Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №727

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 480 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 70
 • Item
  Принципи функціонування процесно-структурованого менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Босак, А. О.; Далик, В. П.; Босак, В. А.
  Описано концепцію процесно-структурованого менеджменту, узагальнено принципи його функціонування. Досліджено структуру принципів класичних та сучасних підходів до управління, сформовано порівняльну класифікацію принципів менеджменту. In the article is described the concept of process-structured management, are generalized the principles of its operations. The structure of principles classic and modern approaches to management are researched,comparative classification of management principles is formed.
 • Item
  Критерії вибору періоду виходу з венчурного капіталу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Смірнова, Т. О.; Малкуш, Х. Ю.
  Розглянуто шляхи фінансування ризикових інвестиційних проектів та узагальнено і визначено етапи достартового, стартового, початкового та швидкого розширення та ліквідності бізнес-проектів. Проведена типологізація стадій виходу інвесторів із венчурного капіталу. In the article the ways of financing of risk investment projects are considered and generalized and certainly the stages of to starting, starting, initial and rapid expansion and liquidity of projects of businesses. Conducted the typologies’ stages of output of investors from a venture capital.
 • Item
  Аналіз регіональних відмінностей у інноваційно-економічному розвитку територій України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пашкевич, М. С.
  Досліджується проблема розроблення регіональної інноваційної моделі розвитку. Для цього в статті обґрунтовано необхідність оцінювання міжрегіональних відмінностей за ознакою інноваційно-економічного розвитку. Запропоновано низку показників для аналізу ефективності інноваційного типу розвитку регіонів України. Проведено порівняльний аналіз інноваційно-економічного розвитку територій України та Європи. The problem of shaping of regional innovation development model is investigated. For this purpose the need for evaluation of inter-regional differences on the basis of innovation and economic development is argued. A number of indicators to analyze the effectiveness of innovation way of regional development in Ukraine is offered. A comparative analysis of innovation and economic development of territories in Ukraine and Europe is performed.
 • Item
  Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Михайліченко, Г. І.
  Розкрито теоретико-методичні основи формування туристичних кластерів, класифіковано їх види; обгрунтовано модель інноваційних туристичних кластерів як системи; подано авторське визначення дефініцій “інноваційний туристичний кластер”, “інноваційна інфраструктура”; аргументовано алгоритм розрахунку економічної ефективності туристичного кластера. In the is articles exposed teoretical and methodological bases of formation of tourist clusters, their kinds are classified; the model of innovative tourist clusters as systems is reasonable; the given authorial determination of definitions is a “innovative tourist cluster”, “innovative infrastructure”; the algorithm of economic efficiency calculation of tourist to the cluster is argued.
 • Item
  Структурно-логістична схема управління інноваційною діяльністю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Колінко, Н. О.
  Розглянуто підходи науковців до визначення сутності понять “інновація”, “управління”, “управління інноваційною діяльністю”. Запропоновано структурно-логістичну схему управління інноваційною діяльністю. Проведене дослідження дає нам змогу поглиблено вивчити та зрозуміти сутність та схему управління інноваційною діяльністю, що, своєю чергою, підвищить активність впровадження підприємствами різного роду нововведень. In the article approaches of research workers are considered in relation to determination of essence of concepts “innovation”, “management”, “management innovative activity”. It is offered structurally logistic chart of management innovative activity. The conducted research enables us it is deep to learn and understand essence and chart of realization of management innovative activity which in same queue will bring to the increase of activity introduction over of different sort of innovations enterprises.
 • Item
  Розвиток інноваційної інфраструктури по регіонах України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Стояновський, А. Р.
  Розглянуто питання функціонування в Україні інноваційних структур, які включені до складу державної та регіональної інноваційної інфраструктури. Проаналізовано стану розвитку вітчизняної інноваційної інфраструктури по регіонах України та запропоновано підхід до розподілу інноваційних структур, який враховує норми чинного податкового законодавства щодо сплати податків за проектами, які зареєстровані в межах інноваційних структур. This article is about innovative structures that are included into the state and regional innovation infrastructure. The author analyzes the state of development of national innovation infrastructure in the regions of Ukraine and aloso the author's approach to the distribution of innovative structures, which takes into account the peculiarities of tax for the projects registered in innovative structures.
 • Item
  Види інновацій підприємств промисловості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сиротинська, Н. М.
  Визначено підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до класифікації інновацій; запропоновано власну класифікацію інновацій, яка містить узагальнені основні ознаки та види інновацій; визначено сутність кожної з інновацій та притаманні їй власні якісні характеристики, набір яких і дає змогу визначити величину впливу інновації на розвиток підприємства. In the article the studied going of domestic and foreign scientists is near classification of innovations; own classification of innovations, which includes the generalized basic signs and types of innovations, is offered; certainly essence each of innovations and own high-quality descriptions set of which and enables to define the size of influence of innovation on development of enterprise are inherent to it.
 • Item
  Напрями удосконалення обліку витрат на інновації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Загородній, А. Г.; Бойчук, А. Б.
  Досліджено окремі питання формування інформації щодо витрат на інновації в бухгалтерському обліку та розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення процесу інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. An attempt to resolve some issues generate information about the cost of innovation in accounting and development of accounting and analytical support of innovative development entities.
 • Item
  Інвестиційна привабливість підприємства як об’єкт діагностики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Товстенюк, О. В.
