Вимірювальна техніка та метрологія. – 2006. – Випуск 66

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – Випуск 66. – 233 c.

Вимірювальна техніка та метрологія

Зміст


1
3
9
13
18
22
27
32
38
43
51
57
64
76
80
85
88
94
99
108
111
120
125
131
138
142
149
153
162
165
174
180
185
191
198
201
207
211
220
228
230
231

Content


1
3
9
13
18
22
27
32
38
43
51
57
64
76
80
85
88
94
99
108
111
120
125
131
138
142
149
153
162
165
174
180
185
191
198
201
207
211
220
228
230
231

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Вимірювання діелектричних втрат та діелектричної проникності методом зміщення системи координат за напругою
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Грибок, Микола; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджена можливість вимірювання діелектричних втрат та діелектричної проникності електроізоляційних матеріалів нафтового або рослинного походження методом зміщення системи координат за напругою. Наведені схеми вимірювання та результати імітаційного моделювання похибок вимірювання.
 • Item
  Особливості вимірювання показників якості електроенергії за допомогою wavelet-перетворення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Ванько, Володимир; Національний університет “Львівська політехніка”
  На підставі запропонованої методики вимірювання повільних збурень і змін напруги мережі розглянуто аспекти формування родини базових функцій для реалізації wavelet-перетворення і особливості визначення спектрального складу контрольованих сигналів та запропоновано принцип погодження масштабу waveletперетворення і параметрів базової функції для покращання контролю показників якості електроенергії.
 • Item
  Дослідження похибок реконструкції провідності об’єкта у 24-електродній томографічній системі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Петровська, Ірина; Дорожовець, Михайло; Національний університет “Львівська політехніка”; Ряшівська політехніка
  Наведено результати дослідження схеми 24-електродної томографічної системи, у разі апроксимації об’єкта трикутними скінченними елементами, результати вимірювань якої отримано із застосуванням методу вузлових потенціалів. Зокрема, досліджено похибки реконструкції провідності об’єкта на різних ітераціях.
 • Item
  Розробка і дослідження прямого методу квантування за рівнем для вимірювання амплітуди електричних сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Троцишин, Іван; Петрушак, Володимир; Петрушак, Оксана; Хмельницький національний університет; Білоцерківський інститут економіки та управління
  Розроблено новий метод вимірювання амплітуди електричних сигналів, який ґрунтується на відомому методі квантування за рівнем. Запропонована структурна схема для реалізації розробленого методу. подані осцилограми сигналів на виході функціональних блоків, які підтверджують працездатність розробленого пристрою. Вказані переваги розробленого методу порівняння з методами, які ґрунтуються на перетворенні змінної напруги в постійну.
 • Item
  Оцінка точності обробки інформації у разі використання трансформацій швидкого перетворення Фур’є
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Буняк, Олег; Микулик, Петро; Тиш, А.; Тернопільський державний технічний університет імені І. Пулюя
  Запропоновано алгоритм оцінки точності обробки інформації з використанням трансформацій швидкого перетворення Фур’є. Алгоритм ґрунтується на стохастичних методах оцінки.
 • Item
  Зміст до “Вимірювальна техніка та метрологія”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31)
 • Item
  Варіаційний принцип Гамільтона–Остроградського в термoдинаміці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Чабан, Василь; Чабан, Андрій; Національний університет “Львівська політехніка”; Ряшівський університет
  Адаптовано принцип Гамільтона – Остроградського на дисипативні системи. Рівняння нестаціонарної теплопровідности одержані на підставі спільного варіаційного принципу залежно від використовуваної повної енерґії системи, що зосереджена в зоні інтеґрування. Гамільтонова дія трактується як функціонал відповідних диференціальних рівнянь.
 • Item
  Рецензія на книгу Вальдемара Навроцького “Розгалужені вимірювальні системи”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Стадник, Б. І.; Скоропад, П. І.
 • Item
  Дикторонезалежне описання образів в системах розпізнавання сигналів мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Биков, Микола; Раїмі, Абдурахман; Биков, Максим; Вінницький національний технічний університет; Фірма “Альпарі”; Université Cheikh Anta Diop
  Запропонована модель сигналу мови на принципі “квазічастотної” модуляції голосового тракту, метод дикторонезалежного описання мовних образів, який ґрунтується на цій моделі, розроблено нейромережевий класифікатор для сегментації сигналу мови.
 • Item
  Міжнародні та національні методики з оцінки викидів в атмосферу шкідливих газів від залізничного транспорту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Гордієнко, Тетяна; Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”
