paper.
 • Item
  Методика дослідження пружних властивостей пульсових зон променевих артерій людини
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Мандзій, Богдан; Сторчун, Юрій
  Наведено обгрунтування методики дослідження пружних властивостей зон реєстрації пульсових коливань променевих артерій людини. In this clause the substantiation of a technique of research of elastic properties of zones of registration pulse of fluctuations beam artery of the man is given.
 • Item
  Огляд методів створення гіпертермічного відгуку у живих тканинах
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Костюк, Іван; Стасевич, Сергій
  У даній роботі на основі вітчизняних та закордонних публікацій проаналізовано методи створення теплового впливу на живі тканини. Зроблено висновки про можливості підвищення ефективності їх застосування в клінічній практиці. This paper presents short review of the methods of local heat influence on living tissues. The results of their clinical application reported in local and foreign publications are discussed.
 • Item
  Модове керування розподілом об’ємної густини потужності у неоднорідному біологічному середовищі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Захарія, Йосип; Патрало, Юрій
  Наведено результати аналізу розподілу об’ємної густини потужності електромагнітного поля у біологічному об’єкті нагрівання для зовнішнього поля з нульовим значенням у площині, що перетинає об’єкт. Electromagnetic power density distribution in nonuniform lossy biological medium, located in waveguide aplicator, is considered. A dependency of power density from initial field distribution is discussed.
 • Item
  Аналіз можливого впливу внутрішніх механічних напружень на параметри інтегральних пристроїв
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Матвійків, Михайло; Івасик, Юрій
  Проаналізовано найпоширеніші причини і характер виникнення полів механічних напружень і деформацій у підкладках та кристалах, а також в інтегральних структурах на них. Розглянуто питання про їх вплив на конкретні елементи, на вихідні параметри інтегральних пристроїв та необхідність їх моделювання. Being examined the most spreaded reasons and character of appearing fields of mechanical strains and deformations in the lining and crystals as well as in the integral structures on them. Taken up the question about their affect to concrete elements and the initial parameters of integral schemes.
 • Item
  Низькочастотні флуктуації в радіоелектронній апаратурі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Колодій, Зеновій
  Наведено огляд низькочастотних флуктуацій в елементах радіоелектронної апаратури. Пропонується гіпотеза єдиного джерела їх генерації. The point of view of low-frequency fluctuations in the elements of radio-electronic aparats is created. The proposition of gain sourse their generation is proposed.
 • Item
  Тонкоплівкові сегнетоелектричні матеріали в техніці НВЧ
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Васьків, Григорій
  Описані основні властивості сегнетоелектриків, наведено результати досліджень тонкоплівкових зразків, залежність їх s від температури і концентрації компонентів твердих розчинів, зроблена оцінка діелектричних втрат на НВЧ. In this paper the basic qualities of ferroelectrics, the results of research of thin tape examples and their dependence from s, temperature and concentration of components in hard solutions are given. Here is made valuation of dielectric loses on microwave ranger.
 • Item
  Оцінка полів розсіювання параметрів радіоелектронних пристроїв при їх квазінормальних розподілах
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Лазько, Оксана; Недоступ, Леонід; Бобало, Юрій
  У статті розглянуто вплив нестабільності процесів виробництва компонентів радіоелектронної апаратури на характеристики розподілів їх вихідних параметрів. Пропонується метод оцінки похибки визначення полів розсіювання параметрів при квазінормальних розподілах. At the paper the influence of components production process nonstability on theirs output distributions characteristics. The parameters scattering fields determination error estimation method due to quasi-normal distributions is proposed.
 • Item
  Індивідуальне прогнозування надійності при квазідетермінованих процесах зміни параметрів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Кіселичник, Мирослав
  В статті проаналізовано квазідерміновані процеси зміни параметрів та запропоновано прогнозування надійності на основі індивідуального підходу. At the paper the quasidetermanistical proceses of parameters variation were analyzed and and reliability prediction on individual approach was proposed.
 • Item
  Система наскрізного проектування ІС - «ПроМІС»
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Гранат, Петро; Теслюк, Василь
  В статті запропоновано систему для наскрізного проектування інтегральних схем (ІС) - «ПроМІС» (Програма моделювання інтегральних схем). Вона містить: підсистему моделювання технологічних маршрутів виготовлення ІС- «ПроМІС-T»; підсистему моделювання фізичних процесів у техобладнанні виготовлення напівпровідникових приладів - «ПроМІС-О»; підсистему фізико- топологічного моделювання «ПроМІС-Ф» та програму MICROPC, яка призна¬чена для аналізу електричних схем. Розроблена наскрізна система дає змогу прискорити та покращити якість проектування ІС. Proposed a CAD “ProMIC” for complex design (CAD of simulation IC). This CAD includes: subsystem of simulation technological route of forming semiconductor IC, subsystem of simulation technological process in equipment and subsystem of simulation IC on component level. This system allows to reduce the design time and increase an efficiency of design IC.
