Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2002. – № 467

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 467 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 180 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Температурне поле опромінюваної оболонки з покриттям
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Лампіка, Р. В.
  Наведено рівняння теплопровідності опромінюваних оболонок з покриттям і заповнювачем. Проведено чисельні розрахунки температурного поля нескінченої циліндричної оболонки при опромінюванні. In article is represented the heat conductivity equations for the irradiate shells with cover and stuff. Defining the warm-up field of endless cylindrical shell under radiation.
 • Item
  Концептуальна модель контакту шорсткої поверхні з напівпростором
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Шеремета, Р. М.; Корсак, І. І.
  Розроблено математичну модель контактування нерівності шорсткого шару полімерної поверхні. Модель враховує взаємний вплив мікронерівностей і об'ємну деформацію матеріалу на параметри зони контакту. In article is developed the mathematical model of contact the ledges of a roughness polymeric surface. In this model is taken into account the interference of ledges and volumetric deformation the material on contact parameters.
 • Item
  Особливості в'язко-пружних деформацій полімерних матеріалів при контактній взаємодії
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Шеремета, Р. М.; Кодра, Ю. В.
  Описано зв'язок між в'язко-пружними характеристиками полімерних матеріалів. Доведено, що замість пружних констант в задачах в'язко-пружності, можна використовувати інтегральні оператори, які їм відповідають. In article is described connection between viscous-elastic characteristics of polymeric materials. It is proved, that instead of elastic constants in tasks of viscouselasticity it is possible to use integrated operators who correspond to them.
 • Item
  Дослідження властивостей мікроструктур з використанням сучасних САПР
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Свірідова, Т. В.; Лобур, М. В.
  Подано новий програмний пакет, який призначений для мульти дисциплінарного тривимірного моделювання CFD-ACE+ електромеханічних явищ у складних MEMC структурах. In this paper new powerful software dedicated for multidisciplinary simulations in 3D are presented. CFD-ACE+ software can be used to simulate such phenomena as electro-mechanical coupling in complicated MEMS.
 • Item
  Точність моделей та структура поверхні стереолітографічних моделей rapid prototyping
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Рейман, Е.; Любимов, М. В.
  Подано характеристику процесу стереолітографії, який дає можливість швидкого виконання моделей деталей складної форми. проаналізовано параметри, що впливають на точність виконання моделей та якість їх поверхонь. Результати опрацьовано на підставі власних досліджень. In the paper the characteristics of stereolitography process as a method of prototypes procedures has been presented. The factors which influence the accuracy of models as well as the quality of the surfaces have been discussed. The results of the research which deal with model accuracy and the roughness of the surfaces an the example of complex objects have been shown.
 • Item
  Математична модель зношування трансверсально ізотропних покриттів тіл з урахуванням проміжкового шару
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Максимук, О.; Zozulak, J.; Bajkowski, J.
  Розроблено математичну модель і досліджено процес зношування захисного поверхневого шару за допомогою тонкого "проміжкового тіла". Розроблено метод розв'язку моделі і проведено числовий аналіз процесу. A mathematical model is developed and an investigation of wear of thin surface of a rigid body with an intermediate layer between the surface and rough base is carriedout. The surface is modelled by a thin plate, the intermediate layer – by a base of Winclair. A solving method is developed and numerical analysis is carried-out.
 • Item
  Застосування комп'ютерних програм при розробці сучасних несівних систем автобусів з низькою підлогою
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Смольський, А. Г.; Хрунь, В. М.; Дегтяренко, П. Г.
  Висвітлення питання використання можливостей комп'ютерних програм при розробці транспортних засобів, зокрема автобусів з низькою підлогою. About using of computer programs by development an transport facility, including busses with low floor.
 • Item
  Оптимізація передавальних чисел силового приводу методами комп'ютерного моделювання
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Крайник, Т. Л.
  Оптимізація передавальних чисел трансмісії методами багатофакторного планування машинного есперименту. Optimization transmission ratio by using an many factoring planning of a machine experiment.
 • Item
  Моделювання зварного з'єднання відновлюваного диска сільськогосподарської сівалки
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Дзюбик, А. Р.; Назар, І. Б.
  Проаналізовано вплив аустенітної структури зварного шва на фізико-хімічні властивості зварного з'єднання відновленого диска зернової сівалки. Показано, що в такому випадку зварне з'єднання отримує необхідні експлуатаційні властивості, а залишкові напруження, які виникли внаслідок термічного циклу зварювання та усадки колового шва, знижуються. Для оцінки експлуатаційних характеристик деталі при дії статичних та динамічних робочих навантажень, запропоновано методику оцінки напружено-деформованого стану відновленого диска методом скінченних елементів із врахуванням залишкових напружень, які виникають у відновленому диску внаслідок зварювання. Physical and chemical properties of restored disks of agricultural machines which are received by an automatic way an electrode from formation of a plastic welding seam are investigated. It is shown, that at use of this way necessary properties of a detail are provided, and residual voltage go down. The technique of definition is intense – deformed conditions of a disk by a method of final elements from the account of residual voltage which arise in a restored disk at welding is offered.
 • Item
  Моделювання залишкових пластичних деформацій в зварних з'єднаннях
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Дзюбик, А. Р.
  На основі узагальнення відомих експериментальних даних і отриманих числовими методами результаттів розподілу зварювальних напружень запропоновано множину тензорних функцій для описання поля залишкових пластичних деформацій. In article the kind of functions for the description of plastic welding deformations for different classes of steel is analysed. Suggested function for field description of residual plastic deformations in steels liable to temper.