  Проаналізовано міжнародні методики IPCC-1996, CORINAIR/SNAP і національна методика. Виявлено, що усі вони враховують значний перелік ЗР від мобільних джерел, мають практично однакові підходи щодо оцінки викидів ЗР в атмосферу від залізничного транспорту. Методика CORINAIR/SNAP містить спрощені і комплексні методи з розрахунку викидів ЗР для низки джерел, а також охоплює найбільшу кількість речовин, що забруднюють атмосферу. Національна методика потребує доопрацювання та наближення до елементів міжнародних методик, здебільшого до CORINAIR/SNAP та IPCC-1996.
 • Item
  Методи і засоби гігрометрії природного газу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Мотало, Андрій; Мотало, Василь; Національний університет “Львівська політехніка”; ГПУ “Львівгазвидобування ”
  Розглянуто основні проблемні задачі гігрометрії природного газу. Описані і проаналізовані основні методи та засоби вимірювань вологості природного газу. Запропоновано способи підвищення точності вимірювань, що ґрунтуються на методології кваліметрії.
 • Item
  Апроксимація стандартних функцій міжнародної температурної шкали МТШ-90 із застосуванням чебишовських сплайнів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Воробель, Роман; Гук, Олександр; Камінський, Юрій; Сущик, К.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; НВО “Термоприлад”; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Запропоновано метод знаходження балансних наближень стандартних функцій міжнародної температурної шкали МТШ–90. Отримані результати дають змогу спростити аналітичний вираз для обчислення при його технічній реалізації та вибирати параметри наближень оптимальними щодо забезпечення необхідної точності вимірювання температури у заданому діапазоні.
 • Item
  Кількісне оцінювання якості продукції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Чабан, Олеся; ДП НДІ “Система”
  Запропоновано метод кількісної оцінки якості товарів чи послуг. Обґрунтовується методика визначення коефіцієнтів впливу кожного показника якості на якість товару чи послуги загалом.
 • Item
  Модель фахової системи стандартизації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Столярчук, Петро; Казанцев, Сергій; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано формалізацію системи стандартизації у вигляді імітаційної моделі з критерієм оптимізації – мінімумом витрат на створення її і функціонування.
 • Item
  Структура взаємозв’язку стандартизації, метрології і сертифікації в галузі вимірювання, контролю параметрів досліджуваних об’єктів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Микитин, Галина; Національний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка
  Запропонована структура взаємозв’язку стандартизації, метрології, сертифікації, яка ґрунтується на законодавчих, теоретичних і прикладних засадах в галузі вимірювання, контролю параметрів досліджуваних об’єктів.
 • Item
  Оцінка впливу сертифікації системи управління якістю на виготовлення якісної продукції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Гунькало, Алла; Бичківський, Роман; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання важливості досліджень з підтвердження впливу сертифікації систем управління якістю на виготовлення якісної продукції з наведенням прикладу експертної оцінки.
 • Item
  Аналіз стандартизації в галузі постачання води, призначеної для споживання людиною
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Бичківський, Роман; Гонсьор, Оксана; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано стандартизацію у сфері постачання води, призначеної для споживання людиною, розглянуто недоліки чинних стандартів у галузі, розглянуто міжнародні стандарти аналогічного призначення.
 • Item
  Дослідження автокореляційних характеристик деяких систем ортогональних дворівневих сигналів та породжених систем ортогональних дворівневих сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Романюк, Вадим; Хмельницький національний університет
  Наведено результати дослідження автокореляційних характеристик відомих систем ортогональних дворівневих сигналів порівняно з деякими породженими системами ортогональних дворівневих сигналів. Вказано на апроксимативну сталість рівня бічних пелюсток автокореляційних характеристик породжених систем ортогональних дворівневих сигналів.
 • Item
  Оцінка метрологічних характеристик цифрових фільтрів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Наконечний, Ростислав; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано основні складові похибок цифрових фільтрів. Отримано математичну модель оцінки результуючої похибки цифрових фільтрів.
 • Item
  Структурно-математичні основи синтезу інформаційно-вимірювальних систем з часовим поданням інформації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Шабатура, Юрій; Вінницький національний технічний університет
  Викладено структурно-математичні основи синтезу вимірювальних каналів інформаційно-вимірювальних систем з часовим поданням інформації. Виконаний синтез і дослідження функції перетворення вимірювального каналу з додатковим інтегрувальним перетворенням.