  Проаналізовано погляди авторів на трактування категорії “інвестиційна привабливість підприємства”, виявлено значні розбіжності щодо розуміння цього поняття. Уточнено сутність інвестиційної привабливості підприємства та водночас обґрунтовано, що її змістове наповнення набуватиме особливостей для реальних та фінансових інвесторів з огляду на відмінні цілі інвестування. На підставі цього сформульовано визначення інвестиційної привабливості підприємства з погляду реальних та фінансових інвесторів. In the article the looks of authors to interpretation of category “investment attractiveness of enterprise “are analysed, found out considerable divergences in relation to understanding of this concept. Essence of investment attractiveness of enterprise is specified and at the same time reasonably, that her the semantic filling will acquire features for the real and financial investors, taking into account the excellent whole investing. On the basis of it determination of investment attractiveness of enterprise is set forth from the point of view of the real and financial investors.
 • Item
  Окремі питання забезпечення професійного навчання на підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Костюк, М. В.
  Розглянуто сутність, значення та напрями забезпечення професійного навчання на підприємствах. Обґрунтовано необхідність прогнозування потреби підприємств у працівниках для забезпечення їх залучення на існуючі вакансії робочих місць. Досліджено методичні аспекти аналізу потреби у навчанні як підґрунтя організації процесу професійного навчання на підприємстві. In the article the nature, value and direction of professional training in enterprises are examined. The necessity to predict the need of workers in enterprises to maintain their involvement in the existing vacancy workplaces is grounded. The methodical aspects of training needs analysis as the basis of organization of professional training in the enterprise are investigated.
 • Item
  Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Молочник, Ю. Б.; Шпак, Н. О.
  Досліджено напрями та методи активізування діяльності працівників, уточнено їх сутність та розвинено класифікацію. Виділено методи та напрями прямого й опосередкованого впливу активізування персоналу комунікаційної системи промислового підприємства. Existing directions and methods of activation activity of workers are researched, its essence is specified and classification is developed. Methods and directions of direct and indirect influence of activation personnel of communication system at industrial enterprise are allocated.
 • Item
  Стратегічний потенціал машинобудівного підприємства: суть та елементи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Левик, І. С.
  Розглянуто основні підходи до трактування поняття “стратегічний потенціал”. Проведене дослідження дало змогу виділити основні елементи стратегічного потенціалу та визначити їх суть із урахуванням зростання ролі інформації, технології та людського інтелекту. In the article basic approaches to interpretation of concept “strategic potential” are considered. The conducted research gave possibility to select the basic elements of strategic potential and define their essence with the account of growing role of information, technology and human intellect.
 • Item
  Світова прототрудова міграція в доіндустріальних економічних системах: методологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гуменюк, Ю. П.
  Використано демографічний, історичний та економічний підходи з метою з’ясування еволюції механізму міжнародного руху робочої сили на доіндустріальному етапі розвитку людства. In the article united demographic, historical and economic approaches with the aim of undestending evolution of mechanism of international motion of labour force on the before industrial stage of development of humanity.
 • Item
  Сутність компетенцій та фактори їх формування у працівників підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Михайляк, Г. В.
  Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо трактування термінів “компетентність” і “компетенція” та узагальнено їх. Окрім того, наведено власне трактування термінів “компетентність” і “компетенція” працівників промислових підприємств, а також сформовано основні групи чинників, завдяки яким можна здобути та удосконалити набір відповідних компетенцій. In this article points of view of domestic and foreign research workers to interpretation of term “competence” are considered and generalized. Besides, given own interpretation of terms “competence” of employees of the industrial enterprises and also are formed the major groups of factors that can help acquire and improve a set of relevant competencies.
 • Item
  Споживча мотивація покупки товарів селективного попиту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Касян, С. Я.; Лукасевич, Ю. В.
  Наведено результати практичного дослідження мотивів поведінки споживачів на основі методу опитування, а саме анкетування. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо виконання завдань зі стимулювання придбання товару споживачами. Дослідження закладає основу для подальших пошуків стосовно аналізу мотивації покупки товарів селективного попиту. In the article are considerate some results of practical research of consumer behavior reasons on basis method of survey of consumers, namely questionnaire. The conducted research permitted to make conclusions about decide some questions on stimulation of consumers to purchase a commodity. In addition, this research creates basis for subsequent searches in relation to the analysis of motivation of purchase of the commodities of selective demand.
 • Item
  Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Завербний, А. С.; Дрималовська, Х. В.
  Наведено різноманітні думки щодо визначення поняття “конкурентоспроможність підприємства”. Подано перелік структурних елементів, чинників, що здійснюють впливна формування конкурентоспроможності підприємств та її підвищення в умовах міжнародної економічної діяльності. The article presents various opinions on the definition of “competitiveness.” There is a list of structural elements, factors having a bearing on the formation of enterprise competitiveness and its increase in international economic activity.
 • Item
  Процесійний підхід щодо оцінювання майнового стану підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Горбаль, Н. І.; Борбулевич, В. З.
  Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо трактування терміну “майновий стан підприємства”. Окрім того, наведено показники оцінювання майнового стану підприємства, а також сформовано процес оцінювання майнового стану підприємства за допомогою послідовних етапів. In this article points of view of domestic and foreign research workers to interpretation of term “property of the enterprise”. Besides, given the indicators of evaluation of the property of the enterprise and also are formed process of evaluation of the property of the enterprise via the successive stages.
 • Item
  Санітарно-курортна послуга та її місце в класифікаційній структурі послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ведмідь, Н. І.
  Розглянуто підходи до класифікації послуг за різними ознаками, виокремлено місце санаторно-курортної послуги в узагальненій класифікації послуг, визначено її загальні та специфічні ознаки. In the article, going is considered near classification of services in different signs, the place of sanatorium-resort service is distinguished in the generalized classification of services, certainly her general and specific signs.