Кіберфізичні системи: досягнення та виклики. – 2016 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/39368

Матеріали ІІ Наукового семінару, 21–22 червня 2016 року, Львів

У виданні зібрані матеріали наукового семінару, присвяченого проблемам у галузі кіберфізичних систем. Для науковців, аспірантів.

Кіберфізичні системи: досягнення та виклики : Матеріали Другого наукового семінару, 21–22 червня 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM).

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 20
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст «Кіберфізичні системи: досягнення та виклики»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Thumbnail Image
  Item
  Виробництво спеціалізованих процесорів як сервіс
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, А. О.; Майстренко, М. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  В роботі надано розгорнутий опис ідеї реалізації хмарного сервісу виробництва спеціалізованих процесорів, який базується на системі їх високорівневого синтезу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Самореконфігуровні комп’ютерні засоби
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Воробець, Г. І.; Тарасенко, В. П.; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  Запропоновано концептуальну модель опису, аналізу і синтезу кіберфізичних систем та вбудованих комп’ютерних засобів у таких системах як складної динамічної системи реального часу, що функціонує у фазовому просторі зі змінною вимірністю в умовах невизначеності. Обгрунтовано класифікаційні особливості та можливість застосування самореконфігуровних комп’ютерних засобів для інтелектуальної самоорганізації таких кіберфізичних систем. A conceptual model description, analysis and synthesis of cyber-physical systems and embedded computer means in such systems as complex dynamic real-time systems, operating in phase space with variable dimension under uncertainty are proposed. Grounded classification features and possibility of self-reconfigurable computer tools for intellectual self-organization of cyber-physical systems.
 • Thumbnail Image
  Item
  Засоби та можливості неінвазивного контролю рівня цукру в крові хворих на діабет
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Глухова, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Одним з напрямків розвитку кіберфізичних систем є медичний контроль. У роботі наводяться результати дослідження можливості використання сучасних комп'ютерних засобів для неінвазивного контролю в домашніх умовах рівня цукру в крові хворих на діабет. Досліджувався вплив рівня цукру на спектр голосу хворого. При дослідженні використовувалися доступні в домашніх умовах комп'ютерні засоби (смартфон, ПК) і програми (диктофон, аналізатор спектру, електронна таблиця). Були виявлені ділянки спектра, на яких простежується близька до лінійної залежність амплітуди звукових коливань від рівня цукру в крові людини. Показана можливість реалізації на основі смартфона неінвазивного глюкометра для оперативного використання в домашніх умовах. Триваліші дослідження показали часову нестабільність виявленої залежності, її залежність від стану хворого, і, як наслідок, необхідність калібрування виявленої залежності через деякі проміжки часу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі аспекти реалізації автономних вимірювально-обчислювальних вузлів в ethernet-орієнтованих кіберфізичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Міюшкович, Є. Г.; Парамуд, Я. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропонована структура автономного вимірювально-обчислювального вузла для Ethernet-орієнтованої КФС, що робить можливим використання стандартних промислових сенсорів та актуаторів з низькошвидкісними послідовними портами. Розглянуто п’ять варіантів його реалізації та сформовані рекомендації щодо вибору конкретного рішення за критерієм необхідної обчислювальної потужності для попередньої обробки даних. This paper presents the structure of autonomous measuring-computing node for Ethernet-oriented CFS that enables the use of standard industrial sensors and actuators with low-speed serial ports. Considered five options for its implementation and formed recommendations for choosing a specific decision on the criteria necessary computing power for pre-processing data.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження апаратної складності помножувачів розширених полів Галуа gf(dm)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Жолубак, І. М.; Глухов, В. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Уроботі проводиться аналіз апаратної складності помножувачів розширених полів Галуа GF(dm). Для сучасних ПЛІС проведено порівняння апаратних витрат помножувачів елементів різних полів Галуа GF(dm) з приблизно однаковою кількістю елементів поля з метою визначення поля, у якому помножувач має найменшу апаратну складність. Показано глобальне зростання апаратних витрат при збільшенні основи поля. При цьому існують локальні мінімуми, яким серед непарних d відповідають d=2i-1, а глобальному мінімуму для комірок Гілда за двома розглянутими в роботі методами оцінювання апаратної складності – d=3 та d=7, відповідно, коли для оцінювання використовуються тільки кількість входів та виходів комірки та коли додатково враховується внутрішня структура комірки. The paper analyzes the hardware costs of multipliers of extended Galois fields GF(dm). There are compared realised on modern FPGA Galois fields multipliers hardware cost to select Galois field GF(dm) with approximately the same number of elements and the lowest multiplier hardware complexity. Totally the hardware cost increases while basics of the field increase. Local minimums for odd d correspond to d = 2i-1 and the global minimum for analisys based on Guild cell with realization likesingle unit corresponds to the value d = 3 and based on Guild cell with its multiplier and adder separate realization – the value d=7.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методи та засоби побудови програм лояльності у вендінгових кіберфізичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Сало, А. М.; Кравець, О. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Стаття присвячена дослідженню можливостей побудови програм лояльності у вендінгових кіберфізичних системах. Розглянуто наявний ринок систем, що дозволяють побудувати програми лояльності. Запропоновано альтернативне рішення питання організації програм лояльності у вендінгових системах. Рекомендовано комплексний підхід до питання побудови програми лояльності. The article investigates possibilities of building loyalty programs in cyberphisical vending systems. Consider existing systems to build loyalty programs. An alternative solution to the problem of loyalty programs in vending systems is proposed. A comprehensive approach to building loyalty programs is recommended.
 • Thumbnail Image
  Item
  Геоконтекстний сервіс організації доступу мобільних сутностей до стаціонарних ресурсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бочкарьов, О. Ю.; Алексейчик, І. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему розробки геоконтекстного сервісу організації доступу мобільних сутностей до стаціонарних ресурсів. Проаналізовано особливості роботи сервісу на прикладі задачі організації доступу до місць паркування. Запропоновано структуру та алгоритми роботи сервісу. Проведено моделювання роботи сервісу та реалізовано його прототип. The problem of developing location based service for providing access of mobile entities to stationary resources is considered. The details of service functioning was analyzed using the problem of access to the parking spaces as example. The structure and algorithms of the service are proposed. Service modeling and prototyping are considered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Контекстно-залежний програмний сервіс для користувацького контролю за виконанням завдань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Бочкарьов, О. Ю.; Бакай, К. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему розробки контекстно-залежного програмного сервісу для користувацького контролю за виконанням завдань. Запропоновано структуру та алгоритми роботи сервісу. Наведено архітектуру програмного рішення для прототипу сервісу. The problem of developing context-aware program service for the tasks execution user control is considered. The structure and algorithms of the service are proposed. The program architecture of the service prototype is provided.