 • Item
  Моделювання процесу термомеханічного деформування повздовжнього перетину отвору при розвертанні
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Малишко, І. О.; Татьянченко, О. Г.
  Досліджено вплив температурних деформацій деталі і інструмента на характер спотворення профілю повздовжнього перерізу отвору. Визначено основні чинники, що впливають на формування профілю повздовжнього перерізу отвору. The character of development of temperature deformations of a detail and tool is investigated at expansion of holes and their influence on distortion of a longitudinal structure of a hole. The major factors are determined which influence the form of longitudinal section of a hole.
 • Item
  Метод оцінки динамічної характеристики металорізального верстата
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Грицай, І. Є.
  Наведено результати розроблення та практичного використання методу аналізу пружних систем металорізальних верстатів, який дає змогу отримати та автоматизовано опрацювати спектр автоколивань у контурах заготовки й інструмента та визначити домінуючу пружну систему верстата. The method of accelerated analysis of dynamics of the machine tool is designed. The input stimulation operate the impulse of the force, on an exit the oscillations are obtained. The spectral analysis of the output damped oscillatings allows to determine the resonance frequencies of an elastic system.
 • Item
  Елементи автоматизованих розрахунків динаміки вібромашин об'ємної обробки в аспекті підвищення її продуктивності
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Стоцько, З. А.; Сокіл, Б. І.; Топільницький, В. Г.
  Описано методику дослідження динаміки машин вібраційної об'ємної обробки з метою підвищення її продуктивності. Ці дослідження проводились на основі побудови нелінійної математичної моделі системи "вібраційна машина - оброблювальне середовище". In the given paper is explained a technique of research of dynamic of machines of vibration volumetric handling with the purpose of a heightening of its efficiency. The researches will be carried out on the basis of construction of nonlinear mathematical model of a system “ the vibration machine – treated medium”.
 • Item
  Математична модель поверхневої тріщини в тонкостінних елементах конструкцій
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Николишин, М. М.
  Тривимірну пружнометричну задачу про граничну рівновагу оболонки з ненаскрізною тріщиною за допомгою аналога δе - моделі зведемо до двовимірної пружної задачі, а остаточно - до системи сингулярних інтегральних рівнянь з невідомими границями інтегрування. Запропоновано алгоритм числового розв'язання отриманої системи. Проведено числовий аналіз залежності розкриття тріщин від геометричних параметрів навантаження. The 3-D elastic–plastic problem on boundary equilibrium of a shell with nonthrough crack is reduced (using the analogue of δ) mode) to the 2-D elastic one, and the last is reduced to z system of singular integral equations with unknown integration limits. The algorithm of numerical solution of the system obtained is proposed. The numerical analysis of dependence of the crack opening on the geometrics parameters and loading is carried out.
 • Item
  Обгрунтування переваг динамічно зрівноважених вібраційних машин з електромагнітним приводом
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Гаврильченко, О. В.; Ланець, О. С.; Шпак, Я. В.
  Обгрунтовуються переваги багатомасових торових вібраційних машин з електромагнітним приводом, які утворюють новий клас вібромашин, що мають істотні переваги порівняно з уже існуючими. In article the advantages of new multimass tore electromagnetic vibratory machine, which creates a new class of vibrating machines, that have significant advantages in comparison with already existing designs vibratory machines, is consider.
 • Item
  Вплив зазоутворення в пружних муфтах на динамічні явища у привідних системах
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Харченко, Є. В.; Колесник, К. К.
  Розглядається математична модель електромеханічної привідної системи з пружною муфтою, в якій гумові втулки встановлені в отвори пвімуфти з зазорами. На розрахункових прикладах ілюструється вплив зазоутворення в муфті на динамічні процеси, що виникають в системі під час пуску. Mathematical model of the electromechanical drive system with elastic clutch, in which the rubber bushes in holes half-clutch with clearances are established, is considered. On calculated examples the influence of a clearance-formations in a clutch on dynamic processes in time of start of electro drive is illustrated.
 • Item
  Розрахунок матриці прес-форми на міцність та жорсткість
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Бойко, М. В.; Бутитер, І. Б.
  Описано методику розрахунку напружено-деформованого стану матриці прес-форми. Використовуючи критерії рівноміцності, побудовано алгоритм мінімізації її ваги за конструктивними параметрами. A method of computation of tense-deformed state of die mold matrix is described in the given article. Using the criterion of the same dunebility an algorithm of minimization of its weight is built after the structural parameters.
 • Item
  Математичне забезпечення розрахунку розгалуженого розрядного контуру конденсаторних зварювальних контактних машин з модуляцією струму
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2002) Самотний, В. В.; Білобородченко, В. І.
  Запропоновано матнматичне забезпечення (модель) для розрахунку розгалужених розрядних ланцюгів конденсаторних накопичувачів енергії трансформаторних контактних зварювальних машин, що грунтується на чотирьох базових рівняннях логічних змінних стану вентильних елементів та їх доповнень у вигляді алгебро-диференціальних рівнянь зміни електромагнітних параметрів контуру. The software (model) for account of the digit ramified circuits of condenser sources of energy of contact welding machines is offered. The mathematical model is based on four base equations of a logic variable condition of semi-conductor elements and their additions as a complex of the algebraic and differential equations of change of electromagnetic parameters of a contour.