 • Item
  Аналіз впливу параметрів акустичного поля на кінетику аерозолів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Батлук, Вікторія; Смердова, Тетяна; Азарський, Костянтин; Занько, Ганна
  Проаналізовано вплив параметрів акустичного поля на коагуляцію аерозолів. Наведені в статті рекомендації використовували для створення апаратів акустичної коагуляції аерозолів. The analysis of influence of parameters of an acoustic field on process coagulation of aerosols is carried out. The recommendations, given in clause, used at creation of devices acoustic coagulation of aerosols.
 • Item
  Завадостійке розпізнавання зображень маркування тепловидільних зборок
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Антощук, Світлана; Крилов, Віктор; Максимов, Максим
  Розроблено проблемно-орієнтований програмно-апаратний комплекс. Вирішені питання попередньої обробки сигналів зображень тепловидільних зборок (ТВЗ), завадостійкої бінаризації зображень, виявлення характерного фрагмента з написом, зниження рівня завад, поліпшення якості зображень, сегментації, нормування і класифікації символів. Hardwear and softwear specializated system is designed. The system consists of previous processing, noisestability binarization, feature fragment detection, noise level reducing, image quality impouving, symbol normalization and modul classification.
 • Item
  Розв'язання оберненої задачі формування зображень за наявності негауссівської випадкової складової
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Прудиус, Іван; Лазько, Оксана; Лазько, Леонід; Синявський, Андрій
  В статті розглянуто підхід до відновлення зображень з негауссівською випадковою адитивною складовою методом максимуму правдоподібності. Запропонований метод базується на оцінюванні статистичних моментів шуму та максимізації функції правдоподібності, проксимованої рядом Грамма-Шарльє. At the paper approach to image restoration at the presence of essential additive nongauss component by maximum likelihood method is presented. This method helps to estimate statistical moments of high order of noise component and likelihood function approximation by Gram-Charlier series.
 • Item
  Дослідження впливу параметрів схеми знімання проекційних даних на якість реконструкції зображень
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Кобасяр, Михайло; Русин, Богдан
  У роботі проведена оцінка необхідної кількості проекційних даних для реконструкції зображень. Досліджено вплив параметрів схеми знімання проекційних даних при їх зашумленні і обмеженні динамічного діапазону на якість реконструкції. In the work is carried out the estimation of the necessary amount of the projection data for reconstruction of the images. It has been investigated the influence of the noise of them and limited dynamic range of the scheme parameters on the quality of reconstruction.
 • Item
  Функціональні моделі евристичних задач
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Гліненко, Лариса
  Розглянуто варіанти функціональних моделей технічних систем і можливості їх застосування для моделювання евристичних задач. Functional models of heuristic problems. Abstract. Kinds of functional models of engineering systems and ways of their application to heuristic problems solving are investigated.
 • Item
  Часові критерії оптимізації технологічних ліній оперативного випуску продукції
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Дунець, Роман
  Запропоновано як критерії оптимізації, окрім часу критичного шляху, час мінімального та екстремального шляхів. Дана верхня оцінка кількості цих шляхів для кожного типу топології технологічних ліній. This paper deal with the criteries of optimization, such as minimal and extremal path of technologies lines. The high estimation of quantity of such paths for each topology of technologies lines are proposed.
 • Item
  Дослідження щілини в плоскому екрані з шаром сегнетоелектрика
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Ящишин, Євген
  Теоретично досліджуються характеристики щілини в плоскому металевому екрані, покритому шаром сегнетоелектричного діелектрика. За допомогою строгого електродинамічного підходу розв’язана задача збудження електромагнітного поля щілиною в плоскому металевому екрані з шаром сегнетоелектрика. Отримані результати справедливі для довільної товщини шару діелектрика і його діелектричної проникності. Вони дають змогу оцінити потужність випромінення, а також ефективність щілинного збуджувача поверхневих хвиль. This paper presents theoretical investigation of the slot on the metal screen covered with ferroelectric layer. The full-wave method has been applied for solution to the problem of the electromagnetic field excited by the slot. The results of investigation are true for every thickness and permittivity of ferroelectric layer. They permit to estimate the radiation power and excitation efficiency of the surface wave.
 • Item
  Врахування впливу параметрів резисторної ланки балансного подільника потужності НВЧ
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000) Оборжицький, Валерій
  В статті наведено співвідношення, які дають змогу визначити параметри подільника НВЧ з врахуванням впливу хвильового опору та довжини лінії з балансним резистором, якщо виконуються умови узгодження та розв’язки. This paper is considered the expression which is enabled to provide the parametrs of microwave divider for given characteristic impedance and length of the line with rezistor.